Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 52 - 81 2017-12-18

High School Students’ Graphing Skills of Trigonometric Functions
Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri

Kemal ÖZGEN [1] , Neval AYGÜN [2] , Hatice HANAZAY [3]

209 202

The aim of this study is to identify skills of high school 10th grade students’ in graphing trigonometric functions. In this study, case study method which was descriptive method was used. A test consisting of five open-ended questions including graphing trigonometric functions was prepared. Data collection tools were applied to 48 randomly selected students who were educated in Anatolian high school. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. According to the findings, it was determined that most of the students who participated in study succeeded in drawing graphs of basic trigonometric functions such as sinx and cosx functions. However, some students draw the graph of the function of such as sin3x, arctanx and cosecx which are derivated from sinx and cosx functions, were found to be unsuccessful. In addition, students’ skills of connection with graphical representation were to be low level. The students were not successful in drawing graphs of different functions other than the basic trigonometric functions such as sinx and cosx. It was determined that students couldn’t use enough graphical connection skills in drawing graphs of trigonometric functions. Teachers should give more importance to graphical connection in trigonometric function.
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin trigonometrik fonksiyonlarda grafik çizme becerilerini tespit etmektir. Çalışmada betimsel yöntemlerden özel durum çalışması kullanılmıştır. Trigonometrik fonksiyonlarda grafik çizmeyi içeren 5 açık uçlu sorudan oluşan bir test hazırlanmıştır. Veri toplama araçları Anadolu lisesinde öğrenim gören rastgele seçilmiş 48 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunun sinx ve cosx gibi temel trigonometrik fonksiyonlarının grafiklerini çizmede başarılı olduğu belirlenmiştir. Ancak bazı öğrencilerin sin ve cos fonksiyonlarından türetilen sin3x, arctanx ve cosecx gibi fonksiyonların grafiklerini çizmede başarısız oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin grafiksel gösterim ile ilişkilendirme becerilerinin düşük düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler sin ve cos gibi temel trigonometrik fonksiyonların dışında kalan farklı fonksiyonların grafik çiziminde başarılı değildirler. Öğrencilerin trigonometrik fonksiyonların grafik çizimlerinde grafiksel ilişkilendirme becerilerini yeterince kullanamadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler trigonometrik fonksiyonlarda grafiksel ilişkilendirmeye daha fazla önem vermesi gerekir.
 • Akkoç, H. (2008). Pre-service mathematics teachers’ concept images of radian, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39(7), 857–878.
 • Breidenbach, D.; Dubinsky, E.; Hawks, J., & Nichols, D. (1992). Development of the process conception of function. Educational Studies in Mathematics, 23, 247-285.
 • Byers, P. (2010). Investigating trigonometric representations in the transition to college mathematics. College Quarterly, 13(2), 1-10.
 • Coxford, A.F. (1995). The case for connections. In P. A. House and A.F. Coxford (Eds.), Connecting mathematics across the curriculum, pp. 3-12. Reston, VI: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Çepni, S. (2012). Alan araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, Ö.F. (2011). Koordinat düzleminde birim çember yardımıyla tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının grafik çiziminde sayı doğrusu kullanımı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 123-141.
 • Çetin, Ö. F. (2015). Students’ perceptions and development of conceptual understanding regarding trigonometry and trigonometric function. Educational Research and Reviews, 10(3), 338-350.
 • Delice, A. (2005). Türk ve İngiliz eğitim sisteminde matematik eğitiminin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 167. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/167/index3-delice.htm adresinden 18.03.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Doğan, A. (2001). Genel liselerde okutulan trigonometri konularının öğretiminde öğrencilerin yanılgıları, yanlışları ve trigonometri konularına karşı öğrenci tutumları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Eli, J.A., (2009). An exploratory mixed methods study of prospective middle grades teachers’ mathematical connections while completing investiagtive tasks in geometry. Yayınlanmamış doktora tezi. University of Kentucky.
 • Güntekin, H., & Akgün, L. (2011). Trigonometrik kavramlarla ilgili öğrencilerin sahip olduğu hatalar ve öğrenme güçlükleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 98-113.
 • Gür, H. (2009). Trigonometry learning. New Horizons in Education, 57(1), 67-80.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C.D., & Karakaya, İ. (2009). Öğrenci başarısının belirlenmesi performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme (2. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Kutluca, T., & Baki, A. (2009). 10. Sınıf matematik dersinde zorlanılan konular hakkında öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 609-624.
 • Kültür, M. N., Kaplan, A., & Kaplan, N. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinde trigonometri öğretiminin değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 202-211.
 • Leikin, R., & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66(3), 349-371. DOI: 10.1007/s10649-006-9071-z.
 • Marchi, D.J. (2012). A study of the understanding of the Sine function through representations and the process and object perspectives. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ohio State University.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). Ortaöğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı.Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaöğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı.Ankara.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics.Reston, VA: Author.
 • Noss, R., Healy, L., & Hoyles, C. (1997). The construction of mathematical meanings: connecting the visual with the symbolic. Educational Studies in Mathematics, 33(2), 203-233. 10.1023/A:1002943821419.
 • Orhun, N. (2001). Students’ mistakes and misconceptions on teaching of trigonometry. The Mathematics Education into the 21st Century Project, International Conference on New Ideas in Mathematics Education, Palm Cove, Queensland, Australia, August 19-24, 2001.
 • Özgen, K. (2013). Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi: Öğretmen adayları örneği. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 323-345.
 • Pesen, C. (2003). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi (1. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Taşar, M.F., İngeç, Ş.K., & Güneş, P.Ü. (2006). Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara. http://w3.gazi.edu.tr/~mftasar/publications/Grafik.pdf adresinden 29.05.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Tekin, H. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (18. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tekin, B., & Konyalıoğlu, A.C. (2009). Dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerinin ispatlarının ortaöğretim düzeyinde görselleştirilmesi. 8. Matematik Sempozyumu, 12-14 Kasım 2009, Ankara. www.matder.org.tr adresinden 12.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Tekin, B. Konyalıoğlu, A.C., & Işık, A. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin fonksiyon grafiklerini çizebilme becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 147-156.
 • Umay, A. (2007). Eski arkadaşımız okul matematiğinin yeni yüzü. Ankara: Aydan Web Tesisleri.
 • Vale, C., McAndrew, A., & Krishnan, S., (2011). Connecting with the horizon: Developing teachers’ appreciation of mathematical structure. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(3), 193-212. DOI: 10.1007/s10857-010-9162-8.
 • Weber, K. (2005). Students’ understanding of trigonometric functions. Mathematics Education Research Journal, 17(3), 91-112.
 • Weber, K. (2008). Teaching trigonometric functions: Lessons learned from research. The Mathematics Teacher, 102(2), 144-147.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal ÖZGEN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Neval AYGÜN

Yazar: Hatice HANAZAY

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373141, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {52 - 81}, doi = {10.17522/balikesirnef.373141}, title = {Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri}, key = {cite}, author = {AYGÜN, Neval and ÖZGEN, Kemal and HANAZAY, Hatice} }
APA ÖZGEN, K , AYGÜN, N , HANAZAY, H . (2017). Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 52-81. DOI: 10.17522/balikesirnef.373141
MLA ÖZGEN, K , AYGÜN, N , HANAZAY, H . "Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 52-81 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373141>
Chicago ÖZGEN, K , AYGÜN, N , HANAZAY, H . "Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 52-81
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri AU - Kemal ÖZGEN , Neval AYGÜN , Hatice HANAZAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373141 DO - 10.17522/balikesirnef.373141 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 81 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373141 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373141 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri %A Kemal ÖZGEN , Neval AYGÜN , Hatice HANAZAY %T Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373141 %U 10.17522/balikesirnef.373141
ISNAD ÖZGEN, Kemal , AYGÜN, Neval , HANAZAY, Hatice . "Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 52-81. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373141