Year 2017, Volume 11, Issue 1, Pages 1 - 20 2017-06-30

WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
The Effect of WebQuest-Supported Mathematics Instruction on Sixth Grade Students’ Critical Thinking Skills

Zeliha ÇALGIN [1] , Mustafa KOÇ [2]

216 255

Bu deneysel çalışmanın amacı WebQuest destekli matematik öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini nasıl etkileyebileceğini araştırmaktır. Dört hafta boyunca deney grubu (n=18) ile araştırmacılar tarafından geliştirilmiş iki adet WebQuest projesi ile ders yapılırken kontrol grubu (n=18) ile müfredata uygun normal ders işlenmiştir. Veri toplamak amacıyla Eleştirel Düşünme Becerileri Ölçeği deney öncesinde ve sonrasında ön-test ve son-test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Deney grubu öğrencilerinin WebQuest uygulaması sonrasında analiz, yorumlama ve öz düzenleme becerileri puanlarında artış gözlenmesine rağmen çok değişkenli kovaryans analizi (MANCOVA) bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını göstermiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle WebQuest uygulamalarının eleştirel düşünme üzerinde etkilerini daha net inceleyebilmek için ileriki çalışmalara yönelik yöntemsel ve uygulama önerileri sunulmuştur.

This experimental study aimed to investigate how WebQuest-supported mathematics instruction could impact on sixth grade students’ critical thinking skills. Experimental group completed two WebQuests developed by the researchers whereas control group received normal instruction according to the national curriculum. Both groups received four weeks of instruction from the same instructor. The Critical Thinking Skills Scale was employed both before and after the experiment as pre- and post-test to gather the data. Although students in the experimental group increased analysis, interpretation, and self-regulation scores after the WebQuest intervention, MANCOVA test failed to indicate these increases as statistically significant. Based on the results, both methodological and implemental suggestions were given to further examine the effect of WebQuest use on critical thinking skills.

 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları: Sık kullanılan istatistiksel analizler ve açıklamalı SPSS çözümleri. İstanbul: İdeal Kültür & Yayıncılık.
 • Akçay, A. (2009). Webquest (Web Macerası) öğretim yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akyüz, H. İ., & Samsa, S. (2009). Critical thinking skills of preservice teachers in the blended learning environment. International Journal of Human Sciences, 6(2), 538-550.
 • Allan, J., & Street, M. (2007). The quest for deeper learning: An investigation into the impact of a knowledge-pooling Webquest in primary initial teacher training. British Journal of Educational Technology, 38(6), 1102-1112.
 • Allison, A. (1993). Critical thinking/problem solving skills for the at-risk student. Yayımlanmamış doktora tezi, Northern Arizona University, USA.
 • Aybek, B., 2006. Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aydede, M. N., & Kesercioğlu, T. (2010). Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 14-22.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde matematik öğretimi 1-5 siniflar için. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cüceloğlu, D. (1995). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çalışkan, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araştrrmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 57-70.
 • Çığrık, E., & Ergül, R. (2010). The investigation effect of using WebQuest on logical thinking ability in science education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4918-4922.
 • Demir, M. K. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dil, S. (2001). Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dodge, B. (1997). Some thoughts about WebQuests. Retrieved from http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
 • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of exper consensus for purposes of educational assessment anbild instruction. Millbrae, CA: The California Academic Pres.
 • Gaskill, M., McNulty, A., & Brooks, D. W. (2006). Learning from WebQuests. Journal of Science Education and Technology, 15(2), 133-136.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2008). Öğretim ve değerlendirme yöntemi olarak Web Macerası’nın kullanışlılık açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 209-236.
 • Halat, E. (2008a). A good teaching technique: WebQuests. Clearing House, 21(3), 109-111.
 • Halat, E. (2008b). The effects of designing Webquests on the motivation of pre-service elementary school teachers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39(6), 793-802.
 • Halpern, D. F. (1989). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Hassanien, A. (2006). An evaluation of the WebQuest as a computer-based learning tool. Research in Post-Compulsory Education, 11(2), 235-250.
 • Hesapçıoğlu, M. (2001). Postmodern/küresel toplumda eğitim, okul ve insan hakları, O. Oğuz, A. Oktay ve H. Ayhan (Ed.) 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi (ss. 39-80). İstanbul: Sedar Yayıncılık.
 • Ikpeze, C. H., & Boyd, F. B. (2007). Web-based inquiry learning: Faciliating thoughtful literacy with WebQuests. The Reading Teacher, 60, 644-654.
 • Johnson, L. E. (2005). Using technology to enhance intranational studies. The International Journal of Social Education, 19(2), 32-40.
 • Kalkan, G. (2008). Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, R. (2007). WebQuest destekli işbirlikçi öğrenme yönteminin matematik dersindeki tutum ve erişiye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Koç, G. (2007). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim / Education and Science, 31(142), 56-64.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kundu, R., & Bain, C. (2006). Webquests: Utilizing technology in a constructivist manner to facilitate meaningful preservice learning. Art Education, 59(2), 6-11.
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Leahy, M., & Twomey, D. (2005). Using web design with pre-service teachers as a means of creating a collaborative learning environment. Educational Media International, 42(2), 143-151.
 • March, T. (1998). Why WebQuests? An introduction. Retrieved from http://tommarch.com/writings
 • McPeck, J. E. (1981). Critical thinking and education. Toronto: Oxford University Press.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (3. Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdemir, S., & Yalın, H. İ. (2007). Web tabanlı asenkron öğrenme ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 79-94.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm, eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Paul, R. (1995). Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Dillon Beach, CA.: Foundation For Critical Thinking.
 • Paul, R., Weil, D., & Binker, A. J. A. (1990). Critical thinking handbook: K-3rd grade. Rohnert Park, CA: Foundation for Critical Thinking.
 • Peker, M., & Halat, E. (2009). Teaching anxiety and the mathematical representations developed through WebQuests and spreadsheet activities. Journal of Applied Sciences, 9(7), 1301-1308.
 • Seferoğlu, S. S. & Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 193-200.
 • Şentürk, C. (2009). Eğitimde yeniden yapılanma ve yapılandırmacılık. Eğitişim Dergisi, 23.
 • Tabanlı, S. G. (2008). Bilişim teknolojilerinin temelleri dersinin öğretiminde yapılandırmacılık uygulaması: Webquest tekniğine ilişkin öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Tsui, L. (1999). Courses and instruction affecting critical thinking. Research in Higher Education, 40(2), 185-198.
 • Uysal, A. (1998). Sosyal bilimler öğretim yöntemlerinin eleştirici düşünme gücünün gelişmesindeki rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Varaki, B. S. (2006). A reflection on three Web-based teaching critical thinking: Toward a compromise approach. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 177-191.
 • Vidoni, K. L., & Maddux, C. D. (2002). WebQuests: Can they be used to improve critical thinking skills in students? Computers in the Schools, 19(1/2), 101-117.
 • Vural, R., & Kutlu, O. (2004). Eleştirel düşünme: Ölçme araçlarının incelenmesi ve bir güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 189-200.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E. B. (2007). Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 181-213.
 • Yurdabakan, İ. (1998). Eleştirel düşünme. Öğretmen Dünyası, 223, 23-25.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zeliha ÇALGIN

Author: Mustafa KOÇ

Bibtex @research article { balikesirnef354919, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {1 - 20}, doi = {10.17522/balikesirnef.354919}, title = {WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇALGIN, Zeliha and KOÇ, Mustafa} }
APA ÇALGIN, Z , KOÇ, M . (2017). WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (1), 1-20. DOI: 10.17522/balikesirnef.354919
MLA ÇALGIN, Z , KOÇ, M . "WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32052/354919>
Chicago ÇALGIN, Z , KOÇ, M . "WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi AU - Zeliha ÇALGIN , Mustafa KOÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.354919 DO - 10.17522/balikesirnef.354919 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 11 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.354919 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.354919 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi %A Zeliha ÇALGIN , Mustafa KOÇ %T WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17522/balikesirnef.354919 %U 10.17522/balikesirnef.354919
ISNAD ÇALGIN, Zeliha , KOÇ, Mustafa . "WebQuest Destekli Matematik Öğretiminin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 1 (June 2017): 1-20. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.354919