Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 415 - 433 2018-11-28

TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL

Ömer Faruk DEMİRKOL [1]

19 53

Türkiye Finansal Raporlama Standartları MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat Standardı (TFRS 15) 09/09/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır. 31/12/2017 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Dileyen iĢletmeler belli prosedürleri yerine getirmek koĢulu ile daha öncede uygulayabilirler. TFRS 15’in yürürlüğe girmesi ile birlikte TMS 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri ve TMS 18 Hasılat Standartları yürürlükten kalkmıĢtır. Hasılat, finansal tabloların en önemli unsurlarından biridir. Dönem karı/zararı ve vergiyi belirlemede etkili bir konuma sahiptir. Hasılatla ilgili önceki standartların ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle TFRS 15 MüĢteri SözleĢmelerinden Hasılat Standardı hazırlanarak yürürlüğe girmiĢtir. TFRS 15’e göre hasılat, beĢ aĢamalı bir model izlenerek muhasebeleĢtirilmektedir. Bu aĢamalar sırası ile sözleĢmenin belirlenmesi, yükümlülüklerin belirlenmesi, iĢlem fiyatının belirlenmesi, iĢlem fiyatının edim yükümlülüklerine dağıtımı ve hasılatın kaydedilmesi Ģeklindedir. Standart her bir aĢamayı oluĢabilecek alternatif durumlara göre ayrıntılı bir biçimde ele almıĢtır. Tarafların birbirlerine karĢı olan borç ve yükümlülükleri sözleĢme ile belirlenmektedir. SözleĢme yazılı sözlü veya ticari teamüllere uygun bir biçimde düzenlenebilmektedir. Hasılat, edim yükümlülüğü olan mal veya hizmetin müĢterinin kontrolüne geçmesiyle muhasebeleĢtirilir. TFRS 15 Standardı farklı sektörlere uygulanabilecek nitelikte ayrıntılı bir yapıya sahiptir. MüĢterileri ile sözleĢmeye dayalı çalıĢan yazılım, inĢaat, biliĢim ve perakende, mobilya gibi sektörlerde daha geniĢ uygulama alanı bulacaktır.
TFRS 15, Hasılat, Müşteri Sözleşmeleri
  • AKTAġ, R., VAROL, Ġ.D., (2017), Yeni Hasılat Standardı UFRS 15’e Göre Hasılatın MuhasebeleĢtirilmesi: Çok Unsurlu SözleĢmeler Ve SözleĢme DeğiĢiklikleri, Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2017
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer Faruk DEMİRKOL
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510076, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {415 - 433}, doi = {10.33692/avrasyad.510076}, title = {TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL}, key = {cite}, author = {DEMİRKOL, Ömer Faruk} }
APA DEMİRKOL, Ö . (2018). TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 415-433. DOI: 10.33692/avrasyad.510076
MLA DEMİRKOL, Ö . "TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 415-433 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510076>
Chicago DEMİRKOL, Ö . "TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 415-433
RIS TY - JOUR T1 - TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL AU - Ömer Faruk DEMİRKOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510076 DO - 10.33692/avrasyad.510076 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 433 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510076 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510076 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL %A Ömer Faruk DEMİRKOL %T TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510076 %U 10.33692/avrasyad.510076
ISNAD DEMİRKOL, Ömer Faruk . "TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 415-433. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510076