Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1293 - 1308 2017-10-30

7. Sınıf Çember ve Daire Konusunda Basamaklı Öğretim Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics

Burcu Duman [1] , Ceyda Özçelik [2]

378 405

Araştırmanın amacı, 7. sınıf Çember ve Daire konusunda basamaklı öğretim uygulamasının öğrencilerin matematik dersine ilişkin akademik başarı ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Nicel olarak tasarlanan araştırma, deneysel desenlerden öntest – sontest kontrol gruplu desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bartın ili merkez İMKB Ortaokulu’nda öğrenim gören 22’si deney, 22’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 44 öğrenciden oluşmaktadır. Altı hafta süren deneysel işlem sürecinde dersler deney grubunda basamaklı öğretime uygun şekilde kontrol grubunda ise halihazırda uygulanmakta olan programın gerektirdiği şekilde işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak akademik başarı testi ve matematiğe yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 programından faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; deney ve kontrol gruplarının akademik başarı son test puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Deney grubu akademik başarı ön test - son test puan ortalamalarında son test lehine farklılık bulunmaktadır. Deney grubu ön test – son test tutum puan ortalamaları arasındaki anlamlı farklılık son test lehinedir. Deney ve kontrol grupları tutum puan ortalamalarında deney grubu lehine farklılık bulunmaktadır. Sonuçlar, basamaklı öğretim uygulamasının halihazırda uygulanmakta olan öğretim programına göre öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını geliştirmede daha etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle matematik dersine karşı olumsuz ön yargılara sahip öğrenciler için basamaklı öğretim modeli matematik dersinin farklı kazanımlarını gerçekleştirmek için kullanılabilir. Basamaklı öğretim modelinin farklı bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi, öğrenci merkezli çeşitli model ve yöntemlerle desteklenerek araştırılabilir.

The purpose of this study is to identify the effect of layered curriculum use for the 7th Grade “Circle and Circular Region” subject on academic success and attitude towards Mathematics.   In the study designed as a quantitative one, “pretest-posttest experimental design” was used. Participants included 44 students (22 in experimental group, 22 in control group) attending IMKB Secondary School of Bartın during the 2016-2017 school year. The experimental operations of the study lasted for six weeks. Lessons were covered according to the layered curriculum in the experimental group whereas they were covered as it was required by the current curriculum of the school in the control group. As the data collection tool, an academic success test developed by the researchers and the scale of attitude towards Mathematics developed by Önal (2013) were used. For data analysis, SPSS 20.0 statistical package program was utilized. According to the findings, there was a significant difference between pretest –posttest academic success points of experimental and control groups at all sub-dimensions and overall in favor of the posttest.

 • Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aydoğuş, R. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenme sürecine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 95-116.
 • Baytok, H. (2007). Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf basınç konusunda öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Biçer, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme (24.baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Demirel, Ö., Şahan, H. H., Ekinci, N., Özbay, A. ve Begimgil, A. M. (2006). Basamaklı öğretim programının süreç ve ürün açısından değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 72-90
 • Durusoy, H. (2012). 6.sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ekici, G. ve Güven, M. (2013). Ögrenme ögretme yaklasimlari ve uygulama örnekleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanım, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gömleksiz, M. N. ve Biçer, S. (2012). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programının öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences [Online], (9)2, 1657-1683.
 • Gün, E. S. (2013). The Reflections of layered curriculum to learning-teaching process in social studies course. International Journal of Instruction. 6(2), 87-98. Gürbüztürk, O. (2013). Basamaklı öğretim programı. (Ed. G. Ekici ve M. Güven). Öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri (1.Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Hançer, A. H. ve Yalçın, N. (2009). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 75-88.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri (16.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kardaş, M. N ve Öztürk, Y. (2015). Aktif öğrenme tekniklerinin türkçe öğretiminde başarı tutum ve uygulamalara yönelik öğrenci görüşleriyle ilişkisi: bir meta- analiz çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES, 1682- 1692.
 • Kılınçaslan, H. ve Özdemir Şimşek, P. (2015). 6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin erişiye, tutuma ve kalıcılığa etkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (180), 217-245.
 • LaSovage, A. J. (2006). Effect of using a layered curriculum format of instruction in a high school environmental science energy unit. Michigan State University.
 • MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi 6- 8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB.
 • Miller, A. (2004). Brain-based learning with technological support. Association for Educational Communications and Technology, 27, 658-662.
 • Nunley, K. F. (2003a). Giving credit where credit is due. Principal Leadership, 3-9.
 • Nunley, K. (2003b). Layered curriculum brings teachers to tiers. Principal Leadership, 69 (1), 31- 36.
 • Nunley, F.K. (2004).Layered curriculum. Amherts: Brains.org Publication.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online. 12(4), 938‐948.
 • Öner, Ü. (2012). Sosyal bilgiler dersinde çoklu zekâ kuramı destekli basamaklı öğretim programının öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Piht, S. & Eisenschmidt, E. (2008). Pupils’ attitudes toward mathematics: Comparative research between Estonian and Finnish practice schools. Problems of Education in the 21st Century, 9, 97-106.
 • TDK (2017). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr.
 • Uysal, O. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik problem çözme becerileri, kaygıları ve tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yıldırım, Z ve Albayrak, M. (2017). Matematik dersinde basamaklı öğretim yönteminin kullanılmasının öğrencilerin duyuşsal gelişimlerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 133-154.
 • Yılmaz, F. (2010). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamaları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yılmaz, F. ve Gültekin, M. (2013). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamaları. Journal of Computer and Education Research, 1(1), 27-59.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-7414-8866
Author: Burcu Duman
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ceyda Özçelik
Institution: Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad339559, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1293 - 1308}, doi = {10.14686/buefad.339559}, title = {The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics}, key = {cite}, author = {Duman, Burcu and Özçelik, Ceyda} }
APA Duman, B , Özçelik, C . (2017). The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1293-1308. DOI: 10.14686/buefad.339559
MLA Duman, B , Özçelik, C . "The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1293-1308 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/339559>
Chicago Duman, B , Özçelik, C . "The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1293-1308
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics AU - Burcu Duman , Ceyda Özçelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.339559 DO - 10.14686/buefad.339559 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1293 EP - 1308 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.339559 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.339559 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics %A Burcu Duman , Ceyda Özçelik %T The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.339559 %U 10.14686/buefad.339559
ISNAD Duman, Burcu , Özçelik, Ceyda . "The Effect of Layered Curriculum Use for the 7th Grade Circle and Circular Region Subject on Academic Success and Attitude Towards Mathematics". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1293-1308. https://doi.org/10.14686/buefad.339559