Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 927 - 934 2018-11-28

SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Serkan DENİZ [1] , Onur YÜKSEL [2]

7 26

Bir örgütün toplum ve paydaĢları tarafından nasıl görüldüğünü yansıtan kurumsal imaj, toplumun ve paydaĢların örgüte iliĢkin davranıĢları, tutumları ve kararları ile iliĢki halindedir. Bireylerin hatta devletlerin bile çok önemsediği sağlık konusunda da tüketicilerin birçok davranıĢı, tutumu ve kararı kurumsal imaj algısı ile iliĢki halindedir. Bu çalıĢma ile sağlık tüketicilerinin kurumsal imaj algısı ile hastane bağlılığı arasındaki iliĢkinin özel hastaneler açısından ortaya konulması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma, Eylül 2018’de Ġstanbul’da gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma verileri Ġstanbul’da ikamet eden ve 18 yaĢını doldurmuĢ bireylerden toplanmıĢtır. AraĢtırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıĢ ve geçerli olan 386 adet anket formu değerlendirilmeye alınmıĢtır. Yapılan analizlerde tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıĢ ve Spearman's korelasyon analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, kurumsal imaj algısı ile hastane bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek düzeyde iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Yine araĢtırma sonuçlarına göre, katılımcıların kurumsal imaj algısının olumlu olduğu, hastane bağlılığı düzeyinin ise, orta düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Kurumsal imaj algısının sağlık tüketicilerinin hastane bağlılığı ile olan iliĢkisi ve olumlu kurumsal imaj algısının hastanelere sağladığı faydalar dikkate alındığında, kurumsal imaj algısının olumlu olabilmesi için hastane yönetimlerinin, hastanenin fiziki koĢullarda ve görünümünde iyileĢtirmeler yapmak, çalıĢanların kurumu en iyi Ģekilde temsil etmesini sağlamak, kaliteli hizmet sunmak, sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmek, sosyal medya platformlardaki paylaĢımları ve basını takip etmek, paydaĢları ve kamuoyunu bilgilendirmek, yaĢanan mağduriyetlere hızlı bir Ģekilde müdahale etmek gibi çalıĢmalarda bulunması önerilmektedir.
Kurumsal Ġmaj, Bağlılık, Sadakat, Sağlık, Hastane
  • AGYEI, Paul Mensah ve KILIKA, James M., (2014), “Relationship between Corporate Image and Customer Loyalty in the Mobile Telecommunication Market in Kenya”, Management Studies, II, 5: 299-308.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan DENİZ

Yazar: Onur YÜKSEL

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510401, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {927 - 934}, doi = {10.33692/avrasyad.510401}, title = {SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {DENİZ, Serkan and YÜKSEL, Onur} }
APA DENİZ, S , YÜKSEL, O . (2018). SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 927-934. DOI: 10.33692/avrasyad.510401
MLA DENİZ, S , YÜKSEL, O . "SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 927-934 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510401>
Chicago DENİZ, S , YÜKSEL, O . "SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 927-934
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Serkan DENİZ , Onur YÜKSEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510401 DO - 10.33692/avrasyad.510401 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 927 EP - 934 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510401 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510401 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Serkan DENİZ , Onur YÜKSEL %T SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510401 %U 10.33692/avrasyad.510401
ISNAD DENİZ, Serkan , YÜKSEL, Onur . "SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 927-934. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510401