Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 172 - 196 2017-12-18

Evaluation of 4th Grade Mathematics Curriculum By Tyler’s Objective Based Evaluation Model
4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi

Mecit ASLAN [1] , İbrahim ÇIKAR [2]

292 356

The aim of this study is to evaluate primary school 4th grade Mathematics curriculum by Tyler’s Objective Based Evaluation Model. One sample pretest and posttest experimental design was used in this study. The study was conducted with 59 students and 2 teachers in 2016-2017 academic year in a primary school in İpekyolu/Van. An achievement test, an observation form, and a semi-structural interview form developed by researchers were used as data collection tools. In the analysis of quantitative data, descriptive statistics, paired samples t-test, and Cohen’s d test were performed, and descriptive analysis was used in the analysis of qualitative data. It was found that there was a significant difference between the pretest and posttest scores in favor of posttest score. On the other hand, it was found that the students didn’t reach any of the objectives. 

Bu çalışmada İlkokul 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma deseni olarak tek grup ön test-son test deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 öğretim yılında Van ili merkez İpekyolu ilçesinde bulunan bir ilkokulun 4. sınıfında öğrenim gören 59 öğrenci ve 2 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi, gözlem formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımlı gruplar t-testi, Cohen’s d testi; nitel verilerin analizi için ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasında son-test puanları lehine anlamlı bir farkın oluştuğu; bununla birlikte, öğrencilerin çalışma kapsamındaki kazanımların hiçbirine ulaşamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Arslan, M., & Eraslan, L. (2003). Yeni eğitim paradigması ve Türk eğitim sisteminde dönüşüm gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • Aksu, H. H. (2007). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.
 • Baki, A., & Gökçek, T. (2005). Comparison of the development of elementary mathematics curriculum studies in Turkey and the U.S.A. Educational Sciences: Theory & Practice, 5(2), 579-588.
 • Güneş, G., & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanmasından yansımalar. Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192-205.
 • Berman, B. J. C., Brenman, J., & Vasquez, V. (2010). Using trained observer ratings. Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomer (Edt.) Handbook of practical program evaluation içinde. San Francisko: Jossey-Bass.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dane, A., Doğar, Ç., & Balkı, N. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: PegemA.
 • Demirci, R. (2005). İlköğretim matematik öğretmen kılavuz kitabı. İzmir: Top Yayıncılık.
 • Dikkartın-Övez, F.T., & Mert-Uyangör, S. (2009). 7. sınıf matematik programının değerlendirilmesi: Kazanımlara erişebilirlik ve kazanım örüntüleri açısından. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 447-473.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 115-120.
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Gündoğdu, K., Albayrak, M., Ozan, C., & Çelik, N. (2012). Müfettişlerin ilköğretim matematik öğretim programı hakkındaki görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilileri Dergisi, 3(2), 21-37.
 • Henry, G. T. (2010). Comparison group designs. Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomer (Edt.) Handbook of practical program evaluation içinde. San Francisko: Jossey-Bass.
 • Keleş, Ö., Koç, Y., & Haser, Ç. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik dersi programı hakkındaki görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3),715 -736.
 • MEB. (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
 • Memduhoğlu ve diğ. (2015). Van ili ortaokul ve lise öğrencilerinin başarı durumlarının araştırılması projesi. Kalkınma Bakanlığı (DPT), TRB2/14/dfd/0115.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Orbeyi, S., & Güven, B. (2005). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2016). Eğitim programı, temeller, ilkeler ve sorunlar. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum (2nd ed.). The United States of America: McGraw-Hill, Inc.
 • Rogers, P. J., & Goodrick, D. (2010). Qualitative data analysis. Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomer (Ed.) Handbook of practical program evaluation içinde. San Francisko: Jossey-Bass.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 234-243.
 • Uşun, S. (2016). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler, yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayınclık.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2015). Örnekleriyle eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stufflebeam, D. (2001). Evaluation models. New directions for evaluation, Jossey-Bass, A Publishing Unit of John Wiley & Sons, Inc. (89), 7-98.
 • TTKB. 2015. Matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları
 • Tyler, R. W. (2014) Eğitimde programların ve öğretimin temel ilkeleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınevi
 • Yüksel, İ. (2010). Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wallace, D. P., & Van Fleet, C. (2001). Library evaluation: A casebook and can-do guide. Englewood CO: Libraries Unlimited.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mecit ASLAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: İbrahim ÇIKAR

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373149, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {172 - 196}, doi = {10.17522/balikesirnef.373149}, title = {4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇIKAR, İbrahim and ASLAN, Mecit} }
APA ASLAN, M , ÇIKAR, İ . (2017). 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 172-196. DOI: 10.17522/balikesirnef.373149
MLA ASLAN, M , ÇIKAR, İ . "4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 172-196 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373149>
Chicago ASLAN, M , ÇIKAR, İ . "4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 172-196
RIS TY - JOUR T1 - 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi AU - Mecit ASLAN , İbrahim ÇIKAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373149 DO - 10.17522/balikesirnef.373149 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 196 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373149 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373149 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi %A Mecit ASLAN , İbrahim ÇIKAR %T 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373149 %U 10.17522/balikesirnef.373149
ISNAD ASLAN, Mecit , ÇIKAR, İbrahim . "4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 172-196. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373149


Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Mecit ASLAN
DOI: 10.17522/balikesirnef.506464