Yıl 1990, Cilt 111, Sayı 111, Sayfalar 1 - 15 1990-04-01

GÜMÜŞHANE KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARININ MİNERALOJİSİ
Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei)

Ahmet ÇAĞATAY [1] , İbrahim ÇOPUROĞLU [2]

125 472

 Gümüşhane kurşun-çinko yataklarının en önemlilerinden olan Hazine Mağara ve Kırkpavili, Üst Kretase yaşlı masif kireçtaşlarını kesen faylar boyunca, bu kireçtaşlarını metasomatik ornatan mezotermal eriyikler tarafından oluşturulmuşlardır. Cevherleşme büyük olasılıkla Tersiyer yaşh granitoyidlerle yakından ilişkilidir. Hazine Mağara ve Kırkpavili yataklan paşalarından seçilen çok sayıda cevher örneği mineralojik açıdan ayrıntılı şekilde incelenmiş ve bu yataklarda bugüne kadar bilinen cevher mineralleri dışında çok sayıda yeni mineraller saptanmıştır. Bu yataklarda saptanan cevher mineralleri: pirit, galenit, sfalerit, fahlerz, aikinit, nabit-altm, elektrum, nabit-gümüş, kalkopirit, burnonit, bulanjerit, luzunit, bornit, mavsonit, klaprotit, galenobizmutin, hessit, arsenopirit, emplektit, nabit-bizmut, vittişenit, altait, tetradimit, pirotin, rutil, anatas, zirkon, titanit ve grafittir. Bu birincil minerallerin yüzeysel ayrışmaları ve bozuş malan sonucu kalkosin, kovellin, limonit, arsenik-antimon oker, anglezit, serüsit, smitsonit, malakit, azürit, psilomelan, pirolüsit gibi ikincil mineraller oluşmuştur. Hazine Mağara ve Kırkpavili yataklarının gang mineralleri ise; kuvars, kalsit, dolomit, barit, ankerit, siderit, klorit ve serisittir.

The most important lead-zinc deposits of Gümüşhane, Hazine Mağara, and Kırkpavili ore deposits were formed by the mesothermal solutions ascended through the faults and metasomatosed the Upper Cretaceous massive limestones. The ore mineralization is thought to be closely related to the Tertiary granitoids. Many samples which were taken from the waste of Hazine Mağara and Kırkpavili ore deposits have been mineralogically examined in detail and besides the known ore minerals up to the present, many new minerals have been determined as a result of this study. The ore minerals are; pyrite, galena, sphalerite, fahl-ore, aikinite, native gold, enargite, luzonite, bomite, mawsonite, klaprotite, galena-bismuthine, hessite, arscnopynte, emplectite, native bismuth, vitishenite, altaite, tetradymite, pirotite, rutile, anatase, zircone, Utanite and graphite. The surfacial alteration and weathering of these primary minerals resulted in secondary minerals such as chalcocite, covelline, limonite, arsenic-antimony ochres, anglesite, cerussite, smithsonite, malachite, azurite, psilomelane, pyrolusite. The gangue minerals of Hazine Mağara and Kırkpavili ore deposits are quartz, calcite, dolomite, barite, ankerite, siderite, chlorite and serisite.

 • Altun, Y., 1984, Giresun-Görele ve Tirebolu (Doğu Karadeniz) yöresindeki renkli metal yataklarının karşılaştırmalı mineralojileri ve kökenleri: İstanbul Üni. Fen Bilimleri Enst., Dr. thesis, 136 p. (unpublished), Istanbul.
 • Arman, M.B. und Altun, Y., 1983, Artvin-Murgul anayatakta izlenen Selenyum-tellur mineralleri üzerinde bir çalışma: MTA Bull., 99/100, 84-90, Ankara.
 • Bosch, L.; Giles, D.; Grys, A.; Hirayama, K.; Kuijpers, E.; Lumiaha, K.; Nair, M.; Talic, S. und Thoamout, F.. 1974, Merzifon-İspir sahası jeokimyasal anomalilerinin detay etüdü: Birleşmiş Milletler, Rep. no. IV, New York.
 • Çağatay. A., 1979, Maden mikroskopisi: Jeoloji Mühendisleri Odası Publ. 2,725, Ankara.
 • Çınar, S.; Türk, O.; Er, M.; Güç, A.; Musaoğlu, A.; Gümüşel, A.; Özdemir, M. und Kurtoğlu, T., 1983, Gümüşhane ili ve güneybatı yöresinin 1/25.000 ölçekli jeolojisi ile maden zuhurlarına ilişkin rapor: MTA Rep., 1982, (unpublished), Ankara.
 • Çoğulu, E., 1970, Gümüşhane ve Rize granitik plutonlarının mukayeseli petrolojik ve jeokrometrik etüdü: İTÜ Maden Fak, Doç. thesis (unpublished),İstanbul.
 • Dandria, L, 1940, Gümüşhane kurşun yatağı hakkında muhtıra: MTA Rep.. 999 (unpublished), Ankara.
 • Erbayar, M. und Ödevci, İ., 1979, Gümüşhane-Eski Gümüşhane Cu,.Pb, Zn, Ag cevherleşmeleri hakkında rapor: MTA Rep., 2833 (unpublished),Ankara.
 • Güner, S.; Er, M.; Gümüşel, A. und Boğuşlu, M., 1985, Gümüşhane Eski Gümüşhane yöresindeki cevherleşmelere ait jeoloji raporu: MTA Rep., 230, 525 (unpublished), Ankara.
 • Gysin, M., 1938, Yazında yapılan jeoloji ve maden etütlerinin neticeleri hakkında iptidai rapor: MTA Rep., 703, 24-26, (unpublished), Ankara.
 • Kamitani, M.; Candeğer, O.; Van, A. und Yılmaz, S., 1977, Gümüşhane madeni ile Bayburt Helva madeni üstüne ön rapor: MTA Rep., 1520, (unpublished), Ankara.
 • Ketin, İ., 1966, Anadolunun tektonik birlikleri: MTA Bull., 66, 20-34, Ankara. Kovenko, V., 1937, Gümüşhane madeni hakkında rapor: MTA Rep., 399, (unpublished), Ankara.
 • Kraus, A., 1889, Gümüşhane madenleri: MTA Rep., 410, (unpublished), Ankara.
 • Milliyet Gazetesi, 1982, İller ansiklopedisi: Milliyet gazetesi yayınlarından.
 • Ölsner, O., 1935, Gümüşhane Vilayetinin maden yataklarına ait rapor: MTA Rep, 408, (unpublished), Ankara.
 • Özgür, N.; Siegman, E. und Willgallis, A., 1989, Murgul bakır yatağında Se ve Te içeren sülfürlü cevher minerallerine ilişkin mikrosonde calışması: 43. Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri Özetleri, S.9, Ankara.
 • Öztunalı, Ö., 1983, Türkiye kurşun-çinko yatakları ve madenciliği: Türkiye Jeol. Kur. Publ., Ankara.
 • Pejatovic, S. und Vuyanovic, V., 1970, Türkiye Karadeniz sahil metalojenik zonu piritik ve skarn cevheri zuhurlarının kıymetlendirilmesi: MTA Rep. 952, p. 119-122 (unpublished), Ankara.
 • Ramdohr, P., 1975. Die Erzrnineralien und ihre Verwachsungen: 4. Auflage, Akademic-Verlag, Berlin.
 • Schumacher, F., 1937, Keban-Bolkardağ-Gümüşhane kurşun-çinko zuhurlarına ait rapor ve hulasa: MTA Rep. 402, p. 19-21 (unpublished), Ankara.
 • Yılmaz, Y., 1976, Geology of the Gümüşhane granite (Petrography.-İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec. Sen B, 39(3-4) p. 157-172, İstanbul.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet ÇAĞATAY

Yazar: İbrahim ÇOPUROĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { bulletinofmre52280, journal = {Maden Tetkik ve Arama Dergisi}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1990}, volume = {111}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei)}, key = {cite}, author = {ÇOPUROĞLU, İbrahim and ÇAĞATAY, Ahmet} }
APA ÇAĞATAY, A , ÇOPUROĞLU, İ . (1990). Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei). Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 111 (111), 1-15. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/3930/52280
MLA ÇAĞATAY, A , ÇOPUROĞLU, İ . "Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei)". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 (1990): 1-15 <http://dergipark.gov.tr/bulletinofmre/issue/3930/52280>
Chicago ÇAĞATAY, A , ÇOPUROĞLU, İ . "Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei)". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 (1990): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei) AU - Ahmet ÇAĞATAY , İbrahim ÇOPUROĞLU Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - Maden Tetkik ve Arama Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 111 IS - 111 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei) %A Ahmet ÇAĞATAY , İbrahim ÇOPUROĞLU %T Die Mineralogie Der Pb-Za Lagerstaette Von Gümüşhane (Türkei) %D 1990 %J Maden Tetkik ve Arama Dergisi %P 0026-4563-2651-3048 %V 111 %N 111 %R %U
ISNAD ÇAĞATAY, Ahmet , ÇOPUROĞLU, İbrahim . "GÜMÜŞHANE KURŞUN-ÇİNKO YATAKLARININ MİNERALOJİSİ". Maden Tetkik ve Arama Dergisi 111 / 111 (Nisan 1990): 1-15.