Yıl 2012, Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 43 - 68 2014-02-02

Thoughts Regarding Cyprus Problem in the Ligth of Some Greek Court Decisions
Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler

UĞUR BAYILLIOĞLU [1]

346 946

Kıbrıs Sorunu Türk dış politikasının en önemli sorunlarından biridir. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ise Kıbrıs Sorununun önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Kıbrıs’ta, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makari- os’a karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 tarihli, Yunan–Rum darbesi ise Kıbrıs Barış Harekâtı için Ga- ranti Andlaşması bağlamında, hukuki bir neden teşkil etmiştir. Atina Temyiz Mahkemesi, bazı kararların- da, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran çok taraflı andlaşmalara atıf yaparak, Yunan hükümetinin darbeyi icra ederek, ilgili andlaşmaları ihlal ettiğini ve buna mukabil gerçekleştirilen Türk tedbir hareketinin hukuka uygun olduğunu teyit etmiştir. Bu çalışmada söz konusu kararlar aktarılacak ve Yunanistan’ın Ada’daki mevcut durumdan sorumluluğuna değinilecektir
ANAHTAR KELİMELERKıbrıs, 15 Temmuz Darbesi, Türk tedbir hareketi, Darbe hakkındaki bazı Yunanmahkeme kararları, Garanti Andlaşması
 • KİTAP VE MAKALELER:
 • Başeren, Sertaç Hami: Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003.
 • Bayıllıoğlu, Uğur: “Uluslararası Adalet Divanı Kosova’nın Kendi Kaderini Tayin Hakkını Onayladı mı?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 92, Ocak-Şubat 2011, s. 287-311.
 • Birand, Mehmet Ali: 30 Sıcak Gün, Milliyet Yayınları, 14. Baskı, İstanbul, 1990.
 • Cinemre, Levent (ed.): Bülent Ecevit: Dış Politika ve Kıbrıs Dosyası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınla- rı, İstanbul, 2011.
 • Denktaş, R.R.: The Cyprus Triangle, K. Rustem & Brother, London, 1988.
 • Druşotis, Makarios: Kıbrıs 1963-1964, İlk Bölünme, (çev. Ali Çakıroğlu), Galeri Kültür Yayınları, Lefko- şa, 2008.
 • Druşotis, Makarios: Cunta ve Kıbrıs 1967-1970, Köfünye Krizi, İki Suikast, Bir Cinayet, (çev. Metin Bağ- rıaçık), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 2010.
 • Druşotis, Makarios: Kıbrıs 1970-1974, EOKA B, Yunan Darbesi, Türk İstilası (çev. Ali Çakıroğlu), Gale- ri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 2006.
 • Erhürmen, Tufan: Kıbrıs’ta Akıl Tutulması: Kıbrıslı Türklerde Modernleşme ve Hukuk, Işık Kitabevi, Lef- koşa, 2007.
 • Evriviades, Marios L.: “The Legal Dimension of the Cyprus Conflict”, Texas International Law Journal, Vol: 29, 1975, s. 227-264.
 • Green, James A.: “Questioning the Peremptory Status of the Prohibition of the Use of Force”, Michigan Journal of International Law, Vol: 32, 2010-2011, s. 215-257.
 • Gündüz, Aslan: “Creeping Jurisdiction of the Court of Human Rights: The Bankovic Case vs The Loizi- dou Case”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, Sayı: 1-2, 2004, s. 451-480.
 • İsmail, Sabahattin: Kıbrıs Barış Harekatı’nın Nedenleri–Gelişimi–Sonuçları, Akdeniz Haber Ajansı Ya- yınları, İstanbul/Lefkoşa, 1988.
 • Mütercimler, Erol: Satılık Ada Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekâtının Bilinmeyen Yönleri, 8. Baskı, Alfa, İstan- bul, 2010.
 • Necatigil, Zaim M. : Kıbrıs Uyuşmazlığı ve AİHM Kıskacında Türkiye, Turhan Kitabevi, 2. Bası, Ankara, 2006.
 • Nedjatigil, Zaim M.: The Cyprus Conflict: A Lawyer’s View, Kema Ltd. Nicosia, 1981.
 • Oberling, Pierre: Bellapais’e Giden Yol, Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs’a Göçü, (çev. Mehmet Erdoğan), Gnkur. Basımevi, Ankara, 1987.
 • Özersay, Kudret: Kıbrıs Sorunu: Hukuksal Bir İnceleme, ASAM, Ankara, 2002.
 • Richter, Heinz A.: Çağdaş Kıbrıs’ın Kısa Tarihi, (Çev. Ali Çakıroğlu), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 2011.
 • Ronzitti, Natalino: “Use of Force, Jus Cogens and State Consent” The Current Legal Regulation of the Use of Force, (ed. Antonio Cassese), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986, s. 147-166.
 • Serter, Vehbi Zeki: “Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974’te Düzenlenen Rum-Yunan Askeri Darbesi ve Mutlu Barış Harekâtı’nın Başlaması (20 Temmuz 1974)”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri, Bildiriler, Tarih Boyun- ca Türk-Yunan İlişkileri (20 Temmuz 1974’e Kadar), Gnkur. Basımevi, Ankara, 1986, s. 341-375.
 • Tarhanlı, Turgut: Ne Hukuk Ne De Ahlak: Yeryüzü Cehennemi, Dost, Ankara, 2003.
 • Thomas, Ann Van Wynen-Thomas, A.J. Jr: Non-Intervention: The Law of its Import in the Americas, So- uthern Methodist University Press, Dallas, 1956.
 • Thomas, Ann Van Wynen-Thomas, A.J. Jr.: “The Cyprus Crises 1974-1975: Political-Juridical Aspects, Southwestern Law Journal, Vol: 29, 1975, s. 513-546.
 • Toluner, Sevin: Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1977.
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI VE MUHALEFET ŞERHLERİ: Loizidou v. Turkey, (Application no. 15318/89), Judgment of 18 December 1996 Dissenting Opinion of Judge Bernhardt Joined by Judge Lopes Rocha Dissenting Opinion of Judge Pettiti Dissenting Opinion of Judge Gölcüklü Cyprus v. Turkey, (Application no. 25781/94), Judgment of 10 May 2001 Partly Dissenting Opinion of Judge Fuad
 • GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARI: http://daccess-dds-ny. un. org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/289/72/IMG/NR028972.pdf?OpenE
 • lement (24.04.2012) http://daccess-dds-ny. un. org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/211/44/IMG/NR021144.pdf?OpenE
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 1, 1961.
 • Athens Court of Appeal Civil Division, No: 2656/1979, 21 March 1979.
 • International Legal Materials, Vol: 13, 1974,
 • http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta74/ERES573.htm.1 (23.04.2012).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: UĞUR BAYILLIOĞLU

Bibtex @ { cankujlaw53191, journal = {Cankaya University Journal of Law}, issn = {1309-677X}, address = {Çankaya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {9}, pages = {43 - 68}, doi = {}, title = {Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler}, key = {cite}, author = {BAYILLIOĞLU, UĞUR} }
APA BAYILLIOĞLU, U . (2014). Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler. Cankaya University Journal of Law, 9 (1), 43-68. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cankujlaw/issue/4031/53191
MLA BAYILLIOĞLU, U . "Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler". Cankaya University Journal of Law 9 (2014): 43-68 <http://dergipark.gov.tr/cankujlaw/issue/4031/53191>
Chicago BAYILLIOĞLU, U . "Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler". Cankaya University Journal of Law 9 (2014): 43-68
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler AU - UĞUR BAYILLIOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Cankaya University Journal of Law JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 68 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-677X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cankaya University Journal of Law Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler %A UĞUR BAYILLIOĞLU %T Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler %D 2014 %J Cankaya University Journal of Law %P 1309-677X- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD BAYILLIOĞLU, UĞUR . "Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler". Cankaya University Journal of Law 9 / 1 (Şubat 2014): 43-68.