Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 4, Sayfalar 371 - 394 2017-12-30

İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ahmet Tayfur Akçan [1] , Meliha Ener [2]

282 365

                Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla emek faktörünün mobilite hızında meydana gelen artış, işsizliği ihraç ya da ithal edilebilen konuma getirmiştir. Bu kapsamda dünya üzerinde herhangi bir ülkede mevcut olan işsizlik dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Bu sebeple uygulanan ekonomi politikalarının ortak amaçlarından birisi de işsizliği azaltma olmuştur. Ancak zamanla salt amacı işsizliği azaltma olan politikaların uzun vadede başarı sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işsizlik politikalarının işsizliğe neden olan etmelere yönelik diğer politikalarla desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada 2000Q1-2015Q3 verileri kullanılarak işsizliğe neden olan makroekonomik değişkenler Granger nedensellik analizi ile belirlenmiş ve bu kapsamda politika önermelerinde bulunulmuştur. 

İşsizlik, Nedensellik Analizi, Ekonomi Politikaları
  • Akay Hülya, Aklan Nejla, Çınar Mehmet, “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C:14, S:1, 2016, S:209-226. Altunöz Utku, “Reel Büyüme ve İşsizlik Bağlamında Türkiye İçin Okun Yasası Analizi”, Kamu İş Dergisi C:14, 2015, S:29-44. Alptekin Volkan, Güvenek Burcu. “İşsizlik Sorunsalının İktisadi Krizlere Olan Duyarlılığı: Türkiye Ekonomisi Üzerine Müdehale Analizi Yardımıyla Bir Değerlendirme”, Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Nobel Yayınevi, 2011, S:293-320 Alptekin Volkan, Yapraklı Halil, Yılmaz Kubilay Çağrı, Karaçor Zeynep, “Krizin Semantiği Ve Toplumsal Boyutu”, Kriz Disiplinler Arası Bir İnceleme, Ekin Yayınevi, 2016, Bursa Bilgin Mehmet Hüseyin, “Döviz Kuru İşsizlik İlişkisi; Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:8, 2004, S:80-94. Can Yeşim, “Trakya Bölgesinin İşgücü Piyasası Analizi”, Electronic Journal Of Vocationes, 2013, S:200-209. Ceritoğlu Evren, Çevirmez Ece. “İşsizlik Riskinin ve Seçilen Finansal Değişkenlerin Hanehalkı Tüketim ve Tasarruf Kararları Üzerindeki Etkileri”, TCMB Ekonomi Notları, 2016, S:1-15 Çiçek Halit, Gözegir Süleyman, Çevik Emre, “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi C:11, S:1, 2010, S:141-155. Çondur Funda, Bölükbaş Mehmet, “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, C:47, 2014, S:77-93. Dickey David, Fuller Wayne “Distribution Of The Estimation For Autoregressive Time Series With A Unit Root”, Journal Of The American Statistical Association, 1979 Geyikçi Umut Burak, “Turizm Tesislerinin Doluluk Oranları ve Tarım Dışı İstihdam Rakamlarının Bist Turizm Endeksi Üzerine Etkisinin Nedensellik Ve Eşbütünleşme İle Analizi”, Akademik Bakış Dergisi, 64, 2017, S:573-585 Göktaş Atilla, İşçi Öznur. “Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi İle Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S2010, S:279-294. Günaydın Davuthan, Çetin Murat, “Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, 2015, S:17-34. Kantar Yeliz, Aktaş Semra, “Spatial Correlation Analysis Of Unemployment Rates In Turkey”, Journal Of Eastern Europe Research İn Business And Economics, 2016, S:1-9. Karaçor Zeynep, Saraç Taha Bahadır. “Dış Ticaret İle Sanayi Sektörü İstihdam Oranı Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği (1963-2009)”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2011, S: 181-194. Kaya Veysel, Bozkurt İbrahim, “İşsizlik, Kişi Başına Milli Gelir (Yoksulluk), Suç Oranı ve Yeşil Kart, 1993-2009 Türkiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, 2011, S:133-140. Kaynak Pınar, Yücel Eray, Sayan Serdar, “Türkiye'de Cari İşlemler Açığı ve İşsizlik Arasında Bir Ödünleşme Var Mı?”, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014 Kılıç Cüneyt, Savrul Kılınç Burcu, Bayar Yılmaz, “Türkiye Ekonomisinde 2000 Yılı ve Sonrasında Yaşanan Finansal Krizlerin Evlenme-Boşanma ve İntihar Üzerine Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:46, S:131-146, 2014 Kılıç Cüneyt, “Tüketici Kredileri ve Cari Açık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt:29, Sayı:2, 2015, S:407-420. Korkmaz Adem, Çoban Orhan. “Emek Piyasasında Asgari Ücret, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği (1969-2006)”, Maliye Dergisi, S:151, 2006, S:16-22 Peker Osman, İsmet Göçer. “Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye’deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Ege Akademik Bakış Dergisi, C:10, 2010, S:1187-1194 Phillips Peter, Perron Pierre, “Testing For Unit Roots İn Time Series Regression,” Journal Of Biometrika, 1988. Sandalcılar, Ali Rıza; İlkay Noyan Yalman, “Türkiye’de Dış Ticaretteki Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, S:49-65. Topbaş Ferhat, “İşsizlik ve İntihar İlişkisi: 1975-2005 Var Analizi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007, S:161-172. Uslu Enes, Polat Özgür, “Türkiye’nin Dış Ticaretinde Mevsimsel Düzeltme”, Journal Of Yaşar University, 2010, S:3117-3130. Uysal Doğan, Alptekin Volkan, “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980-2007)”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, 2009, S:69-78. Ümit Öznur, Bulut Elif, “Türkiye’de İşsizliği Etkileyen Faktörlerin Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi İle Analizi: 2005-2010 Dönemi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 37, 2013, S:131-142. Yardımcıoğlu Fatih, Beşel Furkan, “İşsizlik Petrol Fiyatları İlişkisi Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği (1980-2012)” Turkish Studies Vol:8/8, Ankara, 2013, S:2197-2211. Yılmaz Özlem, “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 2, 2005, S:11-29. Yüceol Mualla Hüseyin, “Türkiye'de İller Arası İşsizlik Oranı Farklılıkları: Göç ve Ekonomik Kalkınma”, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2011, S:29-54. Yücesan Mesut, Torun Mustafa, Kurt Serdar, “Döviz Kuru Değişimlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Türkiye’nin Yeni Dış Ticaret Pazarları Arayışında Seçilmiş Ülke Grupları Üzerine Ekonomik Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 2017, 1288-1297 Zivot Eric, Andrews Donald, Further Evidence On The Great Crash, The Oil Price Shock, And The Unit Root Hypothesis, Journal Of Business & Economic Statistics, 10(3), 1992, S:251-270
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Ahmet Tayfur Akçan

Yazar: Meliha Ener

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos373100, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {371 - 394}, doi = {10.18026/cbayarsos.373100}, title = {İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ener, Meliha and Akçan, Ahmet Tayfur} }
APA Akçan, A , Ener, M . (2017). İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (4), 371-394. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373100
MLA Akçan, A , Ener, M . "İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 371-394 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/33453/373100>
Chicago Akçan, A , Ener, M . "İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 371-394
RIS TY - JOUR T1 - İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Ahmet Tayfur Akçan , Meliha Ener Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 394 VL - 15 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Ahmet Tayfur Akçan , Meliha Ener %T İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 4 %R %U
ISNAD Akçan, Ahmet Tayfur , Ener, Meliha . "İŞSİZLİĞE NEDEN OLAN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 4 (Aralık 2017): 371-394.