Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 155 - 176 2017-12-26

ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

İnan Eryılmaz [1] , Asena Altın Gülova [2]

237 347

                Bu çalışmanın amacı; örgüt iklimi ile algılanan örgütsel politika kavramı arasındaki varsayılan ilişkiyi ve etkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda keşfedici ve kesitsel bir araştırma yöntemi kullanarak, Türkiye’nin üç büyük ili olan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kamu sektöründe çalışan 264 katılımcıya kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak araştırma ölçekleri ve demografik değişkenleri içeren anket uygulanmıştır. Güvenilirliği sağlanan örgüt iklimi ve algılanan örgütsel politika ölçeklerine doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktörler arasındaki ilişki ve etkiyi görebilmek ve aynı zamanda hipotezleri test etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.

                Yapılan korelasyon analizi sonucunda, örgüt iklimi ve alt boyutları ile algılanan örgütsel politika ve alt boyutları arasında negatif yönlü yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise, algılanan örgütsel politika düzeyindeki değişimlerin neredeyse yarısının örgüt iklimi algısından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Analizler alt boyutlar arasında da tekrarlanmış, örgüt iklimi alt boyutları ile algılanan örgütsel politika arasında benzer negatif yönlü ilişkiler görülmüştür. 

Örgüt iklimi, Örgütsel Politika, Algılanan Örgütsel Politika
  • ANDREWS, M. C. ve KACMAR, K.M., (2001), “Discriminating Among Organizational Politics, Justice, And Support”, Journal Of Organizational Behavior, 22,(4): 350-375. ARSLAN, N.T., (2004), “Örgütsel Performansı Belirleyici Bir Etmen Olarak Örgüt Kültürü Ve İklimi Hakkında Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 203-228. BOZKURT, S. ve DOĞAN, A., (2013), Örgütsel Davranış: 10.Bölüm “Güç ve Politika”, Ed: E.Örücü, E. Üngören, Lisans Yayıncılık, İstanbul. BUENGER, C.M., MONIQUE F., ROBERT W. B. ve NICK M., (2007), “A Study of the Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS) for Use in the University Classroom”, Developments in Business Simulation and Experiential Learning, (34): 294-301. BURSALI, M.Y., (2008), Örgütsel Politikanın İşleyişi: Örgütsel Politika Algısı Ve Politik Davranış Arasındaki İlişkiler, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. ÇEKMECELİOĞLU, H.G., (2008), “Örgüt İklimi, Güçlendirme ve Bireysel İş Performansı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”, 2008 Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı-İşletmecilikte Yeni Gelişmeler ve Fırsatlar, 129-141. DOĞAN, H. ve GÜNGÜREN, E., (2009), “Farklı Meslek Gruplarındaki Çalışanların Örgüt İklimi Algılamaları ve Alanya Başkent Hastanesi’nde Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2): 67-75. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (DPB), www.dpb.gov.tr/.../kamu.../kamu_personel_cinsiyet_istihdam_aralık.pdf, ‎Erişim Tarihi: 01.04.2017. DRORY, A., (1993), “Perceived Political Climate And Job Attitudes”, Organization Studies, 14(1): 59-71. ERTEKİN, Y., (1978), “Örgüt İklimi”, Amme İdaresi Dergisi, 11(4): 16-35. ERTEKİN, Y. ve GÜLÇİMEN Y.E., (2003), Örgütsel Politika ve Taktikler, TODAİE Yayın No:318, Ankara. FERRIS, G. R. ve KACMAR, K.M., (1992), “Perceptions of Organizational Politics”, Journal of Management, 18(1): 93-116. FOREHAND, G.A. ve GILMER, V.H., (1964), “Environmental Variation in Studies of Organizational Behaviour”, Psychological Bulletin , 62(6): 361-382. KACMAR, K. M. ve FERRIS, G. R. (1991), “Perceptions Of Organizational Politics Scales (POPS): Development And Construct Validation”, Educational And Psychological Measurement, 51: 193-205. KACMAR, K. M. ve CARLSON, D.S., (1997), “Further Validation Of The Perceptions Of Politics Scale (Pops): A Multiple Sample Investigation”, Journal Of Management, 23(5) 627-658. KELEŞ, Ö., (2008), Örgüt İklimi Boyutlarının Çalışanların Güçlendirme Algılarıyla İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. KUMAR, P. ve GHADIALLY, R., (1989), “Organizational Politics and Its Effects on Members of Organizations”, Human Relations, 42(4): 305-314. LENDELL, G. ve WİTT, A.L., (1993), “Dimensionality and Construct Validity of the Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS)”, Educational and Psychological Measurement, 53(3): 821-829. LITWIN, G.H. ve STRINGER, R.A., (1968), Motivation and Organizational Climate, Boston Division of Research Harvard Business School , ABD. MEHTAP, Ö., (2011), Örgüt İçi Politik Davranışların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul. MUCHINSKY, P.M., (1976), “An Assesment Of The Litwin And Stringer Organization Climate Questionnaire: An Emprical And Theoretical Extension Of The Sims And Lafolette Study”,Personnel Psychology, 29: 371-392. NEAL, A., WEST, M.A. ve PATTERSON, M.C., (2005), “Do Organizational Climate And Competetive Strategy Moderate The Relationship Between Human Resource Management And Productivity?”, Journal Of Management, 31(4) 492-512. ÖZKUL, Y., (2013), Örgüt İkliminin Motivasyon Üzerine Etkisi: Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul. PARKER, C. P., ROBERT L. D. ve STACY L. J., (1995), “Perceptions of Organizational Politics: An Investigation of Antecedents and Consequences”, Journal of Management, 21(5): 891-912. PATTERSON, M. G., WEST, M. A., SHACKLETON, V. J., DAWSON, J. F., LAWTHOM, R. ve MAITLIS, S. (2005), “Validating The Organizational Climate Measure: Links To Managerial Practices, Productivity And Innovation”, Journal Of Organizational Behavior, 26: 379-408. PIROLA, M. A., HARTEL, C., MANN, L. VE HIRST, G., (2002), “How Affective Events And Affective Climate To Work-Related Satisfaction in R&D Teams”, Leadership Quarterly, 13: 561-581. RANDALL, M.L., CROPANZANO, R., BORMANN, A.C., BIRJULIN, A., (1999), “Organizational Politics and Organizational Support as Predictors of Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 20(2): 159-174. SARGUT, A. S. (2015). Kültürlerarası Farklılaşma Ve Yönetim. Ankara, İmge Kitabevi VALLE, M. ve WITT, L.A., (2001), “The Moderating Effect of Teamwork Perceptions on the Organizational Politics-Job Satisfaction Relationship”, Journal of Social Psychology, 141(3): 379-389. VIGODA, E. ve DRORY, A., (2006), Handbook of Organizational Politics, UK, Edward Elgar Publishing. VIGODA, E. ve MEISLER, G., (2010), “Emotions in Management And The Management Of Emotions: The Impact Of Emotional Intelligence And Organizational Politics On Public Sector Employees”, Public Administration Review, 70(1): 72-86. YÜCELER, A., (2009), “Örgütsel Bağlılık Ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22): 445-458.
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: İnan Eryılmaz

Yazar: Asena Altın Gülova

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos372724, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {155 - 176}, doi = {10.18026/cbayarsos.372724}, title = {ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Eryılmaz, İnan and Altın Gülova, Asena} }
APA Eryılmaz, İ , Altın Gülova, A . (2017). ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 155-176. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/372724
MLA Eryılmaz, İ , Altın Gülova, A . "ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 155-176 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/372724>
Chicago Eryılmaz, İ , Altın Gülova, A . "ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 155-176
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - İnan Eryılmaz , Asena Altın Gülova Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 176 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A İnan Eryılmaz , Asena Altın Gülova %T ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Eryılmaz, İnan , Altın Gülova, Asena . "ÖRGÜT İKLİMİNİN, ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 155-176.