Yıl 2018, Cilt , Sayı 157, Sayfalar 59 - 74 2018-12-15

Üst Kretase Zagros tebeşirli kireçtaşının (Kometan Formasyonu) jeolojisi ve eleştirel değerlendirmesi (Süleymaniye, KD Irak)
Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq

Kamal Haji KARIM [1] , Sherzad Tofeeq AL-BARZINJY [2] , Polla Azad KHANAQA [3]

89 138

Tebeşirli kireçtaşları (Kometan Formasyonu) Geç Türoniyen – Orta Kampaniyen yaşlı olup, Kuzeydoğu Irak’ta, Süleymaniye bölgesindeki Yüksek, İmbrike ve Bindirme Zonlarında yüzeylemektedir. Bu kireçtaşları yanal olarak, Kuzeybatı ve Batı Irak’a doğru sırasıyla Bekhme ve Mushurah formasyonlarına geçmekte olup, resifal eşdeğerleri ise Orta Irak’taki petrol sahalarının altında yer almaktadır. Stratigrafik olarak üstteki Shiranish Formasyonu (Orta-Geç Kampaniyen) ile alttaki Gulneri Formasyonu (Geç Senomaniyen-Erken Türoniyen) arasında yer almaktadır. 40-120 metre arası bir kalınlığa sahip olan birim pelajik ortamda çökelmiştir. Önceki bütün çalışmalarda, tabaka yüzeyleri üzerinde veya yakınında yoğun çört nodülleri ve stilolitlerin olduğu, tabaka düzlemleri belirgin ve ince taneli derin deniz fasiyesindeki kireçtaşları olarak tanımlanmıştır. Fosil kayıtlarında yalnızca nannofosil ve planktik formlar ile az miktardaki bentik foraminiferlere rastlanır. Bütün bunların aksine, son zamanlarda yapılan bir çalışmada yukarıdaki tüm özellikler reddedilmiş ve litoloji, bol miktarda Thalassinoides iz fosili içeren masif, homojen bir kireçtaşı olarak değiştirilmiştir. Buna ilaveten tabakalanma yüzeylerinin aslında gerçek tabakalanma olmadığı (yalancı tabakalanma); depolanma ile değil, stilolitleşme ile meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma Kretase yaşlı tebeşirli kireçtaşlarının jeolojisine ilişkin bilgileri güncelleme ve eleştirel bir değerlendirme üzerine odaklanmakta; yukarıda belirtilen tüm fikirlerin karşılaştırılmasına ek olarak yeni fikirleri de tanıştırmayı amaçlamaktadır. Önceki yazarların belirttiği Thalassinoides, masiflik ve yalancı tabakalanma özellikleri tartışılmış ve bulunmayışları arazi ve laboratuvar çalışmaları ile teyit edilmiş ve doğrulanmıştır. Ayrıca masiflik durumu reddedilmiş ve tabaka düzlemlerinin belirginliği (nispeten ince tabakalı) bütün kesitlerde formasyonun temel bir özelliği olarak ortaya konmuştur. Bu çalışma ayrıca çört nodülleri ve çört tabakalarının; biyotürbasyon, kırıntılı malzeme, derecelenme, laminasyon ve renk değişiminin yokluğuna bağlı olarak iz fosiller ile bir ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Öte yandan Kometan Formasyonunun Zagros önülke (foreland) havzasında depolanması fikri reddedilmekte; ofiyolit üzerlemesi ve önülke oluşumu öncesinde Neotetis Denizi’nin (ya da okyanusu) kıtasal kenarında depolandığı fikri kabul edilmektedir. 

The chalky limestone (Kometan Formation) is aged Late Turonian–Middle Campanian and cropping out in the High, Imbricate and Thrust Zones of northeastern Iraq, Sulaimani area. It laterally changes to Bekhme and Mushurah formations toward northwest and west Iraq respectively and its reefal equivalents  occurs too in subsurface of Central Iraq in the oil fields. Stratigraphically, it is located between Shiranish Formation (Middle-Late Campanian), at the top, and Gulneri Formation (Late Cenomanian-Early Turonian) at its base. It has the thickness of about 40-120 meter and deposited in pelagic realm. All previous studies have defined it as well bedded and fine grain limestone of deep marine facies with concentration of chert nodules and stylolites on or near bedding surfaces. The only recorded fossils are nannofossils, planktonic forms and rare benthonic forams. On the contrary, a most recent study has declined all the above features and changed lithology to massive, homogenous limestone with abundant Thalassinoides trace fossils. It additionally concluded that the bedding surfaces are not true bedding (pseudo-bedding) and formed by stylolization not by deposition. The present study is focusing on update the geology of the Cretaceous chalky limestone and critical review in addition to comparison of all the above ideas and introducing new ones. The features of the Thalassinoides, massiveness and pseudo-bedding of previous authors discussed and their absence confirmed and justified by field and laboratory works.  Moreover, the massiveness is refused and well bedding (relatively has thin beds) is proved as an intrinsic characteristic of the formation in all section. The study also shows absence of relation of the chert nodules and chert bedding with traces fossils due to absence of bioturbation, detrital clasts, bioclasts, sorting, lamination and color change. Moreover, the idea of deposition of Kometan Formation in Zagros Foreland basin refused and assumed as deposition of continental margin of Neo-Tethys Sea (or ocean) before ophiolitic obduction and foreland generation.

 • Al-Ameri, T.K. 2011. Khasib and Tannuma oil sources, East Baghdad oil field, Iraq, Marine and Petroleum Geology, 28(4): 880-894.
 • Alavi, M. 2004. Regional Stratigraphy of the Zagros Fold- Thrust Belt of Iran and Its Proforeland Evolution, American Journal of Science, 304: 1-20.
 • Al-Badrani, O.A., Karim, K.H., Ismail, K.M. 2012.
 • Nannofossils biozones of contact between Kometan and Shiranish Formations, Chaqchaq Valley, Sulaimanyia, NE- Iraq. Iraqi Bulletin of Geology and Mining, 8(1): 19-29.
 • Al-Barzinjy, S.T. 2008. Origin of chert nodules in Kometan Formation from Dokan area, Northeast Iraq. Iraqi Bulletin of Geology and Mining, 4(1): 95-104.
 • Al-Hakari, S.H.S. 2011. Geometric Analysis and Structural Evolution of NW Sulaimani Area, North Region, Iraq. Unpublished PhD Thesis, University of Sulaimani, 309p.
 • Alhamdani, A.M. 2015. Pseudo-bedding and burrow silicification in the Kometan Formation of the Dokan area, Northeastern Iraq. Arab J Geosci, 8:325-333.
 • Ali, S. A., Ismail, S.A., Nutman, A. P., Bennett, V. C., Jones, B. G., Buckman, S. 2016. The intra-oceanic Cretaceous (—108 Ma) Rata-Rash arc fragment in the North segment of Iraqi Zagros suture zone: Implications for Neo-Tethys evolution and closure, Lithos 260: 154-163.
 • Al-Khafaf, A. O. 2014. Biostratigraphic contribution to the differentiation of the Lower-Middle Cretaceous units in the Imbricated Zone of Sulaimani Governorate, North Region, NE Iraq, PhD thesis, University of Sulaimani, 230p.
 • Al-Qayim, B.2012.ForelandBasin System oftheNortheastern Arabian Margin, North Region, Iraq ; Impact on Oil Accumulations, EAGE Workshop on Iraq, Hydrocarbon Exploration & Field Development, IR0 3 ,I stanbul,Turkey, (earthdoc .eage.org/publication/-download/?publication=58878).
 • Al-Qayim, B., Omer, A., Koyi, H. 2012. Tectonostratigraphic overview of the Zagros Suture Zone, North Region, Northeast Iraq, GeoArabia, 17(4): 109¬156.
 • Arthur, M.A., Bottjer, D.J., Dean, W.E., Hattin, D.E., Kauffman, E.G., Pratt, L.M., Scholle, P.A. 1986. Rhythmic bedding in Upper Cretaceous pelagic carbonate sequences: Varying sedimentary response to climatic forcing. Geology, 14 (2): 153-156
 • Baziany, M.M. 2014. Depositional Systems and Sedimentary Basin Analysis of the Qulqula Radiolarian Formation of the Zagros Suture Zone, Sulaimani Area, Iraqi North Region. PhD Thesis, College of Science, University of Sulaimani, 200p. Bellen, R.C.V, Dunnington, H.V, Wetzel, R., Morton, D.
 • 1959. Lexique Stratigraphique, Interntional. Asie, Iraq, Vol. 3c. 10a, 333p.
 • Bromley, R. G. 1967. Some observations on burrows of Thalassinidean Crustacea in chalk hardgrounds. Geological Society of London Quarterly Journal, 123:157-182.
 • Bromley, R.G., Ekdale, A. A. 1984. Trace fossil preservation in flint in the European chalk, Journal of Paleontology, 58( 2): 298-311.
 • Buday, T. 1980. The Regional Geology of Iraq, Volume 1: Stratigraphy and Paleogeography, Kassab II.M and Jassim SZ. (Eds.), GEOSURV, Baghdad, Iraq, 445p.
 • Ghafor, I.M., Karim, K.H., Baziany, M.M. 2012. Age determination and origin of crenulated limestone in the eastern part of Sulaimaiyah Governorate, North Region, NE-Iraq. Iraqi Bulletin of geology and Mining, 8 (2):21-30.
 • Ghanem, H., Kuss, J. 2013. Stratigraphic control of the Aptian-Early Turonian sequences of the Levant Platform, Coastal Range, northwest Syria, GeoArabia, Gulf PetroLink, Bahrain, 18(4): 85¬132.
 • Giannetti, A., Monaco, P, Caracuel, J.E., Soria, J.M., Yebenes, A. 2007. Functional morphology and ethology of decapod crustaceans gathered by Thalassinoides branched burrows in Mesozoic shallow water environments.3rd Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans - Museo di Storia Naturale di Milano, Volume 35, Fascicolo 2.
 • Hadavi, F., Moghaddam, M. N. 2011. Calcareous nannofossils from chalky limestone of upper Abderaz Formation and lower part of Abtalkh Formation in the Kopet-Dogh range NE Iran, Arabian Journal of Geosciences 4(7): 1041-1049.
 • Jassim, S.Z., Goff, J.C. 2006. Geology of Iraq. Dolin, Prague and Moravian Museum, Berno. 341pp.
 • Karim, K.H. 2004. Basin analysis of Tanjero Formation in Sulaimaniya area, NE-Iraq, PhD thesis, University of Sulaimani, 135p.
 • Karim, K. H. 2013. New geologic setting of the Bekhme Formation. Journal of Zankoy Sulamani (JZS), 15 (3): 23-38.
 • Karim, K.H., Surdashy, A.M. 2005. Tectonic and depositional history of Upper Cretaceous Tanjero Formation in Sulaiumanyia area, NE-Iraq. Journal of Zankoy Sulaimani, 8(1):1-20.
 • Karim KH, Lawa FA., Ameen, BM. 2001. Upper Cretaceous Glauconite filled boring from Dokan area. North Region (NE-Iraq), North Acadimician Journal (KAJ) 1 (1): 1-10.
 • Karim, K.H., Ismail, K. M., Ameen, B.M. 2008.
 • Lithostratigraphic study of the Contact between Kometan and Shiranish Formations (Upper Cretaceous) from Sulaimani Governorate, North Region, NE-Iraq. Iraqi Bulletin of Geology and Mining 4 (2): 16 -27.
 • Karim, K.H., Al-Hamadani, R.K., Ahmad, S.H. 2012.
 • Relations between deep and shallow stratigraphic units of the Northern Iraq during Cretaceous. Iranian Journal of Earth Sciences, Islamic Azad University, Mashhad Branch, 4(2): 93-103.
 • Karim, K.H., Salih, A.O., Ahmad, S.H. 2013. Stratigraphic Analysis of Azmir-Goizha anticline by Nannofossils. Journal of Zankoy Sulamani (JZS), 15 (2):103-124.
 • Karim, K.H., Al-Khafaf, A.O., Sharbazheri, K.I. 2016.
 • Critical analysis of the type section of the Balambo Formation (Valanganian-Turonian), Sirwan valley, North Region, NE-Iraq, Journal of Zankoy Sulaimani - Part A, special issue.
 • Karim, K.H., Koyi, H., Baziany, M.M., Hessami, K. 2011.
 • Significance of angular unconformities between Cretaceous and Tertiary strata in the northwestern segment of the Zagros fold-thrust belt, North Region, NE- Iraq. Geological Magazine, Cambridge University Press, 148 (5-6):925-939.
 • Kennedy, W. J. 1967. Burrows and surface traces from the Lower Chalk of Southern England. Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology, London. 15 (3):127-166.
 • Lawa, F.A., Gharib, H. 2010. Cretaceous Sequence Stratigraphy of Western Zagros Outcrops from North Region, N. Iraq. AAPG GEO 2010 Middle East Geosciences Conference & Exhibition March 7-10, 2010-Manama, Bahrain (only abstract available).
 • Lawa, F.A., Koyi, H., Ibrahim, A. 2013. Tectono- stratigraphic evolution of the NW segment of the Zagros fold-thrust Belt, North, NE Iraq. Journal of Petroleum Geology 36 (1): 75-96.
 • McCall,1982. Animal-Sediment Relations: The Biogenic Alteration of Sediments. Springer Science & Business Media, Nov 11 - Science - 336 p.
 • Mehmandosti, E. A., Adabi, M. H. 2008. Microfacies and geochemistry of the Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, S.W. Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 33: 267-277.
 • Mortimore, R.N., Wood, C.J., Gallois, R.W. 2001. British Upper Cretaceous Stratigraphy, Geological Conservation Review Series, No. 23, Joint Nature Conservation Committee, Peterborough, 558 pages, see: http://www.jncc.gov.uk/page-2969.
 • Mülayim, O., Mancini, E., Çemen, I., Yılmaz, I. Ö. 2015.
 • Upper Cenomanian-Lower Campanian Derdere and Karababa formations in the Çemberlitaş oil field, southeastern Turkey: their micro facies analyses, depositional environments, and sequence stratigraphy, Turkish Journal of Earth Sciences, 24: 1-17.
 • Myrow, P.M. 1995. Thalassinoides and the Enigma of Early Paleozoic Open-Framework Burrow Systems. PALAIOS, 10: 58-74.
 • Omar, A.A., Lawa, F.A., Sulaiman, S.H. 2015.
 • Tectonostratigraphic and structural imprints from balanced sections across north-western Zagros fold-thrust belt, North Region, NE Iraq. Arab J Geosci. 8 (10):8107-8129
 • Pak, R., Pemberton, S.G. 2003. Ichnology of the Yeoman Formation; in Summary of Investigations, Volume 1, Saskatchewan Geological Survey.
 • Razin, P Taati, F., van Buchem, F.S.P. 2010. An outcrop reference model for the Arabian Plate platform margins (Sarvak Formation) in the High Zagros, SW Iran: Sequence stratigraphy of Cenomanian- Turonian carbonate. Geological Society, London, Special Publications, 329: 187-218
 • Sarı, B., Özer, S. 2002. Upper Cretaceous stratigraphy of the Beydagları carbonate platform, Korkuteli area (Western Taurides, Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences 11: 39-59.
 • Sarı, B., Steuber, T., Özer, S. 2004. First record of Upper Turonian rudists (Mollusca, Hippuritoidea) in the Bey Dağları carbonate platform, Western Taurides (Turkey): taxonomy and strontium isotope stratigraphy of Vaccinites praegiganteus (Toucas, 1904). Cretaceous Research, 25: 235-248.
 • Sieveking, G. de G., Hart, M. B. 2011.The Scientific Study of Flint and Chert: Proceedings of the Fourth International Flint Symposium, Cambridge University Press, 306pp.
 • Sissakian, V.K. 2000. Geological map of Iraq. Sheets No.1, scale 1:1 000 000, 3rd edit., GEOSURV, Baghdad, Iraq.
 • Stevens, T., Paull, C.K., Ussler W.I.I., McGannn, M., Buylaert. J.P., Lundsten, E. 2014. The timing of sediment transport down Monterey Submarine Canyon, offshore California. Geological Society of America. Bulletin, 126(1-2): 103-121.
 • Taha, Z. 2008. Sedimentology of Late Cretaceous Formation from North Region, NE-Iraq, Unpublished, M.Sc thesis, University of Suilaimani.150 pp.
 • Taha, Z.A., Karim, K.H. 2009. Tectonical history of Arabian platform during Late Cretaceous An example from North region, NE Iraq. Iranian Journal of Earth Sciences, 1(1): 1-14.
 • Walness, H.R. 1979. Limestone response to stress: Pressure solution and dolomitization. Journal of Sedimentary Petrology, 49(2): 436 - 462.
 • Wangen, M. 2010. Physical principles of sedimentary basin analysis, Cambridge University Press.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-0685-3103
Yazar: Kamal Haji KARIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Department Geology, College of Science, University of Sulaimani, New camp, Siulaimani city, Iraq
Ülke: Iraq


Orcid: orcid.org/0000-0002-8010-1551
Yazar: Sherzad Tofeeq AL-BARZINJY
Kurum: Department Geology, College of Science, University of Sulaimani, New camp, Siulaimani city, Iraq
Ülke: Iraq


Orcid: orcid.org/0000-0003-1045-8720
Yazar: Polla Azad KHANAQA
Kurum: Institution for Strategic Studies and Scientific Research, Qrga, Sulaimani city, Iraq
Ülke: Iraq


Bibtex @araştırma makalesi { bulletinofmre428342, journal = {Maden Tetkik ve Arama Dergisi}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2018}, volume = {}, pages = {59 - 74}, doi = {10.19111/bulletinofmre.428342}, title = {Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq}, key = {cite}, author = {AL-BARZINJY, Sherzad Tofeeq and KHANAQA, Polla Azad and KARIM, Kamal Haji} }
APA KARIM, K , AL-BARZINJY, S , KHANAQA, P . (2018). Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, (157), 59-74. DOI: 10.19111/bulletinofmre.428342
MLA KARIM, K , AL-BARZINJY, S , KHANAQA, P . "Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq". Maden Tetkik ve Arama Dergisi (2018): 59-74 <http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/33397/428342>
Chicago KARIM, K , AL-BARZINJY, S , KHANAQA, P . "Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq". Maden Tetkik ve Arama Dergisi (2018): 59-74
RIS TY - JOUR T1 - Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq AU - Kamal Haji KARIM , Sherzad Tofeeq AL-BARZINJY , Polla Azad KHANAQA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19111/bulletinofmre.428342 DO - 10.19111/bulletinofmre.428342 T2 - Maden Tetkik ve Arama Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 74 VL - IS - 157 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bulletinofmre.428342 UR - http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.428342 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq %A Kamal Haji KARIM , Sherzad Tofeeq AL-BARZINJY , Polla Azad KHANAQA %T Geology and critical review of the Upper Cretaceous Zagros chalky limestone (Kometan Formation) from Sulaimani Governorate, Northeastern Iraq %D 2018 %J Maden Tetkik ve Arama Dergisi %P 0026-4563-2651-3048 %V %N 157 %R doi: 10.19111/bulletinofmre.428342 %U 10.19111/bulletinofmre.428342
ISNAD KARIM, Kamal Haji , AL-BARZINJY, Sherzad Tofeeq , KHANAQA, Polla Azad . "Üst Kretase Zagros tebeşirli kireçtaşının (Kometan Formasyonu) jeolojisi ve eleştirel değerlendirmesi (Süleymaniye, KD Irak)". Maden Tetkik ve Arama Dergisi / 157 (Aralık 2018): 59-74. http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.428342