Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 715 - 730 2018-11-28

RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ

NİLÜFER İLHAN [1]

10 46

Bir varlığı tutku, bağlılık, teslimiyet ve adanmıĢlık düzeyinde aĢırı sevme biçimi olarak tanımlanan aĢk, varoluĢun önemli unsurlarından biridir. Ġnsanın iyilik ve güzellik gibi kavramlara duyduğu ihtiyaçtan ortaya çıkar ve bu ihtiyacın da insanı arama, kavuĢma, bulma, keĢfetme ve erginleĢme süreciyle karĢı karĢıya getirmesine katkı sağlar. AĢk, insana erdemli davranıĢlar kazandırdığı gibi onun fiziksel ve psikolojik bağlamda değiĢmesine ve farklı davranıĢ kalıpları sunmasına neden olur. AĢkın, akıl ve iradeyle çok da uzlaĢmadığı, bilinci etkisiz hâle getirdiği, denge ve ölçüyü sarstığı yönünde gerek batı gerekse doğu felsefesinde çeĢitli görüĢler ileri sürülür. DüĢünürler, aĢkın toplumsal normları bir kenara iterek insanı sıra dıĢı davranıĢlarda bulunmaya yol açmasını, saplantılı ve tutkulu birine dönüĢtürüp baĢka bir kimlik edinmesini delilik olarak yorumlar. Ġlkçağlardan günümüze kadar ortaya konan sözlü ve yazılı edebî metinlerde de aĢkın delilik hâllerini görmek mümkündür. ÂĢıklar, yaĢamın merkezine aĢkı koyup sevgiliye koĢulsuz bağlanır ve delice hareket ederek bireysel ve toplumsal düzeni temsil eden normların dıĢına çıkar. Bu çalıĢmada Nihal Atsız’ın Ruh Adam (1972), Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi (2008) ve Tarık Tufan’ın Şanzelize Düğün Salonu (2015) adlı romanlarında farklı yaĢ, kültür ve yaĢam tarzına sahip kiĢiler arasında varlık bulan aĢkın; âĢığın yaĢamını değiĢtirmesine, normalden sapmasına ve delilik hâlleri göstermesine dikkat çekilecektir.  
AĢk, delilik, roman, Nihal Atsız, Orhan Pamuk
  • .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: NİLÜFER İLHAN

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510210, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {715 - 730}, doi = {10.33692/avrasyad.510210}, title = {RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ}, key = {cite}, author = {İLHAN, NİLÜFER} }
APA İLHAN, N . (2018). RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 715-730. DOI: 10.33692/avrasyad.510210
MLA İLHAN, N . "RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 715-730 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510210>
Chicago İLHAN, N . "RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 715-730
RIS TY - JOUR T1 - RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ AU - NİLÜFER İLHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510210 DO - 10.33692/avrasyad.510210 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 715 EP - 730 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510210 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510210 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ %A NİLÜFER İLHAN %T RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510210 %U 10.33692/avrasyad.510210
ISNAD İLHAN, NİLÜFER . "RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 715-730. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510210