Yazım Kuralları

YAZAR REHBERİ

1.         YAYIN İLKELERİ

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa (Haziran – Aralık) sosyal bilimler alanında yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne sosyal bilimler alanına dair Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde her türlü makale, kitap tanıtım/incelemesi ve çevirileri kabul edilmektedir.

·         Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır.

·         Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara aittir. Yazıların içeriğinden kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur.

·         Dergimize gönderilmiş olan makalelerin daha önce yayımlanmamış veya başka bir yerde yayımlanmak üzere kabul edilmemiş/gönderilmemiş olması esastır.

·         Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır.

·         Dergimizde yayınlanan yazılar için yazarlarına telif ödenmez.

 

2.      DEĞERLENDİRME SÜRECİ

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne yazılarınız Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/bseusbed adresi kullanılarak gönderilmelidir. Dergipark harici (e-posta, kargo vb.) yollarla makale gönderimi kabul edilmemektedir.

·         Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır. Dergimize göndermiş olduğunuz yazılarınızda yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. Yazarlara ait bilgileri yazılarınızı gönderirken ‘’Editöre Not’’ kısmına yazabilirsiniz.

·         Dergimize gönderilen yazılarınız, MS WORD programında, tek sütun halinde, A4 kâğıt boyutunda, Candara veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında her yönden 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.

·         Dergimizde APA referans gösterme yöntemi uygulanmaktadır ve DİPNOT referans gösterme yöntemi sadece açıklama yapılmak üzere kabul edilmektedir.

·         Dergimize gönderilen yazılar Yayın İlkeleri gereğGoogle Scholar, PubMed, Doaj ve CrossRef internet kaynaklı veri tabanları ve URKUND intihal programı yardımıyla denetlenir. URKUND intihal programı denetimi sonrası %30 ve üzeri bir benzerlik veya söz konusu yazının başka bir yerde daha önce yayımlandığı / yayıma kabul edildiği tespit edilmesi durumunda, gönderilen yazılar değerlendirmeye kabul edilmeden REDDEDİLİR.

·         Dergimize gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından yukarıda belirtilen hususlar üzerinden bir ön kontrole tabi tutulur. Uygun bulunan yazılar konunun uzmanı en az iki hakeme değerlendirilmesi için gönderilir. Bu süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur.

·         Hakemlere yazıların değerlendirmeleri için en fazla 15 gün süre tanınır.

·         Hakem değerlendirme süreci sonunda, her iki hakem raporu da olumlu olan yazılar Editör Kurulu ve Yayın Kurulu’nun son onayı ile yayımlanır. Hakem raporlarından biri olumlu biri olumsuz olması durumunda ise Editör Kurulu ve Yayın Kurulu görüşü alınır. Editör Kurulu ve Yayın Kurulunun hakem raporlarına istinaden gerekli görmesi durumunda ilgili yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakem raporuna göre ilgili yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

·         Hakem değerlendirme raporlarında ‘’Düzeltme’’ kararı verilmiş ise, hakem değerlendirme raporlarında belirtilen düzeltmeye hakem önerilerinin yerine getirilmesi için yazarlara ilgili raporlar ivedilikle iletilir. Hakem değerlendirme raporuna göre düzeltme sonrası yazılar tekrar hakemlere gönderilebilir veya editör kurulu tarafından söz konusu düzeltmeler incelenebilir. Gerekli düzeltmelerin yerine getirildiği yazılar hakkında Editör Kurulu ve Yayın Kurulu nihai kararını verir, ilgili karar yazarlarla ivedilikle paylaşılır. Hakemlerin düzeltme istediği yazılar için yazarlarımıza tanınan süre 10 gündür. Bu süre zarfında gerekli düzeltmeleri yapmayan veya düzeltme dosyasıgönderilmeyen yazılar yayından düşürülür.

·         Hakem değerlendirme raporları, Editör Kurulu ve Yayın Kurulu görüşleri sonucunda yayınlanması uygun görülen yazılar dergiye ait ilk sayıda yayınlanmak üzere sıraya konulur. Hakem değerlendirme süreçleri sonuçlanmamışyazılar derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında bekletilir. Yazarların bu süreçte yazılarını geri çekme hakları saklıdır.

·         Dergimizde yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar için yazarlarımız, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile Editör Kurulu ve İngilizce dil uzmanının düzeltme yapma haklarını kabul etmiş sayılır.

·         Yukarıdaki esaslardan herhangi birinin eksik olması durumunda dergimize gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3.      YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

·         Dergimize gönderilen yazıların metin kısmında APA referans gösterme metodu, kaynakça kısmında ise MLA referans gösterme metodu kullanılmalıdır. DİPNOT referans gösterme metodu sadece açıklama yapmak için kullanılabilir.

·         Dergimize gönderilen yazılar A4 dikey sayfa düzenine göre MS WORD formatında yazılmalıdır. Tablolarda ihtiyaç halinde A4 yatay sayfa düzeni kullanılabilir. Dergimize MS WORD formatı dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

·         Dergimize gönderilen yazılarınızda yazı karakteri olarak Candara kullanılmalıdır. Transkripsiyon yazı karakteri kullanılması durumunda ise kullanılan yazı karakteri Editör Kurulu’na bildirilmelidir.

·         Sayfa kenarı boşluklarıÜst: 2,5cm Alt: 2,5cm Sağ: 2,5cm Sol: 2,5cm

·         Yazı boyutu; tüm metin 10 punto boyutunda olmalıdır.

·         Satır aralığı; tüm metin 1,5 pt satır aralığında olmalıdır.

·         Öz/Abstract; 150-200 kelime arasında olmalıdır.

·         Anahtar Kelimeler/Keywords; 3-5 kelime arasında olmalıdır.

·         Girinti; tüm metin 0 nk.

·         Hizalama; iki yana yasla

·         Sütun; tek sütun.

·         Alıntılar; Doğrudan alıntılar tırnak içerisinde italik olarak verilmelidir.

·         Dipnot; Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli, yalnız açıklamalar için dipnota başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

·         Tablolar/Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üstte, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunmasıgereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

·         Resim; Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırılmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazınıüçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirilebilir.


4.      KAYNAK GÖSTERME

A.       Metin İçi Kaynak Gösterme

·         Gönderme ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilecek, konuyla ilgili kaynaklar Kaynakça kısmında verilecektir. Kaynak gösterme için kesinlikle dipnot kullanılmayacaktır.

 

(Selçuk 2015: 15), (Kesik vd. 2002: 16), (Şenöndeyici 1944: 15; Canım 2000: 85)

 

·         Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır: ‘’Kaplan (1976: 35) eserinde…’’

·         İkincil kaynaklardan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:

 

Köprülü (1926, Çelik 1998’den) veya (Atay 1936’dan akt. Çetin 1982: 76)


B.       Kaynakça

·         Ansiklopedi Maddesi (Yazarı Belli):

Göksoy, İsmail Hakkı (1996) ‘’Filipinler’’,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C:XIII, ss. 84-88.), Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul.

·         Ansiklopedi Maddesi (Yazarı Belli Değil):

‘’Ankara’’(1993) Temel Britannica Ansiklopedisi  (10. Baskı), (C:1, ss. 75-80), Ana Yayıncılık, İstanbul.

·         Bildiri (Yayınlanmış):

Gündoğdu, Cengiz (2005) ‘’Padişah- Tarikat Şeyhi Münasebetleri Açısından Aziz Mahmud Hüdayi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivasi’’ [Bildiri], H. K. Yılmaz (Ed.); Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs, Üsküdar Belediye Başkanlığıİstanbul, ss. 179-195.

·         Bildiri (Yayınlanmamış):

Çetin, Ahmet Kibar (2006) ‘’Türkiye’de Ekonomi Politikalarının Etkinliği’’ [Bildiri], Uluslararası Ekonomi Konferansı, 11-13 Eylül, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.

·         Bilimsel Dergi Makalesi (Tek Yazarlı):

Özden, Mehmet (2009) ‘’Türkiye’de İktidar Sosyolojileri’’, Türkiye GünlüğüC:98, ss. 82-85.

·         Bilimsel Dergi Makalesi (Çok Yazarlı):

Bozdoğan, Aykut Emre, Davut Aydın ve Kasım Yıldırım (2007) ‘’Öğretmen AdaylarınıÖğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları’’, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.2, ss. 298-305.

·         Çeviri veya Hazırlanan Kitaplar:

Hazlitt, Henry (2006), Ahlakın Temelleri (Çev. Mehmet Aydın – Recep Tapramaz), Ankara, Liberte Yayınları, (1964).

Usta, Galip (1996) Osmanlı Maarifi, (Haz. Şükrü Elek) Kültür Yayınlarıİstanbul.

·         Editörlü Kitap İçerisinde Makale veya Bölüm:

Öztürk, Oğuz (2006) ‘’Soğuk Savaş Yılları’’, Mehmet Alp (Ed.); SSCB ve Kültür, 1. Baskı, Ben Yayınları, İstanbul, ss. 17-45.

·         Elektronik Kaynaklar:

Budak, Ali (2010) ‘’XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbi’’, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4.2, ss. 152-164,http://www.turkishstudies.net/makaleler/1513093045_7budakali.pdf [Erişim Tarihi: 30.11.2010]

·         Tek Yazarlı Kitaplar:

İnalcık, Halil (2013) Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınlarıİstanbul.

·         İki Yazarlı Kitaplar:

Ertem, Cemil ve Markar Eseyan (2013) Dünyayı Durduran 60 Gün, Etkileşim Yayınlarıİstanbul.

·         Kurum Rapor ve Yayınları

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (1984) Türkiye’de Sanayileşme SorunlarıDPT Yayınları, Ankara, No: 102.

·         Tıpkıbasım Eser

Kaşgarlı Mahmud (1074), Divan-ı Lügat-it Türk, [Tıpkıbasım], 1941, TDK Yayınları, Ankara.

·         Çok Yazarlı Kitaplar:


Dağıİhsan ve diğerleri (2010) Devlet, Sistem ve Kimlik, 12. Baskı, İletişim Yayınlarıİstanbul.YAZAR REHBERİ

1.         YAYIN İLKELERİ

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa (Haziran – Aralık) sosyal bilimler alanında yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne sosyal bilimler alanına dair Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde her türlü makale, kitap tanıtım/incelemesi ve çevirileri kabul edilmektedir.

·         Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır.

·         Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara aittir. Yazıların içeriğinden kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur.

·         Dergimize gönderilmiş olan makalelerin daha önce yayımlanmamış veya başka bir yerde yayımlanmak üzere kabul edilmemiş/gönderilmemiş olması esastır.

·         Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır.

·         Dergimizde yayınlanan yazılar için yazarlarına telif ödenmez.

 

2.      DEĞERLENDİRME SÜRECİ

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne yazılarınız Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/bseusbed adresi kullanılarak gönderilmelidir. Dergipark harici (e-posta, kargo vb.) yollarla makale gönderimi kabul edilmemektedir.

·         Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır. Dergimize göndermiş olduğunuz yazılarınızda yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. Yazarlara ait bilgileri yazılarınızı gönderirken ‘’Editöre Not’’ kısmına yazabilirsiniz.

·         Dergimize gönderilen yazılarınız, MS WORD programında, tek sütun halinde, A4 kâğıt boyutunda, Candara veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında her yönden 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.

·         Dergimizde APA referans gösterme yöntemi uygulanmaktadır ve DİPNOT referans gösterme yöntemi sadece açıklama yapılmak üzere kabul edilmektedir.

·         Dergimize gönderilen yazılar Yayın İlkeleri gereğGoogle Scholar, PubMed, Doaj ve CrossRef internet kaynaklı veri tabanları ve URKUND intihal programı yardımıyla denetlenir. URKUND intihal programı denetimi sonrası %30 ve üzeri bir benzerlik veya söz konusu yazının başka bir yerde daha önce yayımlandığı / yayıma kabul edildiği tespit edilmesi durumunda, gönderilen yazılar değerlendirmeye kabul edilmeden REDDEDİLİR.

·         Dergimize gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından yukarıda belirtilen hususlar üzerinden bir ön kontrole tabi tutulur. Uygun bulunan yazılar konunun uzmanı en az iki hakeme değerlendirilmesi için gönderilir. Bu süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur.

·         Hakemlere yazıların değerlendirmeleri için en fazla 15 gün süre tanınır.

·         Hakem değerlendirme süreci sonunda, her iki hakem raporu da olumlu olan yazılar Editör Kurulu ve Yayın Kurulu’nun son onayı ile yayımlanır. Hakem raporlarından biri olumlu biri olumsuz olması durumunda ise Editör Kurulu ve Yayın Kurulu görüşü alınır. Editör Kurulu ve Yayın Kurulunun hakem raporlarına istinaden gerekli görmesi durumunda ilgili yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakem raporuna göre ilgili yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

·         Hakem değerlendirme raporlarında ‘’Düzeltme’’ kararı verilmiş ise, hakem değerlendirme raporlarında belirtilen düzeltmeye hakem önerilerinin yerine getirilmesi için yazarlara ilgili raporlar ivedilikle iletilir. Hakem değerlendirme raporuna göre düzeltme sonrası yazılar tekrar hakemlere gönderilebilir veya editör kurulu tarafından söz konusu düzeltmeler incelenebilir. Gerekli düzeltmelerin yerine getirildiği yazılar hakkında Editör Kurulu ve Yayın Kurulu nihai kararını verir, ilgili karar yazarlarla ivedilikle paylaşılır. Hakemlerin düzeltme istediği yazılar için yazarlarımıza tanınan süre 10 gündür. Bu süre zarfında gerekli düzeltmeleri yapmayan veya düzeltme dosyasıgönderilmeyen yazılar yayından düşürülür.

·         Hakem değerlendirme raporları, Editör Kurulu ve Yayın Kurulu görüşleri sonucunda yayınlanması uygun görülen yazılar dergiye ait ilk sayıda yayınlanmak üzere sıraya konulur. Hakem değerlendirme süreçleri sonuçlanmamışyazılar derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında bekletilir. Yazarların bu süreçte yazılarını geri çekme hakları saklıdır.

·         Dergimizde yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar için yazarlarımız, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile Editör Kurulu ve İngilizce dil uzmanının düzeltme yapma haklarını kabul etmiş sayılır.

·         Yukarıdaki esaslardan herhangi birinin eksik olması durumunda dergimize gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3.      YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

·         Dergimize gönderilen yazıların metin kısmında APA referans gösterme metodu, kaynakça kısmında ise MLA referans gösterme metodu kullanılmalıdır. DİPNOT referans gösterme metodu sadece açıklama yapmak için kullanılabilir.

·         Dergimize gönderilen yazılar A4 dikey sayfa düzenine göre MS WORD formatında yazılmalıdır. Tablolarda ihtiyaç halinde A4 yatay sayfa düzeni kullanılabilir. Dergimize MS WORD formatı dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

·         Dergimize gönderilen yazılarınızda yazı karakteri olarak Candara kullanılmalıdır. Transkripsiyon yazı karakteri kullanılması durumunda ise kullanılan yazı karakteri Editör Kurulu’na bildirilmelidir.

·         Sayfa kenarı boşluklarıÜst: 2,5cm Alt: 2,5cm Sağ: 2,5cm Sol: 2,5cm

·         Yazı boyutu; tüm metin 10 punto boyutunda olmalıdır.

·         Satır aralığı; tüm metin 1,5 pt satır aralığında olmalıdır.

·         Öz/Abstract; 150-200 kelime arasında olmalıdır.

·         Anahtar Kelimeler/Keywords; 3-5 kelime arasında olmalıdır.

·         Girinti; tüm metin 0 nk.

·         Hizalama; iki yana yasla

·         Sütun; tek sütun.

·         Alıntılar; Doğrudan alıntılar tırnak içerisinde italik olarak verilmelidir.

·         Dipnot; Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli, yalnız açıklamalar için dipnota başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

·         Tablolar/Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üstte, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunmasıgereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

·         Resim; Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırılmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazınıüçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirilebilir.


4.      KAYNAK GÖSTERME

A.       Metin İçi Kaynak Gösterme

·         Gönderme ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilecek, konuyla ilgili kaynaklar Kaynakça kısmında verilecektir. Kaynak gösterme için kesinlikle dipnot kullanılmayacaktır.

 

(Selçuk 2015: 15), (Kesik vd. 2002: 16), (Şenöndeyici 1944: 15; Canım 2000: 85)

 

·         Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır: ‘’Kaplan (1976: 35) eserinde…’’

·         İkincil kaynaklardan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:

 

Köprülü (1926, Çelik 1998’den) veya (Atay 1936’dan akt. Çetin 1982: 76)


B.       Kaynakça

·         Ansiklopedi Maddesi (Yazarı Belli):

Göksoy, İsmail Hakkı (1996) ‘’Filipinler’’,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C:XIII, ss. 84-88.), Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul.

·         Ansiklopedi Maddesi (Yazarı Belli Değil):

‘’Ankara’’(1993) Temel Britannica Ansiklopedisi  (10. Baskı), (C:1, ss. 75-80), Ana Yayıncılık, İstanbul.

·         Bildiri (Yayınlanmış):

Gündoğdu, Cengiz (2005) ‘’Padişah- Tarikat Şeyhi Münasebetleri Açısından Aziz Mahmud Hüdayi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivasi’’ [Bildiri], H. K. Yılmaz (Ed.); Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs, Üsküdar Belediye Başkanlığıİstanbul, ss. 179-195.

·         Bildiri (Yayınlanmamış):

Çetin, Ahmet Kibar (2006) ‘’Türkiye’de Ekonomi Politikalarının Etkinliği’’ [Bildiri], Uluslararası Ekonomi Konferansı, 11-13 Eylül, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.

·         Bilimsel Dergi Makalesi (Tek Yazarlı):

Özden, Mehmet (2009) ‘’Türkiye’de İktidar Sosyolojileri’’, Türkiye GünlüğüC:98, ss. 82-85.

·         Bilimsel Dergi Makalesi (Çok Yazarlı):

Bozdoğan, Aykut Emre, Davut Aydın ve Kasım Yıldırım (2007) ‘’Öğretmen AdaylarınıÖğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları’’, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.2, ss. 298-305.

·         Çeviri veya Hazırlanan Kitaplar:

Hazlitt, Henry (2006), Ahlakın Temelleri (Çev. Mehmet Aydın – Recep Tapramaz), Ankara, Liberte Yayınları, (1964).

Usta, Galip (1996) Osmanlı Maarifi, (Haz. Şükrü Elek) Kültür Yayınlarıİstanbul.

·         Editörlü Kitap İçerisinde Makale veya Bölüm:

Öztürk, Oğuz (2006) ‘’Soğuk Savaş Yılları’’, Mehmet Alp (Ed.); SSCB ve Kültür, 1. Baskı, Ben Yayınları, İstanbul, ss. 17-45.

·         Elektronik Kaynaklar:

Budak, Ali (2010) ‘’XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbi’’, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4.2, ss. 152-164,http://www.turkishstudies.net/makaleler/1513093045_7budakali.pdf [Erişim Tarihi: 30.11.2010]

·         Tek Yazarlı Kitaplar:

İnalcık, Halil (2013) Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınlarıİstanbul.

·         İki Yazarlı Kitaplar:

Ertem, Cemil ve Markar Eseyan (2013) Dünyayı Durduran 60 Gün, Etkileşim Yayınlarıİstanbul.

·         Kurum Rapor ve Yayınları

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (1984) Türkiye’de Sanayileşme SorunlarıDPT Yayınları, Ankara, No: 102.

·         Tıpkıbasım Eser

Kaşgarlı Mahmud (1074), Divan-ı Lügat-it Türk, [Tıpkıbasım], 1941, TDK Yayınları, Ankara.

·         Çok Yazarlı Kitaplar:


Dağıİhsan ve diğerleri (2010) Devlet, Sistem ve Kimlik, 12. Baskı, İletişim Yayınlarıİstanbul.YAZAR REHBERİ

1.         YAYIN İLKELERİ

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa (Haziran – Aralık) sosyal bilimler alanında yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne sosyal bilimler alanına dair Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde her türlü makale, kitap tanıtım/incelemesi ve çevirileri kabul edilmektedir.

·         Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır.

·         Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara aittir. Yazıların içeriğinden kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur.

·         Dergimize gönderilmiş olan makalelerin daha önce yayımlanmamış veya başka bir yerde yayımlanmak üzere kabul edilmemiş/gönderilmemiş olması esastır.

·         Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır.

·         Dergimizde yayınlanan yazılar için yazarlarına telif ödenmez.

 

2.      DEĞERLENDİRME SÜRECİ

·         Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne yazılarınız Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/bseusbed adresi kullanılarak gönderilmelidir. Dergipark harici (e-posta, kargo vb.) yollarla makale gönderimi kabul edilmemektedir.

·         Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır. Dergimize göndermiş olduğunuz yazılarınızda yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. Yazarlara ait bilgileri yazılarınızı gönderirken ‘’Editöre Not’’ kısmına yazabilirsiniz.

·         Dergimize gönderilen yazılarınız, MS WORD programında, tek sütun halinde, A4 kâğıt boyutunda, Candara veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında her yönden 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.

·         Dergimizde APA referans gösterme yöntemi uygulanmaktadır ve DİPNOT referans gösterme yöntemi sadece açıklama yapılmak üzere kabul edilmektedir.

·         Dergimize gönderilen yazılar Yayın İlkeleri gereğGoogle Scholar, PubMed, Doaj ve CrossRef internet kaynaklı veri tabanları ve URKUND intihal programı yardımıyla denetlenir. URKUND intihal programı denetimi sonrası %30 ve üzeri bir benzerlik veya söz konusu yazının başka bir yerde daha önce yayımlandığı / yayıma kabul edildiği tespit edilmesi durumunda, gönderilen yazılar değerlendirmeye kabul edilmeden REDDEDİLİR.

·         Dergimize gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından yukarıda belirtilen hususlar üzerinden bir ön kontrole tabi tutulur. Uygun bulunan yazılar konunun uzmanı en az iki hakeme değerlendirilmesi için gönderilir. Bu süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur.

·         Hakemlere yazıların değerlendirmeleri için en fazla 15 gün süre tanınır.

·         Hakem değerlendirme süreci sonunda, her iki hakem raporu da olumlu olan yazılar Editör Kurulu ve Yayın Kurulu’nun son onayı ile yayımlanır. Hakem raporlarından biri olumlu biri olumsuz olması durumunda ise Editör Kurulu ve Yayın Kurulu görüşü alınır. Editör Kurulu ve Yayın Kurulunun hakem raporlarına istinaden gerekli görmesi durumunda ilgili yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakem raporuna göre ilgili yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

·         Hakem değerlendirme raporlarında ‘’Düzeltme’’ kararı verilmiş ise, hakem değerlendirme raporlarında belirtilen düzeltmeye hakem önerilerinin yerine getirilmesi için yazarlara ilgili raporlar ivedilikle iletilir. Hakem değerlendirme raporuna göre düzeltme sonrası yazılar tekrar hakemlere gönderilebilir veya editör kurulu tarafından söz konusu düzeltmeler incelenebilir. Gerekli düzeltmelerin yerine getirildiği yazılar hakkında Editör Kurulu ve Yayın Kurulu nihai kararını verir, ilgili karar yazarlarla ivedilikle paylaşılır. Hakemlerin düzeltme istediği yazılar için yazarlarımıza tanınan süre 10 gündür. Bu süre zarfında gerekli düzeltmeleri yapmayan veya düzeltme dosyasıgönderilmeyen yazılar yayından düşürülür.

·         Hakem değerlendirme raporları, Editör Kurulu ve Yayın Kurulu görüşleri sonucunda yayınlanması uygun görülen yazılar dergiye ait ilk sayıda yayınlanmak üzere sıraya konulur. Hakem değerlendirme süreçleri sonuçlanmamışyazılar derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında bekletilir. Yazarların bu süreçte yazılarını geri çekme hakları saklıdır.

·         Dergimizde yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar için yazarlarımız, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile Editör Kurulu ve İngilizce dil uzmanının düzeltme yapma haklarını kabul etmiş sayılır.

·         Yukarıdaki esaslardan herhangi birinin eksik olması durumunda dergimize gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3.      YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ

·         Dergimize gönderilen yazıların metin kısmında APA referans gösterme metodu, kaynakça kısmında ise MLA referans gösterme metodu kullanılmalıdır. DİPNOT referans gösterme metodu sadece açıklama yapmak için kullanılabilir.

·         Dergimize gönderilen yazılar A4 dikey sayfa düzenine göre MS WORD formatında yazılmalıdır. Tablolarda ihtiyaç halinde A4 yatay sayfa düzeni kullanılabilir. Dergimize MS WORD formatı dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

·         Dergimize gönderilen yazılarınızda yazı karakteri olarak Candara kullanılmalıdır. Transkripsiyon yazı karakteri kullanılması durumunda ise kullanılan yazı karakteri Editör Kurulu’na bildirilmelidir.

·         Sayfa kenarı boşluklarıÜst: 2,5cm Alt: 2,5cm Sağ: 2,5cm Sol: 2,5cm

·         Yazı boyutu; tüm metin 10 punto boyutunda olmalıdır.

·         Satır aralığı; tüm metin 1,5 pt satır aralığında olmalıdır.

·         Öz/Abstract; 150-200 kelime arasında olmalıdır.

·         Anahtar Kelimeler/Keywords; 3-5 kelime arasında olmalıdır.

·         Girinti; tüm metin 0 nk.

·         Hizalama; iki yana yasla

·         Sütun; tek sütun.

·         Alıntılar; Doğrudan alıntılar tırnak içerisinde italik olarak verilmelidir.

·         Dipnot; Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli, yalnız açıklamalar için dipnota başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

·         Tablolar/Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üstte, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunmasıgereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

·         Resim; Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırılmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazınıüçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirilebilir.


4.      KAYNAK GÖSTERME

A.       Metin İçi Kaynak Gösterme

·         Gönderme ve doğrudan alıntılar metin içinde aşağıdaki şekilde gösterilecek, konuyla ilgili kaynaklar Kaynakça kısmında verilecektir. Kaynak gösterme için kesinlikle dipnot kullanılmayacaktır.

 

(Selçuk 2015: 15), (Kesik vd. 2002: 16), (Şenöndeyici 1944: 15; Canım 2000: 85)

 

·         Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır: ‘’Kaplan (1976: 35) eserinde…’’

·         İkincil kaynaklardan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:

 

Köprülü (1926, Çelik 1998’den) veya (Atay 1936’dan akt. Çetin 1982: 76)


B.       Kaynakça

·         Ansiklopedi Maddesi (Yazarı Belli):

Göksoy, İsmail Hakkı (1996) ‘’Filipinler’’,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C:XIII, ss. 84-88.), Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul.

·         Ansiklopedi Maddesi (Yazarı Belli Değil):

‘’Ankara’’(1993) Temel Britannica Ansiklopedisi  (10. Baskı), (C:1, ss. 75-80), Ana Yayıncılık, İstanbul.

·         Bildiri (Yayınlanmış):

Gündoğdu, Cengiz (2005) ‘’Padişah- Tarikat Şeyhi Münasebetleri Açısından Aziz Mahmud Hüdayi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivasi’’ [Bildiri], H. K. Yılmaz (Ed.); Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs, Üsküdar Belediye Başkanlığıİstanbul, ss. 179-195.

·         Bildiri (Yayınlanmamış):

Çetin, Ahmet Kibar (2006) ‘’Türkiye’de Ekonomi Politikalarının Etkinliği’’ [Bildiri], Uluslararası Ekonomi Konferansı, 11-13 Eylül, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.

·         Bilimsel Dergi Makalesi (Tek Yazarlı):

Özden, Mehmet (2009) ‘’Türkiye’de İktidar Sosyolojileri’’, Türkiye GünlüğüC:98, ss. 82-85.

·         Bilimsel Dergi Makalesi (Çok Yazarlı):

Bozdoğan, Aykut Emre, Davut Aydın ve Kasım Yıldırım (2007) ‘’Öğretmen AdaylarınıÖğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları’’, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.2, ss. 298-305.

·         Çeviri veya Hazırlanan Kitaplar:

Hazlitt, Henry (2006), Ahlakın Temelleri (Çev. Mehmet Aydın – Recep Tapramaz), Ankara, Liberte Yayınları, (1964).

Usta, Galip (1996) Osmanlı Maarifi, (Haz. Şükrü Elek) Kültür Yayınlarıİstanbul.

·         Editörlü Kitap İçerisinde Makale veya Bölüm:

Öztürk, Oğuz (2006) ‘’Soğuk Savaş Yılları’’, Mehmet Alp (Ed.); SSCB ve Kültür, 1. Baskı, Ben Yayınları, İstanbul, ss. 17-45.

·         Elektronik Kaynaklar:

Budak, Ali (2010) ‘’XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbi’’, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4.2, ss. 152-164,http://www.turkishstudies.net/makaleler/1513093045_7budakali.pdf [Erişim Tarihi: 30.11.2010]

·         Tek Yazarlı Kitaplar:

İnalcık, Halil (2013) Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınlarıİstanbul.

·         İki Yazarlı Kitaplar:

Ertem, Cemil ve Markar Eseyan (2013) Dünyayı Durduran 60 Gün, Etkileşim Yayınlarıİstanbul.

·         Kurum Rapor ve Yayınları

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (1984) Türkiye’de Sanayileşme SorunlarıDPT Yayınları, Ankara, No: 102.

·         Tıpkıbasım Eser

Kaşgarlı Mahmud (1074), Divan-ı Lügat-it Türk, [Tıpkıbasım], 1941, TDK Yayınları, Ankara.

·         Çok Yazarlı Kitaplar:


Dağıİhsan ve diğerleri (2010) Devlet, Sistem ve Kimlik, 12. Baskı, İletişim Yayınlarıİstanbul.