Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 985 - 1005 2018-11-28

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Rukiye ÇELİK [1] , Şerife Alev UYSAL [2]

13 37

Her ne kadar insan iliĢkilerinde var olan yıldırıcı davranıĢları mobbing olarak ilk tanımlayan Dr. Heinemann olsa da; mobbing en eski kültürlerde de grup içi Ģiddet Ģeklinde görülmektedir. ĠĢletme literatüründe mobbing, kiĢiye amirleri ya da iĢ arkadaĢları tarafından uzun bir süre sistematik bir biçimde uygulanan kötü muameledir.
Bu çalıĢmada akademisyenlerin yaĢadığı mobbing araĢtırılmıĢtır. Eylem araĢtırması olarak desenlenen çalıĢmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu kullanılmıĢtır. Amaçlı örnekleme yoluyla araĢtırmacılar tarafından mobbingi tecrübe ettiği bilinen akademisyenler ile görüĢülmüĢ ve elde edilen veriler deĢifre edildikten sonra içerik analizi ve betimsel analize tabi tutulmuĢtur. Sonuçta; görüĢmecilerin güç kullanarak baskı uygulamayı, itaat istemeyi, küfür etmeyi, açık aramayı, marjinalleĢtirmeyi ve yasal olmayan iĢ yaptırmayı mobbing olarak tanımladığı görülmüĢtür. Mobbing yapan kiĢilerin hırslı, kindar, kıskanç, ailesinde otorite eksikliği yaĢayan ve yönetimsel becerilerden yoksun oldukları ve bu yüzden mobbing uyguladıkları ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmayı diğer mobbinle ilgili olan çalıĢmalardan farklı kılan özellik, bir eylem araĢtırması olarak desenlenmesidir. Dolayısıyla akademisyenlerin hangi davranıĢları mobbing olarak algıladıkları, bunların nedenleri ve çözümlerine iliĢkin görüĢleri derinlemesine incelenmiĢtir.
ÇalıĢmada elde edilen bulgular neticesinde mobbing olarak görülen davranıĢlar ve bu durumun etkileri göz önünde bulundurulduğunda; bu tür davranıĢları sergileyen çalıĢanlara karĢı sistemsel tedbirlerin alınması oldukça önem taĢımaktadır. Bu açıdan örgütün; çalıĢanların kendini rahat ifade ettiğii ve Ģikâyetlerini tedirginlik yaĢamadan dile getirdiği Ģeffaf bir yapıda olması üst yönetime düĢen görevler arasındadır.
Mobbing, akademisyenler, eylem araştırması
  • BALCI, Ali (2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik Ve İlkeler, Ankara: Pagem Akademi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rukiye ÇELİK

Yazar: Şerife Alev UYSAL

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510120, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {985 - 1005}, doi = {10.33692/avrasyad.510120}, title = {ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Rukiye and UYSAL, Şerife Alev} }
APA ÇELİK, R , UYSAL, Ş . (2018). ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 985-1005. DOI: 10.33692/avrasyad.510120
MLA ÇELİK, R , UYSAL, Ş . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 985-1005 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510120>
Chicago ÇELİK, R , UYSAL, Ş . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 985-1005
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA AU - Rukiye ÇELİK , Şerife Alev UYSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510120 DO - 10.33692/avrasyad.510120 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 985 EP - 1005 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510120 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510120 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA %A Rukiye ÇELİK , Şerife Alev UYSAL %T ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510120 %U 10.33692/avrasyad.510120
ISNAD ÇELİK, Rukiye , UYSAL, Şerife Alev . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 985-1005. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510120