Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1017 - 1026 2017-10-30

Adayların Yansıtıcı Günlüklerinde Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Farkındalıkları
Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries

Mehmet Metin Arslan [1]

203 397

Öğretmen adaylarına, gerek kuramsal gerekse uygulamalı dersler verilerek meslekî yeterlikleri kazanmaları sağlanmaktadır. Adayların mesleki uygulamalarla öğretmenliğe yönelik farkındalık geliştirmeleri; mesleğe yönelik olumlu tutum edinmede önemli bir etkiye sahiptir. Bu durumun bir deneyim kazanma ve paylaşma süreci olduğu düşünüldüğünde adayların yaratıcı, eleştirel düşünmelerini destekleyen yansıtıcı günlük çalışmaları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada formasyon sertifika programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulama süreçlerine yönelik farkındalıklarının yansıtıcı günlükler aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiş ve çalışma grubundan verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmen adaylarının kendi öğretme süreçlerine ilişkin farkındalık düzeylerinin oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir.

Prospective teachers are taught with theoretical and practical courses in order to obtain professional qualifications. Development of awareness by candidates on teaching through occupational practice has a significant impact on them to gain positive attitude towards the occupation. Reflective diary study that supports candidates' creative, critical thinking is important when it is considered as a process of gaining and sharing experience. In this study, it was aimed to determine the awareness of prospective teachers participating in the formation certificate program on teaching practice processes through reflective diaries. The research was carried out with 30 participants and a document review, one of the qualitative research methods, was used to collect data from the study group. As a result of the analysis, it was determined that prospective teachers' awareness levels about their own teaching processes are very low.

  • Atay, D. Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akoyunlu, B. vd. (2016). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ı̇lişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). 7 (4), 312-330. Duban, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19 (2), 343 - 360. Duman, B. (2012). Neden beyin temelli öğrenme?. Ankara: PegemA Yayınları. El-Dib, M. A. B. (2007). Levels of reflection in action research: An overview and an assessment tool. Teaching and Teacher Education. 23, 24-35. Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 34 (154), 82-92. Malthouse, R. ve Roffey B. J. (2013). Reflective practice in education and training. London: Sage Publications. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2007). İlköğretim düşünme eğitimi dersi öğretim programı (6, 7 ve 8. Sınıf). Ankara. Moon, J. (2009). The use of graduated scenarios to facilitate the learning of complex and difficult to describe concepts. Art, Design & Communication in Higher Education. 8 (1), 57-70. Nakip, C. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Nayır, F ve Ş, Çınkır (2014). Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 4 (7). Raw, J., Brigden, D. ve Gupta, R. (2005). Reflective diaries in medical practice. Reflective Practice. 6 (1), 165-169. Sarıtaş, M. (2007). Okul deneyimi I uygulamasının aday öğretmenlere sağladığı yararlar konusundaki görüşlerin değerlendirilmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. 20 (1), 121-143. Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerine göre günlüklerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 36, 225-236. Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim. 33 (149). 104-117. Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf fen ve matematik derslerinde günlüklerin kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Ussher, B. ve Chalmers, J. (2011). Now what? First year student teachers' reflective journal writing. Waikato Journal of Education, 16 (3), 95-110. Ünver, G. (2016). Türkiye’deki hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kuram-uygulama bağlantısı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. (6) 1, 61-70. Yeşilbursa, A. (2011). Reflection at the interface of theory and practice: An analysis of pre-service english language teachers’ written reflections. Australian Journal of Teacher Education. 36, 104-116. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. YÖK. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları hakkında açıklama. Retrievedfrom/19836547/Pedagojik_Formasyon_Egitimi_Sertifika_Programlari_Hakkinda"http://yok.gov.tr/document/HYPERLINK" (Erişim Tarihi: 01.04.2017)
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Mehmet Metin Arslan
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad311276, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1017 - 1026}, doi = {10.14686/buefad.311276}, title = {Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries}, key = {cite}, author = {Arslan, Mehmet Metin} }
APA Arslan, M . (2017). Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1017-1026. DOI: 10.14686/buefad.311276
MLA Arslan, M . "Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1017-1026 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/311276>
Chicago Arslan, M . "Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1017-1026
RIS TY - JOUR T1 - Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries AU - Mehmet Metin Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.311276 DO - 10.14686/buefad.311276 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1017 EP - 1026 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.311276 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.311276 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries %A Mehmet Metin Arslan %T Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.311276 %U 10.14686/buefad.311276
ISNAD Arslan, Mehmet Metin . "Awareness of Candidates on Teaching Practice in Their Reflective Diaries". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1017-1026. https://doi.org/10.14686/buefad.311276