Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 263 - 288 2017-12-18

Science Teachers’ Perceptions About Concept of Entrepreneurship in terms of Knowledge and Implementation
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları

İsa Deveci [1]

189 204

The aim of  this study is to determine perceptions of science teachers having 1-5 years of experience about concept of entrepreneurship. In accordance with this purpose, current research designed taking into account phenomenographic research method. The data obtained from 24 Turkish science teachers who working in middle school. Results show that a large majority of the science teachers participating in this research have been seen themselves feel medium-level in the matter of integrated the concept of entrepreneurship into science curriculum. Besides, it was found that perceptions of the science teachers about concept of entrepreneurship composed of general information. Moreover, it was determined to be quite limited the science teachers’ perceptions related to entrepreneurial characteristics. Depending on this results, it can be said that the science teachers need in-service training with respect to what the concept of entrepreneurship means, what entrepreneurial characteristics is, and how the concept of entrepreneurship will be implemented in science courses.

2013 ve 2017 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarında göze çarpan gelişmelerden biri de yaşam becerileri arasında yer alan “Girişimcilik” kavramı olmuştur. Bu anlamda fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi ve uygulama boyutu açısından girişimcilik kavramı hakkındaki algıları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 1-5 yıllık deneyime sahip fen bilimleri öğretmenlerinin “Girişimcilik” ve “girişimci özellikler” ile ilgili algılarını tespit etmek ve girişimcilik kavramını uygulamaya aktarma konusundaki yeterlik algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma fenomenografik araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmaya 1-5 yıllık deneyime sahip 24 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veriler internet ortamında öğretmenlerle yapılan eşzamanlı görüşmelerle yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu girişimcilik kavramını uygulamaya aktarma konusunda kendilerini orta düzeyde gördüklerini belirtmiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretmenlerinin “girişimcilik” kavramı hakkındaki algılarının genel bilgilerden oluştuğu, “girişimci özellikler” konusundaki algılarının ise oldukça sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin girişimcilik kavramı, bu kavramın kapsadığı özellikler ve bu kavramın derslerde nasıl uygulamaya aktarılacağı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları söylenebilir.

 • Abdu, B. (2011). Chemistry education and entrepreneurial development in Nigeria: Issues and challenges. Coconut volume, 4(1), 107-114.
 • Achor, E. E., & Wilfred-Bonse, K. U. (2013). The need to integrate entrepreneurship education into science education teachers’ curriculum in Nigeria. Journal of Science and Vocational Education, 7, 111-123.
 • Adeyemo, S. A. (2009). Understanding and acquisition of entrepreneurial skills: A pedagogical re-orientation for classroom teacher in science education. Journal of Turkish Science Education, 6(3), 57.
 • Agommuoh, P. C., & Akanwa, U. N. (2014). Senior secondary school physics teachers assessment of enterpreneurial skills needed for global competitiveness. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4(1), 25-29.
 • Armstrong, P., & Tomes, A. (2000). Entrepreneurship in science: Case studies from liquid crystal application. Prometheus, 18(2), 133-147.
 • Ary, D., Jacobs, L., C., Sorensen, C., & Razavieh, A. (2010). Introduction to research in education (8th ed.). Belmont, C. A. : Wadsworth Cengage Learning.
 • Ayvacı, H. Ş. & Özbek, D. (2014). Fen bilimleri dersi 2013 öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri (Ordu ili örneği). Milli Eğitim, 43(204), 214-231.
 • Bacanak, A. (2013). Teachers' views about science and technology lesson effects on the development of students' entrepreneurship skills. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 622-629.
 • Bolaji, O. A. (2012). Intergrating enterpreneurship education into science education: Science teachers perspectives. Journal of Science, Technology, Mathematics and Education, 8(3), 181-187.
 • Bozkurt, Ç. Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı girişimciler ve öğretim üyelerinden öneriler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Brown, M. J. M. (2012). Entrepreneur aducation assessment in secondary schools. Thesis of master, Gordon Institue of Business Science, University of Pretoria, Pretoria
 • Buang, N. A., Halim, L., & Meerah, T. S. M. (2009). Understanding the thinking of scientists entrepreneurs: ımplications for science education in Malaysia. Journal of Turkish Science Education, 6(2), 3-11.
 • Cankar, F., Deutsch, T., Zupan, B., & Cankar, S. S. (2013). Schools and promotion of innovation. Croatian Journal of Education, 15(2), 179-211.
 • Çelik, E. (2010). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna, akademik risk alma düzeyine ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çelik, H., Bacanak, A., & Çakır, E. (2015). Development of science laboratory entrepreneurship scale. Journal of Turkish Science Education, 12(3), 65-78.
 • Çelik, H., Gürpınar., C., Başer., N., & Erdoğan, S. (2015). Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerine yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri. The Journal of International Education Science, 2(4), 277-307.
 • Cheung, C. K. (2008). Practicing entrepreneurship education for secondary pupils through the operation new year stall in Hong Kong. Asia-Pacific Education Researcher, 17(1), 15-31.
 • Chigozie, S. N. N. (2014). Assessment of productive skill competency levels based on gender among senior secondary school chemistry students for entrepreneurship. Thesis of Doctorate Degree, Faculty of Education, Mnamdi Azikiwe University, Awka.
 • Çınar, D. (2007). İlköğretim fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının üst düzey düşünme becerilerine ve akademik risk alma düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya
 • Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Deveci, İ., & Seikkula-Leino, J. (2016). Finnish Science Teacher Educators’ opinions about the implementation process related to entrepreneurship education. Electronic Journal of Science Education, 20(4), 1-20.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015a). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015b). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149.
 • Deveci, İ., (2016a). Perceptions and competence of Turkish Pre-Service Science Teachers with regard to entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170.
 • Deveci, İ., (2016b). Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Deveci, İ., Zengin M.N., & Çepni, S. (2015). Fen tabanlı girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama (EBULİNE), 14(27), 59-80.
 • Durmuşçelebi, M. (2016). Öğretmenlik eğitimi programının etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 747-766
 • Ejilibe, O. C. (2012). Entrepreneurship in biology education as a means for employment. Knowledge Review, 26(3), 96-100.
 • Ejinkeonye, U. B., & Chukwuone, C. A. (2014). Strategies for fostering entrepreneurship education in home economics at secondary school level in anambra state Nigeria. Journal of Education and Practice, 5(19), 51-55.
 • Erarslan, L. (2011). Entrepreneurship teaching at primary education curriculum (sample of life science lesson). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 82-94.
 • European Commission, (2011). Entrepreneurship education: enabling teachers as a critical success factor. A report on teacher education and training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education. Final Report, Entrepreneurship Unit, Bruxelles.
 • European Commission, (2015). Science education for responsible citizenship. Report to the european commission of the expert group on science education. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Ezeudu, F. O., Ofoegbu, T. O., & Anyaegbunnam, N. J. (2013). Restructuring STM (science, technology, and mathematics) education for entrepreneurship. US-China Education Review A, 3(1), 27-32.
 • Fiet, J. O. (2000a). The theoretical side of teaching entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 16(1), 1-24.
 • Fiet, J. O. (2000b). The pedagogical side of entrepreneurship theory. Journal of Business Venturing, 16(1), 101-117.
 • Gibb, A. (2005). The future of entrepreneurship education – determining the basis for coherent policy and practice? in Kyro¨, P. and Carrier, C. (Eds), In The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context, University of Tampere, Research Centre for Vocational and Professional Education, Entrepreneurship Education Series, Ha¨meenlinna, pp. 44-67.
 • Gibb, A. (2011). Concepts into practice: Meeting the challenge of development of entrepreneurship educators around innovative paradigm. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17(2), 146-165.
 • Güven, S. (2009). New primary education course programmes and entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 265-270.
 • Güven, S. (2010). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının girişimcilik özellikleri açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 5(1), 50-57.
 • Habila Nuhu-Clark, M. D., & Pahalson, C. A. D. (2014). Entrepreneurship education for science teachers as a means of achieving national transformation. Journal of Engineering Research and Applications, 4(3), 153-156
 • Hamid, M. A. (2013). Entrepreneurship education: The implementation in Year 1 primary school curriculum in Malaysia. A case study of one district in East Peninsular Malaysia. Doctor of Philosophy in Education, The University of York, The University of York, Malaysia.
 • Hsiao, A. (2010). Nanomaterials in Newfoundland: Designing a lab kit for grades 9-12 to bridge the gap between science and engineering. Proceedings of the Canadian Engineering Education Association. 7-9 June, Canadian.
 • Kbathgate, I., Mostert, A., & Sandland, S. (2013). Learning styles and team roles –Lessons for Gregorc based teams for effective enterprise development. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 4(2), 95–105.
 • Kleppe, J. A. (2002). Teaching invention, innovation, and entrepreneurship to Northern Nevada high school science and math teachers. Antennas and Propagation Magazine - IEEE, 44(5), 115-119.
 • Koçak, B., Polat, S., Çermik, F., Meral, E., & Boztaş, M. (2015). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarının girişimcilik kazanımı açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 62(62), 455-470.
 • Koehler, J. L. (2013). Entrepreneurial teaching in creating third spaces for experiential learning: A case study of two science teachers in low-income settings. For The Degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction In The Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois.
 • Marshall, C., & Rossman, G. (2011). Designing qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Mattila, M., Rytkölä, T., & Ruskovaara, E. (2009). Creating a picture of a teacher as an entrepreneurship educator. In EFMD conference, February 26-27, Barcelona.
 • MEB, (2013). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • MEB, (2017a). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programi (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • MEB, (2017b). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • MEB, (2017c). Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı.T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Nwakaego, O. N., & Kabiru, A. M. (2015). The need to incorporate entrepreneurship education into chemistry curriculum for colleges of education in Nigeria. Journal Of Educatıonal Policy And Entrepreneurial Research, 2(5), 84-90.
 • Nwoye, A. N. (2012). Assessment of resources and the level of entrepreneurial skills acquired by secondary school physics students in anambra state. A Thesis Presented To The Department of Science Education, Faculty of Education, Nnamdi Azikiwe University, Awka.
 • Oplatka, I. (2014). Understanding teacher entrepreneurship in the globalized society: Some lessons from self-starter Israeli school teachers in road safety education. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 8(1), 20-33.
 • Pan, V. L., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. NWSA: Education Sciences, 9(6), 125-138.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evalutaion methods (Third Edition). Sage Publication, Inc
 • Rodham, K., & Gavin, J. (2006). The ethics of using the internet to collect qualitative research data. Research Ethics Review, 2(3), 92-97.
 • Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Seikkula-Leino, J. (2008). Advancing entrepreneurship education in the Finnish basic education – the prospect of developing local curricula, in Fayolle, A. and Kyro, P. (Eds), The dynamics between entrepreneurship, environment and education, pp. 168-90. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Seikkula-Leino, J. (2011). The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools. Journal of Curriculum Studies, 43(1), 69-85.
 • Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Hannula, H., & Saarivirta, T. (2012). Facing the changing demands of Europe: Integrating entrepreneurship education in Finnish teacher training curricula. European Educational Research Journal, 11(3), 382-399.
 • Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 • Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182.
 • Suryanti, H. H. S. (2013). The problem based learning (PBL) based entrepreneurship learning model development to improve the life skills of the teacher training students in private universities throughout solo raya. Dewantara, International Journal of Education, 1(1), 1-15.
 • Tiernan, P. (2016). Enterprise education in initial teacher education in Ireland. Education + Training, 58(7/8), 849 – 860.
 • Twoli, N. W. (2006). Teaching secondary school chemistry. A textbook for teachers in developing countries. Nairobi: University press.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Young, R. D. (1991). Risk-Taking in learning, K-3. NEA early childhood education series. national education association professional library, PO Box 509, West Haven, CT 06516 (Stock No. 0354-3-00, $9.95; postage paid on pre-paid orders).
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsa Deveci (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373384, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {263 - 288}, doi = {10.17522/balikesirnef.373384}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları}, key = {cite}, author = {Deveci, İsa} }
APA Deveci, İ . (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 263-288. DOI: 10.17522/balikesirnef.373384
MLA Deveci, İ . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 263-288 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373384>
Chicago Deveci, İ . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 263-288
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları AU - İsa Deveci Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373384 DO - 10.17522/balikesirnef.373384 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 288 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373384 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373384 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları %A İsa Deveci %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373384 %U 10.17522/balikesirnef.373384
ISNAD Deveci, İsa . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 263-288. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373384