Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 103 - 132 2017-12-27

UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Harun Aslan [1] , Melda Aslan [2]

289 2296

Bu çalışma, dünyada ve Türkiye’de değişen iş gücü piyasalarıyla birlikte belirginleşen uzun süreli işsizlik sorununu açıklamak, uzun süreli işsizliği kapasite yaklaşımı bağlamında ele almak, uzun süreli işsizliğin hem birey hem de toplum üzerinde yarattığı etkileri ve uzun süreli işsizlikle mücadele yöntemlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türkiye’de uzun süreli işsizlikle mücadele eden büyük bir nüfusun olması ve bu toplumsal soruna yönelik literatürde çok az araştırmanın olması bu çalışmayı gerekli kılmıştır. Uzun süreli işsizliği deneyimleyen bireyler, fiziksel ve psiko-sosyal açıdan zarar görmektedir. Bu anlamda uzun süreli işsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla kapasite yaklaşımı ve diğer mücadele yöntemleri açısından ele alınması sosyal politika alanına katkı sağlamaktadır.

İş gücü piyasası, uzun süreli işsizlik, kapasite yaklaşımı, uzun süreli işsizliğin etkileri
  • ALABAŞ, A. (2007), Uzun Süreli İşsizler ve Uzun Süreli İşsizliği Azaltmada İşkur’un Önemi, Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. ARICI, K. (2005), “Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Yeni Bir Sorun: Yaşlı İşçiler”. A. Can Tuncay’a Armağan. Legal Yayıncılık, İstanbul. ATINÇ, T. M. ve WALTON, M. (1998), Social Consequences of the East Asian Financial Crisis, World Bank Group. BARTLEY, M. (1994), "Unemployment And İll Health: Understanding The Relationship", Journal of Epidemiology ve Community Health, Vol. 48, No: 4, ss. 333-337. BARTLEY, M. , SACKER, A. ve CLARKE, P. (2004), "Employment status, employment limiting illness: prospective evidence from the British household panel survey 1991-2001", Journal of Epidemiology and Community Health, Vol. 58, No: 6, ss. 501-506. BAŞTAYMAZ, T. (1998), Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Açmaz: İşsizlik veya Kırsal Eksik İstihdam, Mercek Dergisi Mess Yayım, İstanbul. BELL, D. N. ve Blanchflower, D. G. (2010), "Youth unemployment: déjà vu?", IZA Discussion Paper, No: 4705, ss. 1-56. BERKEL, R. V. ve BRAND, A. (1996), "Actors and factors in finding a job or remaining unemployed: longitudinal research into the position of the long-term unemployed in the Rotterdam labour market", On the challenges of unemployment in a regional Europe, Vol. 809, ss. 145-163. BOURDİEU, P. (2011), "The Forms of Capital (1986)", I. Szeman, & T. Kaposy (Ed.), Cultural Theory An Anthology, New Jersey, Wiley- Blackwell, ss. 81-93. BRİAR, K. H. (1983), "Unemployment: Toward A Social Work Agenda", National Association of Social Workers, Vol. 28, No: 3, ss. 211-216. BROWN, S. ve SESSİONS, J. G. (1997), "A profile of UK unemployment: regional versus demographic influences", Regional Studies, Vol. 31, No: 4, ss. 351-366. BYRNE, D. (2005), Social Exclusion, Open University Press, London. CALMFORS, L. , FORSLUND, A. ve HEMSTROM, M. (2002), "Does Active Labour Market Policy Work? Lessons From The Swedish Experiences", IFAU, Institute for Labour Market Policy Evaluation, ss. 4-20. COLLİER, W. (2005), "Unemployment duration and individual heterogeneity: a regional study", Applied Economics, Vol. 37, ss. 133-153. CREED, P. A. ve MOORE, K. (2006), "Social support, social undermining, and coping in underemployed and unemployed persons", Journal of Applied Social Psychology, Vol. 36, No: 2, ss. 321-339. ÇONDUR, F. ve BÖLÜKBAŞ, M. (2014), "Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 2, ss. 77-93. DAYIOĞLU, M. ve KIRDAR, M. G. (2010), “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler”. DPT Yayınları, Ankara. DEDEOĞLU, S. (2009), “Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstidamı”. Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 2, ss. 41-54. DİETZ, M. , MÜLLER, G. ve TRAPPMANN, M. (2009), Bedarfsgemeinschaften im SGB II- Warum Aufstockertrotz Arbeit bedürftig bleiben, (2/2009), IAB-Kurzberichte, Nürnberg. DRİLLİNG, M. (2004), "Young Urban Poor", VS Verlag für Sozialwissenschaften, ss. 15-20. EDMARK, K. (2005), “Unemployment and crime: Is there a connection?”, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 107, No: 2, ss. 353-373. ELİASON, M. ve STORRİE, D. (2009), " Job loss is bad for your health – Swedish evidence on cause-specific hospitalization following involuntary job loss", Social Science and Medicine, Vol. 68, ss. 1396-1406. ERDOĞDU, S. (2004), "Sosyal Politika’da 'Avrupalı' Bir Kavram: Sosyal Dışlanma", Çalışma Ortamı Dergisi, Vol. 75, ss. 16-19. EROL, S. I. (2013), "İşsizliğin Sosyal Dışlanma Üzerindeki Etkisi", TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Vol. 24, No: 3-4-5, ss. 46-70. FELSON, M. (1994), Crime and everyday life: Insight and implications for society, Pine Forge Press, Thousand Oaks. GİDDENS, A. (1991), Modernity and Self-Identity, Polity, Self and Society In The Late Modern Age, Cambridge University Press, Cambridge. GİDDENS, A. (1994), Modernliğin Sonuçları, (Çev: E. Kuşdil), Ayrıntı yayınları, İstanbul. GİLBERT, N. (1998), "Remodeling Social Welfare", Society, Vol. 35, No: 5, ss. 8-13. GOLDBERG, R. W.; LUCKSTED, A.; MCNARY, S.; GOLD, J. M.; DİXON, L. ve LEHMAN, A. (2001), "Correlates of Long-Term Unemployment Among Inner-City Adults With Serious and Persistent Mental Illness", Psychıatrıc Servıces, Vol. 52, No: 1, ss. 101-103. GÜNAYDIN, İ. ve YILDIZ, B. (2016), "Aktif İstihdam Politikalarının Etkililiği", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Vol.7, No: 7, ss. 264- 300 GÜNDOĞAN, N. (2004), "İşsizlik", Çalışma Ekonomisi, Vol. 2. ss. 199-218. HEYLEN, F. (1992), "Long-term unemployment in the OECD countries", Tijdschrift voor Economie en Management, Vol. 37 No: 1, ss. 53-83. ILO (1996), Employment policies in a global context (Report 5), Geneva: ILO. ILO (2015), "KILM 11. Long-term unemployment", http://kilm.ilo.org/2015/download/kilm11EN.pdf adresinden alındı (15.09.2016). KAPAR, R. (2006), "Aktif İşgücü Piyasası Politikaları", Prof. Dr. Toker Dereli'ye Armağan, Cilt 55, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul, ss. 341-371 KİESELBACH, T. (2003), "Long-term unemployment among young people: the risk of social exclusion", American Journal of Community Psychology, Vol. 32, ss. 69-76. KORAY, M. (1996), Esneklik yada Emek Piyasalarının Küreselleşmesi, Cilt 44, Petrol – İş Yıllığı, 95 –96, İstanbul. KUKLYS, W. (2005), Amartya Sen's Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications, Springer Science ve Business Media. LEİSİNK, P. (1999), Globalization and Labour Relations, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusettes, USA. LİN, M. J. (2008), "Does unemployment increase crime? Evidence from US data 1974–2000", Journal of Human Resources, Vol. 43, No: 2, ss. 413-436. LORDOĞLU, K. ve Özkaplan, N. (2005), Çalışma İktisadı, 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul. MACHİN, S. ve MANNİNG, A. (1999), "The causes and consequences of long-term unemployment in Europe", (Ed. O. C. Ashenfelter ve D. Card), Handbook of labour economics, Amsterdam, Elsevier, ss. 3085-3139. MALBY, S.; DAVİS, P.; WEVER, W.; BROEK, E.; RİZZİ, R. ve PYSDEN, C. (2012), “Monitoring the impact of economic crisis on crime”, United Nations Office on Drugs and Crime. NİE, J. ve STRUBY, E. (2011), "Would Active Labor Market Policies Help Combat High US Unemployment", Economic Review, Vol. 96, No: 3, ss. 35-69. NORDİN, M. ve ALMEN, D. (2016), "Long-term unemployment and violent crime", Empirical Economics, Lund University, No: 2011:34, ss. 1-29. O’CONNELL, P. , MCGUİNNESS, S. ve KELLY, E. (2010), "A statistical profiling model of long-term unemployment risk in Ireland", ESRI Working Paper Vol. 345, ss. 1-45. OLEJNİCZAK, M. (2010), Aktive Leistungen nach dem SGB II als Dienstleistungsprozess: Eine qualitative Analyse der Hartz-IV-Reform auf Basis von Interviews mit Betroffenen, Rainer Hampp Verlag, München. OLEJNİCZAK, M. (2012), "Long-term Unemployment and the Capability Approach", Management Revue, Vol. 23, No: 2, ss. 140-157. OECD (2016), "OECD.Stat", http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STLABOUR# , (14.04.2017). OECD (2016), "OECD.Data", https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm , (15.04.2017). ÖĞÜTOĞULLARI, E. ve KILIÇ, C. (2016). “Türkiye İş Gücü Piyasasında Yeni Bir Problem Alanı: 40 Yaş ve Üstü İşsizler”. Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt.7, Sayı:1, ss. 85-97. ÖZKAPLAN, N. (1999), "İşgücü Piyasasına Ait Kavramların Sorgulanması", Ekonomik Yaklaşım, Vol. 10, No: 32, ss. 61-85. PAYNE, J. , BERNARD, C. , PAYNE, C. ve CONNOLY, S. (1996), Long-term unemployment: Individual risk factors & outcomes, Policy Studies Institute, London. PİSSARİDES, C. (1992), "Loss of Skills During Unemployment", Journal of Economics, Vol. 17, No: 4, ss. 1371-1391. ROBEYNS, I. (2005), "The Capability Approach: A Theoretical Survey", Journal of Human Development, Vol. 6, No: 1, ss. 93-117. RUTKOWSKİ, J. (2003), Rapid labour reallocation with a stagnant unemployment pool: the puzzle of the labour market in Lithuania. World Bank, Washintgon, DC. RUTKOWSKİ, J. (2006), Labour market developments during economic transition, World Bank , Washington, DC. SCARPETTA, S. , SONNET, A. ve MANFREDİ, T. (2010), "Rising Youth Unemployment During Crisis: How To Prevent Negative Long-Term Consequences On A Generation?", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, Vol. 106, OECD Publishing, Paris. SCHMİTT, J. ve JONES, J. (2012), "Amerıca's 'New Class' A Profile of the Long-Term Unemployed", New Labor Forum, Vol.21, No: 2, ss. 57-65. SEN, A. (1992), Inequality Reexamined, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. SEN, A. (2000), Development as Freedom, Anchor Books, New York. SERTER, N. (1993), Genel Olarak Türkiye Açısından İstihdam ve Gelişme, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul. SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL (2012), "22 Milyon Çalışanın 10 Milyonu Kayır Dışı", http://www.sgk.com.tr/427-Haber-22-milyon-calisanin-10-milyonu-kayit-disi.html, (18.10.2016). STRYKER, R. (1998), "Globalization and The Welfare State", International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 18, ss. 1-49. TALAS, C. (1979), Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, İstanbul. TATLIDİL, H. ve ÖZGÜRLÜK, B. (2012), “İŞKUR İl Müdürlüklerinin İşe Yerleştirme ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Performans Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz”, TİSK Akademi, Sayı 1, ss. 77-101. TUNALI, İ. (2004), "İstihdam Durum Raporu Türkiye'de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması", http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/view/12671/%C4%B0%C5%9EKUR_T%C3%BCrkiye_%C4%B0stihdam_Durum_Raporu.pdf (02.11.2016). TUNCAY, T. ve YILDIRIM, B. (2015), "Factors affecting the psychological distress among unemployed and re-employed individuals", Career Development International, Vol. 20, No: 5, ss. 482-502. TUİK (2016), "Temel İstatistikler İstihdam edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları ve Dağılımı", http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist , (04.11.2016). YAMAN, K. (2007), "Yoksulluk Hukuku: Modernleşme Sürecinde İngiltere -Osmanlı İmparatorluğu Karşılaştırması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. YÜKSEL, Y. (2007), “Türkiye’de Demografik Geçiş Süreci ve Sosyal Politikalar”, DPT Yayınları, Ankara. ZAİM, S. (1986), Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul.
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Harun Aslan

Yazar: Melda Aslan

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos371976, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {103 - 132}, doi = {10.18026/cbayarsos.371976}, title = {UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Aslan, Melda and Aslan, Harun} }
APA Aslan, H , Aslan, M . (2017). UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 103-132. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371976
MLA Aslan, H , Aslan, M . "UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 103-132 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/371976>
Chicago Aslan, H , Aslan, M . "UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 103-132
RIS TY - JOUR T1 - UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ AU - Harun Aslan , Melda Aslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 132 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %A Harun Aslan , Melda Aslan %T UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Aslan, Harun , Aslan, Melda . "UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 103-132.