Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 948 - 973 2018-11-28

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018)

Sibel OĞUZ HAÇAT [1] , F. Betül DEMİR [2]

21 63

Bu araĢtırmanın amacı Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerini farklı kriterler açısından değerlendirmektir. Ayrıca yapılacak çalıĢmalara ve alana katkı sağlaması açısından ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiĢtir. AraĢtırma verilerini Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinde kayıtlı sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan 158 doktora tezi oluĢturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiĢtir. AraĢtırma verilerinin analizi tezlerin yayımlandığı tarih, yapıldıkları üniversite, araĢtırmacı cinsiyeti, çalıĢılan alan, anahtar kelimeler, araĢtırmanın örneklem grubu, araĢtırma yöntemi, veri toplama araçları, araĢtırmada çalıĢılan üniteye göre 9 baĢlıkta değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nın tez tarama merkezinde ulaĢılabilen 2002-2018 yılları arasındaki tezlerin en çok 2017 yılında yapıldığı görülmektedir. Ġncelenen tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiĢtir. Yapılan doktora tezlerinin araĢtırmacı cinsiyetine göre dağılımında erkek araĢtırmacıların daha fazla yer aldığı görülmektedir. Tezler konularına göre değerlendirildiğinde en fazla çalıĢılan konu “Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ögeleri” ile “Sosyal bilgiler dersinde kullanılan öğretim yöntemleri” olduğu tespit edilmiĢtir. Tezlerde “sosyal bilgiler” anahtar kelime olarak en fazla tercih edildiği görülmektedir. Tezlerin örneklem grubunda 7.sınıf öğrencilerinin daha fazla yer aldığı görülmektedir. AraĢtırma modeli ve veri toplama araçları incelendiğinde, araĢtırmacılar en fazla karma yöntemi kullanmayı, görüĢme/mülakat ile veri toplamayı tercih etmiĢlerdir. En fazla çalıĢılan ünite ise “Türk Tarihine Yolculuk” olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda çeĢitli önerilere yer verilmektedir.
Sosyal bilgiler eğitimi, doktora tezi, değerlendirme
  • ALKAN, G. (2014). Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalıĢmaları üzerine bir araĢtırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61: 41-52.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sibel OĞUZ HAÇAT

Yazar: F. Betül DEMİR

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510136, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {948 - 973}, doi = {10.33692/avrasyad.510136}, title = {SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018)}, key = {cite}, author = {OĞUZ HAÇAT, Sibel and DEMİR, F. Betül} }
APA OĞUZ HAÇAT, S , DEMİR, F . (2018). SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 948-973. DOI: 10.33692/avrasyad.510136
MLA OĞUZ HAÇAT, S , DEMİR, F . "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018)". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 948-973 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510136>
Chicago OĞUZ HAÇAT, S , DEMİR, F . "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018)". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 948-973
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018) AU - Sibel OĞUZ HAÇAT , F. Betül DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510136 DO - 10.33692/avrasyad.510136 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 948 EP - 973 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510136 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510136 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018) %A Sibel OĞUZ HAÇAT , F. Betül DEMİR %T SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018) %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510136 %U 10.33692/avrasyad.510136
ISNAD OĞUZ HAÇAT, Sibel , DEMİR, F. Betül . "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018)". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 948-973. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510136