Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 52 - 65 2019-04-15

Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği
Identification of Natural and Cultural Urban Identity: A Case Study of Edirne Karaağaç Neighborhood

Nilay MISIRLI [1] , Tuğba KİPER [2] , Aslı KORKUT [3]

27 98

Bu çalışma kapsamında, bir yerleşimin sahip olduğu doğal, kültürel özellikler ve barındırdığı kimlik öğelerinin irdelenmesi, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerinin tekrar ortaya çıkarılması ve mevcut özelliklerinin de korunarak geleceğe aktarılması hedeflenmektedir. Çalışma içerisinde, özgün doğal ve kültürel değerlere sahip Edirne İli Karaağaç Mahallesi’nin kimlik öğelerinin belirlenerek ileriye dönük yapılacak planlama çalışmalarına bir altlık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, konu ve alanla ilgili literatür araştırmalarından, resmî kurumlardan elde edilen verilerden ve yerinde yapılan arazi tespit çalışmalarından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında örnek alana ilişkin; ulaşım durumu, yerleşim dokusu, doluluk-boşluk analizi, kat yükseklikleri analizi, nüfus yoğunlukları analizi, kentsel sit alanı ve tescilli yapılar ile doğal sit alanları bulgularına ilişkin haritalar hazırlanarak, mevcut durum tespiti yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda alana ilişkin güçlü ve zayıf yönler belirlenerek, alanın kimlik değerlerinin güçlenmesine yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

In this study; it is aimed to create a base for future planning which will be carried out for determination of identity elements of Edirne Karaağaç Neighborhood. For this purpose, studies have been used from literature researches, data obtained from official institutions and survey. Within the scope of the study, the existing situation has been analyzed by preparing maps related to the findings of transportation information, settlement pattern analysis, solid-void analysis, number of storey analysis, population density analysis, urban site and registered structures, natural sites. By identifying the strengths and weaknesses of the field in the direction of the findings, various proposals have been developed to strengthen the identity values of the area.

 • 1. Anonim (2014). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 30.01.2014 tarihli, 1492 numaralı karar.
 • 2. Arabulan S (2015). Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kimliğin Yeniden Kazanımı: Edirne- Karaağaç Örneği. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 241s.
 • 3. Benli G, Özer DG (2018). Kent Kimliğinin Tanımlanmasında Kültür Envanterinin Rolü: Bitlis Sivil Mimarisi. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, (13), 92-124.
 • 4. Bulut Y, Atabeyoğlu Ö (2010). Kent Planlamasında Peyzaj Mimarlarının Yeri ve Önemi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Artvin.
 • 5. Çetinkaya G, Uzun O (2014). Peyzaj Planlama. Birsen Yayınevi, İstanbul, 219s.
 • 6. Çöl Ş (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Dalı Doktora Tezi. http://www.solencol.com/doktez.html (20.06.2018).
 • 7. Demir C (2006). Kent Kimliği Geliştirme Sürecinde Mekansal Model Tasarımı ve Kent Plancılarının Rolü. Planlama Dergisi, 37(3), 117-122.
 • 8. Edirne Orman Genel Müdürlüğü Arşivi, (2017).
 • 9. Gökalp DD, Yazgan ME (2013). Kırsal Peyzaj Planlamada Agroturizm ve Agriturizm. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(24), 25-29.
 • 10. Gül A (2000). Peyzaj- İnsan İlişkisi ve Peyzaj Mimarlığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1), 97-114.
 • 11. Güneroğlu N, Bekar M (2017). Dönüşüm ve Kimlik Kavramı: Trabzon Örneği. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 580-593.
 • 12. Karakaya Aytin B, Ertin DG, Özyavuz M (2016). Kent Kimliğinin Edirne Kaleiçi Yerleşim Alanı Özelinde Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, 20-22 Ekim, İstanbul.
 • 13. Karaşah B (2017). Kentsel ve Kırsal Rekreasyon Alanlarına Yönelik Kullanıcı Tercihlerinin Belirlenmesi ‘Artvin Kenti Örneği’. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 58-69.
 • 14. Kaya, E (2017). Kentleşme ve Kentlileşme. İşaret Yayınları, İstanbul, 216s.
 • 15. Kiper T, Öztürk AG (2011). Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 105-118.
 • 16. Kiper T, Korkut A, Üstün Topal T (2017). Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20(3), 258-269.
 • 17. Koyuncu A (2013). Kimliğin İnşasında Kent: Konya Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2), 155-179.
 • 18. Mısırlı A, Benian E (2014). Evaluation of the Historical City Edirne Through Cultural Assets. Humanities and Social Sciences Review, 3(2), 309-325.
 • 19. Ocakçı M (1994). Şehrin Kimliği ve Çevre İlişkileri. Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Kitapçığı, MSGSÜ, İstanbul, ss.163-170.
 • 20. Önem AB, Kılınçaslan İ (2005). Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik. İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, 4(1), 115-125.
 • 21. Özkök, MK (2016). Planlama Öğrencileri Gözünden Kent Kavramına Yönelik Bir Değerlendirme. Dünya Şehircilik Günü 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, 7-8-9 Kasım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • 22. Öztürk Tel H, Erdoğan E (2014). Ekolojik Yerleşmeler ve Ekolojik Yıpranma: Şanlıurfa Geleneksel Kent Dokusu ve Karaköprü İlçesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 17(1), 21-31.
 • 23. Tekeli İ (1990). Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler. Prof. Dr. Mübeccel Kıray'a Armağan, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, VII (1-2), 251-259.
 • 24. Topçu KD (2011). Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8(2), 1048-1072.
Primary Language tr
Subjects Green, Sustainable Science and Technology
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Orcid: 0000-0003-2250-6216
Author: Nilay MISIRLI (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3396-5661
Author: Tuğba KİPER
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2920-2899
Author: Aslı KORKUT
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { barofd460577, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {52 - 65}, doi = {10.24011/barofd.460577}, title = {Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği}, key = {cite}, author = {MISIRLI, Nilay and KİPER, Tuğba and KORKUT, Aslı} }
APA MISIRLI, N , KİPER, T , KORKUT, A . (2019). Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21 (1), 52-65. DOI: 10.24011/barofd.460577
MLA MISIRLI, N , KİPER, T , KORKUT, A . "Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019): 52-65 <http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/42096/460577>
Chicago MISIRLI, N , KİPER, T , KORKUT, A . "Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019): 52-65
RIS TY - JOUR T1 - Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği AU - Nilay MISIRLI , Tuğba KİPER , Aslı KORKUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24011/barofd.460577 DO - 10.24011/barofd.460577 T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 65 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - doi: 10.24011/barofd.460577 UR - https://doi.org/10.24011/barofd.460577 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği %A Nilay MISIRLI , Tuğba KİPER , Aslı KORKUT %T Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği %D 2019 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 21 %N 1 %R doi: 10.24011/barofd.460577 %U 10.24011/barofd.460577
ISNAD MISIRLI, Nilay , KİPER, Tuğba , KORKUT, Aslı . "Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 52-65. https://doi.org/10.24011/barofd.460577