Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 1 - 18 2017-12-18

The Analyzing the Relevance of TEOG Exam to Academic Achievement and the Effects of TEOG Exam on Teaching Process of Math Class
TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Fatih ÇELİKEL [1] , Memet KARAKUŞ [2]

192 160

This research has been done for the purpose of analyzing the relevance of academic achievements of 8th grade students and the effects on teaching process of math class on the first application of TEOG exam system. Research sample was consisted of 17 math teachers of 8th grade students in 5 public and 3 private schools determined by using simple random sampling method in Silifke district of Mersin in 2013-2014 academic year. On this survey method research, semi-structured interview forms reformed by the researcher were used and themes and codes were created by being completed content analysis of data obtained through interviews. As a result of the research, 8th grade students’ TEOG achievements on math course are deem compatible with their academic achievements, according to the teachers participating in interviews. Furthermore, the opinions of the teachers, put forth that the process of math education is mainly being performed to focus on to be successful in TEOG exam.
Bu araştırma, TEOG sınav sisteminin ilk uygulamasının, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarıyla ilişkisinin ve matematik dersi öğretim süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2013/2014 eğitim öğretim yılında Mersin ili Silifke ilçesindeki MEB’e bağlı okullardan, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 resmi okul ile 3 özel okulun sekizinci sınıflarında, matematik dersine giren 17 öğretmenden oluşmaktadır. Tarama modelindeki bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi yapılarak tema ve kodlar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, görüşülen öğretmenlere göre sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi TEOG sınavı başarıları ile akademik başarıları birbiriyle uyumlu bulunmuştur. Ayrıca araştırmadaki öğretmen görüşleri, okullardaki matematik öğretim sürecinin, ağırlıklı olarak merkezi sınav başarısına odaklı gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.
 • Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (10. Baskı). Bursa: Alfa Akademi Yayıncılık.
 • Archbald, D. A., & Grant, T. J. (2000). What’s on the test? An analytical framework and findings from an examination of teachers’ math tests. Educatıonal Assessment, 6(4), 221–256.
 • Arı, A., & İnci, T. (2015). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersine ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015(24).
 • Atila, M. E., & Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Balcı, A. (1988). Etkili okul. Eğitim ve Bilim, 12(70).
 • Birinci, D. K. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarında ilk deneyim: Matematik dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-16.
 • Büyüköztürk, Ş., & Deryakulu, D. (2002). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30(30), 187-204.
 • Çelikel F. & Güneş K. (2014). İlköğretim matematik öğretmenlerinin TEOG sınavına ilişkin görüşleri. Çalışma XI. Ufbmek kongresinde sunulmuş bildiri. Özü http://193.255.206.126/ufbmek2014/wp-content/uploads/2014/09/UFBMEK-2014-ADANA.pdf. Erişim tarihi: 26.03.2015
 • Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımların yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Deniz, K. Z., & Kelecioğlu, H. (2005). İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 127-143.
 • Doğan, E., ve Demir, S. B. (2015). Examination of the Relation between Teog Score and School Success in Terms of Various Variables. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 113-121.
 • Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile TEOG sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal Volume 2(2), 434-446.
 • Gün, Z. & Erdem, Z. Ç. (2014). Uyum analizi yöntemiyle matematik başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 98-118.
 • Kabaş, S. S.(2015). Öğretmen algılarına göre ortaokul müdürlerinin dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik stilleri ile öğrencilerin TEOG Sınavı başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Sınavlarda Sorulmayan Fen Bilimleri Konularına Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1).
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. & Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem TEOG sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(21), 225-232
 • Koğar, E. Y., & Aygün, B. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 667-680.
 • Özdemir, A. (2014). İlköğretim ve ortaöğretim başarı ölçülerinin yükseköğretime geçiş sınav puanlarını yordama gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özkan, M. (2015). TEOG kapsamında uygulanan matematik alt testi ile matematik mazeret alt testinin istatistiksel eşitliğinin sınanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özkan, M., & Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçişte Uygulanan Merkezi Ortak Sınavlara İlişkin Görüşleri. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(10), 441-453.
 • Süer, N. (2014). Öz - düzenleme becerilerinin TEOG sınavı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure,S., Vaerenbergh G., Bogaerts, H.&Ratinckx, E. (1999). Learning to solve mathematical application problems: a desing experiment with fifth graders. Mathematical Thinkingand Learning,1(3), 195–229
 • Yıldırım, B. (2015). Türkiye'deki ortaöğretim giriş sınavları (OKS, SBS, TEOG) ile TIMSS sınav sorularının (biyoloji) öğrenci başarıları düzeyinde karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Yılmaz, G. (2014). SBS ve TEOG sınavındaki söz varlığımızla ilgili Türkçe sorularının 2005 Türkçe öğretim programındaki sözcük varlığımızla ilgili kazanımları ölçme yeterlilik düzeyinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • Yorgancı, O.K. (2015). Sekizinci sınıf Türkçe dersi ortak sınavı sorularının öğretim programına göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih ÇELİKEL (Sorumlu Yazar)

Yazar: Memet KARAKUŞ

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373133, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {1 - 18}, doi = {10.17522/balikesirnef.373133}, title = {TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARAKUŞ, Memet and ÇELİKEL, Fatih} }
APA ÇELİKEL, F , KARAKUŞ, M . (2017). TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 1-18. DOI: 10.17522/balikesirnef.373133
MLA ÇELİKEL, F , KARAKUŞ, M . "TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 1-18 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373133>
Chicago ÇELİKEL, F , KARAKUŞ, M . "TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi AU - Fatih ÇELİKEL , Memet KARAKUŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373133 DO - 10.17522/balikesirnef.373133 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373133 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373133 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi %A Fatih ÇELİKEL , Memet KARAKUŞ %T TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373133 %U 10.17522/balikesirnef.373133
ISNAD ÇELİKEL, Fatih , KARAKUŞ, Memet . "TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 1-18. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373133