Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 243 - 262 2017-12-18

Awareness of Science Teacher Candidates on Sustainability: My Schoo
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum

Gonca HARMAN [1]

156 157

The aim of this research is to examine the awareness of science teacher candidates on sustainability. 74 teacher candidates studying at third grade at the Department of Science Education have participated in the research. Science teacher candidates were asked to draw school in their dreams. Also, science teacher candidates were asked to explain their drawings. Drawings and explanations that were made individually by teachers candidates were analyzed different categories such as garden design, exterior facade design, class design, waste management, energy supply, efficient use, transportation and activities. When the concept of sustainability have been evaulated as a whole, some teacher candidates have sufficient awareness about the sustainability. Whereas most of teacher candidates aren’t sufficient to transfer knowledge that have been learned course to an application from daily life. It was understood that most of the teacher candidates' awareness was low.

Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirlik kavramı hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıfta öğrenim gören 74 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarından hayallerindeki okulu yansıtan çizimler yapmaları ve yaptıkları çizimleri yazılı açıklama ile desteklemeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının bireysel olarak yapmış oldukları çizimler ve açıklamalar bahçe tasarımı, dış cephe tasarımı, sınıf tasarımı, atık yönetimi, enerji kaynağı, tasarruflu kullanım, ulaşım seçenekleri ve etkinlikler kategorilerinde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sürdürülebilirlik kavramı bir bütün olarak değerlendirildiğinde bazı öğretmen adaylarının sürdürülebilirlik kavramına ilişkin farkındalığının yeterli olduğu, buna karşın öğretmen adaylarının çoğunluğunun derste öğrendikleri bilgileri günlük yaşamdan bir uygulamaya aktarmada yeterli olmadıkları ve farkındalıklarının düşük olduğu anlaşılmıştır.     

 • Baysan, O. (2003). Sürdürülebilirlik kavramı ve mimarlıkta tasarıma yansıması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Can-Yaşar, M., İnal, G., Kaya, Ü. Ü. & Uyanık, Ö. (2012). Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 30-40. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/04.yasar.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çelikyay, S. (2006). Sürdürülebilirlik için tasarıma ekolojik yaklaşım. 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Civan, U. (2006). Akıllı binaların çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Davis, J. M. (2010). What is early childhood education for sustainability. In J. M. Davis (Ed.), Young children and the environment: Early learning for sustainability (pp. 21-42). Melbourne: Cambridge University Press.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H. & Yadigaroğlu, M. (2015). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 167-193. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/viewFile/5000083951/5000107673 adresinden alınmıştır.
 • Erten, S. (2006). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı, Sayı 65/66, Ankara.
 • Gedik-Kebapcı, S. (2010). Varolan yapıları sürdürülebilir duruma dönüştüren kurala dayalı bir yaklaşım. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gölemen, S. (2014). Mevcut ilköğretim binalarında sürdürülebilirlik olanaklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Gürbüz, R. & Arıdağ, L. (2013). Sürdürülebilir peyzaj tasarımı için asla ve leed kriterlerinin karşılaştırılması. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(2), 77-92. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujse/article/download/5000117184/5000108944 adresinden alınmıştır.
 • Güvenç, B. (2008). Sürdürülebilirlik bağlamında ekolojik tasarım prensiplerinin mimaride uygulanabilirliğinin irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Harman, G. & Çelikler, D. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm kavramı hakkındaki farkındalıkları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 331-353. http://sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/1293/1307 adresinden alınmıştır.
 • Karamustafaoğlu, S., Karamustafaoğlu, O. & Yaman, S. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde kavram öğretimi. İçinde M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Ed.), İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi (s. 25-54). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıhan, K. S. & Tönük, S. (2008). Sürdürülebilir temel eğitim binası tasarımı bağlamında arsa seçimi ve analizi konusunun irdelenmesi. YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 3(2), 137-154. http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-38980-ARTICLE-KAYIHAN.pdf adresinden alınmıştır.
 • Kayıhan, K. S. & Tönük, S. (2011). Sürdürülebilirlik bilincinin inşa edileceği binalar olma yönü ile temel eğitim okulları. Politeknik Dergisi, 14(2), 163-171. www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/PLT/article/download/56/54 adresinden alınmıştır.
 • Küçükdoğu, M. Ş. (2003). Aydınlatmada etkin enerji kullanımı. II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildirileri, Diyarbakır. http://www.emo.org.tr/ekler/07ff380ee5ac49f_ek.pdf adresinden alınmıştır.
 • McDonough, W. (1992). The hannover principles: Design for sustainability. http://www.mcdonough.com/wp-content/uploads/2013/03/Hannover-Principles-1992.pdf adresinden alınmıştır.
 • Murphy, C. & Thorne, A. (2010). Health and Productivity Benefits of Sustainable Schools: A Review. Watford: Brepress.
 • Sivri-Gökmen, H. (2012). Sürdürülebilir okul örneklerine bir bakış. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=382&RecID=3014 adresinden alınmıştır.
 • Soran, H., Morgil, F. İ., Yücel, S., Atav, E. & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128-139. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048943/5000046263 adresinden alınmıştır.
 • Şahin, B. (2009). Metodoloji. İçinde A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 109-130). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, E. B. & Dostoğlu, N. (2015). Okul binaları tasarımında sürdürülebilirlik. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 20(1), 75-91. http://mmfdergi.uludag.edu.tr/article/download/5000115457/5000110048 adresinden alınmıştır.
 • Tatar, H. (2015). Sürdürülebilirlik ölçütleri bağlamında kentsel dönüşüm projelerinin irdelenmesi üzerine bir model: “Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesi 1. Etap hak sahibi konutları”. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uçurum, E. (2007). Sürdürülebilirlikte ekolojik çatının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • URL-1. ODTÜ çevre mühendisliği bölümü laboratuvar atık yönetim sistemi (lays) uygulaması. http://users.metu.edu.tr/goksel/environmental-biotechnology/pdf/129.pdf adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048837/5000046157 adresinden alınmıştır.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gonca HARMAN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373383, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {243 - 262}, doi = {10.17522/balikesirnef.373383}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum}, key = {cite}, author = {HARMAN, Gonca} }
APA HARMAN, G . (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 243-262. DOI: 10.17522/balikesirnef.373383
MLA HARMAN, G . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 243-262 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373383>
Chicago HARMAN, G . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 243-262
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum AU - Gonca HARMAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373383 DO - 10.17522/balikesirnef.373383 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 262 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373383 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373383 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum %A Gonca HARMAN %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373383 %U 10.17522/balikesirnef.373383
ISNAD HARMAN, Gonca . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 243-262. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373383