Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 507 - 536 2018-06-30

Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature”
Özel Yetenekli Öğrencilerin Çevre Farkındalık ve Duyarlılıkları: “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada”

Yakup AYAYDIN [1] , Duygu ÜN [2] , Burçin ACAR-ŞEŞEN [3] , Seda USTA-GEZER [4] , Sezen CAMCI-ERDOĞAN [5]

117 135

In this study, it was aimed to investigate the effect of the six days nature education which was named TUBİTAK 4004 "Science and Art Explorers in The Nature” and was organized to improve the environmental awareness and sensitivity of the gifted students, on environmental awareness and concerns of the students. 50 seventh-grade gifted students from Istanbul, Aydin and Tekirdağ were participated in this study. The study was conducted as qualitative study and as data collection tools, two questionnaires consisting of seven open-ended questions were used to determine the environmental awareness and concerns of the students. The data was analysed by descriptive analysis method. After the activities carried out during the project period, it has been determined that the awareness and concerns of the students about the environment consciousness and the environment have improved. Students have stated that environmental education is fun, they learn a lot about the environment, living things and ecosystems together by the activities that they made and they are now more sensitive about protecting the environment.

Bu çalışmada, özel yetenekli öğrencilerin çevre farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4004  “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada” adlı altı gün süren doğa eğitimi projesinin, öğrencilerin çevreye yönelik farkındalık ve duyarlılıkları üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul, Aydın ve Tekirdağ illerinden 50 özel yetenekli yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmada, veri toplama aracı olarak öğrencilerin çevre farkındalık ve duyarlıklarını belirlemek amacıyla yedişer açık uçlu sorudan oluşan iki anket kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Proje sürecinde doğa ile ilgili yapılan etkinliklerden sonra öğrencilerin çevre bilincinin, çevreye yönelik farkındalık ve duyarlılıklarının geliştiği tespit edilmiştir. Öğrenciler çevre eğitimlerinin eğlenceli olduğunu, yapılan etkinliklerle birlikte çevre, canlılar ve ekosistem ile ilgili birçok bilgi edindiklerini, çevreyi koruma konusunda artık daha duyarlı olduklarını belirtmişlerdir


 • Aydın, F., Coşkun, M., Kaya, H., & Erdönmez, İ. (2011). Gifted students’ attitudes towards environment: A case study from Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(7), 1876-1883.
 • Bakar, F., & Aydınlı, B. (2012). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konularında tutumlarının belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, 2012, Niğde Üniversitesi.
 • Birinci, N., (2007), Kurum ve kuruluşların ön sözleri, Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı, X-press Baskı, Türkiye.
 • Çağlar, D. (1972). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 5(3), 95 – 110.
 • Clark, B. (1992). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school(4th ed.). New York: Merrill.
 • Budak, B., (2008). İlköğretim kurumlarında çevre eğitiminin yeri ve uygulama çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Erten, S., (2003). 5. sınıf öğrencilerinde “çöplerin azaltılması” bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 94-103.
 • Erten, S., (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
 • Esen, T. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi. Adıyaman.
 • Gould, J. C.,Weeks, V., & Evans, S. (2003). Science starts early. Gifted Child Today, 26(3), 38-42.
 • Hart, P. (2007). Environmental education. In Sandra Abelland Norman Lederman (Eds.). Handbook of research on science education (pp.689-729). New Jersey, USA: Lawrence Erlbaum.
 • Karnes, F. A., & Riley, T. L. (1999). Developing an early passion for science through competitions. Gifted Child Today, 22(3), 35-38.
 • Kopelman, M., Galasso, V. G., & Strom, P. (1977). A model program for the development of creativity in science. Gifted Child Quarterly, 21(1),80-84.
 • IUCN (1970). International working meeting on environmental education in the school curriculum final report. Gland: Switzerland
 • Lovecky, D. V. (1993). The quest formeaning: Counseling issues with gifted children and adolescents. In L. K. Silverman (Ed.), Counseling The Gifted and Talented (pp. 29-47). Denver: LovePublishingCompany.
 • Meador, K. S. (2003). Thinking creatively about science: Suggestions for primary teachers.Gifted Child Today, 26(1), 25-29.
 • Mönks, F. J.,Heller, K. A., & Passow, H. A. (2002). The study of giftedness: Reflections on where weare and where we are going. In K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg& R. F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent(2nd ed.) (pp. 839-863). Oxford: Elsevier.
 • Neal, P., & Palmer, J., (1994). The handbook of environmental education. Routledge, New York, 9870415093149.
 • Ngoi, M., & Vondracek, M. (2004). Working with gifted science students in a public high school environment. Journal of Secondary Gifted Education, 15(4), 141-147.
 • Piechowski, M. M. (1997). Emotional giftedness: Themeasure of intrapersona lintelligence. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of GiftedEducation (2nd ed.) (pp. 366-381). Boston: Allyn& Bacon.
 • Sarıkaya, H. Z., (2007). Kurum ve kuruluşların ön sözleri, Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı, X-press Baskı, Türkiye
 • Sisk, D. (2007). Differentiation for effective instruction in science. Gifted Education International, 23, 32-45.
 • Smutny, J.,& VonFremd, S. E. (2004). Differentiating for the young child. Thous and Oaks: CorwinPress.
 • Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevresel davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 4(2), 90-106.
 • Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevre okuryazarlık bileşenleri açısından karşılaştırmalı incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 28-46. Şimşekli, Y., (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-92.
 • Taylor, N., Littledyke, M., Eames, C., & Coll, R. K., (2009). An international perspective on the development of environmental education. Environmental Education in Context, Sense Publishers, TheNetherlands, 9789087909611.
 • Uğulu, İ. (2013). Üstün zekalı/yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Buca EğitimFakültesi Dergisi, 35, 1-14.
 • Uğulu, İ., Akkaya, Z., & Erkol, S. (2013). An investigation on environmental attitudes of gifted students and the assessments in terms of some demographic variables. E-Journal of New World Sciences Academy. NWSA-EducationSciences, 8(4), 400-410. DOI: 10.12739/NWSA.2013.8.4.1C0595.
 • Zeleny, L. C., & Schultz, W., (2000). Promoting environmentalism, Journal of Social Issues, 56 (3), 365-371.
 • Winocur, S. L.,& Maurer, P. A. (1991). Critical thinking and gifted students: Using impact to improve teaching and learning. In N. Colangelo& G. Davis (Eds.), Handbook of Gifted Education(pp. 308–317). Boston: Allyn& Bacon.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5710-4626
Yazar: Yakup AYAYDIN
Kurum: İTO Bilim ve Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3937-7759
Yazar: Duygu ÜN
Kurum: İTO Bilim ve Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1585-0441
Yazar: Burçin ACAR-ŞEŞEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7505-0024
Yazar: Seda USTA-GEZER
Kurum: İstanbul Üniveristesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5059-9168
Yazar: Sezen CAMCI-ERDOĞAN
Kurum: İstanbul Üniveristesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { buefad379723, journal = {Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {507 - 536}, doi = {10.14686/buefad.379723}, title = {Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature”}, key = {cite}, author = {AYAYDIN, Yakup and CAMCI-ERDOĞAN, Sezen and USTA-GEZER, Seda and ÜN, Duygu and ACAR-ŞEŞEN, Burçin} }
APA AYAYDIN, Y , ÜN, D , ACAR-ŞEŞEN, B , USTA-GEZER, S , CAMCI-ERDOĞAN, S . (2018). Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 507-536. DOI: 10.14686/buefad.379723
MLA AYAYDIN, Y , ÜN, D , ACAR-ŞEŞEN, B , USTA-GEZER, S , CAMCI-ERDOĞAN, S . "Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature”". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 507-536 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/37886/379723>
Chicago AYAYDIN, Y , ÜN, D , ACAR-ŞEŞEN, B , USTA-GEZER, S , CAMCI-ERDOĞAN, S . "Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature”". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 507-536
RIS TY - JOUR T1 - Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature” AU - Yakup AYAYDIN , Duygu ÜN , Burçin ACAR-ŞEŞEN , Seda USTA-GEZER , Sezen CAMCI-ERDOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.379723 DO - 10.14686/buefad.379723 T2 - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 536 VL - 7 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.379723 UR - http://dx.doi.org/10.14686/buefad.379723 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature” %A Yakup AYAYDIN , Duygu ÜN , Burçin ACAR-ŞEŞEN , Seda USTA-GEZER , Sezen CAMCI-ERDOĞAN %T Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature” %D 2018 %J Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1308-7177 %V 7 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.379723 %U 10.14686/buefad.379723
ISNAD AYAYDIN, Yakup , ÜN, Duygu , ACAR-ŞEŞEN, Burçin , USTA-GEZER, Seda , CAMCI-ERDOĞAN, Sezen . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Çevre Farkındalık ve Duyarlılıkları: “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada”". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (Haziran 2018): 507-536. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.379723