Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 143 - 155 2018-12-15

Investigation of Test Exam on Middle And High School Students: The Westside Test Exam Scale
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği

Tarık TOTAN [1]

69 470


Throughout their academic life, students need to learn the content of many different courses. They also need to prepare for the exams of these courses. In this case, test anxiety can sometimes arise in students as an undesirable problem. The number of measurement tools to assess this problem psychometrically is also very limited. For this reason, the purpose of the study is to examine the validity and reliability of the Westside Test Anxiety Scale in middle and high school students in Turkish. Exploratory factor analysis of the study was conducted with 443 students, 215 of which were middle school and 228 were high school. The confirmatory factor analysis of 208 middle school and 263 high school students participated in a total of 471 students were including. The exploratory factor analysis results showed that the scale has got one-dimensional with eleven items. The results of confirmatory factor analysis showed that the scale hypothesis model was confirmed in middle and high school. Also scale items were adequate to identify the features their measure. The research findings proved that scale could be used at middle and high school levels to measure test anxiety.

Akademik hayatları boyunca öğrencilerin pek çok farklı dersin içeriğini öğrenmeleri ve bu derslerin sınavlarına hazırlanmaları gerekir. Bu durum bazen istenmeyen bir sorun olarak öğrencilerde sınav kaygısını ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorunu psikometrik olarak değerlendirecek ölçme aracı sayısı ülkemizde oldukça sınırlıdır. Bu nedenle araştırmanın amacı, Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Araştırmanın betimleyici faktör analizi 215’i ortaokul, 228’i lise olmak üzere 443 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine ise 208’i ortaokul ve 263’ü lise öğrencisi olmak üzere toplam 471 öğrenci katılmıştır. Betimleyici faktör analizi sonuçları ölçeğin tek boyutlu on bir maddesinin faktör oluşturduğunu göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen sonuçlar ölçeğe ait hipotez modelin ortaokul ve lisede doğrulandığını göstermiştir. Ayrıca, ölçek maddeleri ölçtükleri özellikleri ayırt etmede de yeterlidirler. Araştırma bulguları ölçeğin sınav kaygısını ölçmede ortaokul ve lise düzeyinde kullanılabileceğini kanıtlamıştır.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, öz-yeterlilik ve sınav kaygısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğmuş, E. (2016). Öğrencilerin algıladıkları öğretmen tutumları ile sınav kaygısı arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Beavers, A.S., Lounsbury, J.W., Richards, J.K., Huck, S.W., Skolits, G.J. ve Esquivel, S.L. (2013). Practical considerations for using exploratory factor analysis in educational research. Practical Assessment, Research & Evaluation, 18, 1-12.
 • Bland, J.M ve Altman, D.G. (1997). Statistics note: Cronbach’s alpha. BMJ, 314, 572. doi: 10.1136/bmj.314.7080.572.
 • Bourne, E.J. (2015). The anxiety and fobia workbook (6. baskı). Oakland, CA:Raincost Books.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Brown, T.A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2. baskı). New York, NY: Guilford Publications, Inc.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Çoşkun, F. (2017). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve anne-baba tutumları ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Daymaz, S. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin anne baba beklentileri ile sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, M. (2015). Okul tükenmişliğinin yordanmasında sınav kaygısı ve akademik başarının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • DeVellis, R.F. (2014). Ölçek geliştirme. Kuram ve uygulamalar. (Çev. Ed. T. Totan). Ankara: Nobel Yayın.
 • Driscoll, R. (2007). Westside test anxiety scale validation. ERIC Digest, ED495968.
 • Driscoll, R., Holt, B. ve Hunter, L. (2005). Accelerated desensitization and adaptive attitudes interventions and test gain with academic probation students. ERIC Digest, ED494905.
 • Duman, G.K. (2008). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana-baba tutumları arasında ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitüsü, İzmir.
 • Eker, O. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygısının nedenleri ve anne-baba tutumlarının sınav kaygısına etkisi: Merzifon örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Freeman, D. ve Freeman, J. (2012). Anxiety. A very short introduciton. Oxford, OX: Oxford University Press.
 • Galla, B.M. ve Wood, J.J. (2012). Emotional self-efficacy moderates anxiety-related impairments in math performance in elementary school-age youth. Personality and Individual Differences, 52(2), 118-122.
 • Güler, D. (2012). Lise son sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve anne-baba tutumları ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. ve Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (6. Baskı). Upper Sandle River, NJ: Pearson, Prentice Hall.
 • Kılıç, B. (2014). Öğrencilerin sınav kaygısını etkileyen faktörlerin veri madenciliği ile irdelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öner, N. ve Le Compte, A. (1998). Süreksiz durumluk sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Özdemir-Kurt, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin sosyal destek algılarıyla ilgili olarak sınav kaygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Palti, C. (2012). Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinde yükseköğretime geçiş sınavı öncesi ve sonrasında benlik saygısı, sınav kaygısı ve durumluk-sürekli kaygı kaygı düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rachman, S. (2013). Anxiety (3. baskı). New York, NY: Psychology Press.
 • Osborne, J.W. (2014). Best practices in exploratory factor analysis. Scotts Valley, CA: CreateSpace Independent Publishing.
 • Segool, N.K., Carlson, J.S., Goforth, A.N., Von Der Embse, N. ve Barterian, J.A. (2013). Heightened test anxiety among young children: Elementary school students’anxious responses to high‐stakes testing. Psychology in the Schools, 50(5), 489-499.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Spielberger, C.D. (1972). Anxiety as an emotional state. İçinde C.D. Spielbcrger (Ed.), Anxiety: Current Trends in Theory and Research (syf 23-49). New York: Academic Press.
 • Spielberger, C.D. ve Vagg, P.R. (1995). Test anxiety: A transactional process model. İçinde S.D. Spielberger ve P.R. Vagg (Eds.). Test anxiety: Theory, assessment, and treatment (syf. 3-14), Washington, DC: Taylor & Francis.
 • Şenöz, G. (2015). 8. sınıf öğrencisi olup obsesif kompulsif bozukluk teşhisi almış olan çocuklarda sınav kaygısı bozukluğu oranının sıklığının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tabachnick, F. ve Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. Ed. M. Baloğlu). Ankara: Nobel Yayın.
 • Totan, T. ve Yavuz, Y. (2009). Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 95-109.
 • Ürgüp, B. (2017). Ebeveynle gerçekleştirilen bağlanma stilinin sınav kaygısı üzerindeki yordayıcı etkisi. Yayınlamamış yüksek lisans tezi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Williams, B., Onsman, A. ve Brown, T. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3), 1-13.
 • Yalçınkaya, N. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167-176.
 • Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8859-3338
Author: Tarık TOTAN (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { baebd446325, journal = {Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8971}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {143 - 155}, doi = {}, title = {Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği}, key = {cite}, author = {TOTAN, Tarık} }
APA TOTAN, T . (2018). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 143-155. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/baebd/issue/40423/446325
MLA TOTAN, T . "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2018): 143-155 <http://dergipark.gov.tr/baebd/issue/40423/446325>
Chicago TOTAN, T . "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (2018): 143-155
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği AU - Tarık TOTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 155 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-8971 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği %A Tarık TOTAN %T Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği %D 2018 %J Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi %P -1308-8971 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD TOTAN, Tarık . "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygısının Değerlendirilmesi: Westside Sınav Kaygısı Ölçeği". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 9 / 2 (December 2018): 143-155.