Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 383 - 408 2017-12-18

The Effect of Different Teaching Methods on Understanding of Acids and Bases
Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi

Oylum ÇAVDAR [1] , Seda OKUMUŞ [2] , Mustafa ALYAR [3] , Kemal DOYMUŞ [4]

204 181

The purpose of this study is to determine the effect of cooperative learning and models on understanding of acids and bases topic in micro level. It was used quasi-experimental design with pre-posttest. The sample was comprised of 63 prospective teachers from science teacher education program at 1st grade. The first experiment group is Cooperative Learning Group-CLG) (N=18) in which student team achievement division technique (STAD) was used; the second experiment group is Cooperative Model Group- CMG) (N=21) in which STAD and models were used. In the Control Group- CG) (N=24) traditional laboratory method was used. For collecting data, it was used Acid-Base Particulate Test (ABPT) which is a multiple choices drawing test consisting of 13 questions. It was used descriptive statistics and one-way ANOVA for analyzing. According to ANOVA results, there was a significant difference among groups in the post-test (p<0.05). Also, it was determined that prospective teachers have some misconceptions related to the acids and bases topic.
Bu araştırmanın amacı, asitler ve bazlar konusunun tanecik boyutunda anlaşılmasına işbirlikli öğrenme ve modellerin etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test-son test uygulamalı yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, fen bilgisi öğretmenliği birinci sınıfta öğrenim gören 63 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada iki deney grubu [İşbirlikli Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB) yönteminin uygulandığı İşbirlikli Öğrenme Grubu (İÖG) (N=18); ÖTBB ve modellerin birlikte kullanıldığı İşbirlikli Model Grubu (İMG) (N=21)] ve bir Kontrol Grubu (KG) (N= 24) olmak üzere üç grupla çalışılmıştır. On üç çoktan seçmeli sorudan oluşan asitler ve bazlar ile ilgili Tanecikli Yapı Testi (TYT) öğretmen adaylarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere yapılan ANOVA sonuçlarına göre son testte anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre işbirlikli öğrenmenin ve modellerin öğretmen adaylarının asitler ve bazlar konusunu tanecik boyutunda anlamalarını artırdığı söylenebilir.
 • Abd-El-Khalick, F. (2012). Examining the sources for our understandings about science: Enduring conflations and critical issues in research on nature of science in science education. International Journal of Science Education, 34 (3), 353-374.
 • Acar, B., & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding. Research in Science Education, 38 (4), 401-420.
 • Adadan, E. (2014). Model-tabanlı öğrenme ortamının kimya öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramını ve bilimsel modellerin doğasını anlamaları üzerine etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (2), 378-403.
 • Adadan, E. (2012). Using multiple representations to promote grade 11 students’ scientific understanding of the particle theory of matter. Research in Science Education, 43 (3), 1079-1105.
 • Akar, M.S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modelin sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Kars il örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2012). İşbirlikli iki farklı tekniğin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 67-78.
 • Aslan Efe, H., Oral, B., Efe, R., & Öner Sünkür, M. (2011). Fotosentez ünitesinin bilgisayar simülasyonlarıyla desteklenen işbirlikli öğretim yöntemiyle öğretiminin öğrenci erişi ve biyoloji dersine yönelik tutuma etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5 (1), 313-329.
 • Ayas, A., & Demirbaş, A. (1997). Turkish secondary students' conceptions of introductory chemistry concepts. Journal of Chemical Education, 74 (5), 516-521.
 • Ayas, A., & Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, 23-25.
 • Avcı Bölek, H. (2012). Genel kimya dersinde asitler ve bazlar konusunda örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Barnea, N., & Dori, Y. J. (1996). Computerized molecular modelling as a tool to ımprove chemistry teaching. Journal of Chemical Information and Computer Science, 36 (6), 629 -636.
 • Bradley, J. D., & Mosimege, M. D. (1998). Misconceptions in acids and bases: A comparative study of student teachers with different chemistry backgrounds. South African Journal of Chemistry, 51, 137-145.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S., & Geban, Ö. (2004). Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 135-146.
 • Cardoso Mendonça, P.C., & Justi, R. (2011). Contributions of the model of modelling diagram to the learning of ionic bonding: analysis of a case study. Research in Science Education, 41 (4), 479–503.
 • Cokelez, A. (2010). A Comparative Study of French and Turkish Students (grades 11–12) Ideas on Acid – Base Reactions. Journal of Chemical Education, 87 (1), 102–106.
 • Cokelez, A., Dumon, A., & Taber, K. S. (2008). Uper secondary French students, the chemical transformation and the models register. International Journal of Science Education, 30 (6), 807–836.
 • Colburn, A. (2004). Inquiry scientists want to know. Educational Leadership, 62, 63-66.
 • Cooper, C., & Pearson, P. (2012). A genetically optimized predictive system for success in general chemistry using a diagnostic algebra test. Journal of Science Education and Techology, 21 (1), 197 – 205.
 • Corcoran, T. B., Mosher, F. A., & Rogat, A. D. (2009). Learning progressions in science: An evidence-based approach to reform. New York, NY: Columbia University, Teachers College, Center on Continuous Instructional Improvement.
 • Cros, D., Maurin, M., Amouroux, R., Chastrette, M., Leber, J., & Fayol, M. (1986). Conceptions of first-year university students of the constituents of matter and the notions of acids and bases. European Journal of Science Education, 8, 305 – 313.
 • Cuevas, P., Lee, O., Hart, J., & Deaktor, R. (2005). Improving science ınquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science Teaching, 42 (3), 337-357.
 • Çavdar, O. (2016). İşbirlikli öğrenme yönteminin iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle birlikte kullanılmasının 7. sınıf maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin anlaşılmasına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çavdar, O., Okumuş, S. & Doymuş, K. (2016). Fen eğitimi öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısıyla ilgili anlamalarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 69-93.
 • Çavdar, O., Okumuş, S. Alyar, M., & Doymuş, K. (2016). Maddenin tanecikli yapısının anlaşılmasına farklı yöntemlerin ve modellerin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 555-592.
 • Çelikler, D., & Harman, G. (2015). Fen bilgisi öğrencilerinin asit ve bazlarla ilgili zihinsel modellerinin analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 433-449.
 • Çetingül, İ., & Geban, Ö. (2011). Using conceptual change texts with analogies for misconceptions in acids and bases. Hacettepe University Journal of Education, 41, 112-123.
 • Çökelez, A. (2015). “Fen eğitiminde model ve modelleme öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler: Alanyazın taraması. Turkish Studies, 10 (15), 255-272.
 • Demirci, Ö., & Özmen, H. (2012). Zenginleştirilmiş bir öğretim materyalinin öğrencilerin asit ve bazlarla ilgili anlamalarına etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 1-17.
 • Demircioğlu, G., Ayas, A., & Demircioğlu, H. (2005). Conceptual change achieved through a new teaching program on acids and bases. Chemistry Education Research and Practice, 6 (1), 36 – 51.
 • Demircioğlu, F. N., Özdemir, S., Özmen, H., Cındıl, T., & Yıldız, M. F. (2012, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz kavramlarıyla ilgili yanılgılarının tespiti. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Doymus, K. (2008). Teaching chemical equilibrium with the jigsaw technique. Research in Science Education, 38 (2), 249-260.
 • Ebenezer, J. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students’ conceptions, animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10, 73–91.
 • Frailich, M., Kesner, M. & Hofstein, A. (2009). Enhacing students’ understanding of the concept of chemical bonding by using activities provided on an interactive website. Journal of Research in Science Techonology, 46, 289-310.
 • Franco, A.G. & Taber, K.S. (2009). Secondary students’ thinking about familiar phenomena: Learners’ explanations from a curriculum context where ‘particles’ is a key idea for organizing teaching and learning. International Journal of Science Education, 31 (14), 1917-1952.
 • Gobert, J. D. & Buckley, B. C. (2000). Introduction to model-based teaching and learning in science education. International Journal of Science Education, 22 (9), 891-894.
 • Güneş, B., Gülçiçek, Ç., & Bağcı, N. (2004). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elamanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (1), 35-48.
 • Halloun, I. (2007). Mediated modeling in science education. Science & Education, 16, 653–697.
 • Hand, B. M., & Treagust, D. F. (1988). Application of a conceptual conflict teaching strategy to enhance student learning of acids and bases. Research in Science Education, 18 (1), 53 – 63.
 • Harrison, G. A. (2001.) How do teachers and textbook writers model scientific ideas for students. Research in Science Education, 31, 401-435.
 • Harrison, A. G., & Treagust, D. F. (2000). A typology of school science models. International Journal of Science Education, 22 (9), 1011-1026.
 • Hsin-Kai, W., Krajcik, J.S., & Elliot S. (2001). Promoting understanding of chemical representations: Students’ use of a visualization tool in the classroom. Journal of Research in Science Teaching, 38, (7), 821-842.
 • Ingham, A. M., & Gilbert, J. K. (1991). The use of analogue models by students of chemistry at higher education level. The Journal of Science Education, 13 (2), 193-202.
 • Jaber, L.Z., & Boujaoude, S. (2012). A macro–micro–symbolic teaching to promote relational understanding of chemical reactions. International Journal of Science Education, 34 (7), 973-998.
 • Karacop, A., & Doymus, K. (2013). Effects of jigsaw cooperative learning and animation techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the particulate nature of matter. Journal of Science Education and Technology, 22 (2), 186-203.
 • Karslı, F., & Ayas, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya konularında sahip oldukları alternatif kavramlar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7 (2), 284-313.
 • Koç, Y. (2014). Okuma-yazma-uygulama ve öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi: Madde ve ısı ünitesi. Ekev Akademi Dergisi, 18 (58), 191- 210.
 • Koponen, I.T. (2014). Systemic view of learning scientific concepts: A description in terms of directed graph model. Complexity, 19 (3), 27-37.
 • Kozma, R., & Russell, J. (2005). Students becoming chemists: Developing representational competence. In Visualization in science education (pp. 121-145). Springer Netherlands.
 • Krell, M., Reinisch, B., & Krüger, D. (2015). Analyzing students’ understanding of models and modeling referring to the disciplines biology, chemistry, and physics. Research in Science Education, 45 (3), 367-393.
 • Lederman, N.G. (2007). Nature of science: Past, present, and future. Handbook of research on science education, 2, 831-879.
 • Lin, J.W., & Chiu, M.H. (2007). Exploring the characteristics and diverse sources of students’ mental models of acids and bases. International Journal of Science Education, 29 (6), 771 – 803.
 • Mayer, R.E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
 • Metin, M. (2011). Effects of teaching material based on 5E model removed pre-service teachers’ misconceptions about acids-bases. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 5 (2), 274-302.
 • Nakleh, M.B. (1992). Why some students don’t learn chemistry: Chemical misconceptions. Journal of Chemical Education, 69, 191- 196.
 • Nakhleh, M. B., & Krajcik, J. S. (1994). Influence of levels of information as presented by different Technologies on students’ understanding of acid, base, and pH concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31 (10), 1077 – 1096.
 • Okumuş, S. (2017). “İyi bir eğitim ortamı için yedi ilke”nin işbirlikli öğrenme ve modellerle birlikte uygulanmasının fen bilimleri dersinin anlaşılmasına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Okumuş, S., Çavdar, O., Alyar, M., & Doymuş, K. (2017). Kimyasal denge konusunun mikro boyutta anlaşılmasına farklı öğretim yöntemlerinin etkisi. İlköğretim Online, 16 (2), 727-745, 2017
 • Okumuş, S., Öztürk, B., Koç, Y., Çavdar, O., & Aydoğdu, S. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve iyi bir eğitim için yedi ilkenin sınıfta birlikte uygulanması. Ekev Akademi Dergisi, 17 (57), 493-502.
 • Okur Akçay, N. (2012). Kuvvet ve hareket konusunun öğretilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinden grup araştırması, okuma-yazma-sunma ve birlikte öğrenmenin etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Özmen, H., Demircioğlu, G., & Coll., R.K. (2009). A comparative study of the effects of a concept mapping enhanced laboratory experience on Turkish high school students’ understanding of acid-base chemistry, International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 1-24.
 • Öztürk, B. (2017). Maddenin tanecikli yapısının öğretiminde iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle desteklenen işbirlikli öğrenme yöntemlerinin uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Pabuçcu, A., & Geban, Ö. (2015). 5E öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların asit-baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 191-206.
 • Pekdağ, B., & Le Maréchal, J.F. (2010). An explanatory framework for chemistry education: The two-world model. Education and Science, 35 (157), 84-99.
 • Philipp, S. B., Johnson, D. K., & Yezierski, E. J. (2014). Development of a protocol to evaluate the use of representations in secondary chemistry instruction. Chemistry Education: Research and Practice, 15, 777.
 • Raviolo, A. (2001). Assessing students’ conceptual understanding of solubility equilibrium. Journal of Chemical Education, 78, 629–631.
 • Romine, W.L., Todd, A.N., & Clark, T.B. (2016). How do undergraduate students conceptualize acid–base chemistry? Measurement of a concept progression. Science Education, 100 (6), 1150–1183.
 • Ross, B., & Munby, H. (1991). Concept mapping and misconceptions: A study of high-school students’ understandings of acids and bases. International Journal of Science Education, 13 (1), 11 – 23.
 • Sarıkaya, R., Selvi, M., & Doğan Bora, N. (2004). Mitoz ve mayoz bölünme konularının öğretiminde model kullanımının önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi,12 (1), 85-88.
 • Schmidt H.J. (1991). A label as a hidden persuader: Chemists’ neutralization concept, International Journal of Science Education, 13, 459 - 471.
 • Schwarz, C., Reiser, B., Acher, A., Kenyon, L., & Fortus, D. (2012). MoDeLS: challenges in defining a learning progression for scientific modeling. In A. Alonzo & A. Gotwals (Eds.), Learning progressions in science. current challenges and future directions (pp. 101–137). Rotterdam: Sense.
 • Sheppard, K. (2006). High school students’ understanding of titrations and related acid-base phenomena. Chemistry Education Research and Practice, 7 (1), 32 – 45.
 • Smith, K.J., & Metz, P.A. (1996). Evaluating student understanding of solution chemistry through microscopic representations. Journal of Chemical Education, 73 (3), 233-235.
 • Talanquer, V. (2011). Macro, submicro, and symbolic: the many faces of the chemistry “triplet”. International Journal of Science Education, 33 (2), 179–195.
 • Tasker, R., & Dalton, R. (2008). Visualizing the molecular world- design, evaluation, and use of animations. In Gilbert, J.K., Reiner, M. & Nakleh, M. (Ed). Visualitation: Theory and practice in science education, vol 3, Springer, Dordrecht, pp. 103-131.
 • Topcu, M.S. (2013). Preservice teachers’epistemological beliefs in physics, chemistry, and biology: A mixed study. International Journal of Science and Mathematics Education, 11 (2), 433-458.
 • Treagust, D.F., & Peterson, R. F. (1998). Learning to teach primary science through problem- based learning. Science Education, 82 (2), 215-237.
 • Tsaparlis, G. (1997). Atomic and molecular structure in chemical education. Journal of Chemical Education, 74 (8), 922–925.
 • Turaçoğlu, İ. (2011). Pre-service teachers’ self evaluations towards group investigation technique. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 39-47.
 • Ünlü, M., & Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 101-117.
 • Wang. Z., Chi, S., Hu, K., & Chen, W. (2014). Chemistry teachers’ knowledge and application of models. Journal of Science Education Technology, 23, 211–226.
 • Yakmacı Güzel, B. (2013). 12. Sınıf öğrencilerinin bazı temalardaki kimya kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bu bulguların etkili kullanımına dair öneriler. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31 (2), 5-26.
 • Yalçın, A. (2011). Investigation of the change of science teacher candidates’ misconceptions of acids-bases with respect to grade level. Turkish Journal of Science Education, 8 (3), 161 – 172.
 • Yavuz, S., & Çelik, G. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin etkisi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-20.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oylum ÇAVDAR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Seda OKUMUŞ

Yazar: Mustafa ALYAR

Yazar: Kemal DOYMUŞ

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373415, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {383 - 408}, doi = {10.17522/balikesirnef.373415}, title = {Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi}, key = {cite}, author = {OKUMUŞ, Seda and ÇAVDAR, Oylum and ALYAR, Mustafa and DOYMUŞ, Kemal} }
APA ÇAVDAR, O , OKUMUŞ, S , ALYAR, M , DOYMUŞ, K . (2017). Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 383-408. DOI: 10.17522/balikesirnef.373415
MLA ÇAVDAR, O , OKUMUŞ, S , ALYAR, M , DOYMUŞ, K . "Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 383-408 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373415>
Chicago ÇAVDAR, O , OKUMUŞ, S , ALYAR, M , DOYMUŞ, K . "Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 383-408
RIS TY - JOUR T1 - Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi AU - Oylum ÇAVDAR , Seda OKUMUŞ , Mustafa ALYAR , Kemal DOYMUŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373415 DO - 10.17522/balikesirnef.373415 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 383 EP - 408 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373415 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373415 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi %A Oylum ÇAVDAR , Seda OKUMUŞ , Mustafa ALYAR , Kemal DOYMUŞ %T Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373415 %U 10.17522/balikesirnef.373415
ISNAD ÇAVDAR, Oylum , OKUMUŞ, Seda , ALYAR, Mustafa , DOYMUŞ, Kemal . "Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 383-408. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373415