Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 16, Sayfalar 131 - 156 2015-02-03

Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi

Şeniz ANBARLI BOZATAY [1] , Salih Ziya KUTLU [2]

616 995

The efforts to reach universal standards in women’s rights in Turkey, in consideration of women’s representation in politics, cannot resolve the inequities which gender difference causes. The limitations on the representation of women in politics are just one of the different manifestations of gender hierarchy. Despite the rhetoric such as quotas and positive discrimination of women, women are still not in adequate representation. In this study, in order to verify this hypothesis, March 30 (2014) Local Election results are evaluated in terms of the case of Çanakkale.In order to test the problematic of the study, Çanakkale 30 March (2014) local election results and the list of candidates were analyzed and described in tables, and at which rate women are represented has been studied in terms or mayoral nomination, provincial council nomination and municipal council nomination. For all three nomination groups, the number of female candidates of political parties and the winning female candidates were also included in the study. In the case of Çanakkale, the fact that the women could not get a chance to be represented in central and district municipalities and provinces in the mayoral council member confirms the “absence status” thesis in representation. In terms of the election results in Çanakkale the presence of women candidates in local politics gives the impression of a symbolic value and this situation can be stated to coincide with the results across Turkey. Both in academic environment and public administration, the issue of women’s representation in local politics is proposed to overcome through gender-focused approach

Türkiye’de kadın haklarının evrensel standartlara ulaştırılması çabaları,
siyasette kadın temsili açısından düşünüldüğünde, toplumsal cinsiyet farklılıklarının
yol açtığı eşitsizliği giderememektedir. Kadınların siyasette temsili konusundaki
sınırlılıklar, cinsiyet hiyerarşilerinin farklı görünümlerinden yalnızca
birisidir. Kadın kotası ve pozitif ayrımcılık gibi söylemlere rağmen, kadınlar
hala yeterli düzeyde temsil edilememektedir. Çalışmada bu tezi doğrulamak
amacıyla, 30 Mart 2014 Yerel Seçimi sonuçları Çanakkale örneğinde değerlendirilmektedir.

Çalışmanın sorunsalının sınanması amacıyla, Çanakkale 30 Mart 2014
Yerel Seçimi sonuçları ve aday listeleri tablolar halinde değerlendirilmeye tabi
tutulmuş, Merkez ve ilçe belediyeler açısından, belediye başkanlığı adaylığı, il
genel meclis üyeliği adaylığı ve belediye meclis üyeliği adaylıklarında kadınların
hangi oranlarda temsil edildiği incelenmiştir. Her üç adaylık grubu için siyasi
partilerin gösterdiği kadın aday sayıları ve kazanan kadın aday sayıları da
çalışmaya dâhil edilmiştir. Çanakkale örneğinde, Merkez ve ilçe belediyelerinde
belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliğinde kadınların temsil şansı elde
edememiş olması, temsil konusundaki “yokluk durumu” tezini doğrulamaktadır.
Çanakkale açısından seçim sonuçları, kadın adayların yerel siyasetteki varlığının
sembolik bir değer taşıdığı izlenimi vermekte olup, bu durumun Türkiye
genelindeki sonuçlarla da örtüştüğü söylenebilir. Gerek akademik çevre gerekse
kamu yönetiminde, yerel siyasette kadın temsiline ait sorunların toplumsal cinsiyet odaklı bir yaklaşımla aşılması önerilmektedir.

 • Alkan, Ayten, “Yerel Siyaset Kadınlar Neden Önemli?”, http://kasaum.ankara.edu.tr/fi- les/2013/03/ayten-h.yerel_siyaset_kadinlar_icin_neden_onemli.pdf (6.6.2014)
 • Altındal, Yonca, “Erkeksi Siyasetin ‘Erk’siz Dublörleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12, S. 21, 2009, ss.351-367
 • Anbarlı Bozatay, Şeniz Sosyoloji, Beta Yay., Ankara 2011, s.129.
 • Arıkboğa, Erbay, “Yerel Yönetimlerde Temsil ve Kadın Üyeler: Kadın Adayların Önündeki Gö- rünmez Engeller”, Türk İdare Dergisi, Haziran –Eylül, S.463-464, 2009, ss.15-44.
 • Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Pla- nı 2008-2013, Ankara 2008.
 • Biricikoğlu, Hale, “Yerel Yönetimlerde Kadın Temsilinin Yetersizliği: Sakarya İlinde Yapılan Bir Araştırma” Sakarya İktisat Dergisi, S.2, 2013, ss. 1-32
 • Brooks, Deborah Jordan, “A Negativity Gap? Voter Gender, Attack Politics, and Participation in American Elections” Politics & Gender, 6 (2010), ss.319-341.
 • Çağlar, Nedret, “Kadının Siyasal Yaşama Katılımı Ve Kota Uygulamaları” Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Yıl: 2011, C.3, S.:4, ss.56-79
 • Çağlar, Nedret, “Yerel Medyada Kadın Adaylar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Der- gisi, C.4, S.8, 2013, ss.14-38.
 • Çakır, Özlem “Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması”, Erciyes Üniversitesi İkti- sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.31, Temmuz –Aralık 2008, ss.25-47.
 • Damlapınar, Zülfikar, Balcı, Şükrü, “Seçmenin Zihnindeki Aday İmajını Belirleyen Etkenler: 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri Alan Araştırması”, Selcuk İletişim Dergisi, C. 4, S. 1, 2005, ss. 58-79.
 • Derdiyok, Bilge “Yerel Seçimlerde Kadın Adayların Görünmezliği Sorunu”, TÜRKSAM 5 Mart 2014, http://www.turksam.org/tr/makale-detay/976-yerel-secimlerde-kadin-adaylarin- gorunmezligi-sorunu (6.6.2014)
 • Docekal, Herta Nagl, “Feminist Felsefenin Geleceği”, (çev. Şeyda Öztürk, Feminizm Cogito,S.58, 2009, s.210-220
 • Erdoğan, Türkan “Toplumsal Sistemin Düzen Sağlayıcı Unsuru Olarak Cinsiyet Rolü Farklılaş- ması”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12, S. 3, Aralık- 2008.
 • Eser, Hamza Bahadır, Dinç, Mehmet, “Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota Uygulamaları”, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2 S 19, 2007, ss. 13-17.
 • Genç, Murat “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Kamu Hizmetlerinde Etkinlik”, Sayış- tay Dergisi, S.77, Nisan-Haziran 2010, s.33-61.
 • Gender Mainstreaming Manual, Stackholm Swedish Government Official Reports, 2007.
 • Gökçimen, Semra, “Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi”, Yasama Dergi- si, S.10, 2008, ss. 5-59
 • Gündüz, Ahmet, Tarihi Süreç İçerisinde Türk Toplumunda Kadın ve Devletlerinde Kadının Yeri ve Önemi, International Journal Of Social Sciences, Vol. 5 Issue 5 2012, ss. 129-148
 • Haug, Magne “Do Campaigns Really Change Behaviors?”, . Nordicom Review; Sep2004 Special Issue, Vol. 25 Issue 1/2, ss. 277-290.
 • Heywood, Andrew Siyaset, (Bölüm çev. Zeynep Kopuzlu) 9.b., Adres Yay., Ankara 2013.
 • Inglehart, Ronald Pıppa Norris ,” The Developmental Theory of the Gender Gap: Women’s and Men’s Voting Behavior in Global Perspective”, International Political Science Review, Vol 21, No. 4, 2000, s.441-463.
 • Jalusic, Vilasta Milica G.Antic, Women-Polititics-Equal Opportunities (çev.Olga Vıkoviç), Mi- rovni Instıtut, Metelkova 2001.
 • Kaya, Eylem “Toplumsal Cinsiyet Tabakalaşması”, Sosyoloji, John J.Macionis, (çev. Vildan Akan), Nobel Yay., Ankara 2012, s.327-353.
 • Kent Konseyi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313
 • Krook, Mona Lena Sarah Childs, “Women, Gender and Politics: An Introduction”, Women, Gender and Politics: A Reader, Ed. Mona Lena Krook, Sarah Childs, Oxford University Press, 2010, ss.1-14.
 • Milletvekili Genel Seçimleri 1923 – 2011, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3685, Ankara. www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=152(Erişim Tarihi:25.05.2014)
 • Negiz, Nilüfer, Üçer Nilay, “Yerel Siyasette Secil(E)Meyen Kadın 2004-2009 Mart Seçimleri Düzleminde Analitik Bir İnceleme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.21, S.2, Nisan 2012, ss.1- 23.
 • Negiz, Nilüfer (Avşar), “Türkiye’de Yerel Siyasette Kadının Konumu”, Yerel Siyaset Sempozyu- mu Bildiri Kitabı, 8 Aralık 2007, Okutan Yay., 1. Baskı, Ocak 2008.
 • Ökten, Şevket “Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzeni”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/8, Yaz 2009, ss. 302-311.
 • Sallan Gül, Songül, 22 Temmuz Seçiminin Galibi Kim? Bıyıklı Kadınlar Mı Yoksa Eril Siyaset Mi?, Toplum Ve Demokrasi , C.1, S. 1, 2007, ss. 1–26
 • Şahin, Funda, Kadınların Siyasal Katılımları Çerçevesinde Kadın Meclislerinin Yerel Siyaset- teki Etkinlikleri ve Üye Profilleri, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (Uzmanlık Tezi), Ankara 2011.
 • Seçilmiş Göstergelerle Çanakkale 2012, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 4036, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/CANAKKALE.pdf (20.05.2014)
 • Türeli, Nesrin, Çağlar, Nedret, “Yerel Yönetimde Kadın Temsili - Isparta İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.2, S.1, 2010, ss.16-40.
 • Yurdigül, Yusuf. “Yerel Siyasette Temsil Sorununu Aşma Stratejisi Olarak Kadın Siyasetçilerin Medyayı Kullanma Biçimleri (Erzurum Örneği)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü Dergisi, C.17, S.2, 2013, ss. 37-52.
 • Zamfirache Irina “Women and politics – the glass ceiling”, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Volume1, Number 1, Spring 2010, s.175-185.
 • Zanden, James W.Vander, Sociology The Core, McGraw-Hill, New York 1996.
 • Yüksek Seçim Kurulu,
 • http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2014MahalliIdareler/2014KesinAdayListeleri/2014ilceBeledi yeBsk-AdayListesi.pdf (25.05.2014) Yüksek Seçim Kurulu
 • http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2014MahalliIdareler/2014KesinAdayListeleri/2014ilceBeledi yeMeclis-AdayListesi.pdf (25.05.2014) Yüksek Seçim Kurulu
 • http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2014MahalliIdareler/2014KesinAdayListeleri/2014ilGenel- AdayListesi.pdf ( 25.05.2014
 • http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/18411--Kadinlarin-Siyasal-Haklarina-Iliskin- Sozlesme.pdf (6.6.2014)
 • Yüksek Seçim Kurulu- Mahalli İdareler Genel Seçimleri: Kesin Sonuç ve İstatistikler http:// www.ysk.gov.tr/ysk/faces/HaberDetay?training_id=YSKPWCN1_4444004534&_afrLo- op=15493910691182069&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15z36tzu_1#%40%3F_ afrWindowId%3D15z36tzu_1%26_afrLoop%3D15493910691182069%26traini ng_id%3DYSKPWCN1_4444004534%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl- state%3D15z36tzu_31 (04.06.2014)
 • Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı
 • http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?isgucudb2&ENVID=isgucudb2Env&report= iko_oran_web_tur_2000.RDF&desformat=html&p_tur=1&p_kod=2&p_c1=2&p_ yas=15&p_yas1=999&p_x=kod_yasgr&p_x1=1&p_x2=2&p_x3=3&p_x4=4&p_x5=5&p_ x6=6&p_x7=7&p_x8=8&p_x9=9&p_x10=10&p_x11=11&p_x12=12&p_x13=13&p_ x14=14&p_YIL1E=2013 ( Erişim tarihi 21.04.2014)
 • http://www.burasicanakkale.com/bcg_sitetools/shemmes/shm_politika.htm (6.6.2014)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şeniz ANBARLI BOZATAY

Yazar: Salih Ziya KUTLU

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52858, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {131 - 156}, doi = {10.17518/caty.60552}, title = {Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ANBARLI BOZATAY, Şeniz and KUTLU, Salih Ziya} }
APA ANBARLI BOZATAY, Ş , KUTLU, S . (2015). Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 12 (16), 131-156. DOI: 10.17518/caty.60552
MLA ANBARLI BOZATAY, Ş , KUTLU, S . "Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 (2015): 131-156 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4003/52858>
Chicago ANBARLI BOZATAY, Ş , KUTLU, S . "Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 (2015): 131-156
RIS TY - JOUR T1 - Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi AU - Şeniz ANBARLI BOZATAY , Salih Ziya KUTLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.60552 DO - 10.17518/caty.60552 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 156 VL - 12 IS - 16 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.60552 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.60552 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi %A Şeniz ANBARLI BOZATAY , Salih Ziya KUTLU %T Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 12 %N 16 %R doi: 10.17518/caty.60552 %U 10.17518/caty.60552
ISNAD ANBARLI BOZATAY, Şeniz , KUTLU, Salih Ziya . "Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 / 16 (Şubat 2015): 131-156. http://dx.doi.org/10.17518/caty.60552