Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 128 - 144 2018-04-16

Global Warming Awareness “Sample of Bartin University Students”
Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”

Birsen Durkaya [1] , Ali Durkaya [2]

147 520

Since global warming is the end result of human activities, education on global warming and climate change is a footstep of the fight against global warming. The determination of the level of awareness in this regard is considered important in bringing about the current state of education. In this study, the students of Bartın University tried to determine the level of global warming awareness. The students randomly determined according to the stratified sampling method among the pupils constituted the sampling group. 536 randomly selected students were administered a questionnaire (descriptive scan). The answers to the questionnaires were examined, in terms of gender, unit of education and whether they have received global warming education. Chi-square analysis was used to determine whether there was a significant difference between the groups It has been found that 86% of the students know the concept of global warming and this ratio is better in women than in men. However, it has been determined that some issues are lacking in information. Global warming is seen as the third biggest threat in the world after terrorism and wars with a rate of 23.9%. Information it had been signed the Kyoto Protocol by Turkey, remained at the lowest level (%36). In this regard, the Faculty of Forestry (70.6%) was the most successful faculty, followed by the Faculty of Science (46.7%) and Faculty of Economics and Administrative Sciences (44.4%) (χ2= 19,648; p = 0.020). In the order of what should be done in the fight against global warming, increasing the forests and preventing deforestation was the first row, for all groups. Forests provide a positive contribution to global warming by photosynthesis. The study found statistically that students who are educated in global warming are more conscious than those who are not educated (χ2=3,893; p=0,038).

Küresel ısınma insan faaliyetleri sonucu gerçekleştiğine göre, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda yapılacak eğitimler küresel ısınma ile mücadelenin bir ayağıdır. Bu konudaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi, eğitim konusunda mevcut durumun ortaya koyulmasında önemli görülmektedir. Bu çalışmada Bartın Üniversitesi öğrencilerinin, küresel ısınma farkındalık seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversitenin birinci öğretim öğrencileri arasından tabakalı örneklem yöntemine göre tesadüfi şekilde belirlenen öğrenciler, örneklem grubunu oluşturmuştur. Her birimden öğrenci sayılarının hisseleri oranında tesadüfi şekilde seçilen 536 öğrenciye, anket (betimsel tarama) uygulanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar; cinsiyet, eğitim gördükleri birimler ve küresel ısınma eğitimi alıp almadıkları açılarından farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Gruplar arasında anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla Khi-Kare analizi kullanılmıştır. Öğrencilerinin %86 sının küresel ısınma kavramını bildiği ve bu oranın kadınlarda erkeklere kıyasla daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ancak bazı konularda bilgi eksikliğinin olduğu belirlenmiştir. Küresel ısınma %23,9 oranıyla terör ve savaşlardan sonra dünyada üçüncü en büyük tehdit olarak görülmektedir. Kyoto Protokolünü Türkiye’nin imzalamış olduğu bilgisi ankette en düşük seviye (%36) ile yetersiz düzeyde kalmıştır. Bu konuda Orman Fakültesi (%70,6) en başarılı fakülte olurken onu Fen Fakültesi (%46,7) ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (%44,4) izlemiştir. Eğitim gördükleri birimler açısından %95 güven düzeyinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (χ2=19,648; p=0,020). Küresel ısınma ile mücadelede yapılması gerekenler sıralamasında, ormanların arttırılması ve ormansızlaşmanın önüne geçilmesi tüm kıyas gruplarında fark göstermeden ilk sırayı almıştır. Çalışmada, küresel ısınma konusunda ilgili eğitim görmüş öğrencilerin, eğitim almayanlara göre daha bilinçli olduğunu istatistiki olarak tespit edilmiştir. (χ2=3,893; p=0,038).

 • Alp E, Ettenpınar H, Tekkaya C, Yılmaz A (2008). A survey on Turkish elementary school students’ environmental friendly behaviours and associated variables. Environmental Education Research 14(2):129-143.
 • Anderson B, Wallin A (2000). Students’ understanding of the greenhouse effect, the societal onsequences of reducing CO2 emissions and the problem of ozon layer depletion. Journal of Research in Science Teaching, 37 (10): 1096–1111.
 • Asan Ü, Destan S, Özkan Y (2005). Küresel Isınmanın Önlenmesinde Ormanların Rolü ve Önemi. Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya, Türkiye. s.231-241,.
 • Ateş M, Karatepe A (2013). Üniversite Öğrencilerinin “Küresel Isınma Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, 27: 221-241.Issn:1303-2429
 • Aydın F (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4): 15-27.
 • Aydın F (2017). Üniversite Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1), 118-132.
 • Aydın S, Babalık H (1986). Enerji Ormanlarının Önemi, Stratejisi, Plan ve Proje düzenleme Teknikleriyle Uygulama Esaslarının Gözden Geçirilmesi. OGM Ağaçlandırma Silvikültür Daire Başkanlığı, Enerji ormanları şube müdürlüğü, 9s. Ankara.
 • Bergman R, Zerbe J (2008). Primer on Wood Biomass for Energy. USDA Forest Service, State and Private Forestry Techonology Marketing Unit, Forest Products Lab. Madison, Wisconsin
 • Biçer BK, Vaizoğlu SA (2015). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Küresel Isınma / İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi ve Farkındalıklarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(2):30–43.
 • Brown L (2009). Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization, first edition. Earth Policy Institute, Norton and Company, London, UK.
 • Carr P, Buggy C, McGlynn G (2015). Climate change awareness amongst secondary level students' in a Dar es Salaam University College of Education (DUCE) affiliated school in urban Tanzania. United Nations Sustainable Development Network 3rd Annual International Conference on Sustainable Development Practice, Columbia University, New York, USA, 23 - 24 September.
 • Çağlar Ü, Meçik O, Carkanat S, Karataş G, Onan MT (2008). Küresel Isınmanın Ekonomik Politik ve Sosyal Etkileri Eskişehir Kent Merkezinde Bir Araştırma. 11. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi İİBF, İzmir.
 • Çepel N (2008). Ekolojik sorunlar ve Çözümleri. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
 • Dawson V, Carson K (2013). Australian secondary school students understanding of Climate Change. Teaching Science, 59 (3):9-14.
 • Demircioğlu G, Demircioğlu H (2015). Trabzon Halkının Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2): 248-258.
 • Eroğlu B (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. MSc Thesis. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Freije AM, Hussain T, Salman EA (2016). Global Warming awareness Among the University of Bahrain Science students. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences. 22: 89-95.
 • Güley AÖ (2009). Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi. Msc Thesis, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Güloğlu Y, Bulut A (2016). İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16(2):640-654.
 • Yıldız SB, Kılıç SN (2016). The attitudes and behaviours of undergraduate tourism students towards the environmentally friendly products Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin çevre dostu ürünlere ilişkin tutum ve davranışları. Journal of Human Sciences, 13(1), 1304-1323.
 • Hertsgaard JM (2001). Yeryüzü gezgini, Çevresel Geleceğimizin Peşinde Dünya Turu, TEMA Yayın No:34, İstanbul.
 • IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K. and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.
 • IPCC (2013). Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report – Summary for Policymakers. Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
 • Kılınc A, Stanisstreet M, Boyes E (2008). Turkish students’ ideas about global warming, International Journal of Environmental & Science Education. 3(2):89-98.
 • OECD (2009). Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-Operation. OECD Publishing: Paris. Accessed online 15/3/15: www.sourceoecd.org/development/9789264054769
 • Owolabi HO, Gyimah EK, Amponsah MO (2012). Assessment of junior high school students’ awareness of climate change and sustainable development in central region, Ghana. Educational Research Journal, 2(9): 308-317.
 • Pruneau D, Moncton U, Liboiron L, Vrain E (2001). People’s idea about climate change: a source of inspiration for the creation of educational programs. Canadian Journal of Environmental Education, 6: 121-138.
 • Rajeev Gowda MV, Fox JC, Magelky RD (1997). Students Understanding of Climate Change: Insights for Scientists and Educators. Educational Affairs, 78 (10): 2232-2240
 • Rye JA, Rubba PA, Wiesenmayer RL (1997). An Investigation of middle school students’ alternative conceptions of global warming. International Journal of Science Education,19(5): 527-551.
 • Sağır ŞU, Bozgün K (2017). Investıgatıon Of Knowledge Levels About Global Warmıng And Greenhouse Effect Of Preservıce Teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30): 1777-1793.
 • Saraçoğlu N (2010). Küresel iklim değişimi, biyoenerji ve enerji ormancılığı. Efil Yayınevi.
 • Shepardson DP, Niyogi D, Choi S, Charusombat U (2011). Students’ conceptions about the greenhouse effect, global warming, and climate change. Climatic Change, 104(3): 481-507.
 • Skamp KR, Boyes E, Stanisstreet M (2009). Global warming responses at the primary secondary interface: 2 potential effectiveness of education. Australian Journal of Environmental Education, 25: 31–44.
 • Şenel H, Güngör B (2009). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4): 1207-1225.
 • Taber F, Taylor N (2009). Climate of concern – A search for effective strategies for teaching children about global warming. International Journal of Environmental and Science Education,. 4 (2): 97–116
 • Timur S, Yılmaz M (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1): 303-320
 • UNEP (2003). How Will Global Warming Affect My World: A Simplified Guide to the IPCC’s Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability
 • UNFCCC 2012. Doha work programme on article 6 of the convention. United Nations Framework Convention on Climate Change.
 • UNFCCC 2014. The Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness-raising. United Nations Framework Convention on Climate Change.
 • Yalçın F (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzeylerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. MSc Thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Yazarlar

Yazar: Birsen Durkaya
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Durkaya (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { barofd379939, journal = {Journal of Bartin Faculty of Forestry}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {128 - 144}, doi = {10.24011/barofd.379939}, title = {Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”}, key = {cite}, author = {Durkaya, Birsen and Durkaya, Ali} }
APA Durkaya, B , Durkaya, A . (2018). Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (1), 128-144. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/379939
MLA Durkaya, B , Durkaya, A . "Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 128-144 <http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/379939>
Chicago Durkaya, B , Durkaya, A . "Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 128-144
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği” AU - Birsen Durkaya , Ali Durkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Bartin Faculty of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 144 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği” %A Birsen Durkaya , Ali Durkaya %T Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği” %D 2018 %J Journal of Bartin Faculty of Forestry %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Durkaya, Birsen , Durkaya, Ali . "Küresel Isınma Farkındalığı “Bartın Üniversitesi Öğrencileri Örneği”". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 / 1 (Nisan 2018): 128-144.