Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 1045 - 1059 2018-11-28

AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI

Ramazan TİYEK [1] , Mahmut DOĞAN [2]

12 43

Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi kiĢilerin ihtiyaçlarını karĢılamada tedavi edici fonksiyonu yerine getirmese de pansuman vazifesi görmektedir. Bu kapsamda sadece sosyal yardım talebinde bulunanların değil, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilip hak temelli sosyal yardım uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmada, AK Parti hükümetleri döneminde (3 Kasım 2002-7 Haziran 2015) Türkiye‟de sosyal yardımlarla ilgili uygulamalar nasıl ĢekillenmiĢtir, yapılan düzenlemeler ve değiĢikliklerin üzerinde durulmuĢtur. AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardım harcamalarında artıĢ olduğu bilinmekle birlikte son dönemde sosyal yardım-istihdam bağlantısının kurulmaya çalıĢıldığı anlaĢılmaktadır. ĠĢ sahibi olmak isteyenlere yapılan proje destekleri, ücretsiz ders kitaplarının dağıtılması, engelli ve yaĢlılara evde bakım yardımı dönem içerisinde ilk defa gerçekleĢtirilen yardım türleridir. Önceki dönemlerle kıyaslandığında sosyal yardımların çeĢitlenerek artıĢ gösterdiği görülmektedir.
Sosyal yardımlarla ilgili tartıĢılan konulardan bir tanesi de sosyal yardımların mükerrer bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi meselesidir. Bu kapsamda Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBĠS), geç de olsa faaliyete geçirilmiĢtir. SOYBĠS, sosyal yardım baĢvurusu yapan kiĢilerin muhtaçlıklarını ve kiĢisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik kurumlararası (online) veri paylaĢımını sağlama amacıyla Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü (SYDGM) tarafından hayata geçirilmiĢtir. Sosyal Yardım Bilgi Sistemi vasıtasıyla sosyal yardım baĢvurusu yapan kiĢilerin hâlihazırda aktif olan sistemden 13 baĢlık altında 28 ayrı sorgulaması kısa süre içerisinde sonuçlanabilmektedir
Sosyal Politika, Yoksulluk, Sosyal Yardım, ALO 144, AK Parti Hükümetleri
  • AKDOĞAN, Yalçın (2010), “Muhafazakar-Demokrat Siyasal Kimliğin Önemi ve Siyasal Ġslamcılıktan Farkı”, M. Hakan Yavuz (Ed.), AK Parti: Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, içinde (s. 59-96), Ġstanbul: Kitap Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ramazan TİYEK

Yazar: Mahmut DOĞAN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510070, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1045 - 1059}, doi = {10.33692/avrasyad.510070}, title = {AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {TİYEK, Ramazan and DOĞAN, Mahmut} }
APA TİYEK, R , DOĞAN, M . (2018). AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 1045-1059. DOI: 10.33692/avrasyad.510070
MLA TİYEK, R , DOĞAN, M . "AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1045-1059 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510070>
Chicago TİYEK, R , DOĞAN, M . "AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 1045-1059
RIS TY - JOUR T1 - AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI AU - Ramazan TİYEK , Mahmut DOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510070 DO - 10.33692/avrasyad.510070 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1045 EP - 1059 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510070 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510070 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI %A Ramazan TİYEK , Mahmut DOĞAN %T AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510070 %U 10.33692/avrasyad.510070
ISNAD TİYEK, Ramazan , DOĞAN, Mahmut . "AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 1045-1059. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510070