Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 82 - 108 2017-12-18

Investigation of the Anxieties and Attitudes of Elementary School Students Towards Mathematics with Various Variables
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hüseyin ŞİMŞEK [1] , Nihan ŞAHİNKAYA [2] , Cahit AYTEKİN [3]

228 205

The aim of this research was to examine the anxieties and attitudes of elementary school students towards mathematics in terms of various variables. For this purpose, mathematics attitude scale and mathematics lesson anxiety scale were conducted to total of 437 students selected from the 4th and 7th grade in Şanlıurfa in the spring semester of 2010-2011 academic year. As a result, primary school students' anxieties toward mathematics do not differ according to gender, parents’ occupation, parents’ education status, monthly income level and taking or not extra support  course. Besides, students' anxieties toward mathematics differ according to variables of class level, number of siblings, math scores and the person who encourage them to love mathematics. The attitudes of primary school students towards mathematics do not differ according to the variables of gender, mother 's and father' s profession, parents’ education status, family monthly income level, number of siblings and math scores of students. But the attitudes of primary school students towards mathematics do differ according to the variables of taking or not extra support  course, class level, and the person who encourage them to love mathematics. In this research, a positive low level of relationship between anxiety and attitude towards mathematics were found.

Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygılarının ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaçla, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Şanlıurfa ilindeki 4. ve 7. Sınıftan seçilen toplam 437 öğrenciye matematik tutum ölçeği ve matematik dersi kaygı ölçeği uygulanmıştır. Sonuç olarak ilköğretim öğrencilerin matematiğe yönelik kaygıları cinsiyet, anne mesleği, baba mesleği, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, aylık gelir ve destek eğitim alma değişkenlerine göre değişmezken, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, karne notu ve matematiği sevmede etkili kişi değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. İlköğretim öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları cinsiyet, anne mesleği, baba mesleği, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, aylık gelir, kardeş sayısı ve karne notu değişkenlerine göre değişmezken, sınıf düzeyi, destek eğitim alma ve matematiği sevmede etkili kişi değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Matematiğe yönelik kaygı ile tutum arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur . Araştırma sonuçları hakkında öğretmen ve aileler bilgilendirilirse, öğrenci kaygılarını azaltmaya dönük fikirler üretilebilir.

 • Aiken, L. R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Akdemir, Ö. (2006). İlkögretim ögrencilerinin Matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2000) Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler, Milli Eğitim Eğitim Sanat Kültür Yayınları, 145, Ankara.
 • Aral, N. (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Ankara: Tekışık Veb Ofset Tesisleri.
 • Ashcraft M. H. (2002). Math anxiety: personal, educational, and cognitive consequences, current directions. J Psychological Science, 11(5), 181-185.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert-tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11 (62),31-36.
 • Baltaş, A. (1988). Kaygı Düzeyi Açısından Okullar Arası Farklar. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Başar, M., Üna, M. ve Yalçın, M., (2011). İlköğretim Kademesiyle Başlayan Matematik Korkusunun Nedenleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448.
 • Bozak, M. M. (1982). Anksiyete ve okul başarısı arasındaki ilişkiye ait bir araştırma. Psikoloji Dergisi, 16, 24-39.
 • Buxton, L. (1981). Do You Panic about Mathematics? London: Heinemann Educational Books.
 • Çağırgan, G., Poyraz, C., ve Battal K. G. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Tutumları ile Matematik dersine çalışmaları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından araştırılması. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya.
 • Dong Q., Yang, B., & Ollendick, T.H., (1994). Fears in Chinese children and adolescent and their relation to anxiety and depression, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35 (2), 351-363.
 • Ekizoğlu, N. & Tezer, M. (2007). The relationship between the attitudes towards mathematics and the success marks of primary school student. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 1–15.
 • Fiore, Angela M. (2003). Gender Differences in Test Anxiety. Unpublisherd Master Thesis The College of Human Resources and Education at West Virginia University, West Virginia.
 • Girgin, G. (1990). Farklı Sosyo Ekonomik Kesimden 13-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Kaygı Alanları ve Kaygı Düzeylerinin Başarıyla İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Greenwood, J.(1984). My anxieties about math anxiety, Mathematics Teacher (77), 662-663.
 • Gümüş, A. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hannula, M. S. (2002) Attitude towards mathematics: emotions,expectations and values. Educational Studies in Mathematics. 49 (1), 25-46.
 • Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. J Research in Mathematics Education, 21(1), 33–46.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayır, A. (1984). Tek Kardeşli Ergenlerde Anksiete, 3 Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • M.E.B, (2005). İlköğretim Matematik 6-8.Sınıf Öğretim Programı, Ankara.
 • McLeod, D.B. (1993). Research on Affect in Mathematics Education: A Reconceptualisation'. In D.A. Grouws (Ed.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, Macmillan Publishing Co., London, 575-596.
 • Newstead, Karen (1998). Aspects of childrens mathematics anxiety. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 53-71.
 • Özusta, Ş. (1993), Çocuklar İçin Durumluk Sürekli Kaygı Envanterinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Richardson, F. C, & Suinn, R. M. (1972).The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
 • Ronan, K.R., Kendall, P. C., & Rowe, M., (1994). Negative affectivity in children. Cognative Therapy and Research, 18(6), 509-528.
 • Sargın, N. (1990). Lise I. ve III. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenip Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Skemp, R.R. (1986). The Psychology of Learning Mathematics, Harmondsworth: Penguin.
 • Spielberger, C. D. (1979). Understanding stress and anxiety. New York: Harper & Row.
 • Stodolsky, S.S.(1985). Telling math: origins of math aversion and anxiety. Educational Psychologist, (3), 125-133.
 • Şimşek, H. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Düzeyleri ve Gelecek Beklentileri. (109K300 Nolu Proje Raporu). TÜBİTAK, Ankara.
 • Taşdemir, C. (2008). İlköğretim 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi: Bitlis İli örneği. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 184-201.
 • Tobias, S. (1978). Overcoming Math Anxiety, Norton, New York:
 • Turgut, F.M. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Uysal, O. (2007) İlköğretim II.kademe öğrencilerinin Matematik dersine yönelik problem çözme becerileri, kaygıları ve tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vacc, N. N. (1993). Teaching and learning mathematics through classroom discussion. Arithmetic Teacher, 41, 225-227.
 • Varol, Şükriye (1990). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Von Glasersfeld, E. (Ed.): (1991). Radical Constructivism in Mathematics Education, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
 • Wigfield, A. & Meece, J.L., (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. Journal of Educational Psychology, 80, 210-216.
 • Yenilmez, K.ve Özabacı, N. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132-146.
 • Yetim, H. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli eğitim Dergisi, 35(172), 240-249.
 • Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10 (1), 133-143.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)

Yazar: Nihan ŞAHİNKAYA

Yazar: Cahit AYTEKİN

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373143, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {82 - 108}, doi = {10.17522/balikesirnef.373143}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİNKAYA, Nihan and ŞİMŞEK, Hüseyin and AYTEKİN, Cahit} }
APA ŞİMŞEK, H , ŞAHİNKAYA, N , AYTEKİN, C . (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 82-108. DOI: 10.17522/balikesirnef.373143
MLA ŞİMŞEK, H , ŞAHİNKAYA, N , AYTEKİN, C . "İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 82-108 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373143>
Chicago ŞİMŞEK, H , ŞAHİNKAYA, N , AYTEKİN, C . "İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 82-108
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Hüseyin ŞİMŞEK , Nihan ŞAHİNKAYA , Cahit AYTEKİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373143 DO - 10.17522/balikesirnef.373143 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 108 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373143 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373143 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hüseyin ŞİMŞEK , Nihan ŞAHİNKAYA , Cahit AYTEKİN %T İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373143 %U 10.17522/balikesirnef.373143
ISNAD ŞİMŞEK, Hüseyin , ŞAHİNKAYA, Nihan , AYTEKİN, Cahit . "İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 82-108. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373143