Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 229 - 347 2018-11-28

TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI

BARAN ARSLAN [1] , ERKAN NUR [2]

22 98

Son yıllarda dünyayı etkisi altına teknolojik değiĢim ve geliĢmeler, beraberinde nesiller arasında gerek algı gerekse duygu dünyası yönünden gözle görülür bir biçimde uçurumların oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. Aynı zamanda oluĢan bu farklılık ile birlikte, nesiller dönemsel olarak farklı kuĢaklara ayrılmıĢtır. Literatür incelendiğinde Ģimdiye kadar kuĢakları dönemlerine ayırırken; Sessiz KuĢak, Baby Boomers, X, Y ve Z Ģeklinde ayrım yapıldığı görülmektedir. Fakat son birkaç yıldır Y ve Z kuĢağından oluĢan jenerasyonu tarif eden farklı bir kavram olan K kuĢağı literatürde yer edinmeye baĢladı. 1995-2002 yılları arasında doğan bireyleri incelemek için kullanılan bu kavramı, ilk olarak tanımlayan kiĢi Cambridge Judge Ticaret Üniversitesi profesörü Noreena Hertz'dir. K kuĢağı ismini, "Hunger Games" film serisinin ana karakteri olan, (K)atniss Everdeen'nin isminin baĢ harfinden almaktadır. Her jenerasyonda olduğu gibi bu jenerasyonunda kendine has özellikleri bulunmaktadır. Teknolojik açıdan fazlasıyla ilerlemiĢ bir dünyaya gözlerini açan K kuĢağı bireyleri Y kuĢağı bireylerinin aksine teknolojinin insan hayatını nasıl değiĢtirdiğini gözlemlemek yerine, bu ileri teknolojiyi nasıl kullanacaklarına odaklanmaktadırlar. Ayrıca bu jenerasyon, teknolojiye hayran kalma ve ĢaĢırma aĢamalarını çoktan geçmiĢ olup, dijital çağdan önceki dönemleri hatırlamadıklarından dolayı teknolojiyi hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve aktivitelerinin çoğunu dijital ortamda gerçekleĢtirmektedir. Hertz bu nesli yaratıcı, üretici ve mucit olarak tanımlamaktadır. Çünkü bu nesil sadece satın almakla yetinmeyip, aynı zamanda tasarlama ve yaratma sürecinin de bir parçası olup tükettikleri ürün, hizmet ve medyaya kendi damgalarını vurmak istemektedir. Özellikle teknoloji odaklı bir devrim olan Endüstri 4.0'ın kapımızı çaldığı bu günlerde, hayata bakıĢ açıları ve giriĢimci özelliklerinden dolayı diğer kuĢaklardan oldukça farklı olan bu jenerasyonun kuĢkusuz bundan sonraki süreçte ismi çok daha fazla duyulacaktır. Bu çalıĢmanın amacı, literatürde ampirik olarak yeterince incelenmemiĢ olan, teknolojik yenilikçilik eğilimindeki farklılıkları belirlemektir. Teknolojik geliĢim ve global rekabetin hızla arttığı günümüz pazar koĢulları göz önünde bulundurularak K kuĢağının, yenilikçilik düĢünce ve uygulamalarında diğer kuĢaklara nazaran daha önemli rol oynamaları sebebiyle, saha çalıĢması Türkiye’de yaĢayan farklı ekonomik ve kültürel kesimleri temsil edebileceği düşünülen 406 K kuşağına mensup bireylere gönüllü katılımlı olarak uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi, güvenilirlik analizi ve katılımcıların teknolojik yenilikçilik eğilimlerindeki farklılıkları belirlemek amacıyla t-testi, ve kuruskal wallis H analizi testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda K kuĢağına mensup bireylerin cinsiyetleri açısından teknolojik yenilikçilik eğilimlerinde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıştır.
Teknoloji, Teknolojik yenilikçilik, K kuşağı
  • ALTUNIġIK, Remzi, ÇOġKUN, Recai , BAYRAKTAROĞLU, Serkan, YILDIRIM, Engin (2005), "Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri", Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: BARAN ARSLAN
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: ERKAN NUR
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510042, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {229 - 347}, doi = {10.33692/avrasyad.510042}, title = {TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI}, key = {cite}, author = {ARSLAN, BARAN and NUR, ERKAN} }
APA ARSLAN, B , NUR, E . (2018). TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 229-347. DOI: 10.33692/avrasyad.510042
MLA ARSLAN, B , NUR, E . "TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 229-347 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510042>
Chicago ARSLAN, B , NUR, E . "TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 229-347
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI AU - BARAN ARSLAN , ERKAN NUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510042 DO - 10.33692/avrasyad.510042 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 347 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510042 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510042 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI %A BARAN ARSLAN , ERKAN NUR %T TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510042 %U 10.33692/avrasyad.510042
ISNAD ARSLAN, BARAN , NUR, ERKAN . "TEKNOLOJĠNĠN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 229-347. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510042