Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1118 - 1133 2017-10-30

Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi
An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support

Metin Deniz [1] , Fuad Bakioglu [2]

281 759

Bu araştırmanın amacı, ergenlerde sır saklamanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında sır saklama ile duygusal özerlik, ahlaki olgunluk, yalnızlık, utangaçlık ve sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 15-19 arasında değişen, % 71.1’i kız (n=160), % 28.9 erkek (n=65) olan toplan 225 birey oluşturmaktadır. Araştırmada ‘‘Kendini Gizleme Ölçeği’’, ‘‘Duygusal Özerklik Ölçeği’’, ‘‘Ahlaki Olgunluk Ölçeği’’, ‘‘UCLA Yalnızlık Ölçeği’’, ‘‘Utangaçlık Ölçeği’’ ve ‘‘Sosyal Destek Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmada Bağımsız t-testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, ergenlerin cinsiyet ve kardeş sayısına göre sır saklama düzeylerinin farklılaşmadığı, sınıf düzeyi ve en uzun yaşanılan bölgeye göre sır saklama düzeylerinin farklılaştığı bulunmuştur. Yordanan ve yordayıcı değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında sır saklama puanları ile yalnızlık ve utangaçlık arasında pozitif yönde, ahlaki olgunluk, duygusal özerklik (idealleştirmeme, bireyleşme, bağımsızlık) ve sosyal destek arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.    

 The aim of this study is to investigate the secrecy in adolescence with respect to some developmental variables. In this study, the realitonships among secrecy and emotional autonomy, moral maturity, loneliness, shyness and social support were examined. The sample of this study consists of 225 adolescents (160 females and 65 males aged between 15 -19 years). ‘‘Self concealment Scale, ‘‘Emotional Autonomy Scale’’, ‘‘Moral Maturity Scale’’, ‘‘UCLA Loneliness Scale, ‘‘Shyness Scale’’ ve ‘‘Social Support Scale’’ were used to collect the data. In this sudy, Independent t test, ANOVA, Pearson correlletion coefficient and Stepwise multiple regression analysis were used. Results indicated that self concealment levels of the adolescents didn’t differ significantly with respect to gender and number of siblings while it was found to differ significantly with respect to grade and the residential place lived the longest. However, there was significant positive correlations between self concealment scores and lonelines and shyness where as there was a negative correlations between self concealment and moral maturity, emotional autonomy and social support. Also, the regression model was found to significant statistically.

 • Aadlansvik, R. (1997). Secrecy and the development of personal identity- A challenge for parents and the theachers in our time. Teaching & Teacher Education, 13 (3), 363–368.
 • Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology. Vol.:52. pp.1-26.
 • Bok, S. (1989). Secrects: On the ethics of concealment and revelation. New York: Vintage books.
 • Bumpus, M. F. and Hill, L. G. (2008). Secrecy and parent-child communication during middle childhood: Associations with parental knowledge and child adjustment. Parenting: Science and Practice. 8, 93–116.
 • Cheek, J. M., Briggs, S.R. (1990). Shyness and personality trait, shyness and Embarrasment: Perspectives from social psycholog. Cambridge University Press. ss.316-325.
 • Çileli, M. (1981). 14-18 Yaşları Arasındaki Öğrencilerde Ahlaki Yargının Zihinsel Gelişim Psikolojisi Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Doktora Tezi. Ankara.
 • Demir, A. (1989). “UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Türk Psikoloji Dergisi, 7,23, 14-18.
 • Deniz, M., Çok, F., and Duyan, V. (2013). Duygusal Özerklik Ölçeği’nin Ergenler İçin Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 38(167). Enç, M. (1980). Ruh bilim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Eskin, M. (1993). Reliability of the Turkish version of Perceived Social Support From Friends and Family Scales, Scale for Đnterpersonal Behavior and Suicide Probability Scale. Journal of Clinical Psychology. 49(4): 515-523.
 • Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E. and Meeus, W. (2002). Keeping secrects from parents: Advantages and disadvantages of secrecy in adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 2, 123-136.
 • Frank, S.J., Pirsch, L.A., and Wright, V.C. (1990). Late adolescents perception of their relationships with their parents: Relationships among deidealization autonomy, relatedness and insecurity and implications for adolescent adjustment and ego identity status. Journal of Youth and Adolescence. 19, 6, 571–588.
 • Freud, S. (1997). Psikanaliz Üzerine. Çev.: A. Avni, Öneş. Say Yayınları. İstanbul.
 • Frinj, T., Finkenauer, C., Vermulst, A. A. and Engels, R. C. M. E. (2005). Keeping secrects from parents: Longitudinal associations of secrecy in adolescence. Jounal of Youth and Adolescence, 34 (2), 137–148.
 • Frinj, T. and Finkenauer, C. (2008). Longitudinal associations between keeping a secret and psychosocial adjustment in adolescence. International Journal of Behavioral Development, 33 (2), 145–154.
 • Gün, F. (2006). Kent kültüründe yalnızlık duygusu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güngör, A. (2001), Utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, c.2, ss. 17¬22.
 • Hamarta, E., & Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 239-247.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yanın Dağıtım.
 • Kelly, A. E. and Mckillop, K. J. (1996). Consequences of revealing personal secrets. Psychological Bulletin. 20, (3), 450–465.
 • Kelly, A. E. (1999). Revealing personal secrects. Current Directions in Psychological Science. 8, 105–109.
 • Kelly, A. E. (2002). The psychology of secrets. New York: Plenum publishers.
 • Kohlberg, L. (1980). Kohlberg on Moral Development and Moral Education: B. Munsey (Ed.), Moral Development, Moral Education and Kohlberg: Basic İssues in Philosophy, Psychology, Religion, and Education, ss. 15-100, Alabama, Religious Education Press.
 • Larson, D. G. and Chastain, R. L. (1990). Self-concealment: Conceptualization, measurement and health implications. Journal of Social and Clinical Psychology. 69, 237–253.
 • Lickona, Thomas E. (1991). Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.
 • Noller, P. and Callan, V. J. (1990). Adolescents’ perceptions of the nature of their communication with parents. Journal of Youth and Adolescence. 19, 349–362.
 • Noom, M., Dekovic, M., and Meeus, W. (2001). Conceptual analysis and measurement of adolescent autonomy. Journal of Youth and Adolescence, 30(5), 577-595.
 • Nucci, L. P. (1981). The development of personal concepts: A domain distinct from moral or societal concepts. Child Development. 52, 114–121.
 • Özkürkçügil A. Ç. (1998). Cezaevinde yalnızlık ve yalnızlığın depresyonla ilişkisi. Kriz Dergisi. 6:21-32.
 • Piaget, J. (2004). Çocukta Zihinsel Gelişim. Çev.: Hüseyin Portakal. Cem Yay. İstanbul.
 • Russell, D , Peplau, L. A.. and Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment. 42, 290-294.
 • Smetana, J.G. (2006). Social-cognitive domain theory: Consistencies and variations in children's moral and social judgments. In: M.E. Killen and J. Smetana, Editors, Handbook of Moral Development, Erlbaum, Mahwah, NJ pp. 119–153.
 • Smetana, J. G., Metzger, A., Gettman, D. C. and Campione-Barr, N. (2006). Disclosure and secrecy in adolescent-parent relationships. Child Development. 77 (1), 201-207.
 • Smetana, J. G., Villalobos, M., Tasopoulos-Chan, M., Gettman, D. C., and Campione-Barr, N. (2009). Early and middle adolescents' disclosure to parents about their activities in different domains. Journal of Adolescence. 32, 693–713.
 • Steinberg, L. and Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Development, 57, 841- 851.
 • Steinberg, L. (2007). Ergenlik (Çev. Editörü: Çok, F.) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Steptoe A, Owen N, Kunz-Ebrecht S, and Brydon L.(2004). Loneliness and neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory stres responses in middle-aged men and women. Psychoneuroendocrino. 29: 593– 611.
 • Şengün, M. and Kaya, M. (2007).Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 24–25,ss.51–64.
 • Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: Morality and Convention. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Youniss, J. and Smollar, J. (1985). Adolescents’ relations with mothers, fathers, and friends. Chicago: Chicago University Press.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Metin Deniz
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fuad Bakioglu
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { buefad338144, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1118 - 1133}, doi = {10.14686/buefad.338144}, title = {An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support}, key = {cite}, author = {Deniz, Metin and Bakioglu, Fuad} }
APA Deniz, M , Bakioglu, F . (2017). An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1118-1133. DOI: 10.14686/buefad.338144
MLA Deniz, M , Bakioglu, F . "An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1118-1133 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/338144>
Chicago Deniz, M , Bakioglu, F . "An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1118-1133
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support AU - Metin Deniz , Fuad Bakioglu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.338144 DO - 10.14686/buefad.338144 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1118 EP - 1133 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.338144 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.338144 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support %A Metin Deniz , Fuad Bakioglu %T An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.338144 %U 10.14686/buefad.338144
ISNAD Deniz, Metin , Bakioglu, Fuad . "An Investigation of Secrecy in Adolescents in Terms of Emotional Autonomy, Moral Maturity, Loneliness, Shyness and Social Support". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1118-1133. https://doi.org/10.14686/buefad.338144