Yıl 2017, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 502 - 517 2017-12-18

Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi
The Effects of Scratch Software on Students’ Computational Thinking Skills

Eyup YÜNKÜL [1] , Gürhan DURAK [2] , Serkan ÇANKAYA [3] , Zeynel Abidin MISIRLI [4]

363 401

Bu çalışmada, Scratch eğitimi alan öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerileri Ölçeği (BDBÖ) puanları ile bilişim teknolojileri ve yazılım dersine ait başarı puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve scratch eğitiminin BDBÖ puanları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veri olarak BDBÖ puanları, derse ait başarı puanları ve öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları kullanılmıştır. Deney öncesi işlemde Balıkesir ilinde yer alan iki farklı okuldaki toplam 69 öğrencinin akademik başarı puanları alınmış ve t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular bu iki sınıftaki öğrencilerin birbirine denk puanlarda olduğu yönündedir. Birinci sınıfta (deney grubu) bir dönem boyunca scratch eğitimi verilmiştir. Dönem sonunda her iki sınıfta yer alan öğrencilere BDBÖ uygulanmış ve elde edilen verilerden scratch eğitimi alan öğrencilerin daha yüksek BDBÖ puanlarına ulaştıkları görülmüştür. Bu noktadan yola çıkıldığında, Scratch kullanımının problem çözme, algoritmik düşünce ve yaratıcı düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Aynı zamanda deney grubunda yer alan bu öğrencilerin derse ait başarı puanları ile BDBÖ’ne ait puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular yüksek düzeyde ilişkinin olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bilgisayarca düşünme becerileri yüksek olan öğrencilerin programlama konusunda daha başarılı oldukları söylenebilir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin BDBÖ puanları ve derse ait başarı puanlarında olumlu sonuçlar alındığı düşünüldüğünde scratch eğitiminin K12 düzeyinde yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

The aim of this study is to determine the correlation between the scores of the computational thinking skills scale (CTSS) and the achievements of students’ who took the Scratch programming education given within the scope of the course, Information & Communication Technology and Software and to investigate the effect of scratch education on the CTSS scores. In this quantitative study, the CTSS scores, the cumulative grade point averages (CGPA) of the students and the exam scores of the course were used. Before the experimental process, the CGPA scores of the 69 students were compared with t-test in two secondary schools in Balıkesir. It was found that students in two different schools have similar CGPAs. Scratch education was given to the students in the first school for a semester within the scope a course. At the end of the semester the CTSS was applied in two schools and it was found that students in the first school who were given scratch education had significantly higher scores in CTSS than the scores of students in the second schools who were not given scratch education. At this point, it can be assumed that Scratch education had a positive effect in the problem solving, algorithmic thinking and creative thinking skills which were dimensions of the CTSS. Besides, exam scores and CTSS scores of students in the experimental group were compared and it was found that there was a high level correlation between them. Accordingly, it can be said that students who are good at computational thinking skills are also good at programing. When the high scores of students in both CTSS and exam of the course was considered, it is important to disseminate the scratch education in K12 level.

 • Bargury, I. Zur, Haberman, B., Cohen, A., Muller, O., Zohar, D., Levy, D., & Hotoveli, R. (2012). Implementing a new Computer Science Curriculum for middle school in Israel. 2012 Frontiers in Education Conference Proceedings, 1–6. http://doi.org/10.1109/FIE.2012.6462365
 • Begosso, L. C., & Silva, P. (2013). Teaching computer programming : a practical review. In IEEE Frontiers in Education Conference (pp. 1–3).
 • Brown, Q., Mongan, W., Kusic, D., Garbarine, E., Fromm, E., & Fontecchio, A. (2008). Computer aided instruction as a vehicle for problem solving: Scratch boards in the middle years classroom. ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-56749091148&partnerID=tZOtx3y1
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (1st ed.). Pegem Akademi.
 • Çatlak, Ş., Tekdal, M., & Baz, F. (2015). Scratch Yazılımı İle Programlama Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması. Journal of Instructional Technologies &, 4(3), 13–25. Retrieved from http://www.jitte.org/article/view/5000163313
 • Giordano, D., & Maiorana, F. (2015). Teaching algorithms: Visual language vs flowchart vs textual language. In 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 499–504). IEEE. http://doi.org/10.1109/EDUCON.2015.7096016
 • Grover, S., & Pea, R. (2013a). Computational thinking in K-12: A review of the state of the field. Educational Researcher, 42(1), 38–43. http://doi.org/10.3102/0013189X12463051
 • Grover, S., & Pea, R. (2013b). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, 42(1), 38–43. http://doi.org/10.3102/0013189X12463051
 • ISTE. (2015). CT Leadership toolkit. Retrieved from http://www.iste.org/docs/ct-documents/ctleadershipt-toolkit.pdf?sfvrsn=4.
 • Jones, S. P., Liu, C. C., Cheng, Y. B., Huang, C. W., Kalelioʇlu, F., Bers, M. U., … Houlden, N. (2014). Computing at school in the UK : from guerrilla to gorilla. Computers and Education, 72(3), 1–13. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.10.020
 • Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior, 52, 200–210. http://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.047
 • Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills : A Discussion from Learners ’ Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33–50.
 • Kobsiripat, W. (2015). Effects of the media to promote the scratch programming capabilities creativity of elementary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (174), 227–232.
 • Korkmaz, O. (2016). The effect of Lego Mindstorms Ev3 based design activities on students’ attitudes towards learning computer programming, self-efficacy beliefs and levels of academic achievement. Baltic Journal of Modern Computing, 4(4), 994–1007. http://doi.org/10.22364/bjmc.2016.4.4.24
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Özden, M. Y. (2015). ( BDBD ) ORTAOKUL DÜZEYİNE UYARLANMASI ADAPTATION FOR SECONDARY SCHOOL LEVEL. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 143–462.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y., Oluk, A., & Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 68–87. http://doi.org/10.7822/omuefd.34.2.5
 • Lai, A.-F., & Yang, S.-M. (2011). The learning effect of visualized programming learning on 6th graders’ problem solving and logical reasoning abilities. In 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering (pp. 6940–6944). IEEE. http://doi.org/10.1109/ICECENG.2011.6056908
 • Lawanto, K., Close, K., Ames, C., & Brasiel, S. (2017). Exploring Strengths and Weaknesses in Middle School Students’ Computational Thinking in Scratch. In Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking (pp. 307–326). Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-52691-1_19
 • Malan, D. J., & Leitner, H. H. (2007). Scratch for Budding Computer Scientists. Sigcse 2007: Proceedings of the Thirty-Eighth Sigcse Technical Symposium on Computer Science Education, 223–227. http://doi.org/10.1145/1227504.1227388
 • Marcelino, M. J., Pessoa, T., Vieira, C., Salvador, T., & Mendes, A. J. (2017). Learning Computational Thinking and Scratch at Distance. Computers in Human Behavior. http://doi.org/10.1016/j.chb.2017.09.025
 • Morrison, N. (2013). Teach kids how to code and you give them a skill for life. Forbes.
 • Nam, D., Kim, Y., & Lee, T. (2010). The Effects of Scaffolding-Based Courseware for The Scratch Programming Learning on Student Problem Solving Skill. In ICCE2010 (pp. 723–727).
 • Nikou, S. A., & Economides, A. A. (2014). Transition in student motivation during a scratch and an app inventor course. In 2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 1042–1045). IEEE. http://doi.org/10.1109/EDUCON.2014.6826234
 • Olabe, J. C., Olabe, M. A., Basogain, X., Maiz, I., & Castaño, C. (2011). Programming and Robotics with Scratch in Primary Education. Education in a Technological World: Communicating Current and Emerging Research and Technological Efforts, (July 2016), 356–363.
 • Oluk, A., & Korkmaz, Ö. (2016). Comparing Students ’ Scratch Skills with Their Computational Thinking Skills in Terms of Different Variables. I.J. Modern Education and Computer Science, 11(November), 1–7. http://doi.org/10.5815/ijmecs.2016.11.01
 • Pearce, K. (2013). Why you should learn to code (and how to actually do it). DIYGenius.
 • Pinto, A., & Escudeiro, P. (2014). The use of Scratch for the development of 21st century learning skills in ICT. In 2014 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1–4). IEEE. http://doi.org/10.1109/CISTI.2014.6877061
 • Resnick, M., Silverman, B., Kafai, Y., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., … Silver, J. (2009). Scratch. Communications of the ACM, 52(11), 60. http://doi.org/10.1145/1592761.1592779
 • Ruf, A., Mühling, A., & Hubwieser, P. (2014). Scratch vs. Karel. In Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education on - WiPSCE ’14 (pp. 50–59). New York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/10.1145/2670757.2670772
 • Shin, S., & Park, P. (2014). A Study on the Effect affecting Problem Solving Ability of Primary Students through the Scratch Programming Research method. Advanced Science and Technology Letters, 59(Education), 117–120.
 • Siegle, D. (2017). Encouraging Creativity and Problem Solving Through Coding. Gifted Child Today, 40(2), 117–123. http://doi.org/10.1177/1076217517690861
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a Computer Programming Environment and an Interactive Whiteboard to Investigate Some Mathematical Thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 561–570.
 • Theodorou, C., & Kordaki, M. (2010). Super mario: A collaborative game for the learning of variables in programming. International Journal of Academic Research, 2(4).
 • Thomas, J. O., Odemwingie, O. C., Saunders, Q., & Watlerd, M. (2015). While Enacting Computational Algorithmic Thinking in the Context of Game Design. Journal of Computer Science and Information Technology, 3(1). http://doi.org/10.15640/jcsit.v3n1a2
 • Wang, H. Y., Huang, I., & Hwang, G. J. (2014). Effects of an Integrated Scratch and Project-Based Learning Approach on the Learning Achievements of Gifted Students in Computer Courses. In 2014 IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics (pp. 382–387). IEEE. http://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2014.85
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2016a). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretiminde Scratch Aracının Kullanımına İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1). http://doi.org/10.17860/efd.94270
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2016b). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretiminde Scratch Aracının Kullanımına İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1). http://doi.org/10.17860/efd.94270
 • Zhang, H., Yang, Y., Luan, H., Yang, S., & Chua, T.-S. (2014). Start from Scratch. In Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia - MM ’14 (pp. 187–196). New York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/10.1145/2647868.2654915
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eyup YÜNKÜL

Yazar: Gürhan DURAK (Sorumlu Yazar)

Yazar: Serkan ÇANKAYA

Yazar: Zeynel Abidin MISIRLI

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef373424, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {502 - 517}, doi = {10.17522/balikesirnef.373424}, title = {Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {MISIRLI, Zeynel Abidin and ÇANKAYA, Serkan and DURAK, Gürhan and YÜNKÜL, Eyup} }
APA YÜNKÜL, E , DURAK, G , ÇANKAYA, S , MISIRLI, Z . (2017). Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 502-517. DOI: 10.17522/balikesirnef.373424
MLA YÜNKÜL, E , DURAK, G , ÇANKAYA, S , MISIRLI, Z . "Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 502-517 <http://dergipark.gov.tr/balikesirnef/issue/32151/373424>
Chicago YÜNKÜL, E , DURAK, G , ÇANKAYA, S , MISIRLI, Z . "Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2017): 502-517
RIS TY - JOUR T1 - Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi AU - Eyup YÜNKÜL , Gürhan DURAK , Serkan ÇANKAYA , Zeynel Abidin MISIRLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.373424 DO - 10.17522/balikesirnef.373424 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 502 EP - 517 VL - 11 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.373424 UR - http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373424 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi %A Eyup YÜNKÜL , Gürhan DURAK , Serkan ÇANKAYA , Zeynel Abidin MISIRLI %T Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi %D 2017 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.373424 %U 10.17522/balikesirnef.373424
ISNAD YÜNKÜL, Eyup , DURAK, Gürhan , ÇANKAYA, Serkan , MISIRLI, Zeynel Abidin . "Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2017): 502-517. http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.373424