Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 840 - 858 2017-10-30

Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Değerlere Yönelik Bakış Açılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables

Sinem Ergün Kaplan [1] , Süleyman Alpaslan SULAK [2]

322 544

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerin toplumsal değerlere karşı bakış açılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2016-2017 akademik yılında Konya ili Meram ilçesinde bulunan 5 ortaokuldaki şans yoluyla belirlenen 208 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada hem nitel hem nicel yöntemlerinin birlikte kullanıldığı açıklayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği kullanılırken nitel boyutunda araştırmacı tarafından geliştirilen 4 soru kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler bağımsız örneklem t testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile çözülürken nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle çözülmüştür. Araştırmanın sonuçlarında; öğrencilerin toplumsal değerlerle ilişkin algısı, cinsiyetlerine ve annelerinin eğitim durumlarına göre anlamlı fark gözlenirken, babalarının eğitim durumlarında, kardeş sayılarında ve karne ortalamalarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

The purpose of this study is to identify the students' perceptions of social value. The study was carried 208 students on five school by random in Meram in Konya in 2016-2017 education year. Mixed method which is used both quantitative method and qualitative method is used in this research. The scale of students' perceptions of social value was used in quantitative part of research, four questions which prepared by researcher were used qualitative method part of research. Data is analyzed with independent samples t-test, ANOVA and descriptive analysis. According to the findings, it is found that there is a significant difference between the students' perceptions of social values and their genders, mother’s educational background but there is not a significant difference between the students' perceptions of social values and their father’s educational background, the number of sister/brother, average of school report.

 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi. 6(16), 9-27.
 • Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi. (12. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bacanlı, H. (2005). Duygusal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bakaç, E. (2013). Toplumsal değerlere yönelik algı ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(4), 303-309.
 • Bolat, Y. (2016). Sosyal değerleri ve değerler eğitimini anlamak. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 29, 322-348.
 • Canatan, A. (2008). Toplumsal değerler ve yaşlılar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 1, 62-71.
 • Ceylan, Y. (2012). Toplumsal değerler ve medya etiği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4, 45-58.
 • Demirtaş, C. (2010). Öğretmen ve geleceğimiz. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 130, 2-40.
 • Dichter, B. (2015). Fostering social values in curricula in Israel and around the world. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 209, 116 – 121.
 • Dilmaç, B. , Arıcak, .O.T. (2012). Değerler ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 2. Uluslararası Değerler Eğitimi Sempozyumu. Değerler Eğitimi Merkezi , 16 - 18 Kasım 2012, İstanbul.
 • Ersoy, B. (2006). Toplumsal değerler ve çalışanların iş doyumu arasındaki ilişki: ampirik bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Ertürk, S.(1975). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Güngör, E. (2000). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1983). Woman and development in Turkey. International Journal of Turkish Studies., 2, 59-70.
 • Lihua, Z. (2013, Kasım 21). China’s Tradıtıonal Cultural Values. http://carnegietsinghua.org/publications/?fa=53613 (Erişim Tarihi: 2016, 10 Aralık).
 • Spranger, E. (1928). Types of men. Halle: Max Neimeyer.
 • Sönmez,V. , Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tezcan, M. (1987). Kültür ve Kişilik. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2007). Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Türkkahraman, M. (2014). Social values and values education. Procedia - Social and Behavioral Science. 116, 633-638.
 • Uysal, F. (2008). Karakter eğitim programlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Sinem Ergün Kaplan
Institution: KONYA NECMETTIN ERBAKAN UNIV
Country: Turkey


Author: Süleyman Alpaslan SULAK

Bibtex @research article { buefad292038, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {840 - 858}, doi = {10.14686/buefad.292038}, title = {The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables}, key = {cite}, author = {SULAK, Süleyman Alpaslan} }
APA Ergün Kaplan, S , SULAK, S . (2017). The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 840-858. DOI: 10.14686/buefad.292038
MLA Ergün Kaplan, S , SULAK, S . "The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 840-858 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/292038>
Chicago Ergün Kaplan, S , SULAK, S . "The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 840-858
RIS TY - JOUR T1 - The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables AU - Sinem Ergün Kaplan , Süleyman Alpaslan SULAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.292038 DO - 10.14686/buefad.292038 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 840 EP - 858 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.292038 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.292038 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables %A Sinem Ergün Kaplan , Süleyman Alpaslan SULAK %T The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.292038 %U 10.14686/buefad.292038
ISNAD Ergün Kaplan, Sinem , SULAK, Süleyman Alpaslan . "The Examination of Perception of Social Values of Elemantary School Students According to Different Variables". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 840-858. https://doi.org/10.14686/buefad.292038