Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 18, Sayfalar 657 - 666 2015-05-31

Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması

Emel OKUR-BERBEROĞLU [1] , Bilgehan BERBEROĞLU [2]

455 671

Global citizenship covers some subjects such as democratic life, political literacy, moral responsibility, social participation and is based on ‘historical empathy’. Historical empathy is to try to understand someone who lived in the past, in other words, to try to walk in another’s shoes. The most important point here is historical characters, not the war. The learner tries to understand why the historical character behaves at this manner in that time. In this situation historical events can be criticized and evaluated more realistic. Canakkale Wars and Anzac Day are significant events and important examples for the other countries because both countries battled however they have been going on their cultural connection. This connection might be related to the Anzac cemetery which is on the Gallipoli Peninsula so Canakkale War is common subject for both countries. It is wondered how this war is taught within both countries educatin programs. Unfortunately there are no comparison researches in terms of both countries education programs and this is a big deficiency. Descriptive model was used at the study and the collected data were examined by content analyses. The aim of this study is to compare both countries education programs in terms of ‘peace education, historical empathy and global citizenship’ and evaluate how they menation these concepts
Küresel vatandaşlık demokratik yaşam, siyasi okur-yazarlık, ahlaki sorumluluk, sosyal katılım gibi kavramları da içeren çok geniş bir kavram olduğu gibi özünde‘tarihsel empati’ kavramı bulunmaktadır. Tarihsel empati, geçmişte yaşamış olan birini anlamaya çalışmak, bir başka deyişle “bir başkasının ayakkabısı ile yürümeye çalışmaktır”. Buradaki önemli nokta, genel olarak savaşı ele almak değildir; odak nokta, ‘tarihsel karakterler’dir. ‘’Geçmişteki tarihsel karakter neden o anda, o şekilde davranmayı tercih etmiştir’’, önemli olan bunu anlamaya çalışmaktır. Ancak bu şekilde tarihsel olayların, daha eleştirel ve gerçeğe daha yakın değerlendirilebileceğine inanılmaktadır. Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü gibi önemli bir tarihi olay, bu bağlamda diğer ülkeler için güzel bir örnek teşkil etmektedir çünkü Yeni Zelanda ve Türkiye, savaşmış olsalar dahi kültürel bağını devam ettirmektedir. Belki de bunun en önemli nedeni, Gelibolu Yarımadası üzerinde Anzak Mezarlığı’nın olmuş olmasıdır. Bu bağlamda, iki ülkenin ortak noktası ‘Çanakkale Savaşları’dır. Aralarında savaş olmuş olan iki ülke açısından, aynı konunun nasıl işlendiği merak edilmektedir. Her iki ülkeyi de ilgilendiren bu önemli konu hakkında, karşılaştırmalı çalışmaların yapılmamış olması çok büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, karşılaştırmalı çalışmalara dayanak oluşturabilecek düzeyde, her iki ülkenin eğitim programları incelenmiştir. Araştırmada, tarama modeli kullanılmış ve elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bu bağlamda her iki ülkenin eğitim programlarında ‘barış eğitimi, tarihsel empati, küresel vatandaşlık’ kavramlarının nasıl ele alındığı değerlendirilmiş ve karşılaştırma yapılmıştır.
 • AB (Avrupa Birliği) Bakanlığı, Fasıl 26 Eğitim ve Kültür, 2012. www.abgs.gov.tr/index.php?p=91&I=1, 25.04.2012.
 • Aktaş, Özgür, Tarih Eğitiminde Savaş Ve Barış: Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaş Ve Barış Konularıyla İlgili Bilgilerinin Ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, YOK Veri Tabanı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012.
 • Alaslan, Funda, Ahmet Şimşek, ve Şenel Çamdeviren. "Türk Maarif (Eğitim) Şûralarında Tarih Eğitimi.", Kalem Eğtim ve İnsan Bilimleri Dergisi, c. 2, s. 2, 2012, ss. 189- 225. www.kalemacademy.net/sayilar/Sayi3_06TurkMaarifSuralarindaTarihEgitimi.pdf, 21.04.2013.
 • Aslan, Erdal. "Türkiye'de Tarih Eğitiminin Sorunları.", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 18, 2010, ss. 106- 114. www.befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/110/89 , 21.04.2013.
 • Aslan, Erdal, “Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I: “Türk Tarih Tezi” öncesi dönem (1921- 1931). Eğitim ve Bilim, c. 37, s. 164, 2012, ss. 331- 346. www.egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1388/382 , 21.04.2013.
 • Ayaz, T., “Milli Eğitim Şuralarında Tarih Öğretimi.”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, YOK Veri Tabanı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2009.
 • Barton, Keith.C., “Wars And Rumors Of War: The Rhetoric And Reality Of History Education İn The United States. In T. Taylor & R. Guyver (Eds.), History Wars And The Classroom:Global Perspectives (pp. 187-202). Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2012.
 • Catherall, Sarah. “Teaching of NZ History a ‘Disgrace’.” Sunday Star Times, 3 February 2010, ss. 10, 2002a. www.wahta.net/hıstory-teaching-in-the-news.html, 29.04.2013.
 • Catherall, Sarah. “Teen Knowledge of NZ Events in History. Sunday Star Times, 10 February 2010,ss. 23, 2002b. www.wahta.net/hıstory-teaching-in-the-news.html, 29.04.2013.
 • Ciydem, Erol. “The Mission Of History Education İn Forming Future.” Procedia- Social and Behavioral Sciecnes, s. 46, 2012, ss. 1028- 1031. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.242, 21.04.2013.
 • Crick, Bernard, “Education For Citizenship And The Teaching Of Democracy İn Schools: Final Report Of The Advisory Committee On Citizenship.” London: Qualifications and Curriculum Authority, 1998. Retrieved from http://www.qcda.gov.uk/libraryAssets/media/6123_crick_report_ 1998.pdf, 23.10.2013.
 • Davison, Martin, “It is really hard being their shoes.”: Developing Historical Empathy in Secondary School Students. Unpublished Doctoral Dissertation, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, 2012.
 • Demircioğlu, İ. H. (2006). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki tarih öğretiminin genel amaçlarının karşılaştırılmalı bir değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 133- 146. www.portal.fırat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/195/file/16-2.pdf, 21.04.2013.
 • Florek, Magdalena, and Andrea Insch, “The Trademark Protection Of Country Brands: Insights Of New Zealand, Journal Place Management and Development, c. 1, s. 3, 2008, ss. 292- 306. www.emeraldinsight.com/1753-8335.htm, 26. 04.2013.
 • Hall, John, V. John Basarin, and Leonie Lockstone-Binney. "An empirical analysis of attendance at a commemorative event: Anzac Day at Gallipoli.", International journal of hospitality management , c. 29, s. 2, 2010, ss. 245-253. http://doi:10.1016/j.ijhm.2009.10.012, 29.04.2013.
 • Kan, Çiğdem, “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 26, 2009, ss. 25-30.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.
 • Liu, James. H., “History And İdentity: A System Of Checks And Balances For Aotearoa/New Zealand.” 12th International LAB Meeting- Summer Session 2008, ss. 69-87. www.eutophd.it/html/_onda02/07/PDF/12th_lab_scientificmaterial/jodelet/liu_nz_2005.pdf, 26.04.2013.
 • Macleod, Jenny, “The Fall And Rise Of Anzac Day: 1965 and 1990 Compared.” War& Society, c. 20, s. 1, 2002, ss. 149- 168. DOI: http://dx.doi.org/10.1179/072924702791202935, 26.04.2013.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 10. Sınıf tarih öğretim programı, 2010. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72, 25.04.2013.
 • Montgomerie, Deborah, “Twentieth Century New Zealand War History At Century’s Turn.” New Zealand Journal of History, c. 37, s. 1, 2003, ss. 62-79. www.nzjh.auckland.ac.nz/docs/2003/NZJH_37_1_07.pdf, 26.04.2013.
 • Morais, Duarte B., and Anthony C. Ogden, “Initial Development And Validation Of The Global Citizenship Scale.”, Journal of Studies in International Education, c. 15, s. 5, 2011, ss. 445- 466. http://jsi.sagepub.com/content/15/5/445, 25.04.2013.
 • Ozan, R. Sosyal Bilimler Liselerinde Tarih Eğitimi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, YOK Veri Tabanı. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2007.
 • Özkan, G. 2008- 2009 Öğretim Yılında Yürürlüğe Giren Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Öğretim Programının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, YOK Veri Tabanı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2011.
 • Özlem, Dogan. Tarih Felsefesi. Anahtar Yayınları, İstanbul 1984.
 • Rendle, Steve, “Gallipoli? Isn’t That Somewhere in Italy?”, Dominion Post, 25 April, 23. 2003. www.wahta.net/hıstory-teaching-in-the-news.html, 29.04.2013.
 • Sheehan, Mark, “‘Defending The High Ground’ The Transformation Of The Discipline Of History İnto A Senior Secondary School Subject İn The Late 20th Century: A New Zealand Curriculum Debate.” Published PhD Thesis, Massey University, New Zealand, 2008. http://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/728/02whole.pdf?sequence=1, 29.04.2013.
 • Sheehan, Mark, “The Place Of ‘New Zealand’ İn The New Zealand History Curriculum.”, Journal of Curriculum Studies, c. 42, s. 5, 2010, ss. 671- 691. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2010.485247, 29.04.2013.
 • Şimşek, Ahmet, “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Ulusallığı Ve Avrupa Merkezciliği.”, Türk Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 11, s. 1, 2007, ss. 9- 38. www.tsadergisi.org/tsadergi/arsiv/nisan2007/01.pdf , 21. 04.2013.
 • Turgut, S. Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Ders Kitabının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, YOK Veri Tabanı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2011.
 • UNESCO Arşiv Katalogu, United Nations Office at Geneva, Intellectual Cooperation and International Bureaux Section, 1919- 1946, 2013. www.biblio-archive.unog.ch/Detail.aspx?ID=408, 21.04.2013.
 • Yeni Zelanda Öğretim Programı, 2007. http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-documents/The-New-Zealand-Curriculum, 25.04.2013.
 • Yeni Zelanda Tarih Öğretim Programı, 2010. http://seniorsecondary.tki.org.nz/Social-sciences/History, 29.04.2013.
 • Yurtseven, Huseyin Ridvan and Dilek Donmez, “Measuring And Managing Service Quality Of ANZAC Day As A Cultural Heritage Event.”, 2005 www.neumann.hec.ca/aimac2005/PDF_Taxt/YurtsevenH_DonmezD.pdf, 29.04.2013.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel OKUR-BERBEROĞLU

Yazar: Bilgehan BERBEROĞLU

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52899, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {657 - 666}, doi = {10.17518/caty.11649}, title = {Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {OKUR-BERBEROĞLU, Emel and BERBEROĞLU, Bilgehan} }
APA OKUR-BERBEROĞLU, E , BERBEROĞLU, B . (2015). Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13 (18), 657-666. DOI: 10.17518/caty.11649
MLA OKUR-BERBEROĞLU, E , BERBEROĞLU, B . "Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 657-666 <http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/4005/52899>
Chicago OKUR-BERBEROĞLU, E , BERBEROĞLU, B . "Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015): 657-666
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması AU - Emel OKUR-BERBEROĞLU , Bilgehan BERBEROĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.11649 DO - 10.17518/caty.11649 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 657 EP - 666 VL - 13 IS - 18 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.11649 UR - http://dx.doi.org/10.17518/caty.11649 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması %A Emel OKUR-BERBEROĞLU , Bilgehan BERBEROĞLU %T Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 18 %R doi: 10.17518/caty.11649 %U 10.17518/caty.11649
ISNAD OKUR-BERBEROĞLU, Emel , BERBEROĞLU, Bilgehan . "Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 18 (Mayıs 2015): 657-666. http://dx.doi.org/10.17518/caty.11649