Yıl 2014, Cilt 12, Sayı 17, Sayfalar 1 - 32 2015-02-07

Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Osman YALÇIN [1]

511 672

Although it started fast in the West Front in Europe, WWI stuck at some time. The idea of cutting the burden on Germans in the West Front and directing some of the power they fight against towards the East Front also had an effect on triggering Ottoman Fronts to activate. First touch in Gallipoli Battle occurred in November 3, 1914 in Seddülbahir and Kumkale when the Allies bombarded the bastions. The Turkish Army lost 81 martyrs 5 of whom were officers. Gallipoli Battle is the first battle when land force, navy, and air force fought jointly in Turkish history. It is also the first time when Turkish air force took responsibility in a joint operation with other allies. Therefore, this battle was unique in that there were many things happenning first time in history. The battle is still under scrutiny in terms of military, political, ecomonics, strategical, futurist, and demographic issues, etc. In this study, the battle was analyzed through SWOT and PEST which are actually rare in the methodology of history. In the analyses, strengths and weaknesses of the issue has been handled. Moreover, comparison of political, economical, social, and technological aspect of the issue have been analyzed as well. Innovation and demographic aspects could have been also included in the study but these two sub-headings are the topics of another study. Gallipoli Battle is important in terms of both Turkish and world history. With the visits to the battle area, patriotic feelings and unity in Turkey is promoted while the peaceful atmosphere of peace is portrayed to those who participated in the battle some 100 years ago
Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da açılan Batı Cephelerinde hızlı başlamış
olmasına rağmen bir süre sonra kilitlenmiştir. Batı Cephesinde Almanların
yüklerini hafifletmek, savaştığı güçlerin bir kısmını Doğu Cephesine yönlendirmek düşüncesi de Osmanlı cephelerinin faaliyete geçmesinde etkili olmuştur.
Çanakkale Cephesinde sıcak temas İtilaf güçleri donanması tarafından 3 Kasım 1914 tarihinde Seddülbahir ve Kumkale tabyalarını bombardıman etmeleri ile başlamış ve Türk ordusu 5’i subay 81 şehit vermiştir.
Çanakkale Cephesi Türk tarihinde kara, deniz ve hava birlikerinin ortak ve etkin olarak görev yaptıkları ilk müşterek harekâttır. Diğer taraftan müttefiklerin ortak harekâtı olarak tanımlanan birleşik harekât kapsamında da Türk hava unsurunun tarihte görev aldığı ilk harekattır. Bu bakımdan birçok ilklerin yaşandığı bir savaş olmuştur. Cephe ulusal ve uluslar arası alanda bütün boyutlarıyla (askeri, siyasi, ekonomik, stratejik, demografik) halen tartışılmaya
ve araştırılmaya devam etmektedir. Tarih metodolojisi açısından çok kullanılmamakla birlikte bu çalışmada SWOT ve PEST analizi ile cephenin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Yapılan analizlerle konunun baskın ve zayıf tarafları ile tarafların fırsatları ve kendilerine yönelik tehditlerin incelenmesi yapılırken, diğer taraftan bu cephede politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik durumun mukayesesi yapılmaya çalışılmıştır. Belki çalışmada PEST analizine inovatif ve demografik unsurun da ayrıca ilave edilmesi anlamlı olacaktı. Ancak bu çalışmada bu iki başlık diğer başlıklar içerinde yer almıştır.
 • Arşiv Belgeleri
 • BOA, DH.İ.UM.EK., Dosya Nu.: 92, Gömlek Nu.: 60, Tarih: 13 C 1333
 • BOA, MF.MKT. Dosya Nu.: 1208, Gömlek Nu.: 62, Tarih: 24 C 1333
 • BOA, HR.SYS. Dosya Nu.: 2417, Gömlek Nu.: 41, Tarih: 21.01.1916
 • BOA, DH.İ.UM.EK., Dosya Nu.:24, Gömlek Nu.:50, Tarih:1 S 1335
 • BOA, DH.İ.UM.EK., Dosya Nu.: 97, Gömlek Nu.: 77, Tarih: 27 C 1334
 • BOA, DH.İ.UM. Dosya Nu.: 89-05, Gömlek Nu.: 132, Tarih: 21 M 1334
 • BOA, HR.SYS, Dosya Nu.: 2175, Gömlek Nu.: 7, Tarih: 25.01.1917
 • BOA, DH.EUM.5.Şb., Dosya Nu.:17, Gömlek Nu.:46, Tarih:26 Za 1333
 • BOA, DH.İ.UM.EK., Dosya Nu.:82, Gömlek Nu.:18, Tarih:05 C 1335
 • Telif ve Tetkik Eserler
 • Atabay, Mithat, “Osmanlı Meclis-i Mebusanında Çanakkale Muharebeleri Konusundaki Gö- rüşmeler”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, ATASE Yay. Genkur.Bsm., An- kara 2010.
 • Aksan, Yaşar, Çanakkale, Bizbize Yay., Ertem Matbaası, Ankara 2007.
 • Artuner, Burak, Kayıp Topraklar Ortadoğu’da Türk Askeri, Truva Yayınları, İstanbul 2005.
 • Armaoğlu, Fahir, 19.Yüzyıl Siyasi Tarih(1789-1914), 2. Baskı, TTK, Ankara 1999.
 • Apuhan, Recep Şükrü, Çanakkale 1915, Timaş Yay., İstanbul 2007.
 • Aydar, Orhan, Uçan Süvariler, Ulus Basımevi, Ankara 1948.
 • Aydın, Erdoğan, Osmanlı’nın Son Savaşı, 5.Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul 2013.
 • Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi Cilt:II-Kısım:IV, TTK, Ankara 1999.
 • Besbelli, Saim, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi VIII. Cilt Deniz Harekatı, Gnkur.Basımevi, Ankara 1976.
 • Berkman, Tahsin, Harp Tarihi, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara 1949.
 • Çavdar, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, 3. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2004.
 • Çavuş, Remzi, Hain Kim?Bir İsyanın Perde Arkası, Yitik Hazine, 2006.
 • Erdoğan, Mehmet, Hava Gücü ve Savaş, Genkur.Bsm., Ankara 1986.
 • Ersoy, Mehmet Akif, Safahat.
 • Erdoğan, Mehmet, Hava Gücü ve Savaş, Genkur.Bsm., Ankara 1986.
 • Erickson, Edward J., I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.
 • Fırtına, İbrahim, (Yay.Haz.) Orgeneral Muzaffer ERGÜDER’in Havacılık Anıları 1922-1930, THK Basımevi, Ankara 2009.
 • Gediz, Ergüder, Türk Hava Kuvvetleri Tarihi Cilt-I 1911-1918, Tarhç.Ş.Md.lüğü, Ankara.
 • Günsev, Mesut, Savaş Aldatmaları, Alfa Yay., İstanbul 2007.
 • Göymen, İhsan, Birinci Dünya Harbi Ixncu Cilt Türk Hava Harekatı, Gnkur. Basımevi, An- kara.
 • Haksun, Korel, Tarihten Notlar 2, Kastaş Yay., İstanbul 2004.
 • Albayrak, Muzaffer, - Yılmazer, Tuncay, Sorularla Çanakkale Muharebeleri-1, Yeditepe Yayın- ları, İstanbul 2007.
 • Erickson, Edward J., (Edt.Ali BERKTAY), I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.
 • Kabacalı, Alpay (Hzrly.), Talat Paşa’nın Anıları, 6. Baskı, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayın- ları, İstanbul 2011.
 • Kayabalı, İsmail – Aslanoğlu, Cemender, Türk Kültürü Aylık Dergisi Hava Kuvvetleri Sayısı, Sayı:116, Yıl:10, Haziran 1972, Ayyıdız Matbaası, Ankara 1972.
 • Kansu, Yavuz - ŞENSÖZ , Sermet - ÖZTUNA, Yılmaz, Havacılık Tarihinde Türkler 1, 2’nci Baskı, Hv.K.Bsm., Ankara, 2006
 • Keyüsk, Mazlum, Türk Havacılık Tarihi 1914-1916 İkinci Kitap Birinci Kitap, Hv.Bsm., Eski- şehir 1951.
 • Köni, Hasan, “Suriye-Filistin-Irak ve Arabistan Cepheleri”, 100’üncü Yılında Birinci Dünya Sa- vaşı Sempozyumu 24 Ekim 2014, Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı, Hava Harp Okulu Şehit Mu- zaffer Erdönmez Sinema Salonu, İstanbul 2014.
 • Kurter, Ajun, Türk Hava Kuvvetleri Tarihi-1, Hv. K. Basımevi, Ankara 2002.
 • Kressenstein, Friedrich Freiherr Kress von, Çev.:Tahir Balaban, Son Haçlı Seferi Kuma Gömü- len İmparatorluk, Yeditepe, 2. Baskı, İstanbul 2013.
 • Sarp, İrfan, Türk Hava Kuvvetlerinin Doğuş Yılları, Hv.Bas.ve Neş.Md.lüğü, Ankara 1986.
 • Sanders, Liman von, (Çev.:Eşref Bengi ÖZBİLEN), Türkiye’de Beş Yıl, Türkiye İş Bankası Kül- tür Yay., İstanbul 2010.
 • Okur, Mehmet, “Osmanlı Devleti’nin Almanya İle İttifakını ve Birinci Dünya Savaşı’na Girişini Gerektiren Sebepler”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, S:16, Ağusos 2010, Genkur.Bsm., Ankara 2010.
 • Okar, Avni, Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924, 2.Baskı, YKY, İstanbul 2010.
 • Sander, Oral, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Yayınları, Ankara 2012.
 • Soner, Oran, Çanakkale Cephesi’nde Hava Harekatı ve Safhaları, Ankara Üniversitesi Türk İn- kılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S:51, Bahar 2013.
 • Özbilen, Eşref Bengi (Çeviren), Denizlerde Yenilmediler Cihan Harbinde Alman Bahriyeliler, 1. Baskı, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları, İstanbul 2011.
 • Okuyucu, Oğuz, “Çanakkale Muharebeleri’nde Hava Harekatı”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, S:16, Ağusos 2010, Genkur.Bsm., Ankara, 2010
 • Tetik, Ahmet – Demirtaş, Y.Serdar – Demirtaş, Sema, Çanakkale Muharebeleri’nin Esirleri- İfadeler ve Mektuplar-Cilt-I, Genkur.Bsm., Ankara 2009.
 • Tuncoku, A.Mete, Anzakların Kaleminden Mehmetçik Çanakkale 1915, AAM, Ankara 2005.
 • Ünalp, Rezzan, “Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu”, Kuruluşundan Günümüze Türk Or- dusu On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-1, 20-22 Mayıs 2009, ATASE Yay. Genkur.Bsm., Ankara 2009.
 • Westwell, IAN, Resimli Harp Tarihi Birinci Dünya Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
 • Yalçın, Osman, Türk Hava Harp Sanayii Tarihi 1913-2009, Hv. Bsm. ve Neş. Md.lüğü, Ankara 2009.
 • Yalçın, Osman, Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013.
 • Yalçın, Osman, Türk Hava Kuvvetleri Teşkilatlanma Tarihi (Cumhuriyet Dönemi), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Sos. Blm. Enst., T.C. Tarihi Bilim Dalı, Ankara 2004.
 • Yalçın, Osman, ”Hava Subayı Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey’in Harp Sahası Uygulamaları ve Dönüşümcü Liderlik İzleri”, Hava Harp Okulu 3.Ulusal Liderlik Sempozyumu, HHO Ba- sımevi, İstanbul 2014.
 • Yalçın, Osman, ”Hava Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey’in Hayatı ve Çalışmaları”, Hacettepe Üniver- sitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ISSN 1305-5992, Sayı:21, Güz 2014 Ankara.
 • Yalçın, Osman, Osmanlı İmparatorluğunun Son Yıllarında Bir Kararlılık Gösterisi: “Kıtala- rarası Osmanlı Hava Seferi”, Akdeniz İnsani Bilimleri Dergisi MJH, Güz:2014 Antalya.
 • Wolf, Klaus, Gelibolu 1915 Birinci Dünya Harbi’nde Alman-Türk Askeri İttifakı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman YALÇIN

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52869, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {1 - 32}, doi = {10.17518/caty.14559}, title = {Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Osman} }
APA YALÇIN, O . (2015). Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 12 (17), 1-32. DOI: 10.17518/caty.14559
MLA YALÇIN, O . "Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 (2015): 1-32 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4004/52869>
Chicago YALÇIN, O . "Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 (2015): 1-32
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi AU - Osman YALÇIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.14559 DO - 10.17518/caty.14559 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 32 VL - 12 IS - 17 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.14559 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.14559 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi %A Osman YALÇIN %T Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 12 %N 17 %R doi: 10.17518/caty.14559 %U 10.17518/caty.14559
ISNAD YALÇIN, Osman . "Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 12 / 17 (Şubat 2015): 1-32. http://dx.doi.org/10.17518/caty.14559