Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1409 - 1419 2017-10-30

Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Çalışmalarına İlişkin Tutumları

Ayşegül Tural [1]

240 317

Individuals’ lives in past and experiences are important for their compliance to society. Place and importance of education is crucial to transmit values, oral culture and cultural heritage elements that societies have. For that reason; oral history gets attracts in education environments as a different method in last years. Oral history is benefitted in fields of transmission of historical events and topics, livings to today by documents, proofs and past experiences. Aim of this research is to put forward attitudes of social studies teacher candidates regarding oral history studies. By this aim, data is collected with Attitude Scale regarding Oral History Studies developed by Akbaba and Kılcan (2012). At the end of research; it is found that there is significant difference between attitudes of social studies teacher candidates regarding oral history studies at the historical transmission dimension depends on sex. It is seen that there is an important difference in sense of historical novel reading parameter in countenance of people who read book.

Bireylerin yaşadıkları topluma uyumu konusunda, geçmiş yaşantıları ve tecrübeleri önemlidir. Toplumların sahip olduğu değerler, sözlü kültür ve kültürel miras öğelerinin aktarımı aşamasında eğitimin yeri ve önemi büyüktür. Bu bakımdan sözlü tarih son yıllarda eğitim ortamlarında farklı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Sözlü tarihten; tarihsel konuların, olayların ve yaşantıların belgelere, kanıtlara, geçmiş tecrübelere dayanarak günümüze aktarılmasında yararlanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada, ‘Akbaba ve Kılcan (2012) tarafından geliştirilen, Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeği’ ile veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumlarında tarihsel aktarım boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tarihi roman okuma değişkeni açısından da kitap okuyanlar, lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

 • Akbaba, B., Kılcan, B. (2012). Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), ss. 1-10.
 • Akbaba, B., Kılcan, B. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutumları. İlköğretim Online, 13(3), ss. 746-758.
 • Avcı Akçalı, A., Aslan, E. (2012). Tarih Öğretiminin İyileştirilmesi Yolunda Alternatif Bir Yöntem: Sözlü Tarih. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), ss. 669-688.
 • Çaykent, Ö. (2015). Sözlü Tarih. Ahmet Şimşek (Ed.) Tarih İçin Metodoloji. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çengelci, T. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), ss. 185-2013.
 • Demircioğlu, İ. H. (2005). Sözlü Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Tarih Derslerinde Kullanımı. II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ss. 310-315.
 • Deveci, H. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Kültür Portfolyolarının İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 8(28), ss. 1-19.
 • Hoopes, J. (1979). Oral History An Introduction for Students. The University of North Carolina Press.
 • İncegül, S. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Örnek Bir Sözlü Tarih Uygulaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kabapınar, Y., İncegül , S. (2016). Değişim Ve Süreklilik Bağlamında Oyun Ve Oyuncağa Bakmak: Bir Sözlü Tarih Çalışması. Turkish History Education Journal, 5(1), ss. 74-96.
 • Kabapınar, Y. (2016). Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Genişletilmiş 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küpüç, E. (2014). Sözlü Tarih Kavramı Ve Sözlü Tarihin Tarih Öğretimindeki Rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Özer, E. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Yerel Ve Sözlü Tarih Etkinliklerinin Programlanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Konya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Öztürk, S. (2010). Türkiye’de Sözlü Tarihten İletişim Araştırmalarında Yararlanma Üzerine Notlar. Milli Folklor, 22(87), ss. 13-26.
 • Portelli, A. (2009). What Makes Oral History Different. Luisa Del Giudice (Ed. ). Oral History, Oral Culture and Italian Americans. First Edition. United States: Palgrave Macmillan.
 • Ritchie, Donald, A. (2015). Doing Oral History. Third Edition. Oxford University Press.
 • Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Thompson, P., Bornat, J. (2017). The Voice of The Past Oral History. Fourth Edition. Oxford University Press.
 • Tokmak, M. (2016). Sözlü Tarih ve Derinlemesine Görüşme. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, ss. 83-98.
 • Ulusoy, K. (2011). Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve Ve Kahvehane Kültürü. Milli Folklor, 23(80), ss. 159-169.
 • Yow, Valerie, R. (2015). Recording Oral History A Guide fort he Humanities and Social Sciences. Third Edition. Rowman & Littlefield.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Author: Ayşegül Tural
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad346862, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1409 - 1419}, doi = {10.14686/buefad.346862}, title = {Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies}, key = {cite}, author = {Tural, Ayşegül} }
APA Tural, A . (2017). Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1409-1419. DOI: 10.14686/buefad.346862
MLA Tural, A . "Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1409-1419 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/346862>
Chicago Tural, A . "Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1409-1419
RIS TY - JOUR T1 - Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies AU - Ayşegül Tural Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.346862 DO - 10.14686/buefad.346862 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1409 EP - 1419 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.346862 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.346862 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies %A Ayşegül Tural %T Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.346862 %U 10.14686/buefad.346862
ISNAD Tural, Ayşegül . "Prospective Social Studies Teachers’ Attitude towards Oral History Studies". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1409-1419. https://doi.org/10.14686/buefad.346862