Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 135 - 167 2017-06-30

The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Muhammet Buğra Sucu [1]

228 316

This study discussed on correlation between economic freedom and different types of economic indicators. The impact of economic freedom on economic growth and development were examined in the application part of the study. In order to analyze the effects of economic freedoms on economic growth and development, the five main components of the Fraser Institute’s Economic Freedom of the World 2015 Annual Report were taken as independent variables. These five main components are size of government, legal structure and property rights, sound money, freedom to trade internationally and regulation. The rate of change in per capita real income level as an indicator of economic growth has been determined. As a development indicator, the share of high technology products in the exports of manufacturing industry products has been taken. Using panel data analysis, nine emerging market economies were examined for the period 2000-2013. The results of the analysis show that; reducing the size of government, strengthening the legal structure and property rights, and maintaining a stable monetary policy (enhancing the access to the sound money) is a positive effect on economic growth. According to the results; reducing the size of government, strengthening the legal structure and property rights and a stable monetary policy is a positive effect on economic growth. At the same time legal structure and property rights, liberalization of international trade and reducing regulation is a positive effect on exports of high-tech products.


Bu çalışmada ekonomik özgürlükler teorik çerçevede incelenmiştir. Ekonomik özgürlüklerle farklı ekonomik göstergelerin ne tür bir ilişki içinde oldukları tartışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkilerinin analiz edilebilmesi için bağımsız değişkenler olarak Fraser Enstitüsü 2015 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nin beş ana bileşeninin tamamı alınmıştır. Bu beş ana bileşen kamunun (ekonomideki) hacmi, hukuki yapı ve mülkiyet hakları, güçlü para, uluslararası ticaret serbestisi ve regülasyonlardır. Ekonomik büyümenin göstergesi olarak kişi başına reel gelir düzeyinin değişim oranı belirlenmiştir. Kalkınma göstergesi olarak imalat sanayi ürünleri ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı alınmıştır. Panel veri analizi kullanılarak, dokuz yükselen piyasa ekonomisi 2000-2013 dönemi için incelenmiştir. Analiz sonuçları kamu hacminin küçültülmesinin, hukuki yapının ve mülkiyet haklarının güçlendirilmesinin ve istikrarlı bir para politikasının (güçlü paraya erişimin arttırılmasının) ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde etkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda; hukuki yapı ve mülkiyet haklarının, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesinin ve regülasyonların azaltılmasının yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


 • Aktan, C. C. (2002). Niçin Bazı Milletler Zengin Bazıları Yoksul? Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2.
 • Ashby, N. J.,Sobel, R. S. (2008). Income inequality and economic freedom in the U.S. States. Public Choice, 134(3-4), 329-346.
 • Ashford, N. (2009). Özgür Toplumun İlkeleri. (çev. Can Madenci). Birinci Baskı. Ankara: Liberte Yayınları. (eserin orijinali 1999’da yayınlanmıştır), 43-113.
 • Asteriou, D., & Hall, S. (2007). Applied Econometrics: a modern approach, revised edition. China: Palgrave Macmillan.
 • Ayal, E. B.,Karras, G. (1998). Components of economic freedom and growth: an empirical study. Journal of Developing Areas, 32(3), 327-338.
 • Azman-Saini, W. N. W., Baharumshah, A. Z., Law, S. H. (2010). Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: international evidence. Economic Modelling, 27(5), 1079-1089.
 • Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
 • Barro, R. J. (1994). Democracy&Growth National Bureau of Economic Research. No. w4909.
 • Barro, R. J. (1999). Inequality, growth, andinvestment. National Bureau of Economic Research. No. w7038.
 • Barro, R.J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106: 407-443.
 • Beach, W. W., Miles, M. A. (2006). Explaining the factors of the index of economic Freedom 2006 Index of Economic Freedom, 55-76.
 • Bengoa, M.,Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from latin America. European Journal of Political Economy, 19(3), 529-545.
 • Berggren, N. (1999). Economic freedom and equality: friends or foes?. Public Choice, 100(3-4), 203-223.
 • Breitung, J., & Pesaran, M. H. (2005). Unit roots and cointegration in panels.
 • Carlsson, F.,Lundström, S. (2001). Economic freedom and growth: decomposing the effects. Public Choice, 112(3-4), 335-344.
 • Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of international money and Finance, 20(2), 249-272.
 • Dawson, J. W. (2006). Regulation, investment, and growth a cross countries. Cato J., 26, 489.
 • Doucouliagos, C., ve Ulubasoglu, M. (2004, Nisan). Economic freedom and economic growth: selection, specification and genuine effects. In European Public Choice Society meetings, Berlin.
 • Göçer, İ. (2013). Seçilmiş OECD ülkelerinde bütçe açıklarının sürdürülebilirliği: yatay kesit bağımlılığı altında panel eş–bütünleşme analizi. Journal of Yaşar University, 8(30), 5086-5104.
 • Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis. 5. Edition. New York: Prentice Hall.
 • Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (1999). Essentials of Econometrics. 4. Edition. McGraw-Hill/Irwin.
 • Gwartney, J., Lawson, R. ve Block W. (1996). Economic freedom in the world, 1975-1995. Vancouver: Fraser Institute.
 • Gwartney, J. ve Lawson, R. (2002). Economic freedom of the world: 2002 Annual Report. Washington, DC. Cato Institute.
 • Gwartney, J.,Holcombe, R. G., Lawson, R. A. (2004). Economic freedom, institutional qualityand cross-country differences in ıncome and growth. Cato Journal, 24(3), 205-233.
 • Gwartney, J.,Lawson, R. & Hall, J. (2015). Economic freedom of the world 2015 annual report. Fraser Institute, Canada.
 • Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econometrics Journal, 3(2), 148-161.
 • Hanke, S. H., & Walters, S. J. (1997). Economic freedom, prosperity, and equality: a survey. Cato J., 17, 117.
 • Heckelman, J. C.,Knack, S. (2009). Aid, Economic freedom and growth. Contemporary Economic Policy, 27(1), 46-53.
 • Hsiao, C. (2014). Analysis of panel data (No. 54). Üçüncü Baskı. Cambridge university press.
 • İnternet: Dünya Bankası. Country and lending groups. Web: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups adresinden 20 Aralık 2015 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: Dünya Bankası. GDP per capita (constant 2010 US$). Web: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD adresinden 25 Nisan 2016 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: Dünya Bankası. High technology exports (% of manufactured exports). Web: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS adresinden 17 Mart 2016 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: Gwartney, J., Lawson, R., Hall, J., (2015). Economic Freedom of the World 2015 Annual Report. Web: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2015.pdf adresinden 12 Ocak 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74.
 • Justesen, M. K. (2008). The effect of economic freedom on growth revisited: new evidence on causality from a panel of countries 1970-1999. European Journal of Political Economy, 24(3), 642-660.
 • Kao, Chihwa ve M.H. Chiang (2000), On the estimation and ınference of a cointegration in panel data”, nonstationary panels, panel cointegration and dynamic panels advances in econometrics, (Eds. B.H. Baltagi, T.B Fomby and R.C. Hills), Elsevier Science, Amsterdam, 179-222.
 • Kasper, W. (2007). Ekonomik Özgürlük ve Gelişme. Mülkiyet Hakları, Rekabet ve Refah Üzerine Bir İnceleme. (çev. Bahadır Akın), Ankara: Liberte Yayınları. (Eserin orijinali 1998’de yayımlandı).
 • Knack, S. And Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: Cross country tests using alternative institutiona measures. Economics and Politics 7: 207-227.
 • Kneller, R.,Bleaney, M. F., &Gemmell, N. (1999). Fiscal policy and growth: evidence from oecd countries. Journal of Public Economics, 74(2), 171-190.
 • Kök, R., İspir, M.S. ve Arı, A.A. (2010), Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Kıbrıs
 • Lau, K. N. ve Lam, P. Y. (2002). Economic freedom ranking of 161 countries in year 2000: a minimum disagreement approach. Journal of the Operational Research Society, 53(6), 664-671.
 • Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.
 • Levine, R. And Renelt, D. 1992. A sensitivity analysis of cross-country growth regressions, The American Economic Review, 82, 942-963.
 • Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1), 631-652.
 • Mahmood, K.,Azid, T. (2011). Economic freedom verses economic growth: cross countries analysis in the form of ARDL approach. Asian Economic and Financial Review, 1(1), 14-25.
 • Miller, T. Homes, K.R.,Feulner, E.J., (2016). 2015 Index of Economic Freedom.
 • Nelson, M. A.,& Singh, R. D. (1998). Democracy, economic freedom, fiscal policy, and growth in ldcs: a freshlook. Economic Development and Cultural Change, 46(4), 677-696.
 • Ng, S., & Perron, P. (2001). lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6).
 • North, D. C. (2010). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans. İkinci Baskı. (çev. Gül Çağalı Güven), Sabancı Üniversitesi. (Eserin orijinali 1999’da yayınlandı).
 • Ongun, T. (1996). Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPs) Anlaşması Ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Ekonomik Yaklaşım, 7(22), 61-76.
 • Orend, B. (2006). Justifying Socio-Economic Rights. Economic rights in Canada and the United States, 25-40.
 • Panahi, H.,Assadzadeh, A., &Refaei, R. (2014). Economic freedom and economic growth in mena countries. Asian Economic and Financial Review, 4(1), 105.
 • Proudhon, P. J. (2014). Mülkiyet Nedir?. Dördüncü Bası. (çev. Devrim Çetinkasap). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Eserin orijinali 1840’ta yayınlandı).
 • Sameti, M.,&Shahchera, M. (2006). Economic freedom, economic growth and governments tax revenue in (MENA). Iranian Economic Review, 11(17), 67-86.
 • Scully, G. W. (2002). Economic freedom, government policy and the trade-off between equity and economic growth. Public Choice, 113(1-2), 77-96.
 • Tunçsiper, B.,& Biçen, Ö. F. (2014). Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel regresyon yöntemiyle incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2).
 • Vergil, Hasan (2009), “Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 24(275), 89-114.
 • Weede, E. (2006). Economic freedomand development: new calculations and ınterpretations. Cato Journal, 26(3), 511-524.
 • Yayla, A. (1992). Liberalizm. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
Konular Ekonomi ve İşletme
Dergi Bölümü Yayın İlkeleri
Yazarlar

Yazar: Muhammet Buğra Sucu
Kurum: GAZI UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { beta292109, journal = {Bulletin of Economic Theory and Analysis}, issn = {}, eissn = {2548-0707}, address = {Mehmet Songur}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {135 - 167}, doi = {10.25229/beta.292109}, title = {The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis}, key = {cite}, author = {Sucu, Muhammet Buğra} }
APA Sucu, M . (2017). The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2 (2), 135-167. DOI: 10.25229/beta.292109
MLA Sucu, M . "The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis". Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (2017): 135-167 <http://dergipark.gov.tr/beta/issue/30345/292109>
Chicago Sucu, M . "The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis". Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 (2017): 135-167
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis AU - Muhammet Buğra Sucu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25229/beta.292109 DO - 10.25229/beta.292109 T2 - Bulletin of Economic Theory and Analysis JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 167 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0707 M3 - doi: 10.25229/beta.292109 UR - http://dx.doi.org/10.25229/beta.292109 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bulletin of Economic Theory and Analysis The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis %A Muhammet Buğra Sucu %T The Relationship Between Economic Freedom with Economic Growth and Development in Emerging Market Economies: A Panel Data Analysis %D 2017 %J Bulletin of Economic Theory and Analysis %P -2548-0707 %V 2 %N 2 %R doi: 10.25229/beta.292109 %U 10.25229/beta.292109
ISNAD Sucu, Muhammet Buğra . "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi". Bulletin of Economic Theory and Analysis 2 / 2 (Haziran 2017): 135-167. http://dx.doi.org/10.25229/beta.292109