Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1056 - 1068 2017-10-30

Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students

Hatice Yıldız DURAK [1]

314 540

Bu çalışmada amaç ortaokul öğrencilerinin eğitimde ter yüz öğrenme hazırbulunuşluklarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir Türkçe ölçeği alanyazına kazandırmaktır. Bu bağlamda Hao (2016) tarafından geliştirilen ortaokul öğrencilerinin yabancıl dil sınıflarında ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek uyarlama çalışmasında uygulama Ankara’daki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda 352 öğrenci ile yapılmıştır. Uyarlama adımları izlenirken ilk önce dil geçerliliği adına uzman görüşleri alınmıştır. Türkçe dil geçerliği sağlandıktan sonra toplanan verilerle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Bulgular doğrultusunda ölçeğin beş alt boyutu (öğrenci kontrolü ve özyönelimli öğrenme, teknoloji öz yeterliği, sınıf-içi iletişim öz yeterliği, öğrenme için motivasyon ve ön çalışma yapma) bulunduğu görülmüştür. Ölçek toplamda 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 0,978 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin cronbach alfa katsayıları ise sırasıyla .942, .956, .897, .820, .705’dir. Çalışmada ulaşılan iç tutarlılık katsayıları, orijinal ölçek geliştirme araştırmasında hesaplanan değerlerle örtüşmektedir. Sonuç olarak ölçülmek istenen yapıyı Türkçe’ye uyarlanan ölçekteki maddelerin hatasız ölçtüğü söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışmada uyarlanan ölçek ortaokul 5. ve 6. Sınıflarda tersyüz öğrenme hazırbulunuşluk yapısını belirlemek ve bu bulgulara dayalı olarak harmanlanmış öğrenmenin bir çeşidi olan tersyüz öğrenme modelinin öğrenme çevrelerine başarılı şekilde entegre edilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca ölçek farklı eğitim seviyelerinde de uyarlanarak kullanılabilir.

The purpose of this study is to provide a valid and reliable Turkish scale to measure secondary school students' In this context, the reverse face learning readiness scale of foreign language classes of the middle school students developed by Hao (2016) is adapted to Turkish. The scale adaptation study was conducted with 352 students in secondary schools attached to the Ministry of National Education in Ankara. Expert opinions were first obtained on behalf of language validity when the adaptation steps were followed. After the validity of the Turkish language was provided, descriptive and confirmatory factor analyzes were performed. It has been observed that there are five subdimensions of scale (student control and self-directed learning, technology self-efficacy, intra-class communication self-efficacy, motivation for learning and preliminary study). The scale consists of 26 items in total. The cronbach alpha coefficient of the scale was calculated as 0,978. The cronbach alpha coefficients for the subscales of the scale were .942, .956, .897, .820, and .705, respectively. The internal consistency coefficients reached in the study correspond to the values calculated in the original scale development study. As a result, it can be said that the measured materials which are adapted to Turkish are measured without error. Therefore, the adapted scale in this study can be used to determine the structure of the inverse learning learning in the 5th and 6th grade middle school and to successfully integrate the inverse learning model, which is a kind of blended learning, into the learning environments based on these findings. 

 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
 • Blooma, M. J., Kurian, J. C., Chua, A. Y. K., Goh, D. H. L., & Lien, N. H. (2013). Social question answering: Analyzing knowledge, cognitive processes and social dimensions of micro-collaborations. Computers & Education, 69, 109-120.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için analiz el kitabı. Pegem A. Yayıncılık.
 • Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-580.
 • Gaughan, J. E. (2014). The flipped classroom in world history. The History Teacher, 47(2), 221-244.
 • Hao, Y. (2016). Middle school students' flipped learning readiness in foreign language classrooms: Exploring its relationship with personal characteristics and individual circumstances. Computers in Human Behavior, 59, 295-303.
 • Hwang, G. J., Lai, C. L., & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2(4), 449-473.
 • Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O., & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50.
 • Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving students’ learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100, 126-140.
 • Li, N., Verma, H., Skevi, A., Zufferey, G., Blom, J., & Dillenbourg, P. (2014). Watching MOOCs together: Investigating co-located MOOC study groups. Distance Education, 35(2), 217-233.
 • Liu, S. H. J., Lan, Y. J., & Ho, C. Y. Y. (2014). Exploring the Relationship between Self-Regulated Vocabulary Learning and Web-Based Collaboration. Educational Technology & Society, 17(4), 404-419.
 • Mason, G. S., Shuman, T. R., & Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on Education, 56(4), 430-435.
 • McLaughlin, J. E., Griffin, L. M., Esserman, D. A., Davidson, C. A., Glatt, D. M., Roth, M. T., ... & Mumper, R. J. (2013). Pharmacy student engagement, performance, and perception in a flipped satellite classroom. American journal of pharmaceutical education, 77(9), 196.
 • Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., & Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education. Retrieved from https://www.healio.com/nursing/journals/jne/2013-10-52-10/%7Bfaa085a3-27be-4037-a63c-c87dc32391ba%7D/flipping-the-classroom-to-improve-student-performance-and-satisfaction?version=1 on 15.06.2016.
 • Rahimi, E., van den Berg, J., & Veen, W. (2015). Facilitating student-driven constructing of learning environments using Web 2.0 personal learning environments. Computers & Education, 81, 235-246.
 • Rosario, P., Núñez, J. C., Trigo, L., Guimarães, C., Fernández, E., Cerezo, R., ... & Ferreira, Â. (2015). Transcultural analysis of the effectiveness of a program to promote self-regulated learning in Mozambique, Chile, Portugal, and Spain. Higher Education Research & Development, 34(1), 173-187.
 • Shea, P., & Bidjerano, T. (2012). Learning presence as a moderator in the community of inquiry model. Computers & Education, 59(2), 316-326.
 • Sırakaya, D. A. (2017). Oyunlaştırılmış Tersyüz Sınıf Modeline Yönelik Öğrenci Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 114-132.
 • Stone, B. B. (2012). Flip your classroom to increase active learning and student engagement. In: Proceedings from 28th annual conference on distance teaching and learning, Madison, WI
 • Sun, J. C. Y., Wu, Y. T., & Lee, W. I. (2016). The effect of the flipped classroom approach to OpenCourseWare instruction on students’ self‐regulation. British Journal of Educational Technology, 48(3), 713-729.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson 2013.
 • Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education Next, 12(1), 82–83
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Hatice Yıldız DURAK
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad328826, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1056 - 1068}, doi = {10.14686/buefad.328826}, title = {Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students}, key = {cite}, author = {DURAK, Hatice Yıldız} }
APA DURAK, H . (2017). Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1056-1068. DOI: 10.14686/buefad.328826
MLA DURAK, H . "Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1056-1068 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/328826>
Chicago DURAK, H . "Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1056-1068
RIS TY - JOUR T1 - Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students AU - Hatice Yıldız DURAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.328826 DO - 10.14686/buefad.328826 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1056 EP - 1068 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.328826 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.328826 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students %A Hatice Yıldız DURAK %T Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.328826 %U 10.14686/buefad.328826
ISNAD DURAK, Hatice Yıldız . "Turkish Adaptation of the Flipped Learning Readiness Scale for Middle School Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1056-1068. https://doi.org/10.14686/buefad.328826