Bilgi Yönetimi Dergisi Yayın İlkeleri

Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Dergide yer alacak makalelerin hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir.

Dergi yazım kurallarına ve ilkelerine uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Bilgi Yönetimi Dergisi Türkçe ve İngilizce üretilmiş makaleleri kabul etmektedir. Makale yazıldığı dilin dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe makalelerde noktalama işaretlerinin kullanımı, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

Metin içi gönderme ve kaynakça yazımında APA (American Psychological Association) stili dikkate alınmalıdır.

Makale MS Word formatında hazırlanmalıdır. Makale MS Word formatında sisteme yüklenmelidir. 

Makale “Dergi Hakem Kurulu” tarafından çifte körleme yöntemiyle değerlendirilecektir.

Makale sağa ve sola yanaşık olarak yazılmalı

Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde hazırlanmalıdır.

Tablo ve şekiller resim formatında (jpg, png gibi) olmalıdır.

Makale yazı tipi “Times New Roman” ve yazı 11 punto olmalıdır. Türkçe başlık 14 punto, İngilizce başlık 13 punto yazılmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalıdır.

Türkçe Başlık (Türkçe başlık 14 punto, kalın ve düz olarak yazılmalıdır)

İngilizce Başlık (13 punto)

İlk Yazar (kalın, düz, ismin ilk harfi büyük diğer harfler küçük, soyadın tüm harfleri büyük,  ünvan ismin başında)

Yazar adresi, e-posta adresi ( düz, yatık)

İkinci Yazar

Yazar adresi, e-posta adresi

Öz

Bu kısımda en az 250 en fazla 750 kelimelik Türkçe öz yazılmalıdır. Özde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları yer almalı, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmelidir.

Anahtar sözcükler: Çalışmanın konusuyla ilgili en az 3 anahtar sözcük eklenmelidir.

Abstract

Keywords: 

Giriş

Araştırmanın amacı belirtilmeli, daha sonra yöntem, süreçler ve kullanılan araçlar detaylandırılmalıdır. Bunu sırasıyla bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Gerekirse yazıda ekler de yer alabilir.

 1.Düzey Alt Başlık (kalın ve yatık)

2. ve 3.Düzey Alt Başlıklar (yatık)

Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller ilgili metnin içinde yer almalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Şekil ve tablo başlıkları şeklin altında yer almalıdır.

Teşekkür

Çalışmaya maddi destek veren ve katkıda bulunan kuruluşlara ve kişilere bu bölümde teşekkür edilebilir.

Kaynakça ve Atıflar

Metin içi gönderme ve kaynakça yazımında APA (American Psychological Association) stili dikkate alınmalıdır. Metinde atıf yapılan kaynaklar çalışmanın sonunda alfabetik olarak listelenmelidir. Metindeki bibliyografik atıflar APA’ya göre yapılmalıdır. Kaynakça alfabetik olarak sıralanmalıdır.