Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1166 - 1188 2017-10-30

Epistemolojik İnançlar Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale

Serhat AYDIN [1] , Gülenaz SELÇUK [2] , Altan ÇAKMAK [3] , Abdurrahman İLĞAN [4]

288 528

Bu makalede epistemolojik inançları ortaya koyan ve Schommer tarafından geliştirilen İngilizce ölçeğin Deryakulu ve Büyüköztürk tarafından gerçekleştirilen Türkçe uyarlamasının, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden 1242 öğretmen adayı üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi süreci anlatılacaktır. Açımlayıcı faktör analizinde üç faktörlü yapının toplam varyansın % 45’ini açıkladığı ve Cartell, Velicer ve Horn testlerinin üç faktörlü yapıyı doğruladığı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde üç faktörlü yapıya uyum parametreleri iyi seviyede (RMSEA = 0.05, NFI = 0.95, NNFI = 0.96, GFI = 0.90, AGFI = 0.88, CFI = 0.96) bulunmuştur. Üç faktörlü yapıda alt boyutlar için alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları çaba alt boyutu için 0.88, yetenek alt boyutu için 0.88 ve tek bir doğru alt boyutu için 0.85 olarak bulunmuştur. Tüm analizler sonucunda ölçeğin üç boyutlu yapıda geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiş ve zayıf bulunan maddeler için önerilerde bulunulmuştur.

In this study the validity and reliability study of epistemological beliefs scale developed by Schommer and adapted by Deryakulu and Büyüköztürk on 1242 Class, Turkish, Science and Social Sciences preservice teachers was explained. In exploratory faktor analysis it was found that three factor structure explained 45 % of total variance and Cartell, Velicer and Horn tests confirmed three factor structure. In confirmatory factor analysis the goodness-of-fit statistics to three factor structure were found good (RMSEA = 0.05, NFI = 0.95, NNFI = 0.96, GFI = 0.90, AGFI = 0.88, CFI = 0.96). The alfa internal consistency coefficients were found as 0.88 for effort, 0.88 for ability and 0.85 for single truth subdimensions. As a result of all analyses, the scale was found valid and reliable with three factor structure and some recommendations were made for weak items.

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya yayıncılık.
 • Arslantaş, H. A. (2016). Epistemological beliefs and academic achievement. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 215-220.
 • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Baxter-Magolda, M. (1992). Knowing and reasoning in college: gender related patterns in students’ intellectual development. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K., Huck, S. W., Skolits, G. J., & Esquivel, S. L. (2013). Practical considerations for using exploratory factor analysis in educational research. Practical assessment, research & evaluation, 18(6), 1-13.
 • Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3),229-242.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. New York.
 • Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Brownlee, J., Purdie, N., & Boluton-Lewis, G. (2001). Changing Epistemological Beliefs in Pre-Service Teacher Education Students. Teaching in Higher Education, 6(2), 247-268.
 • Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2005). Motivation and performance differences in students’ domain-specific epistemological belief profiles. American Educational Research Journal, 42, 697–726. http://doi.org/10.3102/00028312042004697
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. (Yedinci Baskı). Ankara: PEGEM A Yayıncılık.
 • Cam, A., Sulun, Y., Topcu, M. S. ve Güven, G. (2015). The examination of pre-service teachers’ epistemological beliefs in terms of Hofer’s and Hammer & Elby’s view, Procedia-Social and Behavioral Scieences, 182(249-253.
 • Canpolat, M. (2016). The prediction of physical education teacher candidates’ achievement goals regarding their learning and studying approaches and epistemological beliefs. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 83-92.
 • Chan, K.-W. (2004). Preservice teachers' epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1), 1-13.
 • Comrey, A. L. and Lee, H. B. (2013). A first course in factor analysis. Psychology Press.
 • Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186–204.
 • Derebaşı, I. (2004). Evlilik doyumu ölçeğinin (MSI-R) madde cevap kuramına dayalı olarak psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve adaptasyon çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Deyakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111-125.
 • Deryakulu, D. ve Bıkmaz, F. (2003). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.
 • Deyakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 18, 57-70.
 • Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. , 105(3), 399-412.
 • Erdem, M. (2008), The effect of the blended teaching practice process on prospective teachers’ teaching self-efficacy and epistemological beliefs. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 81-98.
 • Gültaş, M.(2014). Work Discipline Compound Personality Scale Development with Item Response Theory. Unpublished dissertation thesis. Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).
 • Hashweh, M. Z. (1996). Effects of science teachers’ epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 47–63.
 • Henson, R. K., & Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological measurement, 66(3), 393-416.
 • Hofer, B. K., and Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13, 353-383.
 • Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology as a psychological and educational construct: An introduction. In B. K. Hofer ve P. R. Pintrich (Eds). Personal epistemology: The psychological of beliefs about knowledge and knowing (pp.3-14). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.
 • İçen, M., İlğan, A. ve Göker, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının analizi. Anatoloian Journal of Education Leadership and Instruction. 1(2), 2-11.
 • Kampa, N., Neumann, I., Heitmann, P. ve Kremer, K. (2016). Epistemological beliefs in science –aperson-centered approach to investigate high school students’ profiles. Contemporary Educational Psychology, 46, 81-93.
 • Kazu, İ. Y. ve Erten, P. (2015). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 57-75. DOI: 10.14582/DUZGEF.610
 • King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Kızılgüneş, B., Tekkaya, C., & Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students’epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102, 243–255.
 • Köksal, M., S. ve Ertekin, P. (2016). An instrument development study for determining prospective science teachers’ science-specific epistemological beliefs. Asia-Pacific on Science Learning and Teaching, 17(1), Article 7.
 • Ledesma, R. D., & Valero-Mora, P. (2007). Determining the number of factors to retain in EFA: An easy-to-use computer program for carrying out parallel analysis. Practical assessment, research & evaluation, 12(2), 1-11.
 • Mason, L., Boscolo, P., Tornatora, M. C., & Ronconi, L. (2013). Besides knowledge: A cross-sectional study on the relations between epistemic beliefs, achievement goals, self-beliefs, and achievement in science. Instructional Science, 41, 49–79.
 • Oksal, A, Şenşekerci, E. ve Bilgin, A. (2006). Merkezi epistemolojik inançlar ölçeğinin geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 371-381.
 • Pamuk, S., Sungur, S. ve Oztekin, C. (2016). A multilevel analysis of students’ science achievements in relation to their self-regulation, epistemological beliefs, learning environment perceptions, and teachers’ personal characteristics. International Journal of Science and Mathematic Education.
 • Peters, G. J. Y. (2014). The alpha and the omega of scale reliability and validity: why and how to abandon Cronbach’s alpha and the route towards more comprehensive assessment of scale quality. European Health Psychologist, 16(2), 56-69.
 • R Development Core Team. (2014) . R: A language and environment for Statistical Computing. Vienna, Austria. Retrieved from http://www.r-project.org/
 • Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (2008). Assessing the effect size of outcome research, in Nezu, Arthur M. and Nezu, Christine Maguth (Eds), Evidence-based outcome research: A practical guide to conducting randomized controlled trials for psychosocial interventions, (pp. 379-401). New York, NY, US: Oxford University Press, xxv, 486 pp.
 • Santor, D. A., Haggerty, J. L., Lévesque, J. F., Burge, F., Beaulieu, M. D., Gass, D., & Pineault, R. (2011). An overview of confirmatory factor analysis and item response analysis applied to instruments to evaluate primary healthcare. Healthcare Policy, 7(Spec Issue), 79.
 • Saylan, A., Armağan, F. Ö. ve Bektaş, O. (2016). The relationship between pre-service science teachers’ epistemological beliefs and preferance for creating a constructivist learning environment. European Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 251-267.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of educational psychology, 82(3), 498-508.
 • Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.
 • Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theorical framework for an epistemological belief system. In B. K. Hofer ve P. R. Pintrich (Eds). Personal epistemology: The psychological of beliefs about knowledge and knowing (pp.3-14). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.
 • Schommer-Aikins, M., Unruch, S. ve Morphew, J. (2015). Epistemological belief congruency in Mathematics between vocational technology students and their instructors. Journal of Education and Training Studies, 3(4), 137-145.
 • Songer, N. B., & Linn, M. C. (1991). How do students’ views of science influence knowledge integration? Journal of Research in Science Teaching, 28, 761–784.
 • Şahin, E., A., Deniz, H. ve Topçu, H. (2016). Predicting Turkish preservice elementary teachers’ orientations to teaching science with epsitemological beliefs, learning conceptions, and learning approaches in science. International Journal of Environmental & Science Education, 11(5), 515-534
 • Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Şenler, B. ve İrven, Ö. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ile sözde-bilimsel inançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 659-671.
 • Tabachnick B. G. and Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics (fourth edition). MA: Allyn & Bacon, Inc.
 • Tezbaşaran, Ata. "A.(1996)." Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
 • Tsai, C.-C., Jessie Ho, H. N., Liang, J.-C., & Lin, H.-M. (2011). Scientific epistemic beliefs, conceptions of learning science and self-efficacy of learning science among high school students. Learning and Instruction, 21, 757–769.
 • Trautwein, U., & Ludtke, O. (2007). Epistemological beliefs, school achievement, and college major: A large-scale longitudinal study on the impact of certainty beliefs. Contemporary Educational Psychology, 32, 348–366.
 • Türkan, A., Aydın, H. ve Üner, S. (2016). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi, İlköğretim Online, 15(1), 148-159.
 • Worthington, R.L., & Whittaker, T.A. (2006), “Scale development research: a content analysis and recommendations for best practices”. The Counseling Psychologist, 34 (6), 806-838.
 • Yazar, (2014) .
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Serhat AYDIN
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gülenaz SELÇUK

Author: Altan ÇAKMAK

Author: Abdurrahman İLĞAN

Bibtex @research article { buefad327723, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1166 - 1188}, doi = {10.14686/buefad.327723}, title = {Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale}, key = {cite}, author = {AYDIN, Serhat and SELÇUK, Gülenaz and ÇAKMAK, Altan and İLĞAN, Abdurrahman} }
APA AYDIN, S , SELÇUK, G , ÇAKMAK, A , İLĞAN, A . (2017). Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1166-1188. DOI: 10.14686/buefad.327723
MLA AYDIN, S , SELÇUK, G , ÇAKMAK, A , İLĞAN, A . "Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1166-1188 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/327723>
Chicago AYDIN, S , SELÇUK, G , ÇAKMAK, A , İLĞAN, A . "Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1166-1188
RIS TY - JOUR T1 - Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale AU - Serhat AYDIN , Gülenaz SELÇUK , Altan ÇAKMAK , Abdurrahman İLĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.327723 DO - 10.14686/buefad.327723 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1166 EP - 1188 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.327723 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.327723 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale %A Serhat AYDIN , Gülenaz SELÇUK , Altan ÇAKMAK , Abdurrahman İLĞAN %T Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.327723 %U 10.14686/buefad.327723
ISNAD AYDIN, Serhat , SELÇUK, Gülenaz , ÇAKMAK, Altan , İLĞAN, Abdurrahman . "Validity and Reliability Study of Turkish Form of Epistemological Beliefs Scale". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1166-1188. https://doi.org/10.14686/buefad.327723