Yazarlara Bilgi

YAZARLARA BİLGİ

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Dergisi, Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği’nin yayın organı olup Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanır.

Dergi ilgili alanlardaki özgün araştırma, derleme, olgu analizleri, metaanalizleri ve Biyomedikal araştırma, klinik tıp, deneysel çalışmalar, sağlık yönetimi, hasta güvenliği, sağlık politikası, nüfus sağlığı, biyoinformatik alanlarında biyoteknoloji ve sağlık bilimlerinin yenilikçi yönleri hakkındaki sistematik derlemeleri yayımlayan hakemli uluslararası akademik bir yayın organıdır.

Araştırma bulguları özgün olmalı ve gerektiğinde editörler tarafından orjinal verilere ulaşılabilmelidir. Başlangıç ​​niteliğindeki, orijinalliği düşük veya sadece tanımlayıcı ve olumsuz sonuçlar içeren çalışmalar dergiye uygun değildir. Yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler, başka yerde yayınlanması düşünülmeyen yayımlanmamış eserler olmalıdır ve tüm yazarlar, bildirimi kabul etmelidir.

Makaleler İngilizce / Türkçe olarak yazılmalıdır. Derginin Yayın Kurulu, makaleyi herhangi bir aşamada ve herhangi bir zamanda kabul veya ret etme veya metin, tabloların veya şekillerin bir bölümünü saklama hakkını saklı tutar.

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Dergisi, makale başvuru ücreti ya da makale işlem ücreti talep etmemektedir.

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış ya da yayımlamak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.


BİLİMSEL VE ETİK SORUMLULUK

Dergimize gönderilen çalışmalarda tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Dergi ile iletişim görevini yapan yazar, tüm yazarlar adına yazının son halinin sorumluluğunu taşır.

Yazar/lar tarafından “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uyulduğu ve “Hayvan” öğesi kullanılan çalışmalarda ise Guide for the Care and Use of Laboratory Animals  prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını belirtilmelidir. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Olur” (informed consent) alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını beyan etmelidir. 


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayımlanmak üzere gönderilen yazı herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek istenirse yine nedenleri açıklayan bir yazıyla ve tüm yazarların imzalı formları ile başvuru gerekir.

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartlarına uygunluk açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarlarına iade edilir. Tüm yazılarda editöryal değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, yazarlardan bazı soruları yanıtlaması ve eksikleri tamamlaması istenebilir.

İlk olarak editör tarafından ön değerlendirmeye alınan ve dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar incelenmek üzere danışma kurulu üyelerine veya konu ile ilgili kişilerden en az üç hakeme gönderilir ve hakemlerden yayına uygun olup olmadığı konusunda görüşleri alınır.

Değerlendirme sonucu kabul, revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir.

Düzeltme isteniyorsa tekrar yazara gönderilir. Bu incelemeden geçen yazılar, Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; intihal incelemesi (ithenticate) yapılır, dil editörünün de değerlendirmesi sonrası, yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yazarlar, http://biotechealthresearch.com/index.php/bio/index internet adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, online olarak makale ile birlikte göndermelidirler.

Yazarlar onay formunu doldurarak, makalelerinin telif hakkını Journal of Biotechnology and Strategic Health Research’e bıraktıklarını, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına yol açabilecek mali ya da diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Bu formun tüm yazarlar tarafından imzalanmış olması gerekir.

Yayımlanması kabul edilmeyen metinler geri verilmez.

Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, meta-analizleri ve sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:

Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT statement revişed recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA 2001; 285:1987-91) (http://www.consort-statement.org/).

Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoSMed 2009; 6(7): e1000097) (http://www.prisma-statement.org/).

Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003;138:40-4) (http://www.stard-statement.org/).

Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (http://www.strobe-statement.org/).

Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik derlemeleri için; MOOSE (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting “Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology” (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).

YAZIYA HAZIRLIK

Yazarlar, makalelerini göndermeden önce aşağıdaki ilkelere uyması önerilmektedir:

• Araştırma makaleleri ve makale koleksiyonları metin, şekil, tablo ve referanslar da dahil olmak üzere 20 sayfayı aşmamalıdır; kısa duyurular ve olgu raporlarının sunumları 7 sayfadan uzun olmamalıdır.

Kısa Duyurular

        i. Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar adı ve kurum (lar) (Türkçe ve İngilizce)

        ii. Türkçe ve İngilizce Özet (ortalama 300 kelime)

        iii. Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler

        iv. Giriş (en fazla 1000 kelime)

        V. Malzemeler ve Metotlar (maks. 500 kelime)

        Vi. Sonuçlar (maks. 500 kelime)

        Vii. Tartışma (maksimum 1000 kelime)

        Viii. Referanslar (15'i geçmemelidir), tüm kelimeler 3000'ü geçemez.

Makaleler, 10 punto olarak çift satırlık bir alanla yazılmalı ve sağ, sol, üst ve alt kenar boşluklarının tümü 2.5 cm olmalıdır. Yazı tarzı Arial olmalıdır.

El yazmalarında çift taraflı boşluk bırakılmalı ve her iki tarafta da yeterli boşluk bırakılmalıdır.

Makaleler Microsoft Word ile yazılmalıdır.

Kısaltmalar: Kısaltmalar ilk belirtildiğinde tanımlanmalı ve bundan sonra da sürekli kullanılmalıdır. Uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalıdır; Gerektiğinde bilimsel yazı rehberlerine atıfta bulunun.

Kapak Mektubu: Yazı mektubu, el yazması kategorisi belirleme, tek günlük gönderim onaylama, çıkar çatışması ifadesi, dış kaynakların kaynakları, ekipman (varsa), İngilizce makale dili onayı ve orijinal araştırmalar için istatistiksel analiz için onaylar konusundaki ifadeleri içermelidir Makaleler.

Başlık Sayfası: Başlık kısa ve bilgilendirici olmalı (Türkçe ve İngilizce). Başlık sayfası, katkıda bulunan tüm yazarların ve bunların tümünün bir listesini içermelidir. Yazarların tutumları ve bağlı bulundukları birimlerin ve kurumların adları ile eyalet yazılmalıdır. Telefon, cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de dahil olmak üzere, ilgili yazarın yazışmaları tamamlayın.

YAZI BÖLÜMLERİ

Metin dosyası, Türkçe başlığı, anahtar kelimeleri, İngilizce başlığı olan anahtar kelimeleri, makalenin metnini, referansları, tabloları (bir sayfa için yalnızca bir tablo) ve rakam sembollerini (varsa) içermelidir. Metin dosyasında, yazarların isimleri, kurumlar, şekiller ve resimlerle ilgili herhangi bir bilgi hariç tutulmalıdır.

Özet: Türkçe ve İngilizce özetler makale başlığıyla birlikte verilmelidir. Aşağıdaki sırayla dört bölüme ayrılmalıdır: Hedefler, Malzemeler ve Yöntemler, Sonuçlar ve Sonuç. Özetler ortalama 300 kelime olmalıdır. Olgu sunumları için özetler, yapılandırılmamış ve daha kısa olmalıdır (ortalama 150-200 kelime, Türkçe ve İngilizce yapısal ayrımlar olmaksızın).

Amaçlar: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Kullanılan çalışma ve standart kriterler tanımlanmalıdır; Retrospektif veya prospektif olup olmadığı da araştırmanın rastgele seçilip verilmediği belirtilmelidir ve uygulanabilir istatistiksel yöntemler belirtilmelidir.

Bulgular: Çalışmanın ayrıntılı sonuçları verilmeli ve istatistiksel anlamlılık düzeyi belirtilmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını özetlemek gerekirse, sonuçların klinik uygulanabilirliği tanımlanmalı ve olumlu ve olumsuz yönler bildirilmelidir.

Anahtar Kelimeler:

• En az 3 ve en çok 6 olmalıdır ve Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

• Sözcükler noktalı virgül (;) ile birbirinden ayrılmalıdır.

• İngilizce anahtar kelimeler "Tıbbi Konu Başlıklarına (MESH)" uygun olmalıdır (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

• Türkçe anahtar sözcükler "Türkiye Bilim Terimleri" (www.bilimterimleri.com) için uygun olmalıdır.

Orijinal araştırmalar aşağıdaki bölümleri içermelidir;

Giriş: Konunun kısa bir açıklamasından oluşmalı ve literatürden alınan bilgilerle desteklenerek çalışmanın amacını belirtmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın randomize olup olmadığını, retrospektif veya prospektif olup olmadığını, kullanılan denemelerin sayısını, özelliklerini ve kullanılan istatistiksel yöntemleri gösteren çalışma planı açıkça tanımlanmalıdır.

Bulgular: Çalışmanın sonuçları, tabloların / rakamların sayısal sırayla verilmesi; Sonuçlar uygulanan istatistiksel analiz yöntemlerine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyalin hazırlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. Genel Kılavuzlar.

Tartışma: Çalışma sonuçları olumlu ve olumsuz yönleri ile tartışılmalı ve literatürle karşılaştırılmalıdır.

Çalışma Sınırlamaları: Araştırmanın kısıtlılıkları ayrıntılı olmalıdır. Buna ek olarak, elde edilen bulguların / sonuçların gelecekteki araştırmalara etkilerinin bir değerlendirmesi de özetlenmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sonucu vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Makalenin sonunda herhangi bir teknik ya da mali destek ya da editöryel katkılar (istatistiksel analiz, İngilizce / Türkçe değerlendirme) yapılmalıdır. Yalnızca çalışmaya önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumları kabul etmekle birlikte, gazetenin yazarı değildi.

Referanslar: Referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Gerekli kullanım ve biçimlendirme hakkında ayrıntılı bilgi için Genel Kurallara bakın.

Vaka Raporları

Olgu sunumlarında nadiren görülen, teşhis ve tedavide yenilik özelliği olan ve mevcut bilgilerimize katkıda bulunan olgular sunulmalıdır. İlk sayfada, başlığı Türkçe ve İngilizce, 200 kelimeyi aşmayan yapılandırılmamış bir özet ve anahtar kelimeleri içermelidir. Ana metin, giriş, vaka sunumu, tartışma, onaylama, sonuç ve referanslardan oluşmalıdır. Tüm metin 5 sayfayı aşmamalıdır (A4, yukarıda belirtildiği gibi biçimlendirilmiş).

Derleme Yazıları

Gözden geçirme makaleleri, viral hepatitin herhangi bir yönünü ele alabilir Gözden geçirme makaleleri, çağdaş kanıtların eleştirel analizlerini sağlamalı ve gelecekteki araştırmaların yol tariflerini vermelidir. Çoğu inceleme makalesi devreye sokulmuştur, ancak diğer inceleme sunuları da açığız. İncelemeyi göndermeden önce, editörle tartışmanız önerilir.

İncelemeler makaleleri konuları bağımsız olarak ve nesnel olarak derinlemesine analiz eder. Birinci bölüm Türkçe ve İngilizce başlığı, yapılandırılmamış özet ve anahtar kelimeler içermelidir. Tüm atıfların kaynağı belirtilmelidir. Metnin tamamı, 25 sayfayı (A4, yukarıda belirtildiği gibi biçimlendirilmiş) geçmemelidir.

Editöre Mektuplar

Editöre mektuplar biyoteknoloji ve sağlık politikalarındaki güncel gelişmelere ve bunların bilimsel ve sosyal yönlerine ilişkin kısa yorumlar olmalı ya da bu Dergide daha önce yayınlanan çalışmaya yanıt olarak sorular sormak veya daha fazla katkı sunmak için gönderilmelidir. Mektuplar bir başlık veya soyut içermez; 1,500 kelimeyi geçmemeli ve 7 başvuru yapabilmelidir.

Kaynaklar: Yazarlar, yalnızca istenmeleri durumunda Journal'a gönderebilecekleri referansları belirtmekle yükümlüdürler. Kaynaklar, metindeki sayısal sırayla (parantez içinde) ve sayfanın veya sayfalardaki yazının sonunda aynı numaralandırma sırasına göre verilmelidir. Tüm yazarlar sayıdan bağımsız olarak listelenmelidir. Dergi kısaltmaları, Kümülatif İndeks Medicus'ta (www.icmje.org) kullanılan biçime uygun olmalıdır. Sadece yayınlanmış, basında (yayının adı bilinirken) veya referanslarda bir doi sayısı ile listelenmelidir. Referans sayısının araştırma makaleleri için 50, incelemelerde 100 ve vaka sunumları için 10'u geçmemesi tercih edilir.

Aşağıdaki örneklerde gösterilen stilleri izleyin (lütfen noktalama işaretine dikkat edin):

Makalenin referans bölümünde, İngilizce dışındaki dillerde yazı olmamalıdır. Makalenin metin dili, her referansın sonundaki parantez içinde belirtilmelidir. örneğin;

Yoldas O, Bulut A, Altindis M. Hepatit A Enfeksiyonlarının Güncel Yaklaşımı: Viral Hepatit J 2012; 18: 81-86(Turkish).

Dergi makaleleri için format; Yazarın ad ve soyadlarının baş harfleri, makale başlıkları, günlük adı, tarih, hacim, sayı ve kapsayıcı sayfalar belirtilmelidir.

Örnek: Tabak F, Özdemir F, Tabak O, Erer B, Tahan V, Ozaras R. Otoimmün hepatit, uzun süreli hepatit A virüsü enfeksiyonu ile indüklenmiştir. AnnHepatol. 2008; 7: 177-179.

Kitap biçimi; Yazarın ad ve soyadlarının baş harfleri, bölüm başlığı, editör adı, kitap adı, baskı, şehir, yayıncı, tarih ve sayfalar.

Örnek: Vissers RJ, Abu-Laban RB. Akut ve Kronik Pankreatit. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (editörler), Acil Tıp: Kapsamlı bir Eğitim Kılavuzu. 6 sted. New York: McGraw-HillCo; 2005; S. 573-577.

Yalnızca çevrimiçi yayınlar için biçimlendirme; On-line referanslarda DOI kabul edilir.

Rakamlar, Resimler, Tablolar ve Grafikler:

• Tüm şekiller, resimler, tablolar ve grafikler, ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir.

Rakamlar, resimler, tablolar ve grafiklerle ilgili açıklamalar makalenin sonuna yerleştirilmelidir.

• Rakamlar, resimler / fotoğraflar ayrı .jpg veya .gif dosyaları olarak sisteme eklenmelidir.

• Renkli şekil / resim / tablo içeren el yazmaları, Journal tarafından kabul ediliyorsa yayınlanacaktır. Renkli eserlerin yayınlanması halinde, yazarlardan ekstra baskı maliyeti ödemeleri istenecektir.

• Kullanılan tüm kısaltmalar, her şeklin altındaki, resim, tablo ve grafikte yer alan açıklama bölümünde listelenmelidir.

• Üzerinde çoğaltılacak şekiller, resimler, tablolar ve grafikler için ilgili izinlerin verilmesi gerekmektedir. Açıklamada bu izin belirtilmelidir.

• Resimler / fotoğraflar renk ayrımı yapılmamak üzere uygun ve kontrastlı olmalıdır.

Çıkar Çatışması: Herhangi bir yazarın kendi çıkarına dayalı bir ilişkisi varsa, bu açıklanmalıdır.

Teşekkür: Sadece çalışmaya önemli katkıda bulunan kişi ve kurumları kabul ettiniz, fakat gazetenin yazarı değildi.

Dergimize gönderilen tüm el yazmaları, 'iThenticate' yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal gösterilen sonuçlar el yazmalarının iade edilmesine veya reddedilmesine neden olabilir.

Gönderilen Makaleler İçin Kontrol Listesi:

Makaleler tamamlanmış olmalı. Bunlar aşağıdakileri içermelidir:

• Ön yazı

• Giriş sayfası

• Makale bölümleri

• Türkçe ve İngilizce başlıklar

• Özet (300 kelime) (Türkçe ve İngilizce)

• Anahtar kelimeler (minimum 3; en fazla 6)

• Makale uygun bölümlere ayrılmıştır.

• Tam ve doğru referanslar ve atıflar

• "Günlük ihtiyaçlarına" göre biçimlendirilmiş referanslar listesi

• Tüm rakamlar (efsaneler ile) ve tablolar (başlıklar ile birlikte) gösterildi.

• Tüm yazarlar tarafından imzalanan "Telif Hakkı Formu".

• Yukarıdaki unsurlardan herhangi birinden yoksun el yazıları üretim sürecinden reddedilecektir.

 

İletişim: http://biotechealthresearch.com/index.php/bio

 

Adres: Journal of Biotechnology and Strategic Health Research

Arabacıalanı mah. 553. sok. No:29/2  Serdivan/SAKARYA

 

Tel: +90 264 295 72 77 Fax: +90 (264) 295 66 29

E-mail: jbiosad@gmail.com