Yıl 1990, Cilt 111, Sayı 111, Sayfalar 1 - 11 1990-04-01

SİVAS-ERZİNCAN TERSİYER HAVZASININ JEOLOJİSİ
Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin

H.Tahsin AKTİMUR [1] , M.Ender TEKİRLİ [2] , M.Emin YURDAKUL [3]

121 499

Doğu Anadolu'da, Sivas-Erzincan arasında yer alan Tersiyer havzası çok karmaşık sedimanter ve tektonik özellikler sunmaktadır. Havzanın güneyinde Munzur kireçtaşı, kuzeybatısında Karaçayır formasyonu yer almaktadır. Bölgeye Alt KampaniyenAlt Mestrihtiyen aralığında Refahiye ofiyolitli karışığı yerleşmiştir. Ofiyolitli karışık Üst Mestrihtiyen yaşlı karbonatlı sığ deniz çökelleri tarafından uyumsuzlukla örtülür. Bu karbonatlar Paleosen-Eosen yaşlı olistostromal filiş özelliğindeki derin deniz çökellerine geçer. Oligo-Miyosen ve Alt-Orta Miyosen yaşh kırıntılılar ve karbonatlar daha yaşh birimleri uyumsuz olarak örtmektedir. Söz konusu kırıntılılar ve karbonatlar denizel, lagüner ve karasal ortam koşullarında çökelmiş olup. bölgede bu ortam koşullan birbirleriyle yanal ve düşey yönde geçişlidir. Üst Miyosen yaşh evaporitli kırıntılılar, alttaki birimleri uyumsuz olarak örtmektedir. Pliyo-Kuvaterner ise karasal çökellerle temsil edilmiştir. Bölgeye Alt Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen aralığında yerleşmiş olan ofiyolitli karışığın yatay hareketleri kesintili olarak birkaç kez tekrarlanmıştır. Refahiye ofiyolitli karışığının ikinci kez yatay hareket etmesi (aktarılması) sonucu, Eosen yaşh Gülandere formasyonunun büyük bir kısmının kayarak kuzey-güney yönde kendi içerisine sürüklenmesine, bir kısmının da ofiyolitli karışık içerisine alınmasına neden olmuştur. Ofiyolitli karışığın üçüncü kez yatay hareket etmesi sonucu Refahiye ofiyolitli karışığı üzerindeki Üst Mestrihtiyen-Paleosen-Eosen yaşlı birimlerle birlikte OligoMiyosen ve Alt-Orta Miyosen yaşh çökellere bindirerek doğu-batı gidişli devrik kıvrımlar oluşmuştur. Neotektonik dönemde doğrultu atımlı Tecer ve Düzyayla fayları meydana gelmiştir.

The Tertiary basin situated between Sivas and Erzincan in Eastern Anatolia display complex sedimentary and tectonic features. Munzur limestones lie to the south of the basin whereas, in the northwest lies the Karaçayır formation. Intrusion of the Refahiye ophiolitic complex took place between Lower Campanian-Lower Maastrichtian and are overlain unconformably by Upper Maastrichtian aged neritic carbonate sediments. These carbonates conformably pass into Paleocene- Eocene aged deep-sea sediments with olistostromal flysch characteristics. Oligo-Miocene and Lower-Middle Miocene aged elastics and carbonates unconformably cover the older units. Afore said elastics and carbonates were deposited in marine, lagunar and continental environmental conditions and the environs in the region are transitional laterally and vertically with each other. Upper Miocene aged evaporitic elastics unconformably cover the lower units. Plio-Quatemary is represented by continental deposits. Lateral movement of the Refahiye ophiolitic complex intruded in the region between Lower Campanian-Lower Maastrichtian took place intermittently and repeated few times with interruptions. As a result of lateral movement (transfer) of the Refahiye ophiolitic complex, a large pan of the Eocene aged Gülandere formation was thrusted over itself in north-south direction and pan of it was enclosed by the ophiolitic complex lower beds were thrusted over the Oligo- Miocene and Lower-Middle Miocene aged units, thus forming overturned folds with East-West strike. During Neotectonic period strike-slip faults of Tecer and Düzyayla were formed.

 • Akkuş, M.F., 1964, Sivas ili ile Zara ilçesi hudutları arasında kalan bölgenin jeolojisi: MTA Rep., 4039 (unpublished), Ankara.
 • Aktimur, H.T., 1986, Erzincan, Refahiye ve Kemah dolayının jeolojisi: MTA Rep., 7932 (unpublished) .Ankara.
 • ,1988 a, l:100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları serisi, Sivas-F24 paftası: MTA Publ., Ankara.
 • , 1988 b, l: 100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları serisi, Divriği-F26 paftası: MTA Publ., Ankara.
 • ; Atalay, Z.; Ateş, Ş.; Tekirli, M.E. and Yurdakul, M.E., 1988, Munzurdağı ile Çavuşdağı arasının jeolojisi: MTA Rep., 8320 (unpublished), Ankara.
 • Arpat, E., 1964, Gürlevik dağı bölgesinin ve kuzeyinin genel jeolojisi ve petrol imkanları: MTA Rep., 4180 (unpublished), Ankara.
 • and Tütüncü, K., 1978, Gürlevik ve Tecer dağları yöresinde serpantinit yerleşimi sorunu: Türkiye Jeol. Kur. 32. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 56-57, Ankara.
 • Baykal, F., 1953, Çimen ve Munzur dağları mıntıkasında jeolojik etütler: MTA Rep., 2056 (unpublished), Ankara. 1966, 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (Sivas): MTA Publ., Ankara.
 • Blumenthal, M., 1937, Kangal ile Divrik arasındaki mıntıkanın başlıca jeolojik hatları (Sivas vilayeti): MTA Rep., 568, (unpublished) Ankara.
 • Bulut, İ.C., 1965,İ 38c3 haritası detay jeolojisi ve petrol imkanları: MTA Rep., 4449 (unpublished), Ankara.
 • Demirmen, F., 1965, Sincan bölgesi (Zara-Divriği) genel jeolojisi: MTA Rep., 4127 (unpublished), Ankara.
 • Gökçen, S.L, 1976, Erzincan-Refahiye bölgesi sedimanter jeolojisi, 111. Olistostrom ve türbidit fasiyesleri kil mineralojisi: Yerbilimleri Bull., 2,2, 242-254. Ankara.
 • İnan, S. and İnan, N., 1988, Fasiyes özelliklerine göre Tecer kireçtaşı formasyonunun (Sivas) yapısı hakkında bir yorum: 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özleri, 45, Ankara.
 • Koşal, C, 1970, Divriği A-B kafa demir yataklarının sondajlı aramalar jeolojik raporu. MTA Rep., 4304 (unpublished), Ankara.
 • Kurtman, F., 1973, Sivas-Hafik-Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı: MTA Bull., 80, 1-32, Ankara.
 • Norman. T. 1964. Celali (Hafik) bölgesi genel jeolojisi: MTA Rep., 4114 (unpublished). Ankara.
 • Okay. A.C. 1952, Sivas 62/1 paftası lövesi raporu: MTA Rep.. 1995 (unpublished). Ankara.
 • Özgül, N.. 1981. Munzur dağlarının jeolojisi: MTA Rep.. 6995 (unpublished). Ankara.
 • Pisoni, C., 1965, Sivas İ 38c1 ve c4 paftasının jeolojisi ve petrol imkanları: MTA Rep., 3442 (unpublished), Ankara.
 • Sestini, J., 1968, Sivas-Zara-Beypınarı, Bozbel, Gürlevik dağları sahasının jeolojisi ve ekonomik durumu: MTA Rep., 4045 (unpublished), Ankara.
 • Şaroğlu, F.;Emre, Ö. and Boray, A., 1987, Türkiye'nin diri fayları ve depremsellikleri: MTA Rep., 8214 (unpublished), Ankara.
 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye neotektoniğinin esasları: Türkiye Jeol. Kur. Konferans serisi no. 2,40, Ankara.
 • Tatar, Y., 1974, Refahiye (Erzincan) güneydoğusunun Conur köyü yöresinin jeolojisi: MTA Rep., 5120 (unpublished), Ankara.
 • Tütüncü, K. and Aktimur, H.T., 1988, 1:100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Hantaları serisi, Divriği-F 25 paftası. MTA Publ., Ankara.
 • Yılmaz, A., 1981, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitli karışığın iç yapısı ve yerleşme yaşı: Türkiye Jeol. Kur. Bull., 24/1, 31-36, Ankara.
 • , 1985, Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur dağları arasının temel jeoloji özellikleri ve yapısal evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bull., 28/2, 79-92, Ankara.
 • ; Okay, A. and Bilgiç, T., 1985, Yukarı Kelkit Çayı yöresi ve güneyinin temel jeoloji özellikleri ve sonuçları: MTA Rep., 7777 (unpublished), Ankara.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: H.Tahsin AKTİMUR

Yazar: M.Ender TEKİRLİ

Yazar: M.Emin YURDAKUL

Bibtex @araştırma makalesi { bulletinofmre52278, journal = {Maden Tetkik ve Arama Dergisi}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1990}, volume = {111}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin}, key = {cite}, author = {TEKİRLİ, M.Ender and YURDAKUL, M.Emin and AKTİMUR, H.Tahsin} }
APA AKTİMUR, H , TEKİRLİ, M , YURDAKUL, M . (1990). Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 111 (111), 1-11. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/3930/52278
MLA AKTİMUR, H , TEKİRLİ, M , YURDAKUL, M . "Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 (1990): 1-11 <http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/3930/52278>
Chicago AKTİMUR, H , TEKİRLİ, M , YURDAKUL, M . "Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 (1990): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin AU - H.Tahsin AKTİMUR , M.Ender TEKİRLİ , M.Emin YURDAKUL Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - Maden Tetkik ve Arama Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 111 IS - 111 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin %A H.Tahsin AKTİMUR , M.Ender TEKİRLİ , M.Emin YURDAKUL %T Geology of the Sivas-Erzincan Tertiary Basin %D 1990 %J Maden Tetkik ve Arama Dergisi %P 0026-4563-2651-3048 %V 111 %N 111 %R %U
ISNAD AKTİMUR, H.Tahsin , TEKİRLİ, M.Ender , YURDAKUL, M.Emin . "SİVAS-ERZİNCAN TERSİYER HAVZASININ JEOLOJİSİ". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 / 111 (Nisan 1990): 1-11.