Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 878 - 901 2017-10-30

Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool
Üç Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı İle Öğrencilerin Sindirim Sistemi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti

HÜSEYİN CİHAN BOZDAĞ [1]

482 755

In this study, the purpose is to determine the misconceptions of seventh grade students on digestive system by using a 3-tier testing technique. The study was conducted with 230 (119 femaleand 111 male) students studying at a state school in Izmir city center. The review method was used in the study, and the “3-Tier Digestive System Conceptual Measuring Tool” was used in order to determine the misconceptions of the students on digestive system. According to the results of the descriptive analysis, it was determined that the students had extremely low conceptual understanding rates on digestive system (in 3 stages, 33%). It was also determined that the students had twelve misconceptions; 5 of them were defined in this study, and the rest were parallel with the findings of other studies in the literature.

Bu araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin sindirim sistemine yönelik kavram yanılgılarının üç aşamalı test tekniği ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, İzmir şehir merkezindeki bir devlet ortaokulunun yedinci sınıfında öğrenim gören 230 (119’u kız ve 111’i erkek) öğrenci ile yürütülmüştür. Tarama yönteminin benimsendiği araştırmada, öğrencilerinin sindirim sistemi konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının tespiti için üç aşamalı “Sindirim Sistemi Kavramsal Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Betimsel analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin sindirim sistemi konusunda oldukça düşük kavramsal anlama oranına sahip oldukları (üç aşamada %33) ile 5’i bu çalışma sonucunda belirlenen diğerleri literatürdeki çalışma bulguları ile paralel toplam oniki kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir.

 • Alıcı, D., Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Karaca, E., Özbek, Ö.Y., Yaşar, M. (2011) Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1989). Science for all Americans. New York, NY: Oxford University Press. 20 Kasım 2016 tarihinde http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm adresinden erişim sağlanmıştır
 • American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1993). Benchmarks for science literacy. New York, NY: Oxford University Press. 20 Kasım 2016 tarihinde http://www.project2061.org/publications/bsl/default.htm adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Arslan, H. O., Cigdemoglu, C., & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667-1686.
 • Aykutlu, I., & Sen, A. I. (2012). Üç Asamali Test, Kavram Haritasi ve Analoji Kullanilarak Lise Ögrencilerinin Elektrik Akimi Konusundaki Kavram Yanilgilarinin Belirlenmesi. Egitim ve Bilim, 37(166), 275.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 27-64.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Caleon, I., & Subramaniam, R. (2010). Development and application of a three‐tier diagnostic test to assess secondary students’ understanding of waves. International Journal of Science Education, 32(7), 939-961.
 • Carvalho, G. S., Silva, R., Lima, N., Coquet, E., & Clément, P. (2004). Portuguese primary school children’s conceptions about digestion: identification of learning obstacles. International Journal of Science Education, 26(9), 1111–1130.
 • Çakıcı, Y. (2005). Exploring Turkısh upper primary level pupils’ understanding of digestion. International Journal of Science Education, 27 (1), 79-100.
 • Çakır, S. Ö., & Yürük, N. (1999). Oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda kavram yanılgıları teşhis testinin geliştirilmesi ve uygulanması. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25.
 • Cardak, O. (2015). Student Science Teachers’ Ideas of the Digestive System. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 127-133.
 • Cataloglu, E. (2002). Development and validation of an achievement test in introductory quantum mechanics: The quantum mechanics visualization instrument (QMVI) (Doctoral dissertation, The Pennsylvania State University).
 • Çetin-Dindar, A., & Geban, O. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 600-604.
 • Çetinkaya, M., & Taş, E. (2016). “Vücudumuzda sistemler” ünitesine yönelik üç aşamalı kavram tanı testi geliştirilmesi. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, (15).
 • Demir, R. (2008). Zihinsel engelli öğrencilere fen bilgisi dersinde sindirim konusunu basamaklandırılmış öğretim yöntemiyle sunulmasının etkililiği. (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Demir, M. (2012). 7.sınıf vücudumuzdaki sistemler ünitesinin oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen teknoloji dersine karşı tutumlarına etkisi. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2509-30_05_2012-23_54_39.pdf adresinden 04 Aralık 2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students.
 • Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International journal of science education, 25(6), 671-688.
 • Ekiz, M. (2015). Model ve etkinliklerle desteklenen öğretim sürecinin sindirim sistemi konusundaki kavram yanılgıları ve bilgi eksiklikleri üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Ercan, F., Taşdere, A., & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.
 • Garcia-Barros, S., Martínez-Losada, C., & Garrido, M. (2011). What do children aged four to seven know about the digestive system and the respiratory system of the human being and of other animals?. International Journal of Science Education, 33(15), 2095-2122.
 • Gilbert, J., Osborne, R., & Fensham, P. (1982). Children’s science and its consequences for teaching. Science Education, 66, 623-633.
 • Güçlüer, E., & Kesercioğlu, T. (2011). A study on 7th grade students' mısconceptıons on the unıt of" systems of our body". Western Anatolia Journal of Educational Science.
 • Güngör, B. (2009). İnsanda sindirim sistemi konusunda ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgılarının kökenlerinin belirlenmesine yönelik boylamsal bir çalışma. (Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Güngör, B., & Özgür, S. (2009). ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sindirim sistemi konusundaki didaktik kökenli kavram yanılgılarının nedenleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2).
 • Halloun, I. A., & Hestenes, D. (1985). The initial knowledge state of college physics students. American journal of Physics, 53(11), 1043-1055.
 • Hammer, D. (1996). More than Misconception: Multiple Perspectives on Student Knowledgeand Reasoning, and an Appropriate Role for Education Research. American Journal of Physics, 64(10), 1316-1325.
 • Hasan, S., Bagayoko, D., & Kelley, E. L. (1999). Misconceptions and the certainty of response index (CRI). Physics education, 34(5), 294-299.
 • Hashweh, M. (1988). Descriptive studies of students' conceptions in science. Journal of Research in Science Teaching, 25(2), 121-134.
 • Helm, H. (1980). Misconceptions in physics amongst South African students. Physics Education, 15(2), 92.
 • Holland, S., Griffiths, R., & Woodman, M. (1997, March). Avoiding object misconceptions. In ACM SIGCSE Bulletin (Vol. 29, No. 1, pp. 131-134). ACM
 • Jang, N. H. (2003). Developing and validating a chemical bonding instrument for korean high school students.
 • Klopfer, L. E., Champagne, A. B., & Gunstone, R. F. (1983). Naive knowledge and science learning. Research in Science & Technological Education, 1(2), 173-183.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştrma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kurtçuoğlu, S. (2007). Lise II. sınıf biyoloji dersi sindirim sistemi konusunda uygulanan çoklu zeka kuramının öğrencilerin başarılarına etkisi. (Yüksek lisans tezi, Gazı Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • McCloskey, M., Caramazza, A., & Green, B. (1980). Curvilinear motion in the absence of external forces: Naive beliefs about the motion of objects. Science, 210(4474), 1139-1141.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar ) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016a). PISA 2015 Ulusal Raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara. 14 Aralık 2016 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016b). TIMMS 2015 Ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. 14 Aralık 2016 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=25 adresinden edinilmiştir.
 • Mintzes, J. J. (1984). Naive theories in biology. Children’s concepts of human body. School Science and Mathematics, 84, 548-554.
 • National Assessment of Educational Practices (NAEP) (2009). Science Framework for the 2009. Washington, DC: National Assessment Governing Board.
 • National Research Council (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Novak, J. D. ve Gowin, D.B. (1984). Learning how to learn. New York, Cambridge University Press.
 • Nunez, F. ve Banet, E. (1997). Students’ conceptual patterns of human nutrition. International Journal of Science Teaching, 19, 509-526.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016a). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. PISA, OECD Publishing, Paris.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016b). PİSA 2015, Results in focus. Paris: OECD Publishing. 07 Aralık 2016 tarihinde http://www.oecd.org adresinden edinilmiştir.
 • Osborne, R.J. & Gilbert, J.A. (1980), “A Method for Investigation of Concept Understanding in Science”, Europen Journal of Science Education, 20(9), 825-838.
 • Ozgur, S., & Pelitoglu, F. C. (2008). The investigation of 6th grade student misconceptions originated from didactic about the “digestive system” subject. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(1), 149-159.
 • Oztaş, H. (2015). First -year unıversıty students’ mısconceptıons about dıgestıve tract and ıts functıons. TIIKM Journal of Education, Vol. 1 No. 1, 2015, pp. 119-123
 • Ös, S. (2006). İlkögretim 6, 7 ve 8. sınıf fen bilgisi müfredatındaki biyoloji kavramlarının anlasılma düzeyinin tespit edilmesi ve anlasılmama nedenlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Van). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Özbilen, A.,G. (2015). Kavramçarkı diyagramının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine, motivasyonlarınave biyolojiye yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Özsevgeç, L. C., Artun, H., & Ünal, M. (2012). The effects of Swedish Knife Model on students’ understanding of the digestive system. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (Vol. 13, No. 2).
 • Pelitoğlu, Fatma, (2006). İlköğretim 6. Sınıf ‘Sindirim Sistemi’ Konusunun Transpozisyon Didaktik Teorisine Göre İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Peşman, H., & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222.
 • Pfundt, H., & Duit, R. (1991). Bibliography: Students’ alternative frameworks and science education. Kile, Germany: University of Kiel Institute for Science Education,
 • Prokop, P., & Fancovicová, J. (2006). Students’ ideas about the human body: Do they really draw what they know. Journal of Baltic Science Education, 2(10), 86-95.
 • Rule, C. A. (2004). Using form and function analogy object boxes to teach human body systems. School Science and Mathematics, 104 (4), 155-169.
 • Schmidt, H. J. (1997). Students' misconceptions—looking for a pattern. Science education, 81(2), 123-135.
 • Science teaching european network for creavity and innovation in learning (STENCIL) (2011). Enhancing innovation and creativity in science teaching,Stencil Annual Report n.1. http://www.stencil-science.eu/documents/annual_reports/STENCIL_AnnualReport1.pdf adresinden temin edilmiştir.
 • Sutton, C. R. (1980). The learner’s prior knowledge: A critical review of techniques for probing its organisation. European Journal of Science Education. 2, 107-120.
 • Şahin, F. ve Oktay, A. (1998). İlkokul öğrencilerinde el yapması modeller ve dramatizasyonla biyolojik kavramlar ve aralarındaki ilişkilerin öğretilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 265-277.
 • Tan, K. C. D., Goh, N. K., Chia, L. S., & Treagust, D. F. (2002). Development and application of a two‐tier multiple choice diagnostic instrument to assess high school students' understanding of inorganic chemistry qualitative analysis. Journal of research in Science Teaching, 39(4), 283-301.
 • Taslidere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, 34(2), 164-186.
 • Teixeira, M. F. (2000). What happens to the food we eat? Children’s conceptions of the structure and function of the digestive system. International Journal of Science Education, 22(5), 507-520.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Thompson, F. & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 2006, 7(4),553-559.
 • Toyoma, N. (2000). What are food and air like ınside our bodies?: Children’s thinking about digestion and respiration. International Journal of Behavioral Development,24(2), 220-230.
 • Treagust, D. F. (1985). Dıagnostıc tests to evaluate student mısconceptıons ın scıence. Science Education Association of Western Australia: Western Australian College of Advanced Education, Perth, October 1984, 17.
 • Treagust, D. F., & Chandrasegaran, A. L. (2007). The Taiwan national science concept learning study in an international perspective. International Journal of Science Education, 29(4), 391-403.
 • Trowbridge, J. E., & Mintzes, J. J. (1985). Students’ alternative conceptions in animal classification. School Science and Mathematics, 85(4), 304-316.
 • Tuncay, T. U. N. Ç., Akçam, H. K., & Dökme, İ. (2011). Üç Aşamalı Sorularla Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Kavramları Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3).
 • Türk eczacılar birliği (TEB) (2006). TEB haberler eylül-ekim 2006. Türk eczacılar birliği, Ankara. http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebhaberler/eylul_ekim06/16.pdf adresinden temin edilmiştir.
 • Uğur, U.K. (2010). Lise öğrencilerinin sindirim sistemi ile ilgili kavram yanılgılarının iki aşamalı testler ile tespit edilmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics. European Journal of Science Education, 1(2), 205-221.
 • Wuttiprom, S., Sharma, M. D., Johnston, I. D., Chitaree, R., & Soankwan, C. (2009). Development and use of a conceptual survey in introductory quantum physics. International Journal of Science Education, 31(5), 631-654.
 • Yel, M. ve Yiğitel, S. (2005). Lise II. sınıf biyoloji dersi sindirim sistemi konusunda uygulanan çoklu zeka kuramının öğrencilerin başarısına etkisi. 04 Aralık 2016 tarihinde http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2302-29_05_2012-08_30_30.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Yürük, N., & Çakır, Ö. S. (2000). Lise öğrencilerinde oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda görülen kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18).
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: HÜSEYİN CİHAN BOZDAĞ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad308999, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {878 - 901}, doi = {10.14686/buefad.308999}, title = {Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool}, key = {cite}, author = {BOZDAĞ, HÜSEYİN CİHAN} }
APA BOZDAĞ, H . (2017). Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 878-901. DOI: 10.14686/buefad.308999
MLA BOZDAĞ, H . "Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 878-901 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/308999>
Chicago BOZDAĞ, H . "Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 878-901
RIS TY - JOUR T1 - Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool AU - HÜSEYİN CİHAN BOZDAĞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.308999 DO - 10.14686/buefad.308999 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 878 EP - 901 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.308999 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.308999 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool %A HÜSEYİN CİHAN BOZDAĞ %T Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.308999 %U 10.14686/buefad.308999
ISNAD BOZDAĞ, HÜSEYİN CİHAN . "Determining the Misconceptions of Students on Digestive System by Using 3-Tier Conceptual Measuring Tool". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 878-901. https://doi.org/10.14686/buefad.308999