Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 109 - 138 2018-12-30

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ

Mustafa Yunus Gümüş [1] , Cafer Mum [2]

23 57

Klasik Türk şiirinin en önemli karakterlerinden biri olan rint, divan şairleri tarafından idealize edilmiş bir tip olarak yansıtılmış ve rintlik divan şiirinin en önemli konularından biri olmuştur. Divan şairleri, rindâne görüşlerini, rint tipi, özellikle de rint-zahit çatışması üzerinden anlatmışlardır. Dünya ve ahiret kaygısından uzak bir hayat yaşadıkları için dünyaya ve ahirete ait hiçbir menfaatin peşinden koşmamış, hiç kimseye baş eğmemişlerdir. İnsanları ikiyüzlü davranmaya zorlayan bütün gelenek ve âdetlere karşı çıkan rintler, aşk ve sarhoşluktan yana tavırlarını koymuşlar ve anı yaşamanın mutluluğunu bırakmadan kendi yollarında yürümeye devam etmişlerdir. Bu çalışmada rint ve şarap hakkında genel bilgiler vererek rintlerin şaraba yaklaşımlarının nasıl olduğunu ortaya koymaya çalıştık.

Klasik Türk Şiiri, rint, zahit, şarap
 • Akay, H. (2005). İslami Terimler Sözlüğü. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Âsım, A. (2009). Burhân-ı Kâtı Tercemesi. (M. ÖZTÜRK, & D. ÖRS, Dü) İstanbul: TDK.
 • Aygün, Z. A. (1993). Bağdatlı Ruhi Divan'ında Rind ve Zahid Tipleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bahadır, S. C. (2012). 16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Şarap Ve Şarapla İlgili Unsurlar. İstanbul.
 • Bahadır, S. C. (2014). Şeyhülislam Bir Şairde “Şarap” Kavramı: Şeyhülislam Yahyâ Bey’in “Disünler” Redifli Gazeli. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(30), 44-54.
 • Beheştî, M. (HŞ. 1371). Ferheng-i Sabâ. Tahran.
 • Bozkurt, N. (2000). İçki. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedis, 21, 455-456. İstanbul: TDV.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. (tarih yok). Milliyet Yayınları.
 • Canım, R. (1998). Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâme. Ankara: Akçağ.
 • Çetin, A. (2010). Bir Kavramın Kısa Tarihi: Mahalle Baskısı. Mukaddime(3), 81-92.
 • Develioğlu, F. (1990). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara : Aydın Kitabevi.
 • Doğan, M. (1996). Türkçe Sözlük. Ankara: İz.
 • Ersever, H. (1992). Psikolojik Danışmada Savunma Mekanizmalarının Tanınması ve Şekillendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2).
 • Etik, A. (1968). Farsça-Türkçe Lügat, . Atilla Ofset Basımevi.
 • İnalcık, H. (2011). Has-bağçede Ayş u Tarab- Nedimler Şairler Mutribler. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kalkışım, Muhsin (2013), Şeyh Gâlib Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Küçük, Sabahattin (2011), Bâkî Dîvânı, TDK Yayınları, Ankara.
 • Levend, A. S. (1984). Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • Mengi, M. (1985). Divan Şiirinde Rindlik. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Mum, C. (1998). Hâfız-ı Şîrâzî ve Bâkî’de Rindlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Mum, C. (2004). Halepli Edîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Cinaslar Sözlüğü). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nâcî, M. (1987). Lugat-ı Nâcî. İstanbul: Çağrı.
 • Özdemir, H. (1993). Şarabın İcadı ve Dört Vasfı. Türkoloji Dergisi, , XI, 149-150.
 • Özdemir, H. (1993). Şarabın İcadı ve Dört Vasfı. Türkoloji Dergisi, XI, 149-150.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (Cilt 3). İstanbul.: MEB.
 • Pala, İ. (1992). Bezm-i Elest. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV.
 • Pala, İ. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Ankara: Ötüken.
 • Pürcevâdî, N. (1998). Can Esintisi İslam‘da Şiir Metafiziği. (H. Kırlangıç, Çev.) İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Salahî, M. (1895). Kâmûs-ı Osmânî. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
 • Sami, Ş. (1317). Kâmûs-ı Türk (Cilt 1). İstanbu: Der-Saâdet.
 • Sevük, İ. H. (1942). Edebiyat Bilgileri. İstanbul.
 • Steingass, F. J. (1963). A Comprehensive Persian-English Dictionary. London.
 • Şişman, B., & KUZUBAŞ, M. (2007). Şehname'nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri. İstanbul: Ötüken.
 • Şükûn, Z. (1984). Gencine-i Güftâr Ferheng-i Ziyâ (Cilt 1). İstanbul: MEB.
 • Tarlan, Ali Nihat (1992), Hayâlî Dîvânı, Akçağ Yayınevi, Ankara.
 • Tarlan, Ali Nihat (1992a), Ahmed Paşa Divanı, Akçağ Yayınevi, Ankara.
 • Tarlan, Ali Nihat (1992b), NecâtîBeg Divanı, Akçağ Yayınevi, Ankara.
 • TDK. (1988). Türkçe Sözlük (Cilt 2). İstanbul.
 • Tolasa, H. (1983). Sehî, Latifi, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. yy'da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi. İzmir: Akçağ.
 • Top, M. Ş., Özden, S. Y., & Sevim, M. (2003). Psikiyatride Yaşam Kalitesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi.
 • Uludağ, S. (1991). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Marifet Yayınları.
 • Üzgör, Tahir (1991), Fehîm-i Kadîm (Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi), AKDTYK AKM Yayını, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Yunus Gümüş (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Cafer Mum
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { birtop487221, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {109 - 138}, doi = {10.20493/birtop.487221}, title = {KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Gümüş, Mustafa Yunus and Mum, Cafer} }
APA Gümüş, M , Mum, C . (2018). KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 109-138. DOI: 10.20493/birtop.487221
MLA Gümüş, M , Mum, C . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 109-138 <http://dergipark.gov.tr/birtop/issue/41900/487221>
Chicago Gümüş, M , Mum, C . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018): 109-138
RIS TY - JOUR T1 - KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ AU - Mustafa Yunus Gümüş , Cafer Mum Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20493/birtop.487221 DO - 10.20493/birtop.487221 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 138 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.487221 UR - http://dx.doi.org/10.20493/birtop.487221 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ %A Mustafa Yunus Gümüş , Cafer Mum %T KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ %D 2018 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 8 %N 2 %R doi: 10.20493/birtop.487221 %U 10.20493/birtop.487221
ISNAD Gümüş, Mustafa Yunus , Mum, Cafer . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE RİNT VE ŞARAP İLİŞKİSİ". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2018): 109-138. http://dx.doi.org/10.20493/birtop.487221