Yıl 1990, Cilt 111, Sayı 111, Sayfalar 1 - 12 1989-06-09

1953 YENİCE-GÖNEN DEPREM KIRIĞI VE KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİNİN BİGA YARIMADASINDAKİ UZANTILARI
The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula

Erdal HERECE [1]

123 462

Biga yarımadasında kuzeydoğu-güneybatı yönlü en-echelon faylar Kuzey Anadolu Fayının (KAF) en batıdaki uzantılarını oluştururlar. Bu en-echelon tipli ana faylar doğuda Manyas-Danişment, ortada Yenice-Gönen ve kuzeyde Sarıköy-İnova faylarıdır. KAF, doğu bölümünde yaklaşık 11 my önce gelişmeye başlamış olup toplam 30-40 km civarında sağ yanal atımı vardır. Marmara Denizi güneyinde 8 km ye düşen bu sağ-yanal atım, belirgin fayın birden fazla fay zonuna dönüşmesine karşılık gelmektedir. BursaGönen grabeni Geç Pliyosen-Kuvaternerde doğrultu atımlı faylar arasında gelişmiş "pull-apart" havza özelliğindedir. Grabenin güney kısmı yukarıda sözü edilen ana faylar boyunca belirgin olarak batı-güneybatıya doğru 3.4 km hareket ederken, grabenin içinde doğu-batı yönlü 8.2 km lik kuzey-güney açılmayı sağlayan, normal faylar gelişmiştir. Sarıköy-İnova ve Manyas-Danişment faylarında yanal atım konusunda veri bulunamamıştır.

 Northeast-striking en-echelon faults in the Biga peninsula represent the westernmost known extension of the NAF system. The main faults exhibit a clockwise en-echelon pattern from Manyas-Danişment in the east, Yenice-Gönen in the center and Sarıköy-İnova in the west The NAF system in eastern Turkey developed about 11 my ago and has accumulated a total dextral separation of about 30-40 km. The apparent decrease in displacement to 8 km in the southern segment east of the Marmara Sea corresponds to a change from a single to multiple fault zones. The nature of grabens, as pull-apart basins, during Late Pliocene to Quaternary time in an essentially strike-slip regime has been quantified in the Bursa-Gönen graben apparently moved 3.4 km west-southwest along these faults, while east-west normal faults developed in the graben that account for some 8.2 km of north-to-south extension. No data are available for displacement on the Sarı- köy-İnova and Manyas-Danişment faults.

 • Alptekin, O., 1973, Focal Mechanism of earthquakes in western Turkey and their tectonic implication: Ph.D. thesis, Faculty of New Mexico Institute for Mining and Technology, (unpublished).
 • Barka, A.A.. 1983, Büyük Magnitüdlü depremlerin Episantır alanlarını önceden belirleyebilecek bazı jeolojik veriler: Türkiye Jeol. Kur. Bull..26,21-30.
 • ,1984, Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Bazı Neojen- Kuvaterner Havzalarının Jeolojisi ve Tektonik Evrimi: Ketin Simpozyumu. 209- 227.
 • and Kadinsky-Cade, K., 1988. Strike-slip fault geometry and its influence on earthquake activity: Tectonics, 7,663-684.
 • Benda, L; Innocetti, F.; Mazzuoli, R.; Radicati, F.and Steffens, P., 1974, Stratigraphic and radiometric data on the Neogene in northwest Turkey:Z.Deut.Geol.Ges.. V.125,pp. 183-193.
 • Bingöl, E.. 1976, Batı Anadolu'nun Jeotektonik evrimi: MTA Bull., 86,14-35, Ankara.
 • Crampin, S. and Evans.R., 1986, Neotectonics of the Marmara Sea region of Turkey: Geol. Soc. of London, v. 143,pp. 343-348.
 • Dewey, J.F.and Şengör, A.M.C., 1979, Aegean and Surrounding regions: Complex Multiplate and Continuum tectonics in a convergent zone : Geol.Soc. of Am. Part I. v. 90. pp. 84-92.
 • Ekingen, A., 1972, Manyas Gölü depresyonu kırılma tektoniğinin gravimetrisi ve Kuzey Anadolu Dislokasyon Kuşağı ile olan ilişkisi (Symposium on the North Anatolian Fault and Earthquake Belt Held in Ankara on March 29-31) pp.142-151 (In Turkish).
 • Erentöz, C. and Kurtman, F., 1964, Rapport surle tremblement de terre de Manyas survenu en 1964: MTA Bull. 63, 1-4, Ankara.
 • Erol, O.. 1981, Neotectonic and Geomorphological evolution of Turkey: Z. Geomorp. N.F. Suppl. Bd. v. 40. pp. 193-211.
 • Evans. R.; Asudeh. I.; Crampin, S. and Uçer, S.B, 1985, Tectonics of the Marmara Sea Region of Turkey: new evidence from microearthquake fault plane solutions: Geophys. Jour. R. Astr. Soc., 83,47-60.
 • Fahlbush, V., 1976, Report on the International symposium on mammalian stratigraphy of the European Tertiary: Newsl. Stratigr., v.5, pp. 160-167.
 • Gillet, S.; Graman, F. and Steffens, P., 1978, Neue bioslraligraphische Ergebnise aus dem brakischen Neogen an Dardanellen und Marmara Meer (Turkei): Newri. Stratig.. v.7. pp. 53-64.
 • Hancock, P.L. and Barka A.A., 1981, Opposed shear senses inferred from Neotectonic mesofracture systems in the North Anatolian Fault zone: J. Struct Geol. 3, 383-392.
 • , and , 1983, Tectonic interpretations of enigmatic structures in the North Anatolian Fault zone: J. Struct. Geol., 5,217-220.
 • Heiskanen, W.A. and Vening Meinesz, F.A., 1958, The Earth and its Gravity Field: Mc Craw-Hill, New York p
 • Herece, 1985, The fault trace of 1953 Yenice Gönen Earthquake an Some Examples of Recent Tectonic Events in the Biga Peninsula of Northwest Turkey: Perm State University, Ms. S. Thesis 143 p., (unpublished).
 • , 1988, 1953 Yenice-Gönen depremi ve Biga Yarımadasındaki diğer bazı genç tektonik olaylar: 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1988, Bildiri Özleri, 5.
 • Irrlitz, W., 1971, Neogene and older Pleistocene of the ultramontane basins in the Pontic region of Anatolia: Newsl. Stratigr., 1 (3), 33-36.
 • , 1972, Lithostratigraphie und lektonische entwicklung des Neogens in Nordostanatolien: Beih. Geol. Jb. 120, 1-111.
 • Jackson, J. and McKenzie, D.P., 1984, Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt between Turkey and Pakistan: Geophys. J. Royal Ast. Soc., v. 77. pp. 185-264.
 • Ketin, İ., 1966, 6 Ekim 1964 Manyas Depremi esnasında zeminde meydana gelen tansiyon çatlakları: Türkiye Jeol. Kur. Bull., 10, 45-51.
 • and Roesly, F., 1953, Makroseismische Untersuchungen uber das Nord-West Anatolische Beben vom 18 Marz 1953: Eclog. Geol. Helv.,v. 46, pp. 187-208.
 • Kıyak, U., 1987, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Batı Uzantılarının Deprem Etkinliğinin incelenmesi: Türkiye Jeofizikçiler Kurultayı 1987 özleri, say. 20.
 • Koçyiğit, A., 1984, Güneybatı Türkiye ve Yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeol. Kur. Bull., v. 27, p. 1-16.
 • Lensen, G.J., 1958, Note on the compressional angle between intersecting transcurrent clockwise and anticlocwise faults: New Zeal. J. Geol. Geophys., v. 1, pp. 533-540.
 • McKenzie, D.P., 1972, Active Tectonics of the Mediterranean region: Geophys. J. Royal Astr. Soc., v. 30, 109-185.
 • , 1978, Active Tectonics of the Alpine-Himalayan Belt: The Aegean Sea and Surrounding Regions: Geophys. J. Royal Astr. Soc. v. 55, pp. 217-254.
 • Mein, P., 1975, Resultats du Groupe de Travail des Vertebres: In: Senes, J. (edit), Report on Activity of R.C.M.N.S. Working Groups. Rey. Comm. Med. Neogene stratigraphy., pp. 78-81, Bratislava (VEDA).
 • Öcal, N.; Üçer, S.B. and Taner, D., 1968, Manyas-Karacabey Depremi: İstanbul Kandilli Rasathanesi, Sismoloji Publ., 11.
 • Pınar, N., 1953, Preliminary Note on the Earthquake of Yenice Gönen, Turkey, March 18, 1953: Bull, of the Seismo. Soc. of Am. v. 43, pp. 307-310.
 • Rögl, Von F. and Steininger, F.F., 1983, Vom Zerfall der Telhys zu Mediterran und Paratethys: Ann. Naturhist. Mus. Wien. v. 85/A, pp. 135-163.
 • Ryan, W.B.F. et al., 1974, A paleqmagnetic assignment of Neogene stage boundaries and the development of isochronous datum planes between the Mediterranean, the Pacific and Indian oceans in order to investigate the response of the world ocean to the Mediterranean "salinity crisis": Riv. İtal. Paleont., v. 80, pp. 631-688.
 • Seymen, I., 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay zonunun tektonik özelliği: İTÜ Maden Fakültesi Publ., 192 pp., İstanbul.
 • Steffens, P., 1971, Remarks on the Upper Cenozoic of the West Anatolia (Kanozoikum und Braunkohlen der Kurkei 3.). News. Stragr., v. 1 (3), pp. 47-50.
 • Steininger, F.F. and Papp, A., 1979, Current bioslratigraphic and radiometric correlation of Late Miocene Central Paratethys stages (Sarmation s.str. Pannonian) and Mediterranean Stages (Tortonian and Messinian) and the Messinian Event in the Paratethys: Newsl. stratigr. v. 8 (2). pp. 100-110.
 • Şaroğlu, F.; Emre, Ö. and Boray, A. 1987, Türkiye'nin diri fayları ve depremselliği: MTA Rep., 8174, Ankara.
 • ; Herece, E.; Sarıaslan, M. and Emre.Ö., 1989, Gerede ve civarının jeolojisi (in preparation).
 • Şengör, A.M.C., 1979, The North Anatolian Fault, Its age, offset and tectonic significance: J. Geol. Soc. of Lond., v. 136, pp. 296-282.
 • and Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach: Tectonophysics, v. 75 pp. 181-241.
 • and Canıtez, N., 1982, The North Anatolian Fault: Alpine-Mediterranean Geodynamics, v. 7, pp. 205-216.
 • ; Büyükkaşıkoğlu, S. and Canıtez, N., 1983, Neotectonics of the Pontides: Implications for "Incompatible" structures along the North Anatolian Fault: J. Struct. Geol. v. 5, pp. 214-219. ..
 • ; Görür, N. and Şaroğlu, F., 1985, Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In strike-slip Faulting and Basin Formation. Edited by Biddle, K.T. and Christie-Blick, N., Society of Econ. Paleont. Min. Spec. Publ., 37,227-265.
 • Tatar, Y., 1975, Tectonic structures along the North Anatolian Fault zone, northeast of Refahiye (Erzincan): Tectonophysics, v. 29, pp. 401- 410.
 • Yılmaz, A., 1985, Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur dağları arasında temel jeoloji özellikleri ve yapısal evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bull., 28, 79- 92.
 • Vaas, D., 1978, World Neogene radiometric time-scale: Geol. Prace. Spravy., v. 70, pp. 197-236
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erdal HERECE (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { bulletinofmre52279, journal = {Maden Tetkik ve Arama Dergisi}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1989}, volume = {111}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula}, key = {cite}, author = {HERECE, Erdal} }
APA HERECE, E . (1989). The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 111 (111), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/3930/52279
MLA HERECE, E . "The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 (1989): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/3930/52279>
Chicago HERECE, E . "The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 (1989): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula AU - Erdal HERECE Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - DO - T2 - Maden Tetkik ve Arama Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 111 IS - 111 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula %A Erdal HERECE %T The Fault Trace of 1953 Yenice-Gönen Earthquake and the Westernmost Known Extension of the NAF System in the Biga Peninsula %D 1989 %J Maden Tetkik ve Arama Dergisi %P 0026-4563-2651-3048 %V 111 %N 111 %R %U
ISNAD HERECE, Erdal . "1953 YENİCE-GÖNEN DEPREM KIRIĞI VE KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİNİN BİGA YARIMADASINDAKİ UZANTILARI". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 / 111 (Haziran 1989): 1-12.