Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 859 - 877 2017-10-30

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sürecinde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Dil Bilgisi Materyallerinin Akademik Başarı ve Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi
Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence

Muhammet Raşit MEMİŞ [1]

375 651

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde gerek dil becerilerinin geliştirilmesi gerek dil bilgisi konularının öğretimi için ihtiyaç duyulan öğretim materyallerini hazırlamak amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde göze çarpan en önemli eksiklik geliştirilen dil bilgisi öğretim materyallerinin işlevselliğinin denenmemiş olması başka bir deyişle gerçek öğretim süreci içerisinde kullanılarak etkisinin tespit edilmemiş olmasıdır. Bahsedilen bu problemi temele alan bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde kullanılmak üzere geliştirilen materyallerin etkililiğini, yetkinliğini ve başarıya etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Çalışma kapsamı açısından daha sınırlandırılmış bir ifadeyle bu araştırmanın amacı, zarflar konusunda animasyonla zenginleştirilmiş materyallerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin bu konudaki akademik başarısına etkisi olup olmadığını ve uygulama sonunda üretim becerilerinden yazma sırasında öğrenilenlerin kullanımı noktasında gruplar arasında herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığını ortaya koymaktır. Gerçek deneme modellerinden sontest kontrol gruplu model ile desenlenen bu araştırma tesadüfi olarak seçilmiş B1 düzeyindeki iki farklı sınıfta Türkçe öğrenen 16’sı deney, 16’sı kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; araştırmacı tarafından geliştirilen materyallerle zarfları öğrenen öğrencilerin sontest puanlarının öğretim seti ile eğitim alan kontrol grubunun puanlarından daha yüksek olduğu ve gruplar arasında oluşan bu farkın anlamlı bulunduğu ortaya çıkmıştır. Gruplar arasında oluşan puan farkının başarı üzerindeki etkisi istatiksel olarak hesaplandığında bağımsız değişkenin başarı üzerinde oldukça yüksek düzeyde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre; deney grubunda yer alan öğrencilerin yazılı anlatımlarında kontrol grubu öğrencilerine göre daha çok sayıda zarf kullandıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar deney grubunun eğitim sürecinde kullanılan materyallerin zarflar konusunda akademik başarıyı olumlu yönde etkileyip artırdığını; araştırmacı tarafından geliştirilen öğretim materyaliyle yapılan eğitimin öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimine zarfları kullanabilme becerisi bakımından katkı sağladığını göstermektedir.

When studies which aim to provide teaching materials needed for both instructing grammar topics and improving language competences in the process of teaching Turkish as foreign language, are analyzed, the most important deficiency is that developed materials have not been tested in terms of functionality, in other words, have not been confirmed with regard to influence on achievement by using these materials in teaching process. In this research basing upon mentioned problem, it is aimed to find out effectiveness, efficiency and influence on achievement of teaching materials developed for using in teaching Turkish as foreign language. With limited words in the sense of this study’s scope, the purpose of this research is to present whether materials enriched with animations in the topic of adverbs have impact on academic achievement of Turkish learners as foreign language or not and variance between groups happens with regard to use of what is learnt in writing competence at the end of implementation or not. This research designed with control group posttest experimental model, carried out 32 (16 experimental, 16 control) Turkish language learners who are in 2 different B1 level class selected randomly. According to research results; posttest scores of learners in experimental group who learn adverbs with the materials prepared by researcher are higher than points of students in control group who went with the course book on adverbs and this variation between experimental and control groups is significant. When effect of score variation occurred between groups on achievement is calculated, it is determined that independent variable has quite big impact on success. In accordance with another outcome from research; it is detected that learners in experimental group used more adverbs than students in control group as writing. These results show that materials used during instruction of experimental group, affect academic achievement positively in the topic of adverbs and enhance it; instruction via the materials prepared by researcher, contribute to improvement of learners’ writing competence in point of ability to use adverbs.

 • Bilgegil, K. (1984). Türkçe dil bilgisi. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Camkıran, Ö. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Şimdiki Zamanın Metinlerle Öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Düzenli, S. (2008). Türkçede Ortaçlaştırma Belirticilerinin Öğretimine Yönelik Ders Malzemesi Hazırlama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Eker, S. (2011). Çağdaş Türk dili. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ergin, M. (2008). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayın/Dağıtım.
 • Gülensoy, T. (2010). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Hacıömeroğlu, M. S. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Kiplik Öğretimi Üzerine Materyal Geliştirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hopkins, W. G: (1997). New view of statistics. 10.06.2017 tarihinde http://www.sportsci.org/resource/stats/effectmag.html adresinden erişilmiştir.
 • Karaağaç, G. (2012). Türkçenin dil bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karahan, L. (2005). Türkçede sözdizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karasar, N. (2010) Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kasapoğlu, A. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için ulaçların (zarf- fiillerin) öğretimine yönelik materyal geliştirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Korkmaz, C. B. (2014). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde birleşik zamanlı fiillerin öğretimi ve öğretimine yönelik etkinlik oluşturma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Memiş, M. R. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Zarfların Öğretimine Yönelik Materyal Geliştirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Özgen, M. (2010). Türkçe Soru Tümcelerinin Öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Öztürk, K. Ö. (2012). Türkçedeki Tanıtsallık Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Turan, F. (1998). Türkçede Zarflar Üzerine. Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı. s. 301-306. Ankara.
 • Sarıçiyil, F. (2008). İstek ve Emir Kiplerinin Öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Sülüşoğlu, B. (2008). İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemelerinin Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ünlücömert, N. (2010) -mIş Biçim Biriminin Farklı İşlevlerinin Bilinç Uyandırma Teknikleriyle Öğretimine Yönelik Malzeme Oluşturma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yolcusoy, Ö. (2008). Türkçe Koşullu Yapıların Öğretimine Yönelik Malzeme Tasarımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Muhammet Raşit MEMİŞ
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad325360, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {859 - 877}, doi = {10.14686/buefad.325360}, title = {Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence}, key = {cite}, author = {MEMİŞ, Muhammet Raşit} }
APA MEMİŞ, M . (2017). Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 859-877. DOI: 10.14686/buefad.325360
MLA MEMİŞ, M . "Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 859-877 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/325360>
Chicago MEMİŞ, M . "Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 859-877
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence AU - Muhammet Raşit MEMİŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.325360 DO - 10.14686/buefad.325360 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 859 EP - 877 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.325360 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.325360 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence %A Muhammet Raşit MEMİŞ %T Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.325360 %U 10.14686/buefad.325360
ISNAD MEMİŞ, Muhammet Raşit . "Effects of Grammar Teaching Materials Developed for Teaching Turkish as Foreign Language on Achievement and Writing Competence". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 859-877. https://doi.org/10.14686/buefad.325360