Yazım Kuralları

AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır.


LÜTFEN AŞAĞIDAKİ "ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNU" KULLANARAK ve YAZIM KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINIZI HAZIRLAYINIZ 

Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır.

-                     Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.

-                     Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Türkçe makalelerin başına Türkçe ve İngilizce; İngilizce makalelerin başına Türkçe ve İngilizce; Arapça yazılmış makalelerin başına ise Türkçe, İngilizce ve Arapça özet eklenmelidir. Türkçe ve yabancı dildeki özetlere beşer tane anahtar kelime eklenmelidir. Özetlerin 100-300 kelime arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

-                     Makaleler, dil ve ifade bakımından dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, makalede açık ve yalın bir anlatım yolu izlemeli, ayrıca amaç ve kapsam dışına çıkan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.

-                     Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, makalede değinilmemiş gereksiz belgelere ve kaynaklara yer verilmemelidir.

-                     Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin üstünde kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklama bulunmalıdır.

-                     Makalede kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, kullanılan her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.

-                     Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara sonuçta yer verilmemelidir.

 

YAZAR REHBERİ

Gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesi için aşağıda belirtilen yazım kurallarımıza uygun olarak hazırlanmalıdır.

-                     Makale başlığı ilk harfler büyük, sola yaslı, 14 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

-                     Teşekkür yazısı ve çalışma ile ilgili açıklamalar varsa dipnot olarak bildiriniz.

-                     Paragraflar ve başlıklar içerden başlamamalıdır. Metin iki yana dayalı, satır aralığı tek olmalıdır. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 4cm, alttan 4.5 cm, sol 3.5 cm, sağ 3.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 3,5 cm olmalıdır.

-                     Metinler Times New Roman, 12 punto, normal, her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır.

-                     Metin içinde satır aralığı 1 satır olacak şekilde hazırlanmalıdır.

-                     En fazla 40 sayfa olmasına özen gösterilmelidir. 40 sayfadan fazla olan çalışmalar editör onayıyla yayımlanabilir.

-                     Metin içinde özel olarak vurgulanmak istenen cümlelerde italik yazı karakteri kullanılmalıdır:

-                     Paragraf öncesinde ve sonrasında aralık (spacing) değeri olarak 6 nk boşluk verilmelidir.

-                     Makaleyi bölümlere ayırırken numaralandırma kullanılmamalı; başlıklar büyük ve bold, alt başlıklarda kelimenin ilk harfi büyük ve bold, üçüncü düzey başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, dördüncü düzey başlıklarda yalnızca kelimelerin ilk harfi büyük ve italik olmalıdır.

 

Örnek:

KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ

Planlı Dönem Öncesi Çabalar

Yabancı Raporlar

Fritz Neumark Raporu

-                     Tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Tablo başlıkları tabloların üstünde yer almalı ve sola yaslı olmalıdır.

 

-                     Şekiller ve tablolar metin içerisinde yer almalıdır. Şekil ya da tablonun kaynağı, şeklin ya da tablonun altında metin içi kaynak gösterme şartlarına uygun bir şekilde belirtilmelidir.

-                     Tablo ve şekillerde başlıklar, kaynak ve tablo içindeki veriler 11 punto olarak ayarlanmalıdır. Sayfaya sığmaması durumunda minimum 9 punto ayarlanabilir. 

-                     Formüller ve denklemler, denklem editörü ile yazılmalıdır. Tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Formüller ve denklemler paragraf başından başlamalıdır. Sıra numarası parantez içinde ve satırın en sağında bulunmalıdır.

-                     Kaynakların gösterimi dipnotlarla değil, metnin içerisinde parantezlerle yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Kaynaklar aşağıda tabloda örneklendirildiği gibi metin içerisinde gösterilmelidir.

-                     Çalışmada metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Yazara(lara) atıf ile kaynakçanın uyum gösterip göstermediğini mutlaka kontrol etmelidir.

Kaynakça tek satır aralığında yazılmalı ve mutlaka yazar soyadına göre sıralanmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı açık bir şekilde yazılmalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda, tüm yazarların soyadları, adlarından önce belirtilmelidir. Kaynakçada aşağıda örneklenen biçime uyulmalıdır.

Not: Kaynakça için aşağıda verilen örnekler word dosyalarında yer alan “APA Altıncı Baskı” formatına uygun olarak hazırlanmıştır. Yazarlar Word dosyasında, “Başvurularım -Alıntılar ve Kaynakça - Alıntı Ekle- APA” aşamalarıyla alıntılarını yaparlarsa, kaynakçalarını kolay hazırlayabilecekleri gibi genel olarak dergide bütün kaynakların biçiminin aynı olmasına yardım etmiş olacaklardır.


 

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi Atıf (gönderme) ve Kaynakça Yazım Kuralları

 

 

Metin İçi Atıf (gönderme)

Kaynakça Yazımı

Tek Yazarlı Kitap

(Taşkıran, 2015: 15)

Taşkıran, H. (2015). Selçuklu Devletlerinde Suikastlar. İstanbul : Selenge Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

(Erat & Arap, 2016: 90).

 

Erat, V., & Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Bilim İktidar İlişkisinin Evrimi. Ankara : Notabene Yay.

 

Üç, Dört ve Beş Yazarlı Kitap

(Koçak vd., 2016: 101)

Koçak, Z., Demirtaş, M., & Taşkıran, H. (2016). XIX. Yüzyılda Ahlat’ın Demografik Durumu. Ankara : Gece Kitaplığı Yayınları.

 

Editörlü Kitapta Bölüm

(Gül, 2013: 70)

Gül, S. S. (2013). Sosyal Devlet ya da Refah Devleti Nedir? İ. Kamalak, & H. Gül içinde, Toplumcu Belediyecilik (s. 65-97). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

 

Tek Yazarlı Makale

(Özdemir, 2010: 96)

Özdemir, A. (2010). Silm ve Sulh Kavramları Açısından Kur’ân Barışı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(2), 90-100.

 

Çok Yazarlı Makale

(Şengül & Parlakpınar, 2017: 75)

Şengül, M. B., & Parlakpınar, M. (2017). Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi Romanında Yeni Kadın. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(7), 70-80.

 

Bildiri

(Akkoyunlu, 2007: 62)

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.) Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss.51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 

Tez

(Kürüm, 2013: 67)

Kürüm, E. (2013). Muhsin İlyas Subaşı Hayatı Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Web Sayfası

(MIPEX, 2015)

MIPEX. (2015). Access to Nationality. 05 01, 2017 tarihinde Migrant Integration Policy: http://www.mipex.eu/access-nationality adresinden alındı.