Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları


BATMAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1. Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı  amaçlamaktadır.

2. Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli  bir dergidir.

3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça, Farsça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

4. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak  üzere gönderilmiş olmamalıdır.

5. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca  bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.

6. Yayımlanması istenen yazılar, http://dergipark.gov.tr/buiif adresinden kullanıcı adı ve şifre girilip sisteme yüklenilerek ve batmanislamdergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçilerek gönderilmedir. Ayrıca web sayfası üzerinde yer alan yazar/çevirmen iletişim formu ve makale bilgi ve yazar iletişim formunun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir.

7. Gönderilen yazılar öncelikle şekil ve içerik  açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen  yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

8. Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuzdur.

9. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı üç hakeme gönderilir. Yazının gönderildiği her üç hakemden olumlu rapor gelmesi durumunda yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin  olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı  yayımlanmaz. İki hakem olumlu bir hakem olumsuz görüş belirtirse yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu  tarafından verilir.

10. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı. Gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.

11. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda  en  geç  üç  ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

12. Sayı hakemlerinin  isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

13. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.

14. Yayımlanan  makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait makalenin  bulunduğu dergiden iki adet gönderilir.

15. Yayımlanan  çalışmanın bilimsel ve hukuki  her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.

16. Yayımlanmak  üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne aittir.

17. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Batman Üniversitesi İslami İlimler  Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na  aittir.

Yazım  İlke ve Kuralları

1. Çalışmalarda  TDV  İslam  Ansiklopedisi'nin  (DİA)  imlâ  kaideleri  esas  alınır.  Dipnot kullanımında yararlanılan kaynaklar ilk geçtiği yerde tam künyesi ile sonraki yerlerde ise uygun biçimde kısaltılarak verilmeli ve ayrıca çalışmanın  sonuna  kaynak  gösterimine  uygun  olarak kaynakça  eklenmelidir.

2. Yazılar MS Word programında A4 boyutunda  editöre ulaştırılır. Sayfa ölçüsü, yazı  karakteri, satır aralığı ve paragraf aralığı şu şekilde olmalıdır: Üst: 5.4 cm; Sol: 4,5  cm; Alt: 5,4 cm; Sağ: 4.5 cm; Karakter: Palatino Linotype (Ana metin: 10; dipnot: 8  punto); Satır aralığı: Tam, Değer: 14 nk;  Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk;  Arapça metinlerde Traditional Arabic yazı tipi kullanılmalıdır.

3. Her makalenin  başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı,  özetler Türkçe “Öz”   İngilizce  “Abstract”  başlığı ile  100–150 kelimeyi  geçmeyecek  şekilde  ve 7 punto  Verdana ile yazılmalı; makalenin  ismi de Türkçe ve İngilizce  olarak yazılmalıdır.  Ayrıca 5–6  kelimeyi  geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Makale ile birlikte derginin web sayfasındaki (http://dergipark.gov.tr/buiif) yazar/çevirmen iletişim formu  da e-postaya eklenmelidir.

5. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon  yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı  eklenmelidir.  Ayrıca  kitap  tanıtım  ve  değerlendirmelerine  kitap  kapak  resmi  JPEG formatında  eklenmelidir.

6. Dergiye  gönderilen  yazıların hacmi kaynakça  ve  dipnotlarla  birlikte  10000  kelimeyi geçmemelidir.

7. Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12 cm  ebadını taşmaması gerekir.

8. Kaynakça  yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

9. Dipnotlar  sayfa  altında  sıralı numara  sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

a) Kitap  (yayımlanmış  eser): Yazar -yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), (çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın  adı soyadı), baskı yeri: yayınevi,  (varsa) kaçıncı baskı olduğu,  tarihi,  cildi, sayfası.

b) Tek yazarlı: Halil İbrahim Bulut, Şîa’da Usulî Farklılaşma Süreci ve Şeyh Müfîd, İstanbul: Yeni Akademi Yay., 2005, s. 15. 

c) Çok yazarlı: İsmail E. Erunsal v.dğr., İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu  -  1, İstanbul:  İSAM Yay., 2008, s. 52.

d)  Çeviri:  Francis  Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu  Yay., 1990, s. 21.

e) Tez örnek: İsmail Akyüz, Türkiye’de Muhafazakâr Yardım Kuruluşları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008, s. 45.

f)  Yazma  eser:  Yazar  adı,  eser  adı  (italik),  kütüphanesi,  varsa  kütüphane  bölümü,  kayıt numarası, varak numarası. Örnek: Neccarzade Rızâeddin Mustafa b. Ali en-Nakşbendî, Risâle fi beyâni'l-i'tikâdât ve'l -ahlâk ve'l-amel, Süleymaniye Ktp., A. Tekelioğlu, nr. 85, vr.  19

g) Makale: Yazar adı soyadı, makale  adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı soyadı, baskı yeri: yayınevi, tarihi, cildi, sayısı, sayfası. (Kaynakçada makalenin geçtiği sayfa aralığı)

h) Telif makale örnek: Sedat Baran, “Molla Sadra’da Cebr ve İhtiyar Problemi”, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: 2, sayı: 2, s. 93.

i) Çeviri makale  örnek: Fritz Mei er, “Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu”, çev. Ramazan Muslu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik  Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 13, s. 443.

j) Yayımlanmış  sempozyum  bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin kaynak  gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

k) Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynak  için; yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin  kısa adı,  birden çok  cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır. Örnek: Gazzâlî, İhyâu  ulûmi’d-dîn, II, 21.

l) Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin  baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı   Türkçesi ile yazılan  eser adlarının her  kelimesinin  baş harfleri büyük olmalıdır. Birden  çok  yazarı  ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır. 

m) Ayetler italik  karakterle yazılmalı, referansı  (sûre adı sûre no/âyet no) sırasına göre verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10.

n) Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi  kullanılmalıdır. Örnek: Buharî, “İman”,  1.

o)  İnternet  kaynaklarında  yararlanıldığı  tarih  belirtilmelidir. 

Örnek: http://web.batman. edu.tr/~sbaran/Rapor.pdf (01.02.2011).

p)  Dipnot  referans  numaraları  noktalama  işaretlerinden  sonra  konulmalıdır. (Örnek:   Yazar 1932’de İstanbul’da doğdu).

q)   Kaynak  gösteriminde APA (American Psychological Association/ Amerikan Psikoloji Derneği)  kuralları  tercih  edilmişse,  kaynakça  da  ona  uygun  olmalıdır.  Detaylı  bilgi  için APA’nın web sitesine (http://www.apastyle.org) bakılabilir.