Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 9 - 35 2017-06-30

Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma
Creating Corporate Reputation with Social Media

ESRA SİPAHİ [1] , ERKİN ARTANTAŞ [2]

402 798

21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin etkisi ile koşullar değişmiş ve her geçen gün değişmeye devam etmektedir. İşletmeler küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve varlıklarını sürdürebilmeye çalışmaktadırlar. Bunu sağlamanın en önemli araçlarından birisi de örgütlerin stratejik halkla ilişkiler fonksiyonu ve bu fonksiyonun en önemli işlevlerinden olan kurumsal itibar yönetimidir. Son yıllarda sosyal medya da her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Kurumlar da birer birer sosyal medyaya yönelmiş bu ortamlarda da kurumsal itibarlarını geliştirecek çalışmalar yapmaktadırlar. Bu noktada sosyal medyanın kurumlar tarafından etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, itibar açısından son derece önemli olmaktadır. Bu makalede kurumsal itibar oluşma ve sosyal medya ilişkisi araştırılmıştır.

With the effect of technological developments in the 21st century, conditions have changed and they continue to change day by day. Businesses are working to be able to survive in the global competition and maintain their existence. One of the most important means of achieving this is the strategic public relations function of the organizations and the corporate reputation management which is one of the most important functions of this function. In recent years, social media has started to be used in all areas. Institutions are also directed to social media and work to improve their corporate reputation in these environments. At this point, whether or not the fact that social media is used effectively by institutions is of utmost importance in terms of reputation. In this article, corporate reputation formation and social media relations were studied.

 • ADECCO, Rapor-2014, Türkiye. 15 Kasım 2016, http://www.adecco.com.tr/tr-TR/Documents/Sosyal%20medya%20anketi%20T%C3%BCrkiye%20raporu_.pdf
 • AKAR, Erkan, Sosyal Medya Pazarlaması, Ankara: Efil yayınevi, 2010.
 • ANCA, E. Cretu ve RODERİCK, Brodie, "The Influence of Brand Image and Company Reputation Where Manufacturers Market to Small Firms: A Customer Value Perspective", Industrial Marketing Journal, 36, 2007, 135-137.
 • AYDIN, F. Ali, "Kurumsal İtibar Açısından Sosyal Medyaya İlişkin Bir Değerlendirme", Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, sayı:9, 2014.
 • AZUA, Maria, The Social factor-Immovate, Ignite and Win through Mass Collaboration and Social Networking, IBM Press: NJ, 2010.
 • BLOSSOM, John, Content Nation Surving and Thiriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives and Our Future, Wiley Publishing, Inc.: Indiana, 2009.
 • BOWD, Ryan, ve BOWD, L. Assessing A Financial Value For A Corporate Entity’s Reputation; A Proposed Formula", Research İnstitute for Business and Management, 2006
 • BRUNS, Axel and BAHNİSCH, Mark. "Social Media: Tools for User Generated Content Social Drivers Behind Growinf Consumer Participation in User-Led Content Generation", State of the Art, Volume 1, March, 2009.
 • CAMPİRANON, Korn, Managing Reputation in Event Planning Companies, 2007. 15 Kasım 2016, http://eprint.uq.edu.auarchive/00004619/01/
 • CAPOZZİ, Louis, "Corporate Reputation: Our Role in Sustaining and Building A Valuable Asset", Journal of Advertising Research, 45(3), 2005, 290−293.
 • CRAVENS, S. Karen and OLİVER, G. Elizabeth, "Employees: The Key Link to Corporate Reputation Management", Business Horizons. 49(4), 2006, 293-302.
 • ÇİLDAN, Cihad ve ERTEMİZ, Mustafa, "Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü", Akademik Bilişim, 2012.
 • DAVIES, Gary, CHUN, Rosa, SİLVA, Rui V., ve POPER, P. Stuart, Corporate Reputation and Competitiveness. New York: Routledge, 2003.
 • DIERICKX, I., ve COOL, K. "Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage", Management Science, 35, 1989, 1504−1511.
 • DOWLING, Grahame, "Measuring Corporate İmages: A Review of Alternative Approaches", Journal of Business Research, 17(1), 1988.
 • DULWORTH, Michael, The Connect effect, Publishers, Inc.:CA, 2008.
 • ER, Gamze, Sanal Ortamda İtibar Yönetimi, Cinius Yayınları, İstanbul, 2008.
 • EREN, Veysel ve AYDIN, Abdullah, "Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler". KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (Özel Sayı I), 2014, 197-205.
 • FİKRİMÜHİM ARAŞTIRMA ŞİRKETİ, 15 Kasım 2016,
 • https://www.fikrimuhim.com/Binary/ Images/Upload/internetarastirmasi/FM_DAtu%CC%88mu%CC%88.pdf.
 • FOMBRUN, C. (1997). ““Indices Of Corporate Reputation: An Analysis of Media Rankings and Social Monitors Ratings, Corporate Reputation Review, 1(4), 1997, 327-340.
 • GÜÇDEMİR, Yeşim, Sanal Ortamda İletişim-Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul, 2012.
 • HANSEN, Havard, SAMUELSEN, Bendik M., ve SILSETH, Pal R, "Customer Perceived Value in B-T-B Service Relationships: Investigating The Importance of Corporate Reputation", Industrial Marketing Management, 37, 2008, 206-217.
 • http://www.kigem.com, 10 Kasım 2016.
 • JONES, Gary H., JONES, Beth H., ve LİTTLE, Philiph. L, Reputation as Reservoir: The Value of Corporate Goodwill as a Buffer Against Loss in Times of Economic Crisis. Wester California University, 2007.
 • KADIBEŞEGİL, Salim, İtibar Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2012.
 • KARA Tolga ve ÖZGEN, Ebru, Sosyal Medya Akademi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2012.
 • KARA, Tolga, “Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal Turkish Edition, Cilt 2, Sayı 4, 2012, ss.102-117.
 • KEH, Heah T. and XIE, Yi, "Corporate Reputation and Customer Behavioral Intentions: The Roles of Trust, Identification and Commitment", Industrial Marketing Management, 38(7), 2009, 732–742.
 • FOMBRUN, C. (1997). ““Indices Of Corporate Reputation: An Analysis of Media Rankings and Social Monitors Ratings, Corporate Reputation Review, 1(4), 1997, 327-340.
 • GÜÇDEMİR, Yeşim, Sanal Ortamda İletişim-Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul, 2012.
 • HANSEN, Havard, SAMUELSEN, Bendik M., ve SILSETH, Pal R, "Customer Perceived Value in B-T-B Service Relationships: Investigating The Importance of Corporate Reputation", Industrial Marketing Management, 37, 2008, 206-217.
 • http://www.kigem.com, 10 Kasım 2016.
 • JONES, Gary H., JONES, Beth H., ve LİTTLE, Philiph. L, Reputation as Reservoir: The Value of Corporate Goodwill as a Buffer Against Loss in Times of Economic Crisis. Wester California University, 2007.
 • KADIBEŞEGİL, Salim, İtibar Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2012.
 • KARA Tolga ve ÖZGEN, Ebru, Sosyal Medya Akademi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2012.
 • KARA, Tolga, “Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal Turkish Edition, Cilt 2, Sayı 4, 2012, ss.102-117.
 • KEH, Heah T. and XIE, Yi, "Corporate Reputation and Customer Behavioral Intentions: The Roles of Trust, Identification and Commitment", Industrial Marketing Management, 38(7), 2009, 732–742.
 • LACZNIAK, R. N., DECARLO, T. E., ve RAMASWAMI, S. N. "Consumers’ Response to Negative Word-Of-Mouth Communication: An Attribution Theory Perspective", Journal of Consumer Psychology, 11(1), 2006, 57-73.
 • LAUFER, Daniel and COOMBS, Timothy, "How Should a Company Respond to a Product Harm Crisis? The Role of Corporate Reputation and Consumer Based Cues", Business Horizons, 49(5), 2006, 379-385.
 • MARTIN, Greeme and HETRİCK, Susan, Corporate Reputations,Branding and People Management: A Strategic Approach to HR. Burlington: ButterworthHeineman Publications, 2006.
 • MOONEY, C. Online Social Networking, Gale, Cengage Learning: Detroit, 2009.
 • NEWMAN, A.C. and THOMAS, J.G. Enterprise 2.0 Implementation, Mc-Graw Hill: New York, 2009.
 • OKUR, Mehmet E, "Kurumsal Saygınlık Yönetimi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 7(26), 2006.
 • ÖZGEN, Hacer, "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Nedir? Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme", Toplum ve Hekim Dergisi “Hastaneler” Özel sayısı, C.10, Ankara, 2012.
 • PELTEKOĞLU, Filiz, Sosyal Medya Akademi, “Sosyal Medya Sosyal Değişim”. 2012, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • SAYLI, Halil ve UĞURLU, Y. Özlem, Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, 2007, ss.75-96.
 • TUİK, 20 Kasım 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
 • WE ARE SOCİAL, 20 Kasım 2014, January, http://wearesocial.net/
 • ZENELAJ, Besjon, "Pazarlama Stratejisi Olarak Sosyal Medya İletişimi İle Kurumsal İtibarı Oluşturmak: İletişim Sektöründe Bir Araştırma", (Yüksek Lisans Tezi) T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2014.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ESRA SİPAHİ
E-posta: sipahiesra1986@gmail.com
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: ERKİN ARTANTAŞ
E-posta: erkins71@hotmail.com
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bseusbed292527, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {9 - 35}, doi = {}, title = {Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma}, key = {cite}, author = {SİPAHİ, ESRA and ARTANTAŞ, ERKİN} }
APA SİPAHİ, E , ARTANTAŞ, E . (2017). Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 9-35. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/292527
MLA SİPAHİ, E , ARTANTAŞ, E . "Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2017): 9-35 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/292527>
Chicago SİPAHİ, E , ARTANTAŞ, E . "Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2017): 9-35
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma AU - ESRA SİPAHİ , ERKİN ARTANTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 35 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-088X- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma %A ESRA SİPAHİ , ERKİN ARTANTAŞ %T Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma %D 2017 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X- %V 2 %N 1 %R %U