Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 136 - 155 2017-12-18

Investigation of the Effects of the Use of Dynamic Geometry Software on the Teaching of Geometry Subjects to Visual Mathematics Literacy Perception Levels of Elementary Mathematics Teacher Candidates
Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Aziz İLHAN [1] , Recep ASLANER [2]

180 187

The aim of this study, investigation of the effects of the use of Dynamic Geometry Software (DGS) on the teaching of geometry subjects to visual mathematics literacy perception levels of elementary mathematics teacher candidates. Study of empirical research method was used from pretest-lasttest group semi experimental pattern. The research study group East Anatolia Faculty of a University Education Field medium-sized in Elective Teaching lesson field 36 math teacher candidate Geometry. As data collection tool (2015) by İlhan improved Visual Perception of Math Literacy Scale (VPMLS). Study found that teacher candidates from 14 weeks DGS in Cabri II Plus and trained using Geogebra software. The educational process at the beginning and end of the VPMLS pretest-lasttest, implemented as a pretest and dependent on whether they make sense of the difference between the average of the group using the "t-test" is deprecated. The result of the investigation, prospective teachers VPMLS pretest-lasttest scores showed significant differences in favor of the final test between. From research findings and results in similar fields made some suggestions to the researchers who want to work. 

Bu araştırmanın amacı, geometri konularının öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımları (DGY) kullanmanın ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görsel matematik okuryazarlık algılarına etkisini incelemektir. Çalışmada deneysel araştırma yöntemlerinden tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu bölgesinde orta büyüklükte bir üniversitenin eğitim fakültesinde alan seçmeli geometri öğretimi dersini alan 36 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak İlhan (2015) tarafından geliştirilmiş Görsel Matematik Okuryazarlık Algısı Ölçeği (GMOYAÖ) kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına 14 hafta boyunca DGY’ lerden Cabri II Plus ve Geogebra yazılımları kullanılarak eğitim verilmiştir. Eğitim sürecinin başında ve sonunda GMOYAÖ öntest-sontest olarak uygulanmış, öntest ve sontest ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına bağımlı gruplarda “t testi” kullanılarak bakılmıştır. Araştırmanın sonucu öğretmen adaylarının GMOYAÖ öntest-sontest puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlara göre benzer alanlarda çalışmak isteyen araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

 • Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8. sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 11(13). 339-358.
 • Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum, T. ve Ceylan, T. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geogebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 103-120.
 • Alpan, G.(2008). Görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 74-102.
 • Altun, M. (2009). Eğitim fakülteleri ve lise matematik öğretmenleri için liselerde matematik öğretimi (3. Baskı). Bursa: Aktüel Alfa Akademi.
 • Anderson E. (2002). Enhancing visual literacy through cognitive activities, proceedings of the 2002 ASEE/SEF/TUB Colloquium Carnegie Mellon University, American Society for Engineering Education.
 • Arıcı, N., & Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421-430.
 • Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 149(1), 26-31.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Bekdemir, M. & Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)'nin geliştirilmesi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 36-42.
 • Bedir, D. (2005). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretimde geometri öğretiminde yeri ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Demir, S. ve Özmantar, M.F. (2013). Teknoloji destekli matematik öğretiminde pedagojik prensipler. Nobel-Atlas Yayıncılık. Ankara.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Devraj, R., Butler, L. M., Gupchup, G. V. & Poirier, T. I. (2010). Active-learning strategies to develop health Literacy knowledge and skills. American Journal of Pharma Ceutical Education, 74(8), 137
 • Duran, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 38-51.
 • Duran, M. ve Bekdemir, M. (2013). Görsel matematik öz yeterlilik algısıyla görsel matematik başarısının değerlendirilmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 27-40.
 • Güven, B. (2002). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile keşfederek öğrenme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Güven, B. ve Karataş, S. (2003). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile geometri öğrenme: öğrenci görüşleri. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2). 123-125.
 • Gürsoy, K., Yıldız, C., Çekmez, E. ve Güven, B. (2009). Üç boyutlu geometrik şekillerin iki boyutlu düzleme resmedilmesinde oluşan algı yanılmalarına Cabri 3D yazılımının etkisi. In 3rd İnternational Computer and İnstructional Technologies Symposium, Proceedings. 656-662.
 • Gomes, A. S. ve Vergnaud, G. (2004). On the learning of geometric concepts using dynamic geometry software. Novas Technology Asna Educaçao, 2(1), 12-15.
 • Hoffmann, J. V. (2000). The Democratization of Schools and Literacy in American. The Reading Teacher, 53(8), 616-623.
 • İlhan, A. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarına yönelik görsel matematik okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi ve görsel matematik okuryazarlığı ile geometri başarıları arasındaki ilişkisinin incelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3).
 • MEB, (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • OECD (2013). PISA 2012 results: what students know and can do (volume I): students performance in mathematics, reading and science. OECD publishing.
 • Sanalan, V.A., Sülün A. ve Çoban, T.A., (2007). Görsel okuryazarlık, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 33-47.
 • Sobanski, J. (2002). Visual math. Learning Express. 122-126.
 • Sulak, S.A. (2002). Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şengül, S., Katrancı, Y., & Gülbağcı, H. (2012). Middle school students' self-efficacy perceptions of the visual examination of mathematical literacy. 21. Ulusal Congress of Educational Science, Marmara University/İstanbul.
 • Tambychik, T., Meerah, T.S.M., Aziz, Z. (2010). Matematik becerileri güçlükler: inceliklerinin bir karışımı, Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 171–180.
 • Tuman, K. J., Mc Carthy, R. J., Djuric, M., Rizzo, V., &Ivankovich, A. D. (1994). Evaluation of coagulation during cardio pulmonary bypass with a heparinase-modified thromboe lasto graphic assay. Journal of Cardio Thoracic and Vascular Anesthesia, 8(2), 144-149.
 • Umay, A. (2004). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretimde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 176-181.
 • Yerushalmy, M. (2006). Challenging known transitions: Research of technology supported long-term learning. Paper presented at the conference of the Seventeenth International Commission on Mathematical Instruction Study, Hanoi University of Technology, Hanoi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aziz İLHAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Recep ASLANER

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373158, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {136 - 155}, doi = {10.17522/balikesirnef.373158}, title = {Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ASLANER, Recep and İLHAN, Aziz} }
APA İLHAN, A , ASLANER, R . (2017). Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 136-155. DOI: 10.17522/balikesirnef.373158
MLA İLHAN, A , ASLANER, R . "Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 136-155 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373158>
Chicago İLHAN, A , ASLANER, R . "Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 136-155
RIS TY - JOUR T1 - Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi AU - Aziz İLHAN , Recep ASLANER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373158 DO - 10.17522/balikesirnef.373158 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 155 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373158 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373158 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi %A Aziz İLHAN , Recep ASLANER %T Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373158 %U 10.17522/balikesirnef.373158
ISNAD İLHAN, Aziz , ASLANER, Recep . "Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 136-155. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373158