Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 16, Sayfalar 181 - 192 2014-01-06

İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler

Halil ŞİMŞEK [1]

541 1342

The early years of the 20th century passed under the shadow of the power struggle between Sultan Abdulhamid who ruled the country for 33 years and his opponents. In this sense, the Committee of Union and Progress composed of Ottoman soldiers and intellectuals collaborated with the non-Muslim Ottoman subjects in order to make its opposition more comprehensive and effective. However, contrary to all expectations, the strategic cooperation among the members

Yirminci yüzyılın ilk yılları Osmanlı Devleti’nde otuz üç yıl iktidarı elinde
bulunduran Sultan Abdülhamid ile muhalefetin mücadelesi ile geçmiştir. Bu
çerçevede Osmanlı asker ve aydınlarından müteşekkil İttihat ve Terakki Cemiyeti,
muhalefetini daha kapsamlı ve etkin kılmak için gayrimüslim Osmanlı tebaası
ile de yakın işbirliği içerisine girmiştir.
İttihatçıların Sultan Abdülhamit’in güçlü ve baskıcı yönetimine karşı ayrılıkçı
Ermeni örgütleri, Rum Ortodoks cemaati ve Yahudi cemaati ile kurulan
stratejik işbirliği “Hürriyetin İlanı” sonrası umulan sürekliliği göstermeyecektir.
Yahudi cemaati, İttihat ve Terakki yönetimindeki devletin yanında yer alırken
ilerleyen süreç Rum ve Ermeni cemaatleri ile İttihatçıların yollarının ayrılması
ile sonuçlanacaktır.

 • Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanin, Hazırlayan: Mehmet Çetin Börekçi, TTK yay, Ankara 1999.
 • Apak, Rahmi, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, TTK yayınları, Ankara 1988. Aydoğan, Erdal - İsmail Eyüboğlu (Hazırlayanlar), Bahaeddin Şakir Bey’in Bıraktığı Vesikalara Göre İttihat ve Terakki, Alternatif yay., Ankara, 2004.
 • Bali, Rıfat N., Bir Türkleştirme Serüveni (1923–1945), İletişim yayınları, İstanbul 2001.
 • Bali, Rıfat N., Musa’nın Evlatları Cumhuriyet’in Yurttaşları, İletişim yayınları, İstanbul 2001.
 • Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, C. I, Kısım II, TTK yay., Ankara 1991.
 • Besalel, Yusuf, Osmanlı ve Türk Yahudileri, Gözlem yay., İstanbul 1999.
 • BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), DH. İD. D. No: 21–1, V. No: 1, 1328 R. 22
 • Castellan, Georges, Balkanların Tarihi, Milliyet yayınları, İstanbul 1993.
 • Emiroğlu, Kudret, Anadolu’da Devrim Günleri II. Meşrutiyet’in İlanı, İmge Kitabevi yayınları, Ankara 1999.
 • Galanti , Avram, Türkler ve Yahudiler, İstanbul 1947.
 • Hanioğlu, M. Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 1889–1902, İletişim yayınları, İstanbul 1985.
 • Koçaş, Sadi, Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri, Kastaş yayınları, İstanbul 1990.
 • Levi , Avner, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, Redaksiyon: Rıfat N. Bali, İletişim yayınları, İstanbul 1998.
 • Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK yayınları, Ankara, 1993.
 • Minassian, Anahide Ter, 1876–1923 Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketin Doğuşunda ve Gelişmesinde Ermeni Topluluğunun Rolü, der. Mete, Tunçay - Erik
 • Jan, Zürcher, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Milliyetçilik 1876–1923, İletişim, İstanbul 2000.
 • Ortaylı, İlber, “Son Devirde Osmanlı Musevileri”, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler I, Turhan Kitabevi, yay., Ankara 2004.
 • Talat Paşa, Talat Paşa’nın Anıları, yayına haz.: Alpay Kabacalı, İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul 2003.
 • Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, c. 1, İkinci Meşrutiyet Dönemi, Hürriyet Vakfı yayınları, İstanbul 1988.
 • Tunçay, Mete - Erik Jan, Zürcher, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Milliyetçilik 1876– 1923, İletişim yay., İstanbul 2000.
 • Von Grunebaum, Gustave Edmund, İslâmiyet 2. Kitap Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Gü- nümüze Kadar-1, Çev. Esat Mermi Erendor, Bilgi yay., Ankara 1993.
 • Yalçın, Hüseyin Cahit, Siyasal Anılar, Baskıya Hazırlayan Rauf Mutluay, İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul 1976.
 • Yalman, Ahmet Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, c. 1, Rey yayınları, İstanbul 1970.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil ŞİMŞEK

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52859, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {181 - 192}, doi = {10.17518/caty.98117}, title = {İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Halil} }
APA ŞİMŞEK, H . (2014). İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 12 (16), 181-192. DOI: 10.17518/caty.98117
MLA ŞİMŞEK, H . "İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 (2014): 181-192 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4003/52859>
Chicago ŞİMŞEK, H . "İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 (2014): 181-192
RIS TY - JOUR T1 - İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler AU - Halil ŞİMŞEK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17518/caty.98117 DO - 10.17518/caty.98117 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 192 VL - 12 IS - 16 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.98117 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.98117 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler %A Halil ŞİMŞEK %T İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler %D 2014 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 12 %N 16 %R doi: 10.17518/caty.98117 %U 10.17518/caty.98117
ISNAD ŞİMŞEK, Halil . "İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 / 16 (Ocak 2014): 181-192. http://dx.doi.org/10.17518/caty.98117